Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Nowe przepisy dla zachowania równowagi pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym

  • 05-04-2019
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Parlament przyjął nowe przepisy dotyczące urlopu ojcowskiego i niezbywalnego urlopu rodzicielskiego, w czwartkowym głosowaniu.
Nowe przepisy, nieformalnie uzgodnione już z ministrami UE, określają minimalne wymogi, które muszą spełnić wszystkie państwa członkowskie, aby zwiększyć reprezentację kobiet na rynku pracy oraz wzmocnić rolę ojca w rodzinie. Korzystne dla dzieci i życia rodzinnego, nowe przepisy odzwierciedlają zmiany społeczne i promują równość płci.

Urlop ojcowski, rodzicielski i opiekuńczy
  • Ojcom oraz równorzędnym rodzicom (o ile jest to uznane przez prawo krajowe) przyznano co najmniej 10 dni roboczych urlopu ojcowskiego, płatnego na poziomie nie niższym niż wynagrodzenie za czas choroby, przysługującego w okresie porodu (także porodu martwego dziecka).
  • Posłowie dodali również dwa miesiące niepodlegającego przeniesieniu i płatnego urlopu rodzicielskiego. Urlop ten powinien być prawem indywidualnym, stwarzającym odpowiednie warunki do bardziej zrównoważonego podziału obowiązków opiekuńczych w rodzinie.
  • Państwa członkowskie ustalą odpowiedni poziom płatności lub zasiłku za minimalny niepodlegający przeniesieniu okres urlopu rodzicielskiego, biorąc pod uwagę, że korzystanie z urlopu rodzicielskiego często powoduje utratę dochodów, a członek rodziny otrzymujący wyższe wynagrodzenie (który często jest mężczyzną) powinien mieć możliwość skorzystania z tego prawa.
  • Państwa członkowskie muszą zapewnić 5 dni urlopu opiekuńczego rocznie dla pracowników świadczących opiekę osobistą krewnym lub osobom mieszkającym w tym samym gospodarstwie domowym i cierpiącym na poważne schorzenia lub doświadczające problemów związanych z wiekiem.
Państwa członkowskie, które już gwarantują wypłatę lub zasiłek w wysokości co najmniej 65% wynagrodzenia netto pracownika, przez co najmniej 6 miesięcy urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców mogą utrzymać swój system.

Praca pozwalająca na dostosowania

Pracujący rodzice i opiekunowie powinni mieć możliwość dostosowania czasu pracy, w tym, w miarę możliwości, poprzez pracę na odległość lub elastyczne harmonogramy. Rozpatrując wnioski o możliwość dostosowania czasu pracy, pracodawcy powinni brać pod uwagę nie tylko własne zasoby i możliwości operacyjne, ale również szczególne potrzeby rodziców dzieci niepełnosprawnych i długotrwale chorych oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Kolejne kroki

Dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie będą musiały dostosować się do przepisów w ciągu trzech lat.

Więcej informacji:
 
Przyjęty tekst (4.04.2019): zobacz
Ścieżka proceduralna (EN): zobacz
Biuro analiz PE: Nowa dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (EN): zobacz
Biuro analiz PE: Urlop macierzyński i ojcowski w UE (EN): zobacz
 
 
Źródło: Parlament Europejski, www.europarl.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389