Kalendarium informacji

Aktualności

Nagroda EKES dla społeczeństwa obywatelskiego 2017 - zgłoś swój projekt!

 • BRWL /
 • 08-08-2017
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Nagroda EKES dla społeczeństwa obywatelskiego 2017 - zgłoś swój projekt! Do 8 września można ubiegać się o nagrodę Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dla społeczeństwa obywatelskiego. Nagroda EKES jest przyznawana co roku organizacjom społeczeństwa obywatelskiego z UE, które wnoszą znaczący wkład w promowanie europejskiej tożsamości i integracji. Temat tegorocznej edycji Nagrody to „Innowacyjne projekty na rzecz wspierania wysokiej jakości zatrudnienia i przedsiębiorczości z myślą o przyszłości pracy”. Komitet planuje przyznanie do pięciu nagród: pierwsza z nich ma wartość 14 tys. euro.
Nagroda Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ma przyczynić się do lepszego uwidocznienia roli, jaką organizacje społeczeństwa obywatelskiego lub osoby indywidualne mogą odegrać w kształtowaniu tożsamości europejskiej i obywatelstwa europejskiego, w sposób podkreślający wspólne wartości leżące u podstaw integracji europejskiej.

O Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego mogą ubiegać się wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, które działają na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym lub europejskim. W konkursie wziąć mogą również udział osoby indywidualne.

Temat Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2017: „Innowacyjne projekty na rzecz wspierania wysokiej jakości zatrudnienia i przedsiębiorczości z myślą o przyszłości pracy”.

W tym kontekście konkretnym celem Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2017 jest wyróżnienie przeprowadzanych na terytorium UE innowacyjnych inicjatyw mających na celu integrację na rynku pracy nowych pracowników [np. młodzieży, szczególnie młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (NEET), osób ze środowisk migrantów] i wszystkich osób mających trudny dostęp do rynku pracy i wymagających szczególnego wsparcia (np. długotrwale bezrobotnych, kobiet oderwanych od rynku pracy, osób niepełnosprawnych lub osób z grup mniejszości etnicznych i osób żyjących w ubóstwie). Powinny to być inicjatywy już zrealizowane lub w trakcie realizacji. Z udziału w konkursie wyłączone są inicjatywy, które są planowane, lecz jeszcze się nie rozpoczęły w dniu 8 września 2017 r. (termin składania zgłoszeń). Aby były kwalifikowalne, działania powinny obejmować co najmniej jedną z następujących dziedzin:
 • sprzyjanie skutecznemu stosowaniu i egzekwowaniu zasady niedyskryminacji w odniesieniu do integracji na rynku pracy;
 • umożliwienie skutecznej integracji nowych pracowników i osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – w miejscach pracy o wysokiej jakości lub jako przedsiębiorców lub samozatrudnionych;
 • opracowanie innowacyjnych form integracji przez pracę dla osób w niekorzystnej sytuacji i o szczególnych potrzebach – na przykład w gospodarce społecznej, w tym w szczególności za pośrednictwem przedsiębiorstw integrujących przez pracę;
 • zapewnienie osobom w niekorzystnej sytuacji i o szczególnych potrzebach stałej pracy lub pracy chronionej w bezpiecznym, korzystnym środowisku, zapewniającym skuteczne przejście do stałego zatrudnienia;
 • zapewnianie indywidualnych porad i wskazówek osobom bezrobotnym w zakresie integracji na rynku pracy (np. coaching ukierunkowany na poszukiwanie pracy, poradnictwo zawodowe, informacje i porady);
 • zapewnienie dostosowanego do potrzeb, zindywidualizowanego kształcenia i szkolenia w celu poprawy umiejętności / przekwalifikowania osób o szczególnych potrzebach, zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia i wzmocnienia ich pozycji (np. w chronionym lub rzeczywistym środowisku pracy);
 • podnoszenie świadomości, promowanie wzajemnego uczenia się i szerzenie dobrych praktyk dotyczących alternatywnych, innowacyjnych podejść do integrowania przez pracę, w tym osób mających najtrudniejszy dostęp do rynku pracy.
Komitet planuje przyznanie maksymalnie pięciu nagród: pierwsza nagroda ma wartość 14 000 euro, pozostałe nagrody mają wartość 9 000 euro. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 7 grudnia 2017 r. w trakcie sesji plenarnej EKES-u. Na uroczystość zostanie zaproszonych po dwóch przedstawicieli każdego zwycięzcy, przy czym podróż i zakwaterowanie zostaną zorganizowane przez EKES zgodnie z zasadami, o których zwycięzcy zostaną zawiadomieni w stosownym czasie.

Wnioski należy składać do 8 września 2017 r. (do godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego) wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej EKES. Formularz można wypełnić w dowolnym oficjalnym języku UE, niemniej EKES przyznaje, że mile widziane są wnioski w języku angielskim lub francuskim, gdyż pozwoli to przyspieszyć proces oceny.
Przed wypełnieniem formularza wniosku należy dokładnie zapoznać się z warunkami konkursu oraz informacjami dotyczącymi Nagrody opublikowanymi na stronie internetowej EKES oraz zasadami opublikowanymi w załącznikach (również w j. polskim).

Odpowiednio wypełnione i podpisane formularz wniosku i oświadczenie należy przesyłać do sekretariatu EKES-u pocztą elektroniczną na adres: e-mail
 
 
Więcej informacji:

Strona EKES poświęcona Nagrodzie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego wraz z formularzem wniosku: zobacz
Strona aktualności EKES: zobacz
 
 
Źródło: na podstawie informacji o zasadach konkursu opublikowanej na stronie EKES www.eesc.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Otwarte konsultacje...

Otwarte konsultacje publiczne w sprawie Polityki...