Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Konsumenci i przedsiębiorstwa oszczędzą dzięki nowym unijnym przepisom dotyczącym płatności transgranicznych

Od dzisiaj konsumenci i przedsiębiorstwa w państwach członkowskich spoza strefy euro będą korzystać z tańszych płatności transgranicznych w walucie euro.
Nowe unijne przepisy gwarantują, że na wszystkie płatności transgraniczne w euro w państwach członkowskich nienależących do strefy euro – w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, na Węgrzech, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Polsce, Rumunii, Szwecji – będą nakładane opłaty w tej samej wysokości, co w przypadku płatności krajowych. Na przykład bułgarski konsument, który podejmuje decyzję o przelewie euro za granicę, będzie musiał zapłacić taką samą opłatę, jak za przelew bankowy w lewach w Bułgarii. Innymi słowy, opłaty za płatności transgraniczne w euro będą bliskie albo nawet równe zeru.

Wiceprzewodniczący wykonawczy Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za gospodarkę, która służy ludziom, powiedział: Przepisy te umożliwią wszystkim naszym obywatelom i przedsiębiorstwom korzystanie w równym stopniu z tanich transgranicznych płatności w euro. Jest to pozytywny i konkretny przykład tego, w jaki sposób jednolity rynek przynosi wymierne korzyści europejskim konsumentom. Na przykład rodzina w Rumunii, która chce przekazać pieniądze w walucie euro swoim dzieciom, odbywającym w Paryżu wymianę w ramach programu Erasmus, nie będzie już musiała ponosić dodatkowych kosztów, ponieważ teraz uiści taką samą opłatę, jak w przypadku krajowej transakcji w Rumunii.

Komisja będzie dokładnie monitorować stosowanie tych zasad i ściśle współpracować z właściwymi organami krajowymi, aby zapewnić ich prawidłowe wdrażanie.

Zasady te, określone w rozporządzeniu (UE) 2019/518, stanowią część działań podejmowanych przez Komisję w celu zapewnienia konsumentom lepszego i tańszego dostępu do usług finansowych, jak określono w planie działań w sprawie detalicznych usług finansowych z marca 2017 r. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie w kwietniu 2020 r. dodatkowych przepisów, które umożliwią unijnym konsumentom porównywanie opłat za przeliczenie waluty przy dokonywaniu płatności kartą w innej walucie UE.

Kontekst

W dniu 28 marca 2018 r. Komisja wystąpiła z wnioskiem o zmianę obowiązującego unijnego rozporządzenia w sprawie płatności transgranicznych (924/2009). Proponowane zmiany wynikają z założeń Planu działań w sprawie detalicznych usług finansowych opublikowanego w marcu 2017 r. W następstwie porozumienia współprawodawców rozporządzenie (UE) 2019/518 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29 marca 2019 r.
 
 
Więcej informacji:

Nowe przepisy: zobacz 
Informacja prasowa KE: Plan działań w sprawie detalicznych usług finansowych: zobacz 
Rozporządzenie (UE) 2019/518 z dn. 9 marca 2019 r.: zobacz
 
Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389