Kalendarium informacji

Aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie przepisów dotyczących handlu detalicznego w środowisku z wieloma kanałami sprzedaży

 • BRWL /
 • 19-07-2017
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Konsultacje społeczne w sprawie przepisów dotyczących handlu detalicznego w środowisku z wieloma kanałami sprzedaży Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie przepisów dotyczących handlu detalicznego w środowisku z wieloma kanałami sprzedaży. Konsultacje skierowane są przede wszystkim do przedsiębiorstw świadczących usługi detaliczne, stowarzyszeń detalistów, innych organizacji przedsiębiorców, organów publicznych, ale także organizacji konsumenckich i obywateli. Opinie wypełniając formularz on-line można przekazywać do 8 października 2017.
Do wzięcia udziału w tych konsultacjach zachęca się wszystkich obywateli oraz wszystkie organizacje. Oczekujemy na odpowiedzi zwłaszcza ze strony: przedsiębiorstw świadczących usługi detaliczne, stowarzyszeń detalistów, organizacji konsumenckich, innych organizacji przedsiębiorców (np. stowarzyszeń lub izb handlowych), krajowych organów publicznych, lokalnych organów publicznych, innych organów publicznych., związków zawodowych,  instytucji badawczych/ośrodków analitycznych, obywateli.

Cel konsultacji

Handel detaliczny jest największym sektorem gospodarki przedsiębiorstw niefinansowych UE pod względem liczby przedsiębiorstw i zatrudnionych osób. Stanowi 4,5 proc. wartości dodanej i 8,6 proc. zatrudnienia w UE. Prawie 5,5 mln przedsiębiorstw w UE prowadzi działalność w sektorach handlu detalicznego i hurtowego (w 2014 r. 3,6 mln przedsiębiorstw stanowili detaliści, a 1,8 mln hurtownicy – czyli 23 proc. gospodarki przedsiębiorstw niefinansowych). Większość z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa, które generują również 66 proc. wartości dodanej tych dwóch sektorów oraz tworzą 70 proc. miejsc pracy. Ponadto handel detaliczny jest ściśle związany z innymi sektorami gospodarki (handel hurtowy, produkcja, rolnictwo, a także transport i logistyka oraz inne usługi biznesowe). Co więcej, sektor ten sprawia, że konsumenci w UE są bliżej jednolitego rynku. Dlatego też konkurencyjność tego sektora ma kluczowe znaczenie dla unijnej gospodarki.

Obecnie w sektorze zachodzą gruntowne zmiany z uwagi na szybki rozwój handlu elektronicznego, który nie tylko wpływa na sposób, w jaki konsumenci robią zakupy (mogą oni kupować przez Internet w dowolnym momencie, często na stronach, które znajdują się z dala od ich miejsca zamieszkania), ale również zmienia krajobraz sektora detalicznego. Z obecnych tendencji wynika, że w przyszłości będzie dominował handel detaliczny z wieloma kanałami sprzedaży, a detaliści będą prowadzić działalność zarówno w Internecie, jak i poza nim (za pośrednictwem własnego sklepu internetowego lub platformy). Inną tendencją jest tworzenie platform, które dają osobom prowadzącym handel detaliczny możliwość sprzedawania produktów w internetowych „centrach handlowych”. Niektóre z tych platform nie tylko pełnią rolę wirtualnych centrów handlowych – wprowadziły też własny asortyment produktów, konkurując bezpośrednio ze swoimi klientami prowadzącymi handel detaliczny.
 
28 października 2015 r. Komisja przyjęła strategię jednolitego rynku, która jest zapowiedzią szeregu inicjatyw i działań na rzecz usunięcia barier mających znaczenie gospodarcze i hamujących tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost gospodarczy i inwestycje w Europie.

Obowiązek określania przepisów dotyczących zakładania i prowadzenia sklepów detalicznych spoczywa przede wszystkim na państwach członkowskich. Mają one swobodę w opracowywaniu ram regulacyjnych, pod warunkiem że ramy te są zgodne z podstawową swobodą przedsiębiorczości i świadczenia usług określoną w Traktacie, a także z dyrektywą o usługach.

Integracja unijnego rynku detalicznego dokonuje się w znacznej mierze dzięki prowadzeniu działalności transgranicznej. Dziesięć największych przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą detaliczną w UE działa na poziomie międzynarodowym. Niektóre z nich posiadają sklepy w większości państw członkowskich. Otoczenie regulacyjne, z którym mają one do czynienia przy zakładaniu działalności, ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego przeprowadzenia takich inwestycji. Wraz z rozwojem handlu elektronicznego następuje również coraz większa integracja europejskich rynków detalicznych za sprawą transgranicznej sprzedaży na odległość.

Handel elektroniczny stwarza nowe możliwości dla detalistów. Docieranie do konsumentów w innych państwach członkowskich stało się prostsze w szczególności dla mniejszych przedsiębiorstw. Obecność w Internecie daje im możliwość przekraczania granic bez konieczności inwestowania w fizycznie istniejące lokale. W wyniku transgranicznej ekspansji handlu detalicznego konsumenci w Europie mogą również czerpać korzyści z jednolitego rynku dzięki większemu zróżnicowaniu ofert detalicznych. Ponad 40 proc. Europejczyków kupujących w Internecie nabywa produkty zza granicy przynajmniej raz w roku, a blisko 2/3 z nich dokonało transgranicznych zakupów przynajmniej raz w życiu. Platformy internetowe pomagają MŚP prowadzić sprzedaż w Internecie oraz pozyskiwać klientów w całej UE.

Cyfryzacja zmienia sektor detaliczny na wiele sposobów. Ramy regulacyjne często zostały już jednak wprowadzone kilkadziesiąt lat temu i nie dostosowano ich jeszcze do nowej rzeczywistości, którą tworzy handel elektroniczny. Określając najlepsze praktyki w celu ułatwienia podejmowania działalności handlowej i zmniejszenia ograniczeń w prowadzeniu działalności w sektorze detalicznym, należy wziąć pod uwagę nową rzeczywistość, która łączy handel tradycyjny i handel elektroniczny w środowisku z wieloma kanałami sprzedaży.
Celem tych konsultacji społecznych jest uzyskanie informacji od zainteresowanych stron, aby móc określić najlepsze praktyki w sektorze detalicznym w odniesieniu do wspomnianych wyżej działań następczych wynikających ze strategii jednolitego rynku. Służby Komisji przeprowadziły już obszerne badania dotyczące krajowych ram prawnych dla handlu detalicznego oraz celów polityki publicznej leżących u podstaw tych ram (szczegółowe informacje można znaleźć w planie działania). Te konsultacje społeczne służą skompletowaniu danych dotyczących w szczególności:
 • konsekwencji rosnącego znaczenia handlu elektronicznego oraz zmieniających się nawyków konsumentów dla sektora detalicznego i jego ram regulacyjnych
 • możliwości i przeszkód w integracji unijnego rynku detalicznego.
Komisja Europejska chciałaby poznać opinie wszystkich zainteresowanych stron, w szczególności sprzedawców detalicznych, właściwych organów publicznych i konsumentów. Zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa wyniki konsultacji publicznych oraz odpowiedzi zostaną należycie opublikowane, pod warunkiem że respondenci zgodzą się na publiczne ujawnienie swoich odpowiedzi.

Jak udzielić odpowiedzi?

Odpowiedzi należy udzielić za pośrednictwem kwestionariusza online. Kwestionariusz jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE. Odpowiedzi można udzielać w dowolnym języku urzędowym UE. Konsultacje potrwają do 8 października 2017 r.

Kwestionariusz on-line w języku polskim: zobacz
 
 
Więcej informacji i dokumenty źródłowe:

Komunikat w sprawie strategii jednolitego rynku: zobacz
Dokument roboczy służb Komisji dotyczący strategii jednolitego rynku (EN): zobacz 
Plan działania na rzecz sektora detalicznego (EN): zobacz
Analiza dotycząca podejmowania działalności handlowej (EN): zobacz
Kwestionariusz konsultacji on-line w języku polskim: zobacz
 

Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Otwarte konsultacje...

Otwarte konsultacje publiczne w sprawie Polityki...