Kalendarium informacji

Aktualności

KR: spójność w centrum polityki gospodarczej UE27

 • BRWL /
 • 15-04-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: KR: spójność w centrum polityki gospodarczej UE27 Priorytetowe potraktowanie potrzeb lokalnych i regionalnych jest niezbędne do udanego wzmocnienia powiązań między Funduszem Spójności a europejskim semestrem.
Przywódcy lokalni i regionalni wzywają do zorganizowanego zaangażowania samorządów w proces europejskiego semestru, zwłaszcza obecnie, gdy europejski semestr wytycza kierunek polityki spójności. Opinia w tej sprawie opracowana przez Roba Jonkmana (NL/EKR) została przyjęta jednomyślnie na kwietniowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) w Brukseli.

W obecnym okresie programowania (2014–2020) Komisja Europejska zaczęła zacieśniać koordynację między europejskim semestrem a polityką spójności w celu poprawy zazwyczaj słabej absorpcji zaleceń dla poszczególnych krajów.

W kolejnym okresie (2021–2027) Komisja chce pójść o krok dalej i uczynić tę koordynację bardziej wiążącym instrumentem – zalecenia dla poszczególnych krajów mają być uwzględniane przy przyjmowaniu umów partnerstwa i programów spójności. Dostosowanie tych narzędzi stwarza szansę na wzmocnienie wymiaru terytorialnego w ramach europejskiego semestru, ale wiąże się również z ryzykiem centralizacji polityki spójności bez sformalizowania roli władz lokalnych i regionalnych w tym procesie.

Zdaniem sprawozdawcy KR-u Roba Jonkmana (NL/EKR), członka zarządu gminy Opsterland: „Fundusze strukturalne nie mogą być wykorzystywane jako metoda kija i marchewki do forsowania reform w państwach członkowskich. Wprost przeciwnie. Aby zapewnić stabilność i wzrost gospodarczy wszystkim obywatelom, europejski semestr musi mieć wymiar lokalny i musi zwiększyć partnerstwo między UE, państwami członkowskimi oraz władzami lokalnymi i regionalnymi. Połączenie europejskiego semestru z programami spójności jest szansą na zbliżenie europejskiego semestru do obywateli UE i priorytetowe traktowanie ich potrzeb poprzez zaangażowanie samorządów. Nadanie władzom lokalnym i regionalnym formalnej roli w tym procesie, określonej w kodeksie postępowania, nie tylko usprawni skuteczność zaleceń dla poszczególnych krajów dzięki lepszej ocenie i zwiększeniu poczucia odpowiedzialności na etapie wdrażania, ale wzmocni również legitymację demokratyczną planowanych reform”.

Iskra Michajłowa (BG/ALDE), przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, stwierdziła: „Komisja i państwa członkowskie muszą natężyć współpracę i podjąć dalsze kroki, aby przyciągnąć inwestycje prywatne i publiczne oraz zachęcić do partnerstw publiczno-prywatnych w celu maksymalizacji wartości dodanej funduszy polityki spójności i ich komplementarności z innymi programami i instrumentami unijnymi”.

W tym kontekście członkowie KR-u ponawiają apel o opracowanie kodeksu postępowania dotyczącego udziału władz lokalnych i regionalnych w europejskim semestrze . Komitet powtarza również wystosowany wspólnie z Parlamentem Europejskim apel o to, by nowy instrument zastępujący strategię „Europa 2020” stanowił jasne ramy polityczne dla europejskiego semestru i inwestycji korzystających z finansowania w ramach polityki spójności.

Kontekst

Europejski semestr jest głównym narzędziem koordynacji polityki gospodarczej i budżetowej między UE i państwami członkowskimi. Określa ogólne priorytety gospodarcze i społeczne na kolejny rok, co daje państwom członkowskim wytyczne dla polityki i reform w celu wspierania wzrostu gospodarczego oraz zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej. Po dokonaniu oceny planów rządów UE Komisja przedstawia każdemu państwu zestaw zaleceń dla poszczególnych krajów , które dostosowują priorytety określone na poziomie UE do poziomu krajowego. Strategia „Europa 2020” służy za ramy polityczne dla tych zaleceń. Począwszy od 2019 r. Komisja zapewnia w kontekście europejskiego semestru wytyczne dotyczące inwestycji, które mają być finansowane w ramach polityki spójności.

Polityka spójności jest główną polityką inwestycyjną UE i ma na celu zmniejszenie utrzymujących się różnic społecznych i gospodarczych między państwami członkowskimi Unii i wewnątrz nich. Jest realizowana za pośrednictwem trzech głównych funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności. Wraz z Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (EFMR) tworzą one europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne. Władze lokalne i regionalne są bezpośrednimi partnerami Komisji Europejskiej i państw członkowskich oraz wspólnie zarządzają polityką spójności.
 
 
Więcej informacji:

Opinia KR: Europejski semestr i polityka spójności: skoordynowanie reform strukturalnych i inwestycji długoterminowych: zobacz
Aktualności Europejskiego Komitetu Regionów: zobacz
 
 
Źródło: Europejski Komitet Regionów www.cor.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...