Kalendarium informacji

Młodzież > Młodzi On-Life

1,26 mld euro na Europejski Korpus Solidarności

 • BRWL /
 • 11-06-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: 1,26 mld euro na Europejski Korpus Solidarności W kolejnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021-2027 Komisja proponuje przeznaczyć 1,26 mld euro na poszerzenie możliwości oferowanych przez nowy program w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności na okres po 2020 r. Program ten umożliwi co najmniej 350 tys. młodych Europejczyków wspieranie społeczności w potrzebie w latach 2021–2027 w drodze wolontariatu, praktyk zawodowych i staży. Przyjęty dziś wniosek oznacza konsolidację Korpusu w kolejnym okresie budżetowym.
Komisarz do spraw budżetu i zasobów ludzkich Günther H. Oettinger powiedział: Solidarność jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej, a powodzenie Europejskiego Korpusu Solidarności pokazuje, że młodzi ludzie są bardzo zainteresowani uczestnictwem w projektach solidarnościowych. Dlatego też znacząco zwiększyliśmy środki finansowe przeznaczone na Europejski Korpus Solidarności w przyszłym budżecie UE.

Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, stwierdził: Dzięki temu wnioskowi Komisja Europejska potwierdziła swoje zaangażowanie na rzecz wspierania solidarności i upodmiotowienia młodzieży. Dokładamy wszelkich starań, aby Europejski Korpus Solidarności przerodził się w szeroką społeczność osób i organizacji gotowych wspierać osoby potrzebujące na naszym kontynencie i poza nim, pomagając w budowaniu odpornych i spójnych społeczeństw. Dla tych młodych ludzi będzie to z kolei okazja do zdobycia umiejętności, zawarcia nowych przyjaźni i wyrobienia w sobie silnego poczucia bycia Europejczykiem.

Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, dodała: W oparciu o doświadczenia zdobyte do tej pory, wniosek ten przewiduje bardziej elastyczne i sprzyjające włączeniu społecznemu podejście, a ostatecznie daje uczestnikom większą swobodę wyboru między wolontariatem a stażem zawodowym.

Nowy program opiera się na osiągnięciach Europejskiego Korpusu Solidarności w pierwszych latach jego istnienia i tworzy pojedynczy punkt kontaktowy dla młodych ludzi gotowych do działania w duchu solidarności. W szczególności program obejmuje:
 • wolontariat mający na celu wspieranie pomocy humanitarnej w państwach trzecich: włączenie do Europejskiego Korpusu Solidarności tego ugruntowanego programu UE na rzecz pomocy humanitarnej, który do tej pory działał pod nazwą Wolontariusze pomocy UE, zaowocuje możliwościami wolontariatu poza UE i będzie uzupełnieniem istniejących w ramach Korpusu Solidarności możliwości pracy jako wolontariusz indywidualnie lub grupowo, w ramach stażu lub pracy w obszarze solidarności w Europie i poza nią;
 • działania celowe: dodatkowe finansowanie lub specjalne działania na krótszy okres lub we własnym kraju, np. ułatwiające uczestnictwo w programie Korpusu młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji.
Dalsze działania
Aby środki UE mogły zacząć jak najszybciej przynosić praktyczne rezultaty, niezbędne jest szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie ogólnego długoterminowego budżetu UE i powiązanych wniosków sektorowych.

Opóźnienia mogłyby przeszkodzić wdrażaniu pierwszego roku programu Europejskiego Korpusu Solidarności. Osiągnięcie w 2019 r. porozumienia w sprawie przyszłego budżetu długoterminowego umożliwi płynne przejście z obecnego długoterminowego budżetu (2014–2020) do nowego, a także zapewni przewidywalność i ciągłość finansowania z korzyścią dla wszystkich.

Kontekst

W swoim orędziu o stanie Unii w 2016 r. przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker zapowiedział utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności, który oferowałby młodym ludziom w wieku 18–30 lat możliwość udziału w różnorodnych działaniach solidarnościowych w całej UE i poza nią. Od chwili jego uruchomienia w dniu 7 grudnia 2016 r. do Europejskiego Korpusu Solidarności przystąpiło prawie 64 tys. młodych osób, a prawie 5 tys. uczestników rozpoczęło działalność.

W trakcie pierwszego etapu rozpoczętego w grudniu 2016 r. uruchomiono osiem różnych programów oferujących wolontariaty, praktyki zawodowe lub miejsca pracy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. W maju 2017 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący wyposażenia Europejskiego Korpusu Solidarności we własny mechanizm finansowania i ramy prawne. Wniosek jest obecnie omawiany przez Parlament Europejski i Radę. Przyczyni się to do dalszego zwiększenia jego spójności i wpływu. Budżet Europejskiego Korpusu Solidarności w wysokości 376,5 mln euro na lata 2018-2020 umożliwi 100 tys. młodych Europejczyków wspieranie społeczności i rozwijanie swoich kompetencji do końca 2020 r.

Każdy podmiot publiczny lub prywatny przestrzegający rygorystycznych wymogów w zakresie jakości może zgłaszać projekty w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Za wdrożenie odpowiedzialna będzie Komisja Europejska, krajowe agencje Erasmus+ w państwach członkowskich oraz Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.
 
 
Więcej informacji:

Notatka prasowa: Europejski Korpus Solidarności po 2020 r.: Pytania i odpowiedzi: zobacz
Zestawienie informacji: Budżet UE dla przyszłości: Europejski Korpus Solidarności po 2020 r. (EN): zobacz
Zestawienie informacji: Budżet UE dla przyszłości: Działania Europejskiego Korpusu Solidarności (EN): zobacz
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program Europejskiego Korpusu Solidarności i uchylającego [rozporządzenie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności] i rozporządzenie (UE) nr 375/2014 (COM (2018) 440/2) (EN): zobacz
Portal Europejskiego Korpusu Solidarności: zobacz
Strona internetowa na temat przyszłego budżetu UE: zobacz
 
 
Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...