Kalendarium informacji

Aktualności

UE rozpoczyna realizację swojego nowego planu inwestycji zewnętrznych

 • BRWL /
 • 29-09-2017
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: UE rozpoczyna realizację swojego nowego planu inwestycji zewnętrznych Po przyjęciu ambitnego planu inwestycji zewnętrznych przez Parlament Europejski oraz Radę Komisja Europejska natychmiast rozpoczyna jego wdrożenie, mając na celu pobudzenie inwestycji w Afryce i w europejskim sąsiedztwie.
Parlament Europejski i Rada przyjęły Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, który jest elementem centralnym nowego planu inwestycji zewnętrznych UE. Plan inwestycji zewnętrznych przyczyni się do trwałego rozwoju gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w Afryce i w europejskim sąsiedztwie. Spowoduje ożywienie inwestycji publicznych i prywatnych, eliminując tym samym niektóre przeszkody utrudniające wzrost gospodarczy w naszych krajach partnerskich, a także przyczyny leżące u źródła nielegalnej migracji.

Wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Federica Mogherini stwierdziła: Mniej niż 10 procent bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Afryce przeznacza się dla regionów najsłabszych – tych, które takich inwestycji potrzebują najbardziej. Chcemy, aby nasz plan inwestycji zewnętrznych stał się dynamiczną siłą napędową uruchamiającą bardziej zrównoważony wzrost gospodarczy, w większym stopniu sprzyjający włączeniu społecznemu. Aby tworzył ekologiczne źródła energii, nowe szanse dla przedsiębiorców, również w Unii Europejskiej, dla młodych ludzi, oraz aby wzmocnił pozycję kobiet. To jest plan, jakiego potrzebuje Afryka. To jest to, o co proszą nasi afrykańscy partnerzy. Europejskie partnerstwo w swojej najlepszej formie.

Komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica dodał: Nasz plan inwestycji zewnętrznych jest wyrazem nowego podejścia zmierzającego do wyeliminowania ubóstwa i zapewnienia trwałego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Nasz wkład w wysokości 4,1 mld euro pozwoli na uruchomienie – dzięki mobilizacji przede wszystkim finansów prywatnych -– inwestycji w wysokości nawet 44 mld euro. Inaczej nie byłoby to możliwe. Od wszystkich kluczowych podmiotów sektora prywatnego w Europie oraz od naszych krajów partnerskich zależy teraz przyłączenie się do nas i wspólne kształtowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz tworzenie godnych miejsc pracy. Z korzyścią dla nas wszystkich.

Unijny komisarz do spraw europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia Johannes Hahn powiedział również: Europa stoi w obliczu szeregu wyzwań, w obrębie jej granic i poza nimi. Wyzwania, które z pewnością będą się w przyszłości nasilać – wraz z presją demograficzną, a także rosnącą mobilnością i szybszym przepływem informacji, nasilającymi się zmianami klimatu i konfliktami regionalnymi. We własnym interesie Europy jest, abyśmy działali na rzecz zapewnienia trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego w naszych krajach partnerskich. Zaangażowanie sektora prywatnego i zagwarantowanie środowiska w możliwie największym stopniu sprzyjającego tym wyzwaniom wesprze podejmowane przez nas starania. Pobudzając zrównoważony wzrost gospodarczy w naszych krajach partnerskich w Europie i w Afryce, oferujemy również nowe możliwości handlowe i inwestycyjne dla przedsiębiorstw i inwestorów unijnych.

Rozpoczynając sprawną realizację planu inwestycji zewnętrznych, dzisiaj (28.09) po raz pierwszy spotyka się w Brukseli Rada Strategiczna Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. W Radzie Strategicznej uczestniczą państwa członkowskie UE oraz Europejski Bank Inwestycyjny, a także Parlament Europejski w roli obserwatora. Prowadzone rozmowy będą dotyczyć szeregu wniosków odnoszących się do konkretnych obszarów inwestycji, tzw. okien inwestycyjnych. Te okna inwestycyjne określają sektory priorytetowe dla gwarancji EFZR – istotne z punktu widzenia tworzenia godnych i zrównoważonych miejsc pracy w Afryce i w sąsiedztwie UE.

Oczekuje się, że pierwsze okna inwestycyjne zostaną zatwierdzone wkrótce, dzięki czemu plan inwestycji zewnętrznych będzie mógł przynieść beneficjentom wymierne korzyści tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Kontekst

Europejski plan inwestycyjny został przedstawiony przez przewodniczącego Junckera we wrześniu 2016 r. Rok później rozpoczyna się uruchomienie planu.

Mając na celu umacnianie trwałego rozwoju, Europejski plan inwestycji zewnętrznych dokona integracji instrumentów finansowych nowej generacji w obrębie bardziej tradycyjnych form pomocy, takich jak dotacje – a zwłaszcza gwarancje, instrumenty oparte na podziale ryzyka, jak również łączenie dotacji i pożyczek. Znacząca pomoc techniczna pozwoli krajom będącym beneficjentami na realizację bardziej zaawansowanych i opłacalnych projektów czy przedsięwzięć. Ponadto UE nasili dialog z krajami partnerskimi, a także ustrukturyzowany dialog z sektorem prywatnym w celu poprawy klimatu inwestycyjnego i środowiska biznesu w odpowiednich krajach partnerskich.

Innowacyjne i całościowe podejście przyjęte w planie inwestycji zagranicznych opiera się na łączonych instrumentach finansowych Komisji, wykorzystując doświadczenia zgromadzone w ciągu ponad dziesięciu lat stosowania takich instrumentów.
 
 
Więcej informacji:

Pytania i odpowiedzi na temat Europejskiego planu inwestycji zewnętrznych (EN): zobacz
Zestawienie informacji: Plan inwestycji zewnętrznych (EN): zobacz
Plan inwestycji zewnętrznych (EN): zobacz
 
 
Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Otwarte konsultacje...

Otwarte konsultacje publiczne w sprawie Polityki...