Kalendarium informacji

Aktualności

International Urban Cooperation: otwarty nabór w ramach komponentu City-to-City dla europejskich miast

 • BRWL /
 • 07-08-2017
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: International Urban Cooperation: otwarty nabór w ramach komponentu City-to-City dla europejskich miast IUC to program Unii Europejskiej, który będzie wspierać osiąganie bilateralnych celów polityk, a także międzynarodowych porozumień rozwoju miejskiego oraz zmian klimatu, takich jak Agenda Miejska, Cele Zrównoważonego Rozwoju czy Porozumienie Paryskie. Do 11 września br. europejskie miasta mogą deklarować swoją chęć i gotowość do współpracy z miastami z Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Indii, Japonii oraz Ameryki Północnej w ramach pierwszego komponentu IUC: City-to-City.
Na całym świecie współczynnik urbanizacji rośnie w szybkim tempie. Jako obszary, w których mieszka i pracuje większość ludzi, miasta są uznawane za miejsca, w których należy wdrażać rozwiązania największych społecznych oraz środowiskowych wyzwań. Takie szybkie zmiany powodują obciążenie wielu miast. Władze lokalne borykają się z wyzwaniami zwiększonego zapotrzebowania na usługi w takich dziedzinach jak energia, woda, zdrowie czy transport wynikające z rosnącej populacji. Trzyletni program Unii Europejskiej IUC – Międzynarodowa Współpraca Miast ma na celu umożliwienie miastom nawiązania kontaktu oraz dzielenia się rozwiązaniami dla wspólnych problemów. Program jest częścią długookresowej strategii Unii Europejskiej, mającej na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju miejskiego we współpracy z sektorami: publicznym i prywatnym.

Program IUC składa się z trzech odrębnych komponentów:
 1. Współpraca miast w zakresie zrównoważonego rozwoju miejskiego (City-to-city cooperation on sustainable urban  development)
 2. Działania na poziomie niższym niż krajowy w ramach inicjatywy Światowe Porozumienie Burmistrzów (Sub-national action under the Global Covenant of Mayors initiative)
 3. Międzyregionalna współpraca w zakresie innowacji na rzecz rozwoju miejskiego i regionalnego (Inter-regional cooperation on innovation for local and regional development).
W ramach I komponentu Współpracy miast w zakresie zrównoważonego rozwoju miejskiego, łącząc w pary miasta z Unii Europejskiej z partnerami-miastami z krajów spoza UE, program IUC pobudzi dostęp do ekspertyzy w zakresie polityki rozwoju miejskiego a dzięki temu będzie pomagać miastom w promowaniu inteligentnego, zielonego i zrównoważonego wzrostu. Praca z podobnie myślącymi partnerami pozwala na lepsze sposoby planowania, finansowania, rozwoju, rządzenia i zarządzania miastami, a także wspiera Nową Agendę Miejską ustaloną w Quito.

Budując na bazie modelu i sukcesu projektu Światowych Miast oraz projektując na bazie solidnego podejścia sieci URBACT finansowanej przez UE, pary miast będą wspierane w ponoszonych wysiłkach projektowania, wdrażania oraz zarządzania zrównoważonymi praktykami miejskimi w sposób zintegrowany i partycypacyjny. Lokalne plany działania będą przygotowywane w procesie włączającym różnorodnych interesariuszy oraz wdrażane poprzez ekonomicznie opłacalne projekty pilotażowe – wdrażane w krótkim czasie, aby zapewnić osiąganie rezultatów oraz otwarcie się na możliwości rynkowe. Plany te pomogą napędzać tematyczne grupowanie się wiedzy (klasteryzację), wymianę najlepszych praktyk między miastami stawiającymi czoła podobnym wyzwaniom.
 
Miasta zainteresowane wymianą z miastami stawiającymi czoła podobnym wyzwaniom w innym regionie globu zachęca się do składania wniosków w programie IUC. Dzięki programowi lokalni liderzy będą mogli kontaktować się i zyskać nowy pogląd na pilne kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju.
 
Wybrani kandydaci (miasta) zostaną sparowani z miastami mierzącymi się z wybranymi wyzwaniami, co pozwoli obu stronom budować współpracę i dzielić się wiedzą. Przedstawiciele tychże miast wezmą udział w wizytach studyjnych, wymianie pracowników, szkoleniach i seminariach itd. oraz wspólnie opracują lokalny plan działania napędzający zrównoważony rozwój miejski w wybranym obszarze tematycznym. Dołączając do współpracy IUC city-to-city, miasta będą:
 • Uczyć się: zdobędą dostęp do nowych sposobów podejścia do danego wyzwania oraz skorzystają z szerszej puli dobrych praktyk;
 • Dzielić się: pomagać innym w rozwiązywaniu problematycznych kwestii poprzez dzielenie się własnym doświadczeniem oraz posiadaną wiedzą;
 • Wymieniać się: otworzą swoje miast na dialog i partnerstwo z nowymi globalnymi partnerami oraz odpowiednimi interesariuszami (publicznymi i prywatnymi);
 • Prezentować się: program daje możliwość przedstawienia globalnie swoich najlepszych praktyk  oraz osiągnięć;
 • Wdrażać: praca z nowymi partnerami w celu uczynienia swojej wizji zrównoważonego rozwoju miejskiego rzeczywistością.
Wybrane do udziału w programie miasta zobowiązują się do ścisłej współpracy ze swoimi partnerami – miastami przez co najmniej 18 miesięcy, a także do dzielenia się informacjami na temat postępów prac. Ponadto, miasta zobowiązują się do przygotowania Lokalnego Planu Działania zrównoważonego rozwoju miejskiego w zakresie zidentyfikowanego priorytetu, w ramach którego dzielą się wiedzą. Po tym okresie, miasta są zobowiązane do przygotowania sprawozdania z poczynionych postępów oraz konkretnych działań, które będą realizować w przyszłości. Każde z miast podpisze w tym celu Umowę Partnerstwa.
 
Lokalne Plany Działań będą wykorzystywać wspólną metodologię, zgodną z doświadczeniami programu Unii Europejskiej URBACT i muszą zostać opracowane w procesie włączającym różnych interesariuszy. Ponadto, Lokalny Plan Działania musi zawierać działania i projekty pilotażowe opłacalne ekonomicznie, które będzie można zrealizować w krótkim horyzoncie czasowym i które będą wspierać zaangażowanie badań, biznesu oraz społeczności lokalnych.
 
Aby zapewnić dobrą wymianę doświadczeń i wiedzy oraz sprawny przebieg działań, miasta muszą zaangażować odpowiednie ilości czasu i zasobów do wdrożenia prac. Zasoby te powinny być odpowiednie do ambicji, rozmiarów planowanych działań.
 
Działania te będą stanowić kontrybucję do osiągania Celów Agendy Zrównoważonego Rozwoju ONZ do 2030 roku, Nowej Agendy Miejskiej, ram Sendai oraz Porozumienia Paryskiego, poprawy jakości życia w obszarach miejskich.
 
Do współpracy City-to-City IUC Komisja Europejska zachęca miasta liczące ponad 50 tys. mieszkańców.
 
Do 11 września 2017 europejskie miasta mogą deklarować swoją chęć i gotowość do współpracy z miastami z Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Indii, Japonii oraz Ameryki Północnej, wypełniając on-line wniosek dostępny na stronie KE.
 
 
Więcej informacji:
 
Informacje o programie IUC: zobacz  
IUC City-to-City: zobacz
Formularz wniosku on-line: zobacz
 
 
Źródło: na podstawie informacji Komisji Europejskiej - strony programu IUC http://www.iuc.eu/   

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Otwarte konsultacje...

Otwarte konsultacje publiczne w sprawie Polityki...