Kalendarium informacji

Aktualności

Stop przemocy wobec kobiet

 • BRWL /
 • 23-11-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Stop przemocy wobec kobiet Oświadczenie Komisji Europejskiej i Wysokiej Przedstawiciel dotyczące Międzynarodowego Dnia przeciw Przemocy wobec Kobiet.
"Przed zbliżającym się Międzynarodowym Dniem przeciw Przemocy wobec Kobiet potwierdzamy nasze zobowiązanie do położenia kresu przemocy wobec kobiet i dziewcząt.
Przemoc wobec kobiet stanowi poważne łamanie praw człowieka, mimo to jest ona wciąż na całym świecie powszechnym zjawiskiem. Postrzeganie nękania i przemocy wobec kobiet jako normalnego i akceptowanego zjawiska jest nie do zaakceptowania i musi odejść w niepamięć. Jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za to, żeby protestować, otwarcie odrzucać akty przemocy lub molestowania, a także bronić ofiar.

Przemoc wobec kobiet ma miejsce wszędzie: w domu, w pracy, w szkołach i na uniwersytetach, na ulicy, w transporcie publicznym i w Internecie. Wszystkie kobiety są zagrożone przemocą, a to wpływa negatywnie na ich ogólne samopoczucie i uniemożliwia im pełne uczestniczenie w życiu społecznym. Około połowa kobiet w Unii Europejskiej doświadczyła molestowania w formie werbalnej, fizycznej lub przez Internet. Według danych Eurostatu 80 proc. ofiar handlu ludźmi w UE to kobiety.

Co roku około 12 mln dziewcząt poniżej 18 roku życia jest na świecie wydawanych za mąż – jedna co 2 sekundy. Wydane za mąż dziewczęta często szybko zachodzą w ciążę, przedwcześnie kończą naukę w szkole i są bardziej zagrożone przemocą domową niż kobiety, które zawarły związek małżeński jako osoba dorosła. W chwili obecnej co najmniej 200 mln kobiet i dziewcząt poddanych zostało okaleczeniu narządów płciowych, praktykowanemu nadal w około 30 krajach. Kobiety są w kontekście migracji szczególnie podatne na zagrożenia i bardziej narażone na niegodziwe traktowanie lub przemoc.

Zwalczanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt stanowi kluczowy element Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Jest to pierwszy krok na drodze do zapewnienia na świecie pokoju i bezpieczeństwa, a także warunek wstępny propagowania, ochrony i przestrzegania praw człowieka, równouprawnienia płci, demokracji i wzrostu gospodarczego.
Unia Europejska podjęła istotne działania w celu zagwarantowania, że przemocy wobec dziewcząt i kobiet raz na zawsze położony zostanie kres. Nasze działania przynoszą efekty. Sytuacja zaczęła się zmieniać.

W ciągu ostatnich dwóch lat wsparliśmy ponad 1,5 mln dziewcząt i kobiet, świadcząc usługi ochrony i opieki w związku z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych. 3000 społeczności, reprezentujących 8,5 mln osób, ogłosiło publicznie, że porzuca tę praktykę. W kwestii małżeństw dzieci UE dotarła do ponad 1,6 mln osób poprzez inicjatywy mające na celu zmianę postaw i praktyk w zakresie praw dziewcząt.

Globalne wyzwania wymagają globalnych rozwiązań, które mogą być najlepiej opracowywane, a następnie realizowane w ścisłej współpracy z partnerami międzynarodowymi i przy zachowaniu skutecznego multilateralizmu. W grudniu ubiegłego roku, działając wspólnie z OECD, Rada Europy i Jednostka Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet uzgodniły globalne działania na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet. Intensyfikujemy naszą współpracę i zwróciliśmy się do światowych przywódców zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego o przyłączenie się do wzmożonych wysiłków podejmowanych na rzecz walki z przemocą wobec kobiet.
 
W partnerstwie z Organizacją Narodów Zjednoczonych zainicjowaliśmy globalną, wieloletnią inicjatywę o nazwie Spotlight, której celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Dzięki bezprecedensowej inwestycji początkowej w wysokości 500 mln euro chronimy i oddajemy głos tym kobietom i dziewczętom, które przez swoje społeczeństwa zmuszane były do milczenia, a teraz chcą zabrać głos. Przewodzimy również globalnej inicjatywie „Wezwanie do działania w celu ochrony przed przemocą uwarunkowaną płcią w sytuacjach nadzwyczajnych. Inicjatywa ta zrzesza prawie 80 podmiotów udzielających pomocy, które współpracują, aby zwiększyć odpowiedzialność za przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć.

Pracujemy również nad sfinalizowaniem przystąpienia UE do podpisanej w Stambule konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i molestowania kobiet, która zapewnia ofiarom prawo do ochrony i wsparcia.

Musimy wreszcie położyć kres przemocy ze względu na płeć. Unia Europejska będzie nadal niestrudzenie działać na rzecz osiągnięcia tego celu. Życie wolne od przemocy jest niezbywalnym podstawowym prawem: pozbawienie wolności kobiet i dziewcząt oznacza pozbawienie świata wolności".
 

Kontekst

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jedną z najbardziej powszechnych i najtrudniejszych do wykorzenienia form łamania praw człowieka na świecie. Szacuje się, że jedna trzecia kobiet i dziewcząt na świecie doświadcza przemocy na którymś etapie swojego życia. Fakt, że kobiety i dziewczęta padają ofiarą przemocy, jest również przeszkodą na drodze do równości płci, wzmocnienia pozycji, praw i ogólnego rozwoju kobiet i dziewcząt, a także do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Komisja Europejska prowadzi obecnie kampanię – NON.NO.NEIN. Powiedz NIE! Stop przemocy wobec kobiet od 2016 r. do końca 2018 r., udostępniając środki w wysokości 15 mln euro państwom członkowskim, samorządom lokalnym, odpowiednim grupom zawodowym i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w całej Europie, aby umożliwić im zintensyfikowanie działań i kampanii na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet. W celu podsumowania roku wspomnianych ukierunkowanych działań Komisja Europejska organizuje konferencję wysokiego szczebla dla przedstawicieli państw członkowskich i organizacji międzynarodowych oraz podmiotów i działaczy społeczeństwa obywatelskiego. Konferencja odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 r. w Brukseli.

Podjęta wspólnie z ONZ inicjatywa Spotlight stanowi odpowiedź na wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt. W dniach 27–28 listopada Komisja Europejska i Jednostka Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet zorganizują w Skopje regionalne forum propagujące na Bałkanach Zachodnich i w Turcji wdrażanie Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet i konwencji stambulskiej. Komisja Europejska zrealizowała skierowaną do Afryki i Bliskiego Wschodu regionalną kampanię na rzecz przeciwdziałania i zapobiegania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Inicjatywa ta jest powiązana z trzyletnią umową o dotację w wysokości 3,24 mln euro i rozpocznie się wiosną 2019 r., wspierając działania podnoszące świadomość i edukację.
 

Więcej informacji:

Pytania i odpowiedzi na temat przemocy wobec kobiet (EN): zobacz
Kampania NON.NO.NEIN. Powiedz NIE! : zobacz
Inicjatywa Spotlight (EN): zobacz
 

Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Kolejna możliwość... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Kolejna możliwość udziału w wydarzeniach UE w...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...