Kalendarium informacji

Aktualności

Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska

 • BRWL /
 • 05-04-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska Komisja umożliwia państwom członkowskim lepsze stosowanie unijnych przepisów w dziedzinie środowiska i w ten sposób chroni obywateli i dba o ich jakość życia. Dzisiaj opublikowała drugi przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska, który stanowi część zapoczątkowanej w 2016 r. inicjatywy na rzecz poprawy wdrażania europejskiej polityki ochrony środowiska i wspólnie uzgodnionych przepisów we wszystkich państwach członkowskich UE.
Wdrażanie unijnej polityki i prawa ochrony środowiska nie tylko ma zasadnicze znaczenie dla zdrowego środowiska, tworzy także nowe możliwości w zakresie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, innowacji i zatrudnienia. Pełne wdrożenie unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska może pomóc gospodarce UE zaoszczędzić około 55 mld euro rocznie na kosztach ochrony zdrowia i bezpośrednich kosztach ponoszonych przez środowisko.

Komisarz do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella stwierdził: Komisja Junckera zobowiązała się do budowania Europy, która chroni. Dbanie o to, by powietrze, woda i gospodarka odpadami, z których korzystają nasi obywatele, były najwyższej jakości, a nasz kapitał naturalny był chroniony, to dla nas kwestie priorytetowe. Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska dostarcza państwom członkowskim informacji oraz narzędzi, które mają im pomóc w realizacji tych celów.

W przeglądzie przedstawiono sytuację w zakresie polityki ochrony środowiska i wdrażania przepisów w każdym z państw UE oraz wskazano przyczyny występowania luk we wdrażaniu przepisów. Przegląd pomaga znaleźć rozwiązania, zanim problemy staną się pilne i wspomaga krajowych decydentów, określając priorytety wymagające ich uwagi. Wszystkie państwa członkowskie skorzystały z uruchomionego w 2017 r. programu TAIEX-EIR Peer-to­Peer (EIR P2P), który umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń między organami ds. ochrony środowiska.

Pakiet obejmuje: 28 sprawozdań krajowych, w których przedstawiono stan wdrażania unijnego prawa ochrony środowiska, a także możliwości poprawy w poszczególnych państwach członkowskich; oraz komunikat przedstawiający wnioski i wspólne tendencje na poziomie UE, a także zalecenia dotyczące usprawnień we wszystkich państwach członkowskich, w tym kluczowe działania priorytetowe.

Aktualna sytuacja w głównych obszarach polityki

Z przeglądu wynika, że osiemnaście państw członkowskich nadal boryka się z wysokim poziomem emisji tlenków azotu (NOx), a piętnaście państw musi jeszcze bardziej ograniczyć emisje cząstek stałych (PM2.5 i PM10). Biorąc pod uwagę wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie, zgodnie z komunikatem z maja 2018 r. pt. „Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich”, obok bardziej ukierunkowanych działań w zakresie egzekwowania prawa, Komisja prowadzi z kilkoma państwami UE dialogi w sprawie czystego powietrza.

Wzmocniono ramy polityki w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, jednak zapobieganie powstawaniu odpadów pozostaje ważnym wyzwaniem dla wszystkich państw członkowskich. Jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami, pięć państw osiągnęło już cele w zakresie recyklingu, a dziewięć państw jest na dobrej drodze do ich realizacji, jednak w przypadku czternastu istnieje ryzyko, że wyznaczone na 2020 r. cele w zakresie recyklingu odpadów komunalnych nie zostaną osiągnięte. Solidne i efektywne systemy gospodarowania odpadami stanowią istotny element gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jeśli chodzi o wodę, wiele pozostaje jeszcze do zrobienia, aby w pełni osiągnąć do 2027 r. cele dyrektyw wodnych, a w szczególności dobry stan naszych jednolitych części wód. Ścieki komunalne nadal nie są odpowiednio oczyszczane w dwóch trzecich państw członkowskich. Należy zwiększyć inwestycje, aby zrealizować te cele i fundusze UE będą nadal wspierać wysiłki na rzecz wdrażania w tej dziedzinie.

Jeśli chodzi o ochronę przyrody i różnorodności biologicznej, sieć Natura 2000 w dalszym ciągu rozwija się na lądzie i na morzu. UE przekroczyła już cel, jakim było wyznaczenie 10 proc. obszarów przybrzeżnych i morskich jako chronione obszary morskie do 2020 r. zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej. Niemniej jednak większość państw członkowskich musi przyspieszyć swoje działania mające na celu ukończenie sieci Natura 2000 i zarządzanie nią.

Państwa członkowskie poczyniły znaczne postępy we wdrażaniu unijnych przepisów z zakresu przeciwdziałania zmianie klimatu i cele wyznaczone na 2020 rok zostaną prawdopodobnie osiągnięte. Niemniej jednak należy zintensyfikować wysiłki zarówno na poziomie poszczególnych państw członkowskich, jak i całej UE, aby zrealizować zobowiązania międzynarodowe wynikające z porozumienia paryskiego i zapobiec najgroźniejszym skutkom zmiany klimatu.

W przeglądzie wdrażania polityki ochrony środowiska wprowadzono nowe narzędzie – partnerski program TAIEX-EIR Peer-to-Peer – aby zachęcić organy ds. ochrony środowiska z różnych państw członkowskich do wzajemnego korzystania z doświadczeń innych państw. Od czasu jego uruchomienia wszystkie państwa członkowskie uczestniczyły w co najmniej jednym wydarzeniu dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym, jakości powietrza, rozporządzenia w sprawie drewna, przyrody i różnorodności biologicznej lub zagadnień związanych z jakością wody.

W przeglądzie oceniono również niektóre czynniki, które mogłyby znacząco poprawić wdrażanie, jak zarządzanie środowiskiem. Komisja wzywa państwa członkowskie do poprawy integracji celów ochrony środowiska z innymi celami polityki, do poprawy wydajności i skuteczności administracji publicznej, a także do większej przejrzystości informacji istotnych dla środowiska. Istnieje również możliwość większego zaangażowania władz regionalnych i lokalnych oraz innych zainteresowanych stron w rozwiązywanie głównych problemów związanych z wdrażaniem.

Kontekst

Pierwszy pakiet dotyczący przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska przyjęto w lutym 2017 r. Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska funkcjonuje w ramach prowadzonej przez Komisję polityki lepszego stanowienia prawa, koncentrującej się na poprawie wdrażania istniejącego prawodawstwa i strategii. Od czasu jego przyjęcia wiele państw członkowskich zorganizowało krajowe dialogi w ramach przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska na temat priorytetowych zagadnień określonych w ich sprawozdaniach. W wielu przypadkach zaangażowano władze regionalne i lokalne oraz najważniejsze zainteresowane strony. Jeżeli wspólnie uzgodnione przepisy nie są właściwie wdrażane, Komisja może podjąć kroki prawne. Aby uniknąć tej sytuacji, Komisja współpracuje z państwami członkowskimi w ramach procesu przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska, aby umożliwić im lepsze stosowanie polityki i przepisów w dziedzinie ochrony środowiska.

Więcej informacji:

Komunikat: zobacz i załącznik: zobacz
28 sprawozdań krajowych i noty informacyjne (EN): zobacz
Sprawozdanie dla Polski w wersji polskiej: zobacz 
Dokument roboczy służb Komisji przedstawiający kontekst polityczny (EN): zobacz 
Strona internetowa dotycząca przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska (EN): zobacz
Dialogi w sprawie czystego powietrza (EN): zobacz
TAIEX Peer-to-peer (EN): zobacz
 

Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...