Kalendarium informacji

Aktualności

TAIEX-EIR: narzędzie wsparcia ekspertów wdrażania polityki ochrony środowiska

 • BRWL /
 • 03-10-2017
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: TAIEX-EIR: narzędzie wsparcia ekspertów wdrażania polityki ochrony środowiska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej utworzyła narzędzie partnerskiej wymiany wiedzy eksperckiej między organami zajmującymi się wdrażaniem unijnej polityki i prawa ochrony środowiska. TAIEX-EIR będzie finansować misje ekspertów, wizyty studyjne i warsztaty, które poprzez wymianę wiedzy eksperckiej, dobrych praktyk i know-how wspomogą wdrażanie na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym unijnej polityki ochrony środowiska.
Nowe narzędzie Komisji Europejskiej TAIEX-EIR powstało z myślą o konieczności zapewnienia zdolności administracyjnych na wszystkich szczeblach: krajowym, regionalnym i lokalnym, jeśli chodzi o dobre wdrażanie polityki ochrony środowiska.

Narzędzie będzie zapewniać wsparcie szczególnie w kontekście przyjętego 3 lutego 2017 r. przez Komisję Europejską pakietu wdrażania polityki ochrony środowiska, który oprócz Komunikatu Komisji obejmuje 28 sprawozdań krajowych, zawierających analizę stanu wdrożenia unijnej polityki i prawa ochrony środowiska przez dane państwo członkowskie, a także sugerowane działania, które dany kraj powinien podjąć.

TAIEX-EIR bazuje na modelu istniejącego już instrumentu pomocy technicznej i wymiany informacji (TAIEX) Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w  prawie, na podobnej zasadzie instrument TAIEX-REGIO wspiera unijną politykę regionalną.

Państwa członkowskie mogą skorzystać TAIEX-EIR w celu wymiany dobrych praktyk dotyczących spełniania wymogów na przykład w zakresie recyklingu odpadów, ochrony przyrody, poprawy jakości powietrza lub jakości wody i gospodarki wodnej. Do pierwotnych przyczyn luk implementacyjnych zaliczają się także aspekty zarządzania w zakresie środowiska, między innymi omawiane w rozdziale 5. krajowych sprawozdań z przeglądów wdrażania polityki ochrony środowiska (np. potencjał administracyjny, umiejętności, mechanizmy koordynacyjne, dostęp do wymiaru sprawiedliwości, odpowiedzialność za szkody w środowisku, zapewnienie zgodności, sprawozdawczość i wymiana informacji dotyczących środowiska), zatem również te wyzwania mogą być przedmiotem narzędzia partnerstwa.

TAIEX-EIR będzie finansować:
 • Misje ekspertów: eksperci państw członkowskich UE mogą być oddelegowani do instytucji w innych państwach członkowskich, które zwróciły się o doradztwo partnerskie i wymianę doświadczeń w zakresie konkretnego zagadnienia. Misje eksperckie mogą trwać od 2 do 5 dni.
 • Wizyty studyjne: pracownicy (maksymalnie 3) z instytucji wnioskującej mogą być oddelegowani na wizytę roboczą do instytucji w innym państwie członkowskim, aby pozyskać wiedzę od partnerów i wymienić dobre praktyki. Wizyty studyjne mogą trwać od 2 do 5 dni.
 • Warsztaty: w instytucji wnioskującej można zorganizować warsztaty obejmujące jeden lub wiele krajów. Warsztaty trwają zwykle 2 dni. Partnerstwo TAIEX-EIR może zorganizować i opłacić podróż, zakwaterowanie i diety ekspertów wyjeżdżających na misje lub warsztaty, a także koszty podróży i zakwaterowania dla maksymalnie 3 uczestników wizyty studyjnej. Jednakże niektóre koszty (np. posiłków) musiałyby zostać pokryte przez instytucję wnioskującą o wsparcie / instytucję przyjmującą. Językiem roboczym partnerstwa TAIEX-EIR jest angielski. Jednak w należycie uzasadnionych przypadkach, na wniosek możliwe jest zorganizowanie tłumaczenia.
 
Wsparcie TAIEX-EIR udzielane jest instytucjom publicznym zaangażowanym we wdrażanie unijnej polityki i prawa w dziedzinie ochrony środowiska w państwach członkowskich UE tj:
 • urzędom i agencjom krajowym, regionalnym i lokalnym
 • organom koordynującym
 • organom kontrolnymi audytowym
 • organom wydającym zezwolenia
 • regionalnym lub lokalnym przedsiębiorstwom w obszarze wdrażania polityki ochrony środowiska, którym powierzono zadanie publiczne i których wniosek poparty jest przez władze
 • sieciom ekspertów uczestniczącym we wdrażaniu i egzekwowaniu przepisów w dziedzinie ochrony środowiska
Aby otrzymać wsparcie wymiany partnerskiej TAIEX-EIR administracja państwa członkowskiego musi wypełnić formularz wniosku on-line. Następnie Komisja weryfikuje wniosek i podejmuje decyzję czy wniosek o wymianę partnerską spełnia warunki i jest uzasadniony. Weryfikacja obejmuje krótki przegląd przez Ministerstwo Środowiska państwa członkowskiego, w którym uwzględnia się ewentualne pokrywanie się z innymi narzędziami wsparcia. Kolejnym etapem po podjęciu pozytywnej decyzji jest przygotowanie wymiany przez Komisję/administrację państwa członkowskiego, w tym Komisja wybiera ekspertów i określa praktyczne szczegóły w ścisłej współpracy z instytucją wnioskującą. Następnie administracja państwa członkowskiego/Komisja, za pośrednictwem swojego zewnętrznego usługodawcy w DG NEAR, zapewnia wsparcie administracyjne dla praktycznej organizacji wydarzenia i ponosi koszty misji eksperckich i wizyt studyjnych (koszty przejazdów i zakwaterowania oraz diety dla ekspertów). Kolejny krok dotyczy sprawozdawczości: zaangażowani eksperci po zakończeniu wymiany lub serii wymian przesyłają sprawozdanie w tym właściwe wnioski/zalecenia podlegające upublicznieniu. Co do zasady, sprawozdanie i prezentacje wykorzystywane w trakcie warsztatów są upubliczniane na stronie internetowej partnerskich wymian TAIEX-EIR.  Ostatnim etapem jest ocena wsparcia, której dokonują odbiorcy tegoż wsparcia: bezpośrednio po wymianie w ciągu 15 dni roboczych oraz po sześciu miesiącach, aby ocenić wpływ wydarzenia.
 
Wniosek o wsparcie należy przedłożyć za pomocą formularza Komisji Europejskiej dostępnego on-line.
 
Więcej informacji:
 
O inicjatywie TAIEX-EIR: zobacz
Broszura informacyjna: Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska w UE: Najważniejsze informacje – Polska: zobacz
Wniosek on-line o wsparcie TAIEX-EIR: zobacz
 
 
Źródło: Na podstawie broszury informacyjnej TAIEX-EIR, Dyrekcji Generalnej ds. Ochrony Środowiska Komisji Europejskiej

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...