Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI 2019

  • 12-06-2019
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Komisja Europejska udostępniła wyniki edycji 2019 indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI), który służy do monitorowania ogólnego stanu zaawansowania cyfrowego w Europie oraz śledzenia postępów państw UE pod kątem ich konkurencyjności cyfrowej. Sprawozdanie Komisji pokazuje, że dzięki ukierunkowanym inwestycjom i solidnej polityce cyfrowej państwa członkowskie poprawiają swoje wyniki.
Państwa, które wyznaczyły sobie ambitne cele zgodnie z unijną strategią jednolitego rynku cyfrowego i powiązały je z dostosowanymi do niej inwestycjami, osiągnęły w stosunkowo krótkim czasie lepsze wyniki. Jest to jeden z głównych wniosków płynących z tegorocznego indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Jednak fakt, że największe gospodarki UE nie są liderami w dziedzinie cyfryzacji, wskazuje na konieczność przyspieszenia tempa transformacji cyfrowej, aby umożliwić utrzymanie przez Unię konkurencyjności w skali światowej.

Wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip, oświadczył: Pod koniec 2014 r., kiedy rozpoczynaliśmy sporządzanie planu dotyczącego jednolitego rynku cyfrowego, chcieliśmy opracować długoterminową strategię na rzecz pobudzenia środowiska cyfrowego w Europie, ograniczyć brak pewności prawnej i stworzyć sprawiedliwe warunki dla wszystkich podmiotów. Teraz, gdy UE uzgodniła 28 spośród 30 wniosków ustawodawczych, tworząc 35 nowych cyfrowych praw i swobód, pomyślne wdrożenie jednolitego rynku cyfrowego może w znacznym stopniu przyczynić się do dalszej poprawy wyników poszczególnych krajów. Należy pilnie wprowadzić nowe przepisy, które umożliwią usprawnienie łączności, gospodarki opartej na danych i cyfrowych usług publicznych, a także pomogą państwom członkowskim w wyposażeniu obywateli w umiejętności cyfrowe dostosowane do nowoczesnego rynku pracy.

Komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, Marija Gabriel, dodała: W tym roku indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego wskazuje, że należy przyspieszyć tempo transformacji cyfrowej, aby utrzymać konkurencyjność UE na poziomie światowym. Warunkiem sukcesu jest kontynuowanie przez nas współpracy na rzecz cyfrowej gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu oraz zapewnienie wszystkim obywatelom UE niezakłóconego dostępu do kompetencji cyfrowych, co umożliwi prawdziwy rozwój i budowę bardziej cyfrowej Europy.

Dane DESI z ostatnich 5 lat pokazują, że ukierunkowane inwestycje i solidna polityka cyfrowa mogą mieć znaczący wpływ na wyniki poszczególnych krajów. Przykłady stanowią działania w zakresie wdrażania ultraszybkich sieci szerokopasmowych w Hiszpanii, łączności szerokopasmowej na Cyprze, cyfryzacji przedsiębiorstw w Irlandii oraz cyfrowych usług publicznych na Łotwie i Litwie.

Stan łączności poprawił się, ale jest nadal niewystarczający, aby sprostać szybko rosnącym potrzebom. Wskaźniki DESI pokazują, że rośnie popyt na szybkie i ultraszybkie sieci szerokopasmowe, i oczekuje się jego dalszego wzrostu w kolejnych latach, biorąc pod uwagę coraz większą złożoność usług internetowych i potrzeby przedsiębiorstw. W ultraszybkie łącza o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wyposażonych jest 60 proc. gospodarstw domowych, a liczba abonentów usług szerokopasmowych wzrasta. Z ultraszybkich sieci szerokopasmowych korzysta 20 proc. gospodarstw domowych, czyli cztery razy więcej niż w roku 2014.

Komisja zaaprobowała reformę unijnych przepisów telekomunikacyjnych w celu zwiększenia inwestycji i zaspokojenia rosnących potrzeb Europejczyków w zakresie łączności. Szwecja i Portugalia mają największy stopień wykorzystania ultraszybkich sieci szerokopasmowych, natomiast Finlandia i Włochy są najbardziej zaawansowane pod względem przydziału widma 5G.

Ponad jedna trzecia Europejczyków aktywnych zawodowo nie ma podstawowych umiejętności cyfrowych, chociaż większość miejsc pracy wymaga ich posiadania przynajmniej na podstawowym poziomie, a tylko 31 proc. wykazuje zaawansowane umiejętności w zakresie korzystania z Internetu. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na zaawansowane umiejętności cyfrowe w całej gospodarce, przy czym w ciągu ostatnich pięciu lat o 2 miliony wzrosła liczba specjalistów ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) zatrudnionych w UE. Liderami w tym aspekcie indeksu są Finlandia, Szwecja, Luksemburg i Estonia.

83 proc. Europejczyków korzysta z Internetu co najmniej raz w tygodniu (wzrost z 75 proc. w 2014 r.). Z drugiej strony, zaledwie 11 proc. mieszkańców UE nigdy nie korzystało z Internetu (spadek z 18 proc. w 2014 r.).

W największym stopniu zwiększyło się korzystanie z połączeń wideo i usług wideo na żądanie, dostępnych w ramach różnych programów komputerowych i aplikacji smartfonowych. Unijne przepisy dotyczące ochrony danych, które mają zwiększyć zaufanie użytkowników do środowiska internetowego, wejdą w życie 25 maja 2018 r.

Przedsiębiorstwa osiągają coraz wyższy stopień cyfryzacji, ale tempo wzrostu handlu elektronicznego jest powolne. Ogólnie rzecz biorąc, kraje UE mające najlepsze wyniki w tej dziedzinie to: Irlandia, Holandia, Belgia i Dania, natomiast Węgry, Rumunia, Bułgaria i Polska muszą nadrobić zaległości.

Coraz więcej przedsiębiorstw wykorzystuje usługi w chmurze (18 proc. w porównaniu z 11 proc. w 2014 r.) oraz media społecznościowe do kontaktów z klientami i innymi zainteresowanymi stronami (21 proc. w porównaniu z 15 proc. w 2013 r.).

Jednak w ostatnich latach liczba MŚP, które prowadzą sprzedaż online swoich towarów i usług, zatrzymała się na poziomie 17 proc. UE uzgodniła zestaw środków, które mają ożywić handel elektroniczny w Unii, od bardziej przejrzystych cen usług dostarczania paczek aż po uproszczenie przepisów dotyczących umów cyfrowych i podatku VAT. Począwszy od 3 grudnia 2018 r., konsumenci i przedsiębiorstwa w całej UE mają możliwość wyszukiwania najlepszych ofert online bez doświadczania dyskryminacji ze względu na przynależność państwową lub miejsce zamieszkania.

Jeśli chodzi o cyfrowe usługi publiczne, które są objęte regulacjami UE, w okresie 2014–2019 wśród państw członkowskich zaobserwowano wyraźną tendencję do konwergencji.
64 proc. użytkowników Internetu przedkładających formularze organom administracji publicznej korzysta obecnie z kanałów internetowych (wzrost z 57 proc. w 2014 r.), co świadczy o wygodzie związanej z procedurami online w kontekście wymogów biurokratycznych.

W kwietniu 2018 r. Komisja przyjęła inicjatywy dotyczące ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz e-zdrowia, które znacznie poprawią transgraniczne internetowe usługi publiczne w UE. Jeśli chodzi o korzystanie z cyfrowych usług publicznych, w tym e-zdrowia i administracji elektronicznej, to najwyższe oceny według indeksu odnotowały Finlandia i Estonia.

Z opublikowanej dzisiaj tabeli wyników kobiet w sektorze cyfrowym wynika, że państwa UE, które są konkurencyjne pod względem technologii cyfrowych, są również liderami w zakresie udziału kobiet w gospodarce cyfrowej.

Finlandia, Szwecja, Luksemburg i Dania uzyskują najlepsze wyniki pod kątem uczestnictwa kobiet w gospodarce cyfrowej. Na poziomie UE różnice w sytuacji kobiet i mężczyzn utrzymują się jednak w obszarach dotyczących korzystania z Internetu, umiejętności cyfrowych oraz specjalistycznych umiejętności i zatrudnienia w dziedzinie ICT, przy czym największe nierówności występują w tym ostatnim przypadku: tylko 17 proc. specjalistów z zakresu ICT to kobiety i nadal zarabiają one o 19 proc. mniej niż mężczyźni. Ponadto kobiety stanowią jedynie 34 proc. absolwentów kierunków ´STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka) i jest to wynik, który musimy poprawić w kolejnych latach.

Kontekst

Coroczny indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) umożliwia mierzenie postępów państw członkowskich UE w realizacji celów gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, opierając się w głównej mierze na danych Eurostatu. Ułatwia on państwom członkowskim UE identyfikację priorytetowych obszarów wymagających inwestycji i podjęcia działań. DESI jest również kluczowym narzędziem, jeśli chodzi o analizowanie aspektów cyfrowych w ramach europejskiego semestru.

DESI obejmuje szczegółową analizę krajowych polityk cyfrowych, zapewniając przegląd osiągniętych postępów i polityk wdrażanych przez państwa członkowskie. Szczegółowy rozdział dotyczący telekomunikacji w każdym państwie członkowskim znajduje się w załączniku do sprawozdania. Aby umożliwić lepsze porównania między państwami, DESI opracowuje również transgraniczne analizy dotyczące łączności, umiejętności, korzystania z usług internetowych, wykorzystywania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach, cyfrowych usług publicznych, badań i rozwoju w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz inwestycji w innowacje, a także wykorzystania przez państwa członkowskie funduszy przeznaczonych na badania naukowe i innowacje w ramach programu „Horyzont 2020”.

W trakcie kadencji Komisji pod przewodnictwem Junckera UE uzgodniła 28 z 30 wniosków ustawodawczych mających na celu zniesienie barier i stworzenie jednolitego rynku cyfrowego z korzyścią dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw europejskich. Aby wzmocnić bieżące inwestycje w infrastrukturę i umiejętności o kluczowym znaczeniu, Komisja przedstawiła ukierunkowane wnioski budżetowe na lata 2021–2027, które muszą teraz zostać zatwierdzone przez państwa członkowskie UE i Parlament Europejski.
 
Więcej informacji:

Pytania i odpowiedzi (EN): zobacz
Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na 2019 r. (EN): zobacz
Zestawienie informacji na temat jednolitego rynku cyfrowego (EN): zobacz
 

Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389