Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Porozumienie w sprawie REACT-EU

W dniu dzisiejszym Komisja z zadowoleniem przyjęła porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w Radzie, w sprawie pakietu „Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy” (REACT-EU). Jest to pierwszy dokument dotyczący polityki spójności, odnośnie do którego negocjacje trójstronne zostały zakończone w oczekiwaniu na ostateczne zatwierdzenie tekstów prawnych przez zgromadzenie plenarne Parlamentu Europejskiego i Radę.
Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: Z zadowoleniem przyjęłam dzisiejsze porozumienie polityczne w sprawie REACT-EU. Polityka spójności od samego początku znajduje się w centrum walki z pandemią dzięki inicjatywom inwestycyjnym w odpowiedzi na koronawirusa. Ta nowa inicjatywa stanowi kolejny krok we wspieraniu odbudowy państw członkowskich, zapewniając dodatkowe środki finansowe na wypełnienie luki między pierwszą reakcją na sytuacje nadzwyczajne a długoterminowym ożywieniem gospodarki wspieranym w okresie programowania 2021-2027. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić sprawiedliwe i spójne ożywienie gospodarcze.

Dzięki specjalnej kwocie w wysokości 47,5 mld euro (50,5 mld euro w cenach bieżących) REACT-EU będzie kontynuować i rozszerzać działania w zakresie reagowania kryzysowego i środków naprawczych realizowane za pośrednictwem obu pakietów inwestycyjnych w odpowiedzi na koronawirusa (CRII and CRII+), zapewniając w ten sposób sprawne i ciągłe ożywienie gospodarcze i społeczne w kontekście pandemii koronawirusa.

Główne elementy dzisiejszego kompromisu to:
 
  • możliwość stosowania przez państwa członkowskie szeroko pojętej elastyczności przy decydowaniu w sprawie procentowego udziału środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Europejskiego Funduszu Społecznego – w tym Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;
  • brak z góry określonego podziału według kategorii regionów w celu skierowania zasobów tam, gdzie są one najbardziej potrzebne;
  • możliwość unijnego współfinansowania operacji do 100 proc.;
  • możliwość wstecznej kwalifikowalności wydatków od dnia 1 lutego 2020 r., obejmująca zarówno fizycznie ukończone, jak i w pełni zrealizowane operacje (pod warunkiem że rozpoczęły się one od dnia 1 lutego 2020 r.), zgodnie z CRII i CRII+;
  • termin zakończenia kwalifikowalności wydatków w dniu 31 grudnia 2023 r., zgodnie z ramami prawnymi na lata 2014-2020;
  • możliwość przeznaczenia środków również na istniejące programy współpracy transgranicznej w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”;
  • przydział 70 proc. puli krajowej w 2021 r. w oparciu o społeczno-gospodarcze skutki kryzysu, w tym poziom bezrobocia młodzieży i względną zamożność państw członkowskich, przy czym pozostałe 30 proc. na 2022 r. obliczone zostanie na koniec 2021 r. na podstawie najnowszych danych statystycznych;
  • w drodze wyjątku brak podziału według kategorii regionów. Państwa członkowskie muszą zapewnić zrównoważone wsparcie na potrzeby obszarów najbardziej dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa, z uwzględnieniem potrzeby dalszego koncentrowania się na regionach słabiej rozwiniętych.
  • Ponadto, aby umożliwić sprawną i szybką mobilizację inwestycji, do REACT-EU nie mają zastosowania warunki wstępne ani wymogi dotyczące koncentracji tematycznej i ram wykonania. Komisja dołoży wszelkich starań, aby zatwierdzać programy i zmiany do nich w ciągu 15 dni roboczych od ich przedłożenia.

Co dalej?

Rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) oraz porozumienie międzyinstytucjonalne zatwierdzone w dniu 10 listopada 2020 r. muszą teraz zostać formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w ramach ich odpowiednich ról i procedur. Ogólna pula środków REACT-UE zależeć będzie od ogólnych negocjacji w sprawie WRF.

Inicjatywa REACT-EU powinna wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Pierwsze wnioski dotyczące zmian w programach i nowych specjalnych programów mających na celu przydzielenie dodatkowych zasobów spodziewane są w pierwszym kwartale 2021 r.

Kontekst

REACT-EU to inicjatywa, która kontynuuje i rozszerza reakcję UE na kryzys wywołany koronawirusem i kryzysowe środki naprawcze realizowane za pośrednictwem pakietów CRII. Przyczyni się ona do trwałej ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki poprzez dodanie do istniejących programów polityki spójności nowych, dodatkowych zasobów.
 
 
Więcej informacji:

Unijna polityka spójności w walce z pandemią koronawirusa (EN): zobacz
Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa (CRII) i inicjatywa inwestycyjna „plus” w odpowiedzi na koronawirusa (CRII+): zobacz
Platforma otwartych danych w obszarze spójności (EN): zobacz   i strona Covid-19: interaktywne dane na bieżąco (E): zobacz
 
 
Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389