Kalendarium informacji

Aktualności

Sprawozdanie Komisji: Zatrudnienie i sytuacja społeczna w UE - stała poprawa

 • BRWL /
 • 13-02-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Sprawozdanie Komisji: Zatrudnienie i sytuacja społeczna w UE - stała poprawa W efekcie silnego wzrostu gospodarczego zatrudnienie w UE wzrosło w trzecim kwartale 2017 r. bardziej niż to przewidywano. Ponadto według danych zawartych w najnowszym kwartalnym przeglądzie dotyczącym zatrudnienia i rozwoju sytuacji społecznej (Quarterly Review on Employment and Social Developments in Europe) wskaźniki bezrobocia nadal spadały.
Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, stwierdziła: Europa odzyskała wzrost gospodarczy. Zatrudnienie w UE osiągnęło najwyższy poziom w historii z ponad 236 mln miejsc pracy. Bezrobocie stale maleje. Powinniśmy w pełni wykorzystać ten pozytywny impet w gospodarce i dać obywatelom nowe i skuteczniejsze prawa, które wcześniej ustaliliśmy w ramach europejskiego filara praw socjalnych: sprawiedliwe warunki pracy, równy dostęp do rynku pracy i godziwą ochronę socjalną. Trzeba wykorzystać tę okazję, aby zagwarantować, że z tych pozytywnych zmian na rynku pracy będą mogli korzystać wszyscy obywatele i pracownicy.

W porównaniu do poprzedniego roku, zatrudnienie wzrosło w UE o 1,7 proc. Oznacza to dodatkowe miejsca pracy dla 4 mln osób, z czego 2,7 mln w strefie euro. Główne czynniki, które przyczyniły się do tego wzrostu to tworzenie stałych miejsc pracy i zatrudnienie w pełnym wymiarze. Między trzecim kwartałem 2016 i 2017 r. liczba pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony wzrosła o 2,8 mln. Wzrost ten jest trzy razy większy niż wzrost liczby umów o pracę na czas określony (900 000). Liczba pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wzrosła o ok. 3 mln, osiągając tym samym poziom 181 mln, podczas gdy liczba pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wzrosła o ok. 300 000, do 42,7 mln.

W ciągu ostatnich trzech lat wskaźnik zatrudnienia w UE osób w wieku 20-64 lat stale rósł i w trzecim kwartale 2017 r. wyniósł 72,3 proc., co oznacza najwyższy poziom w historii. Między państwami członkowskimi nadal jednak występują duże różnice. Krajowe wskaźniki zatrudnienia oscylowały pomiędzy 58 proc. w Grecji a 82 proc. w Szwecji. Sprawozdanie pokazuje również, że bezrobocie w UE w równomiernym tempie zbliża się do poziomu sprzed kryzysu. Bezrobocie spadło o około 8,6 mln osób w porównaniu ze szczytowym okresem w kwietniu 2013 r. i w grudniu 2017 r. wyniosło poniżej 18 mln osób, co jest najniższym poziomem od listopada 2008 r.

Dalsze dane z kwartalnego przeglądu dotyczące rynku pracy również potwierdzają lepszy stan gospodarki UE:
 • wydajność pracy w UE wzrosła o 0,8 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału 2016 r. Zdecydowanie największy przyrost odnotowano na Łotwie, na Litwie, w Polsce i w Rumunii (co roku 3 proc. lub więcej).
 • Sytuacja finansowa unijnych gospodarstw domowych była z roku na rok coraz lepsza ze stopą wzrostu w wysokości około 1,5 proc., głównie dzięki zwiększeniu dochodów z pracy. W pierwszej połowie 2017 r. prawie wszystkie państwa członkowskie odnotowywały dalszy wzrost dochodów gospodarstw domowych. Niemniej jednak w niektórych krajach, mianowicie w Chorwacji, Grecji, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii, jak również w Niderlandach, poziom dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych był nadal niższy od poziomu z 2008 r.
 • Nadal wzrastał popyt na pracę i niedobór siły roboczej. Ogólny wzrost wskaźnika wolnych etatów w UE wyniósł w trzecim kwartale 2017 r. 2 proc. Wskaźnik wolnych etatów w sektorze usług był wyższy niż w przemyśle i w budownictwie. Wzrastały niedobory pracowników i wzrosła liczba nowych zatrudnień (do 3,7 proc. w ciągu roku do drugiego kwartału 2017 r.). Wskaźnik odchodzenia z pracy obniżył się do poziomu poniżej okresu przed kryzysem, wzrosło też w ostatnich kwartałach tempo poprawy wskaźnika znajdowania pracy, który zbliżył się do poziomu sprzed kryzysu.
Kontekst

W kwartalnym przeglądzie dotyczącym zatrudnienia i rozwoju sytuacji społecznej w Europie zawarto podsumowanie ostatnich zmian sytuacji społecznej i sytuacji na rynku pracy w UE. Koncentruje się on na krótkoterminowych zmianach PKB i tendencjach w dziedzinie zatrudnienia.

W dniu 17 listopada 2017 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja ogłosiły utworzenie europejskiego filara praw socjalnych, w którym określono 20 głównych zasad i praw, na których mają opierać się sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki społecznej. Komisja wykonuje już swoją część pracy polegającą na przekładaniu postanowień filara na konkretne działania, czego przykładem jest inicjatywa na rzecz poprawy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, czy nowy pakiet dotyczący sprawiedliwości społecznej.

Kluczowym instrumentem pozwalającym co roku kierować tym procesem konwergencji gospodarczej i społecznej jest europejski semestr. Począwszy od cyklu 2017/2018 r. zasady i priorytety w ramach filaru zostały włączone do wszystkich głównych dokumentów europejskiego semestru. Projekt wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu zawiera w szczególności nową tablicę wyników zawierającą wskaźniki społeczne w celu monitorowania wyników w kluczowych obszarach objętych zakresem filara, takich jak odsetek osób przedwcześnie kończących naukę, wskaźnik bezrobocia wśród młodzieży czy wpływ transferów socjalnych na zmniejszanie ubóstwa.
 

Więcej informacji:

Kwartalny przegląd zatrudnienia i sytuacji społecznej w Europie – luty 2018 r (EN).: zobacz
Strona internetowa europejskiego filara praw socjalnych: zobacz
Analiza zatrudnienia i zmian społecznych, DG EMPL (EN): zobacz
 
 
 
Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
DiscoverEU: 12 tys.... Jaka przyszłość... Komisja przedstawiła...

DiscoverEU: 12 tys. biletów na podróż po...

Jaka przyszłość INTERREG na polsko-niemieckiej...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...