Kalendarium informacji

Aktualności

Lubuskie na Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2017

 • BRWL /
 • 13-10-2017
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Lubuskie na Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2017 Od 9 do 12 października europejskie władze lokalne i regionalne mogły skorzystać z możliwości wymiany wiedzy i dobrych praktyk jakie niesie ze sobą udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2017 (EWRC) w Brukseli. Ponadto kilka tysięcy uczestników „Tygodnia…” w czasie licznych seminariów i warsztatów miało okazję podyskutować o roli polityki spójności po 2020 roku oraz zainspirować się projektami wdrażanymi w innych miastach i regionach UE dzięki Europejskim Funduszom Strukturalnym i Inwestycyjnym. Lubuskie jak co roku aktywnie włączyło się w organizację jednej z debat EWRC, lubuskie rozwiązania i najlepsze praktyki przedstawił Członek Zarządu Tadeusz Jędrzejczak.
W środę, 11 października Województwo Lubuskie przedstawiło swoje doświadczenia w realizacji projektów o charakterze środowiskowym w czasie współorganizowanego przez siebie oficjalnego warsztatu EWRC2017 „Green sustainability in the Cohesion Policy”. Członek Zarządu Województwa, Tadeusz Jędrzejczak przedstawił lubuskie projekty z zakresu zarządzania odpadami oraz gospodarki wodnej, zmniejszania ryzyka powodzi oraz projektów współpracy transgranicznej o charakterze środowiskowym.

Podczas lubuskiego warsztatu, prelegenci z Holandii, Polski, Chorwacji i Słowenii mówili o „zielonych” projektach pozwalających terytoriom korzystającym ze wsparcia finansowego UE, rozwijać się w sposób zrównoważony. Dyskusję poprowadził Brian Field z inicjatywy JASPERS Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

W imieniu Województwa Lubuskiego, głos zabrał pan Tadeusz Jędrzejczak. Zwrócił on przede wszystkim uwagę zebranych europejskich ekspertów polityki regionalnej i miejskiej na progres jaki region poczynił jeśli chodzi o zbiórkę i recykling  odpadów, inwestycje w infrastrukturę wodną i ściekową, a także wypracowane dzięki środowiskowym projektom mechanizmy współpracy miast i gmin lubuskich, bez których nie udałoby się przeprowadzić tych oraz wielu innych projektów wspieranych funduszami unijnymi. Dzięki środkom polityki spójności beneficjenci w regionie lubuskim realizują projekty odpowiadające wyzwaniom środowiskowym oraz adaptacji do zmian klimatu, czyli w obszarach będących priorytetami UE wskazanymi przez Komisję Europejską J.C. Junckera w 2014 roku. Dzięki współpracy z partnerami niemieckimi, projekty te są realizowane kompleksowo, gdyż wspomniane wyzwania nie kończą się na granicach administracyjnych regionów czy państw UE. Podejmowane działania uwzględniają specyfikę regionu tj. ogromny obszar lasów i jezior, obszarów Natura 2000, przygraniczne położenie województwa, ale także konieczność uwzględnienia rozwoju gospodarczego oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców Lubuskiego. Marszałek Jędrzejczak wspomniał także o przedsięwzięciach z dziedziny transportu: projekcie zakupu floty autobusów elektrycznych w Zielonej Górze, zakupu tramwajów oraz infrastruktury technicznej w Gorzowie Wielkopolskim (projektach objętych również wsparciem eksperckim inicjatywy JASPERS). W kontekście zarządzania ryzykiem powodzi, przybliżył też projekt związany z rzeką Odrą realizowany w Słubicach, Nowej Soli i Krośnie Odrzańskim, dzięki wsparciu Banku Światowego oraz Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Przedstawicielka Obszaru Metropolitarnego Gdańska, pani Joanna Jaworska-Soral mówiła o wdrażanych przez Gdańsk projektach zrównoważonej mobilności. Podobnie Wiceprezydent Miasta Łodzi pan Tomasz Trela, przedstawił przedsięwzięcie wprowadzające m.in. rower miejski w przestrzeń Łodzi, jednocześnie wpisujące się w długofalową strategię miasta. Pozostając przy temacie zrównoważonego transportu przedstawiciel chorwackiej Rijeki, pan Srdan Skunca mówił o wprowadzanej nowej flocie autobusów elektrycznych, planach budowy drugiej linii kolei miejskiej a także projekcie, mającym na celu zachęcenie mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. Ekspert mówił też o opracowaniu przez miasto planu SEAP oraz o przystąpieniu do Porozumienia Burmistrzów, które były punktem wyjściowym dla podejmowanych „zielonych” działań. Pani Anita Kranjc ze słoweńskiej gminy Postojna, mówiła z kolei o odnawialnych źródłach energii, inwestycjach jakie gmina poczyniła stawiając turbiny wiatrowe, ale także o wyzwaniach jakim muszą stawiać czoła propagatorzy energii wiatrowej (m.in.  brak akceptacji społecznej dla stawiania turbin wiatrowych w pobliży domostw na Słowenii oraz długi, trzyletni okres gromadzenia dokumentacji i pozwoleń, aby taki zielony projekt wdrożyć). Przedstawiciele holenderskich regionów Maastricht – pan Hennie van Eick, Venlo – pan Michel Weijers oraz Apeldoorn – pan Marc Veenhuizen, skupili się na temacie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ambitnych celach środowiskowych, które regiony chcą osiągnąć do 2030 roku. Przykładowo podejście zero-waste management czyli braku odpadów i 100% recyklingu jest celem, który chce osiągnąć Maastricht do 2030 roku, podczas gdy dla całej UE w tym samym horyzoncie czasowym jest to 65%. Jak podkreślali Holendrzy, zwycięzcami wdrażania gospodarki cyrkulacyjnej są: środowisko ze względu na brak szkodliwych dla niego odpadów, mieszkańcy, bo rośnie przystępność i wygoda korzystania z recyklingu a spadają jego koszty, ale także miasta i regiony w kontekście zatrudnienia oraz rozwoju biznesu, powstawania nowych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy.

Członek zarządu, Tadeusz Jędrzejczak oraz Radni Województwa Zbigniew Kołodziej i Józef Kruczkowski oraz przedstawiciele UMWL wzięli także udział w warsztacie EWRC na temat zaawansowanych samorządów transgranicznych, pt. „Tutaj jest Europa”, w którym przedstawiciele lubuskich Słubic oraz Frankfurtu nad Odrą podzielili się swoimi doświadczeniami sąsiedzkiej współpracy. Podczas wydarzenia zaprezentowano także dobre praktyki z granicy szwedzko-fińskiej (Tornio-Haparanda) oraz włosko-słoweńskiej (Goriza-Nowa Gorica).

 Po warsztacie, delegacje lubuska oraz słubicko-frankfurcka spotkały się z Wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, prof. Bogusławem Liberadzkim, z którym dyskutowano na temat transgranicznych wyzwań: transportowych, wyzwań w dziedzinie zdrowia czy pracy oraz na temat budżetu Unii Europejskiej  w kolejnej perspektywie finansowej po 2020 roku, a co za tym idzie budżecie polityki spójności, dzięki której mogą rozwijać się regiony i gminy w UE. Prof. Liberadzki mówił także o konsekwencjach finansowych Brexitu oraz nowych wyzwania Wspólnoty takich jak np. migracje, podkreślił także konieczność większego zaawansowania wdrażania środków polityki spójności w obecnej perspektywie 2014-2020.

W czwartek 12 października Lubuska Delegacja spotkała się z przedstawicielami Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, podczas którego dyskutowano o wspólnych punktach oraz różnicach stanowisk polskich regionów oraz stanowiska rządowego ws. polityki spójności po 2020 roku, nowym budżecie unijnym, przyszłości Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz współpracy transgranicznej.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...