Kalendarium informacji

Aktualności

Europejski Instytut Innowacji i Technologii: Komisja proponuje strategię na lata 2021 - 2027

 • BRWL /
 • 12-07-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Europejski Instytut Innowacji i Technologii: Komisja proponuje strategię na lata 2021 - 2027 Komisja Europejska zaproponowała dziś (11.lipca) aktualizację podstawy prawnej Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), a także nowy strategiczny plan innowacji na lata 2021 - 2027.
EIT jest niezależnym organem unijnym, utworzonym w 2008 r. z myślą o zwiększeniu zdolności innowacyjnych Europy. Przyjęte dzisiaj wnioski mają w zamierzeniu dostosować EIT do kolejnego programu UE w dziedzinie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” (2021 – 2027), który stanowi spełnienie zobowiązania Komisji do dalszego zwiększenia potencjału Europy w zakresie innowacji. Proponowany budżet EIT ma wynosić 3 miliardy euro, tj. o 600 milionów euro lub 25 proc. więcej niż budżet obecnego strategicznego planu innowacji (2014 – 2020). Pozwoli to EIT finansować działalność istniejących i nowych wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) oraz wspierać zdolności innowacyjne 750 instytucji szkolnictwa wyższego.

Tibor Navracsics, unijny komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, odpowiedzialny za EIT, powiedział: Od 2008 r. Europejski Instytut Innowacji i Technologii dba o talenty i stymuluje kreatywność, gdyż przykłada on szczególną wagę do edukacji i przedsiębiorczości. Nasza strategia przewidziana na lata 2021 – 2027 pomoże zagwarantować, aby wszystkie regiony w Europie korzystały z potencjału EIT, a także pomoże zwiększyć zdolności innowacyjne naszego sektora szkolnictwa wyższego. Ze szczególną dumą mogę dzisiaj zapowiedzieć uruchomienie w 2022 r. nowej wspólnoty wiedzy i innowacji, której zadaniem będzie wspieranie innowacji w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

EIT wspiera obecnie osiem WWiI zrzeszających przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe i ośrodki badań naukowych, które razem tworzą transgraniczne partnerstwa. Strategiczny plan innowacji zaproponowany na lata 2021 – 2027 ma następujące założenia:
 • Zwiększenie oddziaływania na szczeblu regionalnym wspólnot wiedzy i innowacji: w przyszłości EIT wzmocni swoje sieci, zaangażuje więcej instytucji szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstw i organizacji badawczych oraz rozwinie strategie dotyczące zasięgu regionalnego. Selekcja partnerów do współpracy i przygotowania działań WWiI będą miały bardziej inkluzywny charakter. WWiI opracują także powiązania ze strategiami inteligentnej specjalizacji. Jest to inicjatywa UE mająca stymulować wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy przez umożliwienie każdemu regionowi określenie, na czym polega jego przewaga konkurencyjna, i pracowanie nad nią.
 • Zwiększenie zdolności innowacyjnych szkolnictwa wyższego: EIT będzie wspierał 750 instytucji szkolnictwa wyższego w postaci środków finansowych, wiedzy fachowej i szkoleń. Umożliwi im rozwój działalności gospodarczej w obszarze ich zainteresowań. Instytut opracuje i rozpocznie działania głównie w państwach, które charakteryzują się niższymi zdolnościami innowacyjnymi. W tym celu EIT będzie korzystał z udanych inicjatyw, takich jak HEInnovate, tj. bezpłatnego narzędzia do samooceny dla wszystkich rodzajów instytucji szkolnictwa wyższego, lub regionalne ramy oceny wpływu innowacji, które pozwalają uczelniom wyższym ocenić, w jaki sposób wspierają innowacje w regionach, w których są obecne.
 • Utworzenie nowych WWiI: EIT uruchomi dwie nowe WWiI, wybrane w obszarach o największym znaczeniu dla priorytetów programu „Horyzont Europa”. Pierwsza nowa WWiI ma powstać w 2022 r. i skoncentrować się na sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Są to sektory o dużym potencjale wzrostu, wielu inicjatywach oddolnych i cieszące się dużym zainteresowaniem ze strony obywateli. Uzupełniają one istniejące osiem WWiI. Druga nowa WWiI ma zostać uruchomiona w 2025 r., a decyzja w sprawie jej priorytetowego obszaru zapadnie na późniejszym etapie.
Zaktualizowane rozporządzenie w sprawie EIT zapewnia większą jasność prawa i zgodność z unijnym programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji. Nowa podstawa prawna wprowadza ponadto oszczędny i uproszczony model finansowania EIT, którego celem jest skuteczniejsze zachęcanie do dodatkowych inwestycji prywatnych i publicznych. Dodatkowo, wzmacnia ona strukturę zarządzania EIT.

Co dalej?

Zarówno zmienione rozporządzenie w sprawie EIT, jak i decyzja Komisji w sprawie strategicznego planu innowacji na lata 2021 – 2027 zostaną przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie pod obrady i do przyjęcia.

Kontekst

Europejski Instytut Innowacji i Technologii ustanowiono w 2008 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 294/2008 zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1292/2013. Siedziba EIT mieści się w Budapeszcie. Celem EIT jest sprostanie najistotniejszym wyzwaniom społecznym przez poprawę zdolności i wyników UE w zakresie innowacji dzięki integracji trójkąta wiedzy obejmującego edukację, badania naukowe i innowacje.

EIT odgrywa główną rolę we wniosku Komisji ustanawiającym „Horyzont Europa”, który jest kolejnym programem UE w dziedzinie badań naukowych i innowacji (2021 – 2027) z proponowanym budżetem w wysokości 100 miliardów euro. EIT jest jednym z trzech elementów składowych jego filaru „Innowacyjna Europa”. We wniosku w sprawie programu „Horyzont Europa” ustanowiono finansowanie EIT w ramach kolejnego długoterminowego budżetu, a także przedstawiono uzasadnienie istnienia programu, jego wartość dodaną, obszary interwencji oraz ogólne kierunki działania. Sam wniosek w sprawie programu „Horyzont Europa” nie zapewnia jednak podstawy prawnej kontynuowania działalności EIT po 2021 r. Podstawą prawną regulującą działalność EIT pozostaje rozporządzenie w sprawie EIT, w którym określono misję, kluczowe zadania i ramy funkcjonowania tego instytutu.

Dzięki proponowanemu budżetowi w wysokości 3 miliardów euro na lata 2021 – 2027 EIT będzie mógł stymulować innowacje i wspierać ponad 10 tys. absolwentów swoich WWiI (studia magisterskie i doktoranckie), blisko 600 nowych przedsiębiorstw typu start-up oraz ponad 7 tys. istniejących przedsiębiorstw typu start-up.

Przedstawione dzisiaj wnioski opierają się na wynikach oceny zewnętrznej EIT przeprowadzonej w 2017 r., która potwierdziła, że przesłanki uzasadniające utworzenie EIT pozostają aktualne.
 
 
Więcej informacji:

Arkusz informacyjny nt. EIT: zobacz
EIT i innowacje w dziedzinie edukacji - strona internetowa  (w tym wnioski prawne): zobacz
EIT - strona internetowa (EN): zobacz
„Horyzont Europa” – strona internetowa: zobacz

Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...