Kalendarium informacji

Aktualności

Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego EKES-u w 2019 roku poświęcona wzmocnieniu pozycji kobiet i walce o równouprawnienie płci

 • BRWL /
 • 10-06-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego EKES-u w 2019 roku poświęcona wzmocnieniu pozycji kobiet i walce o równouprawnienie płci Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego. Tematem tego roku jest: Więcej kobiet w europejskim społeczeństwie i gospodarce. Całkowita nagroda - 50 tys. euro zostanie przyznana maksymalnie pięciu laureatom - za nowatorskie inicjatywy i projekty mające na celu walkę o równość szans dla kobiet i mężczyzn oraz ich równe traktowanie we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 września 2019 r. o godz. 10.00.
Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego mogą ubiegać się wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, które działają na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim. Zgłoszenia mogą również nadsyłać osoby indywidualne. Do udziału w konkursie można zgłaszać inicjatywy lub projekty, które już zostały zrealizowane lub które są w trakcie realizacji.

Całkowita kwota 50 tys. EUR zostanie przekazana maksymalnie pięciu laureatom. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 września 2019 r. o godz. 10.00, a ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 12 grudnia 2019 r. w Brukseli.

EKES – który jest rzecznikiem europejskich związków zawodowych, organizacji pozarządowych i organizacji pracodawców na szczeblu UE – wielokrotnie ostrzegał przed utrzymującą się segregacją płci i dyskryminacją na europejskich rynkach pracy i w europejskim społeczeństwie. 60 lat po tym, jak UE zobowiązała się w traktacie rzymskim do wyeliminowania zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć, wciąż utrzymuje się ono na poziomie około 16%, przy czym w przypadku emerytur luka wynosi aż 38%.

Kobiety stanowią 51% ludności UE, lecz zaledwie 67% z nich pracuje. Stanowią one zaledwie 31% wszystkich przedsiębiorców. Ze względu na obowiązki pielęgnacyjne w domu częściej podejmują one pracę w niepełnym wymiarze godzin lub pracują na niepewnych warunkach i mniej zarabiają. Nadal nie są one w wystarczającym stopniu reprezentowane w politycznych i gospodarczych organach decyzyjnych takich jak zarządy spółek.

Stereotypy związane z płcią są obecne we wszystkich obszarach życia. Media często utrwalają role związane z płcią, stereotypy i normy, a nawet przedstawiają kobiety w poniżający sposób. W obliczu obserwowanego ostatnio pogorszenia sytuacji w zakresie praw kobiet w Europie oraz pesymistycznych prognoz, zgodnie z którymi osiągnięcie równego traktowania kobiet zajmie ponad sto lat, EKES wezwał niedawno do zobowiązania politycznego na rzecz osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn w Europie.

W tym roku EKES przyzna Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego za wybitne projekty i inicjatywy obejmujące co najmniej jedną z następujących kwestii:
 • zwalczanie stereotypów związanych z płcią, dyskryminacyjnych zachowań społecznych i uprzedzeń we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego, a także podnoszenie świadomości na ten temat;
 • uświadamianie konsekwencji stereotypów związanych z płcią powstałych w wyniku treści medialnych;
 • wsparcie udziału kobiet w zawodach tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn, na przykład w sektorze STEM i ICT, oraz zwalczanie segregacji płci w edukacji;
 • zwalczanie zróżnicowania wynagrodzenia i emerytur ze względu na płeć;
 • promowanie przedsiębiorczości, równości w podejmowaniu decyzji, niezależności ekonomicznej i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym kobiet;
 • sprostanie szczególnym wyzwaniom stojącym przed kobietami w niekorzystnej sytuacji, takimi jak samotne matki, kobiety z niepełnosprawnością, migrantki, przedstawicielki mniejszości etnicznych lub pracownice o niskich kwalifikacjach.
Pełny opis wymogów oraz formularz wniosku można znaleźć na stronie internetowej EKES.

O Nagrodzie Społeczeństwa Obywatelskiego

Nagroda EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego, przyznawana już po raz jedenasty, ma doceniać i wspierać inicjatywy i dokonania organizacji społeczeństwa obywatelskiego lub osób indywidualnych, które wniosły znaczący wkład w propagowanie wspólnych wartości sprzyjających spójności i integracji europejskiej. W 2018 r. nagroda dotyczyła tożsamości, wartości europejskich i dziedzictwa kulturowego w Europie.
 

Więcej informacji:

Informacje EKES o nagrodzie wraz z zasadami konkursu oraz formularzem zgłoszeniowym: zobacz
Informacja prasowa EKES nt. Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2019 w języku polskim: zobacz
Aktualności EKES: zobacz
 
 
Źródło: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, www.eesc.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...