Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Lubuskie na Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2017

  • 13-10-2017
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Od 9 do 12 października europejskie władze lokalne i regionalne mogły skorzystać z możliwości wymiany wiedzy i dobrych praktyk jakie niesie ze sobą udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2017 (EWRC) w Brukseli. Ponadto kilka tysięcy uczestników „Tygodnia…” w czasie licznych seminariów i warsztatów miało okazję podyskutować o roli polityki spójności po 2020 roku oraz zainspirować się projektami wdrażanymi w innych miastach i regionach UE dzięki Europejskim Funduszom Strukturalnym i Inwestycyjnym. Lubuskie jak co roku aktywnie włączyło się w organizację jednej z debat EWRC, lubuskie rozwiązania i najlepsze praktyki przedstawił Członek Zarządu Tadeusz Jędrzejczak.
W środę, 11 października Województwo Lubuskie przedstawiło swoje doświadczenia w realizacji projektów o charakterze środowiskowym w czasie współorganizowanego przez siebie oficjalnego warsztatu EWRC2017 „Green sustainability in the Cohesion Policy”. Członek Zarządu Województwa, Tadeusz Jędrzejczak przedstawił lubuskie projekty z zakresu zarządzania odpadami oraz gospodarki wodnej, zmniejszania ryzyka powodzi oraz projektów współpracy transgranicznej o charakterze środowiskowym.

Podczas lubuskiego warsztatu, prelegenci z Holandii, Polski, Chorwacji i Słowenii mówili o „zielonych” projektach pozwalających terytoriom korzystającym ze wsparcia finansowego UE, rozwijać się w sposób zrównoważony. Dyskusję poprowadził Brian Field z inicjatywy JASPERS Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

W imieniu Województwa Lubuskiego, głos zabrał pan Tadeusz Jędrzejczak. Zwrócił on przede wszystkim uwagę zebranych europejskich ekspertów polityki regionalnej i miejskiej na progres jaki region poczynił jeśli chodzi o zbiórkę i recykling  odpadów, inwestycje w infrastrukturę wodną i ściekową, a także wypracowane dzięki środowiskowym projektom mechanizmy współpracy miast i gmin lubuskich, bez których nie udałoby się przeprowadzić tych oraz wielu innych projektów wspieranych funduszami unijnymi. Dzięki środkom polityki spójności beneficjenci w regionie lubuskim realizują projekty odpowiadające wyzwaniom środowiskowym oraz adaptacji do zmian klimatu, czyli w obszarach będących priorytetami UE wskazanymi przez Komisję Europejską J.C. Junckera w 2014 roku. Dzięki współpracy z partnerami niemieckimi, projekty te są realizowane kompleksowo, gdyż wspomniane wyzwania nie kończą się na granicach administracyjnych regionów czy państw UE. Podejmowane działania uwzględniają specyfikę regionu tj. ogromny obszar lasów i jezior, obszarów Natura 2000, przygraniczne położenie województwa, ale także konieczność uwzględnienia rozwoju gospodarczego oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców Lubuskiego. Marszałek Jędrzejczak wspomniał także o przedsięwzięciach z dziedziny transportu: projekcie zakupu floty autobusów elektrycznych w Zielonej Górze, zakupu tramwajów oraz infrastruktury technicznej w Gorzowie Wielkopolskim (projektach objętych również wsparciem eksperckim inicjatywy JASPERS). W kontekście zarządzania ryzykiem powodzi, przybliżył też projekt związany z rzeką Odrą realizowany w Słubicach, Nowej Soli i Krośnie Odrzańskim, dzięki wsparciu Banku Światowego oraz Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Przedstawicielka Obszaru Metropolitarnego Gdańska, pani Joanna Jaworska-Soral mówiła o wdrażanych przez Gdańsk projektach zrównoważonej mobilności. Podobnie Wiceprezydent Miasta Łodzi pan Tomasz Trela, przedstawił przedsięwzięcie wprowadzające m.in. rower miejski w przestrzeń Łodzi, jednocześnie wpisujące się w długofalową strategię miasta. Pozostając przy temacie zrównoważonego transportu przedstawiciel chorwackiej Rijeki, pan Srdan Skunca mówił o wprowadzanej nowej flocie autobusów elektrycznych, planach budowy drugiej linii kolei miejskiej a także projekcie, mającym na celu zachęcenie mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. Ekspert mówił też o opracowaniu przez miasto planu SEAP oraz o przystąpieniu do Porozumienia Burmistrzów, które były punktem wyjściowym dla podejmowanych „zielonych” działań. Pani Anita Kranjc ze słoweńskiej gminy Postojna, mówiła z kolei o odnawialnych źródłach energii, inwestycjach jakie gmina poczyniła stawiając turbiny wiatrowe, ale także o wyzwaniach jakim muszą stawiać czoła propagatorzy energii wiatrowej (m.in.  brak akceptacji społecznej dla stawiania turbin wiatrowych w pobliży domostw na Słowenii oraz długi, trzyletni okres gromadzenia dokumentacji i pozwoleń, aby taki zielony projekt wdrożyć). Przedstawiciele holenderskich regionów Maastricht – pan Hennie van Eick, Venlo – pan Michel Weijers oraz Apeldoorn – pan Marc Veenhuizen, skupili się na temacie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ambitnych celach środowiskowych, które regiony chcą osiągnąć do 2030 roku. Przykładowo podejście zero-waste management czyli braku odpadów i 100% recyklingu jest celem, który chce osiągnąć Maastricht do 2030 roku, podczas gdy dla całej UE w tym samym horyzoncie czasowym jest to 65%. Jak podkreślali Holendrzy, zwycięzcami wdrażania gospodarki cyrkulacyjnej są: środowisko ze względu na brak szkodliwych dla niego odpadów, mieszkańcy, bo rośnie przystępność i wygoda korzystania z recyklingu a spadają jego koszty, ale także miasta i regiony w kontekście zatrudnienia oraz rozwoju biznesu, powstawania nowych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy.

Członek zarządu, Tadeusz Jędrzejczak oraz Radni Województwa Zbigniew Kołodziej i Józef Kruczkowski oraz przedstawiciele UMWL wzięli także udział w warsztacie EWRC na temat zaawansowanych samorządów transgranicznych, pt. „Tutaj jest Europa”, w którym przedstawiciele lubuskich Słubic oraz Frankfurtu nad Odrą podzielili się swoimi doświadczeniami sąsiedzkiej współpracy. Podczas wydarzenia zaprezentowano także dobre praktyki z granicy szwedzko-fińskiej (Tornio-Haparanda) oraz włosko-słoweńskiej (Goriza-Nowa Gorica).

 Po warsztacie, delegacje lubuska oraz słubicko-frankfurcka spotkały się z Wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, prof. Bogusławem Liberadzkim, z którym dyskutowano na temat transgranicznych wyzwań: transportowych, wyzwań w dziedzinie zdrowia czy pracy oraz na temat budżetu Unii Europejskiej  w kolejnej perspektywie finansowej po 2020 roku, a co za tym idzie budżecie polityki spójności, dzięki której mogą rozwijać się regiony i gminy w UE. Prof. Liberadzki mówił także o konsekwencjach finansowych Brexitu oraz nowych wyzwania Wspólnoty takich jak np. migracje, podkreślił także konieczność większego zaawansowania wdrażania środków polityki spójności w obecnej perspektywie 2014-2020.

W czwartek 12 października Lubuska Delegacja spotkała się z przedstawicielami Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, podczas którego dyskutowano o wspólnych punktach oraz różnicach stanowisk polskich regionów oraz stanowiska rządowego ws. polityki spójności po 2020 roku, nowym budżecie unijnym, przyszłości Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz współpracy transgranicznej.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389