Kalendarium informacji

Aktualności

Sprawozdanie Komisji na temat zatrudnienia i sytuacji społecznej w UE

 • BRWL /
 • 09-10-2017
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Sprawozdanie Komisji na temat zatrudnienia i sytuacji społecznej w UE Zgodnie z danymi zawartymi w najnowszym kwartalnym przeglądzie dotyczącym zatrudnienia i rozwoju sytuacji społecznej ( Quarterly Review on Employment and Social Developments in Europe) UE wciąż pewnie zmierza w kierunku większego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Sprawozdanie Komisji na temat zatrudnienia i sytuacji społecznej w UE wykazuje m.in. rekordowo wysokie wskaźniki zatrudnienia i oznaki poprawy sytuacji młodzieży.
Poziom zatrudnienia w UE nadal wzrasta, w stałym tempie i w prawie wszystkich państwach członkowskich. W drugim kwartale 2017 r. zatrudnienie w UE zwiększyło się o 1,5 proc., a w strefie euro – o 1,6 proc. – w porównaniu z tym samym okresem w 2016 r. W UE i w strefie euro pracuje odpowiednio 3,5 mln i 2,4 mln więcej osób niż w roku ubiegłym. Oznacza to, że obecnie w UE 235,4 mln osób posiada pracę. Jest to najwyższy odnotowany poziom zatrudnienia w historii. W UE i w strefie euro pracuje dzisiaj odpowiednio 8 i 5,6 mln osób więcej niż w trzecim kwartale 2014 r.

Wzrost zatrudnienia w UE w ciągu ostatnich czterech lat odczuło zwłaszcza młodsze pokolenie. Chociaż bezrobocie młodzieży w UE jest nadal zbyt wysokie, to jednak jego poziom stale się zmniejsza i to w tempie szybszym niż ogólna stopa bezrobocia: obecnie stopa bezrobocia młodzieży wynosi 16,9 proc., co jest poziomem niższym niż w 2008 r.

Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, stwierdziła: Dzisiejsze wyniki są zachęcające. W Europie więcej osób niż kiedykolwiek dotąd ma pracę, a bezrobocie osiągnęło poziom najniższy od dziewięciu lat. Ponadto w porównaniu z rokiem ubiegłym 2,2 mln pracowników więcej jest zatrudnionych na czas nieokreślony. Musimy w dalszym ciągu podążać tą drogą i poprawiać warunki ekonomiczne i społeczne dla wszystkich. Dzięki Europejskiemu filarowi praw socjalnych mamy plan działania na rzecz dobrze funkcjonujących i sprawiedliwych rynków pracy, które są dostosowane do XXI w. Chcielibyśmy, aby Parlament, Rada i Komisja wspólnie go ogłosiły na Szczycie Społecznym w Göteborgu w dniu 17 listopada 2017 r.

Z przeglądu kwartalnego wynika również, że gospodarka UE w dalszym ciągu się rozwija we wszystkich państwach członkowskich. W ciągu ostatniego roku odnotowano wzrost gospodarczy na poziomie 2,4 proc. w UE i 2,3 proc. w strefie euro. Ma to również odzwierciedlenie w poprawie sytuacji finansowej gospodarstw domowych UE, o czym świadczą wyższe dochody osiągane z pracy i zahamowanie wzrostu świadczeń społecznych. W niemal wszystkich państwach członkowskich odnotowano dalszy wzrost dochodów gospodarstw domowych w okresie między pierwszym kwartałem 2016 r. a pierwszym kwartałem 2017 r.

Kolejne dane dotyczące rynku pracy potwierdzają polepszenie sytuacji w gospodarce UE:
 • Od połowy 2013 r. w prawie wszystkich państwach członkowskich Stopa bezrobocia w UE i w strefie euro stale się zmniejsza. W sierpniu 2017 r. spadła do poziomu 7,6 proc. w UE i poziomu 9,1 proc. w strefie euro, co oznacza spadek w skali roku o 0,9 punktu procentowego w obu przypadkach. Stopa bezrobocia w UE odnotowana w sierpniu 2017 r. była najniższa od listopada 2008 r.
 • Stopa bezrobocia długotrwałego, która zmniejszała się od trzech lat, spadła o kolejne 0,5 punktu procentowego w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających pierwszy kwartał 2017 r. Niemal we wszystkich państwach członkowskich zmniejsza się poziom bezrobocia długotrwałego. Jednak udział bezrobocia długotrwałego w ogólnej stopie bezrobocia jest wciąż wysoki i kształtuje się na poziomie około 45 proc.
 • Liczba zatrudnionych na czas nieokreślony wzrosła o 1,4 proc. w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających pierwszy kwartał 2017 r. Oznacza to wzrost o 2,2 mln zatrudnionych, czyli czterokrotnie wyższy niż wzrost liczby zatrudnionych na umowach tymczasowych (500 tys. osób, roczny wzrost o 1,5 proc.).
Kontekst

W kwartalnym przeglądzie dotyczącym zatrudnienia i rozwoju sytuacji społecznej w Europie zawarto podsumowanie ostatnich zmian sytuacji społecznej i sytuacji na rynku pracy w UE. Koncentruje się on na krótkoterminowych zmianach PKB i tendencjach w dziedzinie zatrudnienia.

W dniu 26 kwietnia 2017 r. Komisja przedstawiła Europejski filar praw socjalnych. Określono w nim 20 kluczowych zasad i praw, które mają wspomagać sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki społecznej. Realizując jego założenia, Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy mający na celu poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracujących rodziców i opiekunów, a także rozpoczęła konsultacje z partnerami społecznymi w celu modernizacji przepisów dotyczących umów o pracę (link do drugiego etapu) i dostępu do ochrony socjalnej dla wszystkich.

W swoim orędziu o stanie Unii wygłoszonym we wrześniu 2017 r. przewodniczący Jean-Claude Juncker potwierdził, że Komisji zależy na tym, by prace nad wdrażaniem koncepcji filara postępowały naprzód, ponieważ jest to niezbędne do propagowania wartości europejskich i tworzenia pogłębionej i bardziej sprawiedliwej UE: Jeżeli chcemy uniknąć fragmentacji społecznej i dumpingu socjalnego w Europie, państwa członkowskie powinny osiągnąć porozumienie w sprawie Europejskiego filara praw socjalnych jak najszybciej, a najpóźniej na szczycie w Göteborgu w listopadzie. Szczyt Społeczny na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego odbędzie się w Göteborgu (Szwecja) 17 listopada 2017 r. Więcej informacji na temat szczytu zamieszczono tutaj.
 
 
Więcej informacji:

Sprawozdanie kwartalne dotyczące zatrudnienia i rozwoju sytuacji społecznej w Europie (EN): zobacz
Europejski filar praw socjalnych: zobacz
 
 
Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Kolejna możliwość... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Kolejna możliwość udziału w wydarzeniach UE w...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...