Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Komisja i Europejski Fundusz Inwestycyjny odblokowują 8 mld euro dla MŚP

Komisja i Europejski Fundusz Inwestycyjny, będący częścią grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, odblokowują 8 mld euro finansowania dla 100 tys. małych i średnich przedsiębiorstw.
Komisja Europejska udostępniła 1 mld euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Środki te posłużą jako gwarancja dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), będącego częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dzięki temu EFI będzie mógł udzielić specjalnych gwarancji, aby zachęcić banki i innych pożyczkodawców do zapewnienia płynności co najmniej 100 tys. europejskich MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa. Szacuje się, że dostępne w ten sposób finansowanie wyniesie 8 mld euro. Ogłoszone dziś działanie jest wypełnieniem zawartego w komunikacie Komisji z dnia 13 marca br. zobowiązania, aby móc natychmiast wesprzeć najbardziej dotknięte kryzysem MŚP, które już w kwietniu będą mogły skorzystać z napływu środków. Jest to część pakietu środków zapowiedzianych przez grupę EBI w dniu 16 marca br., opracowanych w celu szybkiego uruchomienia wsparcia dla europejskich MŚP i spółek o średniej kapitalizacji.

Jednym z bezpośrednich gospodarczych skutków pandemii koronawirusa jest nagły brak płynności w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Takie przedsiębiorstwa są zazwyczaj najbardziej dotknięte sytuacjami kryzysowymi i wsparcie ich polegające na zapewnieniu odpowiedniej płynności, tak aby mogły przetrwać kryzys, jest niezbędne. W sytuacji kryzysu płynności banki udzielają jednak kredytów i pożyczek MŚP niechętnie z uwagi na nagłe zwiększenie postrzeganego ryzyka. Dlatego konieczne są gwarancje UE wspierające takie kredyty i pożyczki. Od dzisiaj EFI oferuje na rynku specjalne gwarancje EFIS służące ograniczaniu skutków pandemii dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz małych spółek o średniej kapitalizacji.

Wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw gospodarki służącej ludziom, Valdis Dombrovskis, powiedział: W całej Europie przedsiębiorstwa zmagają się z problemami. UE reaguje szybko, aby móc łagodzić skutki i pomagać małym i średnim przedsiębiorstwom, które są szczególnie podatne na tego rodzaju zagrożenia. Komisja i Europejski Fundusz Inwestycyjny udostępniają w dniu dzisiejszym finansowanie w wysokości 8 mld euro, zapewniając tym samym MŚP dotkniętym pandemią koronawirusa w Europie natychmiastowe wsparcie w postaci środków pieniężnych. Pieniądze te zostaną uruchomione już w tym miesiącu za pośrednictwem lokalnych banków i pożyczkodawców, aby wesprzeć podmioty najbardziej dotknięte kryzysem.

Dyrektor Naczelny EFI, Alain Godard, stwierdził: W czasach bezprecedensowego kryzysu konieczne jest, by MŚP otrzymały potrzebne im wsparcie. EFI prowadzi intensywne działania w celu zapewnienia szybkiej i adekwatnej reakcji na wybuch epidemii COVID-19. Cieszymy się, że wspólnie z Komisją uruchamiamy dzisiaj tę nową inicjatywę obejmującą środki w wysokości 8 mld euro. Jest to ważny pierwszy krok, ale grupa EBI będzie nadal pracować nad znalezieniem dodatkowych rozwiązań, które pozwolą szybko zaspokoić potrzeby przedsiębiorców w całej Europie w zakresie finansowania.

Kwota 1 mld euro odblokowana z EFIS w ramach instrumentu gwarancji kredytowych programu COSME oraz instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP w ramach programu „Horyzont 2020” umożliwia EFI udzielenie pośrednikom finansowym gwarancji w wysokości 2,2 mld euro, co z kolei uruchomi środki finansowe w wysokości 8 mld euro. W ramach opublikowanego dzisiaj zaproszenia do wyrażenia zainteresowania gwarancje będą oferowane na rynku za pośrednictwem EFI kilkuset pośrednikom finansowym, w tym bankom i alternatywnym pożyczkodawcom. Kluczowe elementy tych gwarancji to:
 
  • uproszczony i szybszy dostęp do gwarancji EFI;
  • wyższy stopień pokrycia ryzyka – do 80 proc. potencjalnych strat w odniesieniu do poszczególnych kredytów (w porównaniu ze standardowym poziomem 50 proc.);
  • skoncentrowanie się na pożyczkach na kapitał obrotowy w całej UE;
  • zapewnienie bardziej elastycznych terminów spłat, w tym możliwości odroczenia, zmiany harmonogramu spłat lub możliwości tymczasowego zawieszenia spłaty kredytu.
Te nowe elementy zostaną udostępnione nowym oraz już współpracującym z EFI pośrednikom finansowym. EFI rozszerzy zasięg warunków specjalnych na ponad sto tysięcy przedsiębiorstw korzystających z gwarancji w ramach instrumentu gwarancji kredytowych programu COSME i instrumentu do celów gwaranci dla MŚP InnovFin.

Dalsze działania

W odpowiedzi na opublikowane dzisiaj zaproszenie do wyrażenia zainteresowania pośrednicy finansowi objęci obowiązującymi umowami EFI w ramach instrumentów COSME i InnovFin będą mieli dostęp do nowych gwarancji niezwłocznie po złożeniu wniosku. Pozostali pośrednicy finansowi mogą uzyskać dostęp do gwarancji po przejściu szybkiej procedury składania wniosków. Dzięki temu napływ nowych środków finansowych do najbardziej dotkniętych kryzysem przedsiębiorstw będzie możliwy już w kwietniu. MŚP będą mogły zwrócić się bezpośrednio do swoich lokalnych banków i kredytodawców uczestniczących w programie, których wykaz zostanie umieszczony na stronie http://www.access2finance.eu .

Komisja i grupa EBI będą nadal pracować nad dodatkowymi środkami i będą wykorzystywać wszystkie dostępne im narzędzia, aby pomóc w ograniczaniu wpływu pandemii koronawirusa i zaradzeniu jej skutkom gospodarczym.

Kontekst

Aby uruchomić kwotę 1 mld euro z budżetu UE, Komisja i grupa EBI dokonały serii zmian w swoich poszczególnych porozumieniach lub umowach.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) wchodzi w skład Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego głównym zadaniem jest wspieranie europejskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwianie im dostępu do finansowania. W ramach EFI mobilizowany jest zarówno kapitał wysokiego ryzyka, jak i kapitał wzrostu, a ponadto opracowuje się gwarancje i instrumenty mikrofinansowe ukierunkowane na ten segment rynku. Wykonując to zadanie, EFI wspiera realizację celów UE na rzecz innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

COSME to program UE na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) obejmujący lata 2014–2020, o łącznym budżecie wynoszącym 2,3 mld euro. Co najmniej 60 proc. środków z tego programu jest przeznaczonych na poprawę dostępu MŚP w Europie do finansowania, za pośrednictwem dwóch instrumentów finansowych. Instrument gwarancji kredytowych w ramach programu COSME dostarcza gwarancji i kontrgwarancji przeznaczonych dla instytucji finansowych, aby pomóc im w zwiększeniu oferty kredytów i leasingu finansowego dla MŚP. Instrument kapitałowy na rzecz wzrostu COSME pomaga zapewnić kapitał wysokiego ryzyka dla MŚP, głównie na etapie ekspansji i wzrostu.

„Horyzont 2020” to program UE w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014–2020, którego całkowity budżet wynosi 77 mld euro. InnovFin – Fundusze unijne dla innowatorów w ramach programu „Horyzont 2020” obejmuje instrumenty finansowe mające na celu ułatwienie i przyspieszenie dostępu do finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w całej Europie. W szczególności system poręczeń dla MŚP (instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP) zapewnia gwarancje i kontrgwarancje w zakresie finansowania dłużnego w wysokości od 25 tys. do 7,5 mln euro, aby usprawnić dostęp innowacyjnych MŚP i spółek o średniej kapitalizacji do finansowania. W ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP, którym zarządza EFI, pośrednicy finansowi – banki i inne instytucje finansowe – otrzymują gwarancje w odniesieniu do części ich strat poniesionych w związku z finansowaniem dłużnym objętym instrumentem.

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) jest filarem finansowania planu inwestycyjnego dla Europy, który to plan uruchomiono w listopadzie 2014 r., aby odwrócić tendencję spadkową w poziomach inwestycji i wprowadzić Europę na ścieżkę ożywienia gospodarczego. Stosowane w ramach tego funduszu innowacyjne podejście oparte na wykorzystaniu gwarancji budżetowej UE zapewnionej na rzecz grupy EBI umożliwia uruchomienie znacznych środków z sektora publicznego i prywatnego na inwestycje w strategiczne sektory europejskiej gospodarki. Plan inwestycyjny dla Europy wygenerował już inwestycje o wartości ponad 460 mld euro i udzielił wsparcia 1,1 mln przedsiębiorstw typu start-up i MŚP w całej Europie.

Najnowsze dane dotyczące EFIS w podziale na sektory i kraje są dostępne tutaj.
 
 
Więcej informacji:

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania skierowane do pośredników finansowych – instrument gwarancji kredytowych programu COSME (EN): zobacz
Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania skierowane do pośredników finansowych – instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP (EN): zobacz
Skoordynowana reakcja UE na epidemię koronawirusa: zobacz 
Strona internetowa dotycząca koronawirusa: zobacz
Strona internetowa EBI (EN): zobacz
 
 
Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389