Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Sprawozdanie ws. skutków zmian demograficznych

Komisja Europejska przyjęła pierwsze sprawozdanie na temat skutków zmian demograficznych. Przedstawiono w nim czynniki napędzające te długoterminowe zmiany oraz ich skutki w całej Europie. Zwrócono również uwagę na powiązania między strukturami demograficznymi a skutkami kryzysu i możliwościami wyjścia z kryzysu.
Wiceprzewodnicząca do spraw demokracji i demografii Dubravka Šuica powiedziała: Kryzys ujawnił wiele słabych punktów, a niektóre z nich są związane z głębokimi zmianami demograficznymi, które już dotknęły nasze społeczeństwa i społeczności w całej Europie. To podwójne wyzwanie musi przyczynić się do ukształtowania naszego sposobu myślenia o opiece zdrowotnej, opiece społecznej, budżetach publicznych i życiu publicznym w nadchodzących dziesięcioleciach. Musi nam pomóc w rozwiązaniu kwestii, takich jak dostęp do usług, opieka środowiskowa, a nawet samotność. Ostatecznie chodzi o to, jak żyjemy razem jako społeczeństwo. Rozwiązanie problemu zmian demograficznych ma kluczowe znaczenie dla budowania bardziej sprawiedliwego i odpornego społeczeństwa.

Sprawozdanie inicjuje prace nad skutkami zmian demograficznych

Przedstawiono w nim długoterminowe trendy demograficzne w europejskich regionach – od dłuższego średniego trwania życia, po niższe współczynniki urodzeń, starzenie się społeczeństw, mniejsze gospodarstwa domowe i rosnącą urbanizację. Sprawozdanie pokazuje również zmniejszający się udział Europy w populacji światowej – oczekuje się, że do 2070 r. będzie on wynosił mniej niż 4 proc. ludności świata. Sprawozdanie ilustruje znaczne różnice między regionami pod względem zmian demograficznych, a także zwraca uwagę na potrzebę zajęcia się wpływem tych zmian na wzrost i zrównoważony rozwój, zatrudnienie, zdrowie i opiekę długoterminową w różnych częściach Europy.

Sprawozdanie inicjuje prace Komisji w tej dziedzinie i pomoże w określeniu tego, jak najlepiej wspierać ludzi, regiony i społeczności najbardziej dotknięte tym problemem. Sprawozdanie będzie stanowiło w szczególności podstawę dla przyszłej zielonej księgi w sprawie starzenia się i długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich.

Uzupełnieniem sprawozdania są zestawienia informacji dotyczące poszczególnych krajów oraz pełne dane statystyczne, które można znaleźć na nowej, specjalnej stronie internetowej Komisji poświęconej demografii.

Więcej informacji:

Sprawozdanie na temat skutków zmian demograficznych (EN): zobacz
Zestawienie informacji, w tym zestawienia informacji na temat rozwoju sytuacji na szczeblu krajowym: zobacz
Dokument roboczy służb Komisji towarzyszący sprawozdaniu na temat skutków zmian demograficznych (EN): zobacz
 
Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389