Kalendarium informacji

Aktualności

Więcej recyklingu tworzyw sztucznych do 2025 roku

 • BRWL /
 • 23-09-2019
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Więcej recyklingu tworzyw sztucznych do 2025 roku Sojusz na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie tworzyw sztucznych: ponad 100 sygnatariuszy zobowiązało się do stosowania w nowych produktach 10 milionów ton tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do 2025 r.
Ponad 100 partnerów publicznych i prywatnych, obejmujących cały łańcuch wartości w sektorze tworzyw sztucznych, podpisało dziś (20.09) deklarację uczestnictwa w sojuszu na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie tworzyw sztucznych, który promuje dobrowolne działania służące sprawnemu funkcjonowaniu unijnego rynku tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

W deklaracji określono sposób osiągnięcia przez sojusz do 2025 r. celu, jakim jest wykorzystanie 10 mln ton tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do wytwarzania nowych produktów każdego roku w Europie. Cel ten został określony przez Komisję Europejską w 2018 r. w jej strategii w dziedzinie tworzyw sztucznych, stanowiącej część działań na rzecz zwiększenia recyklingu tworzyw sztucznych w Europie.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans, odpowiedzialny za zrównoważony rozwój, powiedział: Z zadowoleniem przyjmuję podjęte przez sektor przemysłu zobowiązanie do ponownego przemyślenia sposobu produkcji i wykorzystania tworzyw sztucznych. Dzięki efektywnemu recyklingowi tworzyw sztucznych oczyścimy planetę i będziemy przeciwdziałać zmianie klimatu, zastępując paliwa kopalne odpadami z tworzyw sztucznych w cyklu produkcyjnym.

Komisarz Elżbieta Bieńkowska, odpowiedzialna za sprawy rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: Mamy szansę zapewnienia naszemu przemysłowi pozycji światowego lidera w dziedzinie recyklingu tworzyw sztucznych. Powinniśmy ją w pełni wykorzystać do ochrony środowiska, tworzenia nowych miejsc pracy w tym sektorze i utrzymania konkurencyjności.

W deklaracji, która została podpisana przez małe i średnie przedsiębiorstwa, duże korporacje, stowarzyszenia przedsiębiorców, organy normalizacyjne, organizacje badawcze oraz władze lokalne i krajowe, potwierdza się cel 10 milionów ton i wzywa do uzyskania zerowego poziomu wytwarzania i składowania odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku. Określono w niej konkretne działania służące realizacji tego celu, takie jak:
 • ulepszenie projektowania produktów z tworzyw sztucznych, aby zwiększyć ich przydatność do recyklingu i uwzględnić więcej tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi;
 • ustalenie niewykorzystanego potencjału w zakresie zwiększenia zbierania, sortowania i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych w całej UE, a także luk inwestycyjnych;
 • stworzenie programu badawczo-rozwojowego na rzecz zamkniętego obiegu tworzyw sztucznych;
 • ustanowienie przejrzystego i niezawodnego systemu monitorowania wszystkich przepływów odpadów z tworzyw sztucznych w UE.
Dalsze kroki

Deklaracja sojuszu pozostanie otwarta do podpisu na stronie internetowej Komisji dla kolejnych sygnatariuszy, którzy mogą do niego z czasem dołączyć, w szczególności dla instytucji publicznych z całej Europy. Zachęca się również stowarzyszenia przedsiębiorców i przedsiębiorstwa do składania dobrowolnych zobowiązań dotyczących zwiększenia wykorzystania lub produkcji tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, o ile jeszcze tego nie uczyniły. Zainteresowane strony mogą kontaktować się w celu uzyskania dalszych informacji, pisząc na adres: GROW~-~ENV~-~RPLASTICS~-~PLEDGE~@~ec~.~europa~.~eu.

Kontekst

Potencjał w zakresie recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych w UE jest nadal w dużej mierze niewykorzystywany, zwłaszcza w porównaniu z innymi materiałami, takimi jak papier, szkło czy metale. Z ponad 27 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych zbieranych każdego roku w Europie mniej niż jedna trzecia trafia do zakładów recyklingu. W rezultacie w 2016 r. sprzedano w Europie mniej niż 4 mln ton tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, co stanowi zaledwie 8 % unijnego rynku tworzyw sztucznych. Popierając unijny cel w zakresie sprzedaży w UE 10 milionów ton tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do 2025 r., sojusz zobowiązuje się do wsparcia wzrostu unijnego rynku w tej dziedzinie o ponad 150 %.

W dniu 11 grudnia 2018 r. Komisja Europejska ogłosiła uruchomienie sojuszu na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie tworzyw sztucznych. Utworzenie tego sojuszu poprzedziła wstępna ocena dobrowolnych zobowiązań sektora przemysłu dotyczących zwiększenia recyklingu tworzyw sztucznych. Wykazała ona, że zobowiązania dostawców tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu są wystarczające do osiągnięcia, a nawet przekroczenia do 2025 r. unijnego celu w zakresie wykorzystywania w Europie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu na poziomie 10 mln ton. Zobowiązania otrzymane od użytkowników tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu (takich jak przetwórcy i producenci tworzyw sztucznych) okazały się jednak niewystarczające i konieczne było podjęcie działań w celu wypełnienia luki między podażą a popytem.

Pierwsze posiedzenie sojuszu na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie tworzyw sztucznych odbyło się w dniu 5 lutego 2019 r. podczas Europejskich Dni Przemysłu. Uczestnicy zgodzili się na współpracę na całej długości łańcucha wartości w sektorze tworzyw sztucznych, aby osiągnąć cel, zgodnie z którym do 2025 r. w produktach w UE wykorzystuje się 10 mln ton tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Uzgodniono, że priorytetowo traktowane będą prace dotyczące pięciu tematów:
 1. zbieranie i sortowanie odpadów z tworzyw sztucznych;
 2. projektowanie produktów pod kątem recyklingu;
 3. zawartość tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w produktach;
 4. badania i rozwój oraz inwestycje, w tym recykling chemiczny; oraz
 5. monitorowanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w UE.
Do pracy nad konkretnymi rozwiązaniami powołano niezwłocznie grupy robocze, które zebrały się wiosną 2019 r., aby sporządzić podpisywaną dzisiaj deklarację.
 

Więcej informacji:

Unijna strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych: komunikat prasowy, zestawienia informacji i notatka prasowa (EN): zobacz
Deklaracja (Declaration of the Circulat Plastic Allinace (EN)): zobacz
Sojusz na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie tworzyw sztucznych (EN): zobacz 
Strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych - broszura (EN): zobacz
Europejskie Dni Przemysłu 2019 (EN): zobacz
 
Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...