Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

TAIEX-EIR: narzędzie wsparcia ekspertów wdrażania polityki ochrony środowiska

 • 03-10-2017
 • Autor: BRWL
 • drukuj
Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej utworzyła narzędzie partnerskiej wymiany wiedzy eksperckiej między organami zajmującymi się wdrażaniem unijnej polityki i prawa ochrony środowiska. TAIEX-EIR będzie finansować misje ekspertów, wizyty studyjne i warsztaty, które poprzez wymianę wiedzy eksperckiej, dobrych praktyk i know-how wspomogą wdrażanie na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym unijnej polityki ochrony środowiska.
Nowe narzędzie Komisji Europejskiej TAIEX-EIR powstało z myślą o konieczności zapewnienia zdolności administracyjnych na wszystkich szczeblach: krajowym, regionalnym i lokalnym, jeśli chodzi o dobre wdrażanie polityki ochrony środowiska.

Narzędzie będzie zapewniać wsparcie szczególnie w kontekście przyjętego 3 lutego 2017 r. przez Komisję Europejską pakietu wdrażania polityki ochrony środowiska, który oprócz Komunikatu Komisji obejmuje 28 sprawozdań krajowych, zawierających analizę stanu wdrożenia unijnej polityki i prawa ochrony środowiska przez dane państwo członkowskie, a także sugerowane działania, które dany kraj powinien podjąć.

TAIEX-EIR bazuje na modelu istniejącego już instrumentu pomocy technicznej i wymiany informacji (TAIEX) Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w  prawie, na podobnej zasadzie instrument TAIEX-REGIO wspiera unijną politykę regionalną.

Państwa członkowskie mogą skorzystać TAIEX-EIR w celu wymiany dobrych praktyk dotyczących spełniania wymogów na przykład w zakresie recyklingu odpadów, ochrony przyrody, poprawy jakości powietrza lub jakości wody i gospodarki wodnej. Do pierwotnych przyczyn luk implementacyjnych zaliczają się także aspekty zarządzania w zakresie środowiska, między innymi omawiane w rozdziale 5. krajowych sprawozdań z przeglądów wdrażania polityki ochrony środowiska (np. potencjał administracyjny, umiejętności, mechanizmy koordynacyjne, dostęp do wymiaru sprawiedliwości, odpowiedzialność za szkody w środowisku, zapewnienie zgodności, sprawozdawczość i wymiana informacji dotyczących środowiska), zatem również te wyzwania mogą być przedmiotem narzędzia partnerstwa.

TAIEX-EIR będzie finansować:
 • Misje ekspertów: eksperci państw członkowskich UE mogą być oddelegowani do instytucji w innych państwach członkowskich, które zwróciły się o doradztwo partnerskie i wymianę doświadczeń w zakresie konkretnego zagadnienia. Misje eksperckie mogą trwać od 2 do 5 dni.
 • Wizyty studyjne: pracownicy (maksymalnie 3) z instytucji wnioskującej mogą być oddelegowani na wizytę roboczą do instytucji w innym państwie członkowskim, aby pozyskać wiedzę od partnerów i wymienić dobre praktyki. Wizyty studyjne mogą trwać od 2 do 5 dni.
 • Warsztaty: w instytucji wnioskującej można zorganizować warsztaty obejmujące jeden lub wiele krajów. Warsztaty trwają zwykle 2 dni. Partnerstwo TAIEX-EIR może zorganizować i opłacić podróż, zakwaterowanie i diety ekspertów wyjeżdżających na misje lub warsztaty, a także koszty podróży i zakwaterowania dla maksymalnie 3 uczestników wizyty studyjnej. Jednakże niektóre koszty (np. posiłków) musiałyby zostać pokryte przez instytucję wnioskującą o wsparcie / instytucję przyjmującą. Językiem roboczym partnerstwa TAIEX-EIR jest angielski. Jednak w należycie uzasadnionych przypadkach, na wniosek możliwe jest zorganizowanie tłumaczenia.
 
Wsparcie TAIEX-EIR udzielane jest instytucjom publicznym zaangażowanym we wdrażanie unijnej polityki i prawa w dziedzinie ochrony środowiska w państwach członkowskich UE tj:
 • urzędom i agencjom krajowym, regionalnym i lokalnym
 • organom koordynującym
 • organom kontrolnymi audytowym
 • organom wydającym zezwolenia
 • regionalnym lub lokalnym przedsiębiorstwom w obszarze wdrażania polityki ochrony środowiska, którym powierzono zadanie publiczne i których wniosek poparty jest przez władze
 • sieciom ekspertów uczestniczącym we wdrażaniu i egzekwowaniu przepisów w dziedzinie ochrony środowiska
Aby otrzymać wsparcie wymiany partnerskiej TAIEX-EIR administracja państwa członkowskiego musi wypełnić formularz wniosku on-line. Następnie Komisja weryfikuje wniosek i podejmuje decyzję czy wniosek o wymianę partnerską spełnia warunki i jest uzasadniony. Weryfikacja obejmuje krótki przegląd przez Ministerstwo Środowiska państwa członkowskiego, w którym uwzględnia się ewentualne pokrywanie się z innymi narzędziami wsparcia. Kolejnym etapem po podjęciu pozytywnej decyzji jest przygotowanie wymiany przez Komisję/administrację państwa członkowskiego, w tym Komisja wybiera ekspertów i określa praktyczne szczegóły w ścisłej współpracy z instytucją wnioskującą. Następnie administracja państwa członkowskiego/Komisja, za pośrednictwem swojego zewnętrznego usługodawcy w DG NEAR, zapewnia wsparcie administracyjne dla praktycznej organizacji wydarzenia i ponosi koszty misji eksperckich i wizyt studyjnych (koszty przejazdów i zakwaterowania oraz diety dla ekspertów). Kolejny krok dotyczy sprawozdawczości: zaangażowani eksperci po zakończeniu wymiany lub serii wymian przesyłają sprawozdanie w tym właściwe wnioski/zalecenia podlegające upublicznieniu. Co do zasady, sprawozdanie i prezentacje wykorzystywane w trakcie warsztatów są upubliczniane na stronie internetowej partnerskich wymian TAIEX-EIR.  Ostatnim etapem jest ocena wsparcia, której dokonują odbiorcy tegoż wsparcia: bezpośrednio po wymianie w ciągu 15 dni roboczych oraz po sześciu miesiącach, aby ocenić wpływ wydarzenia.
 
Wniosek o wsparcie należy przedłożyć za pomocą formularza Komisji Europejskiej dostępnego on-line.
 
Więcej informacji:
 
O inicjatywie TAIEX-EIR: zobacz
Broszura informacyjna: Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska w UE: Najważniejsze informacje – Polska: zobacz
Wniosek on-line o wsparcie TAIEX-EIR: zobacz
 
 
Źródło: Na podstawie broszury informacyjnej TAIEX-EIR, Dyrekcji Generalnej ds. Ochrony Środowiska Komisji Europejskiej

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389