Kalendarium informacji

Młodzież > Młodzi On-Life

Komisja publikuje Europejski Monitor Kształcenia

 • BRWL /
 • 17-10-2018
 • drukuj
 • poleć
 • PDF
Ilustracja do informacji: Komisja publikuje Europejski Monitor Kształcenia W opublikowanym przez Komisję Europejską Monitorze Kształcenia i Szkolenia 2018 stwierdza się, że państwa członkowskie poczyniły dalsze postępy w realizacji celów UE wyznaczonych na 2020 r.

Komisja Europejska wspiera państwa członkowskie w zapewnieniu funkcjonowania ich systemów edukacyjnych. Monitor – wydawana co roku publikacja UE poświęcona kształceniu i szkoleniu – jest ważnym elementem tego wsparcia. Tegoroczne sprawozdanie koncentruje się na edukacji obywatelskiej, przedstawiając rolę edukacji we wspieraniu zaangażowania, integracji i zrozumienia praw obywateli. W oparciu o liczne przykłady w Monitorze wskazuje się na rolę działań podejmowanych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia, by młodzi ludzie poznawali działanie demokracji i instytucji oraz wartości, na których zbudowana jest Unia Europejska. Ostatnie wydanie Monitora pokazuje postępy dokonane przez państwa członkowskie w osiąganiu wyznaczonych sobie przez UE na 2020 r. celów, aby reformować i modernizować systemy edukacji. Niektóre państwa osiągnęły już te cele, niektóre zbliżają się do ich osiągnięcia.

Tibor Navracsics, unijny komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, stwierdził: Cieszę się, że państwa członkowskie dokładają wszelkich starań, aby osiągnąć uzgodnione cele w zakresie edukacji określone na 2020 r. i aby umożliwić młodym ludziom zaangażowanie się w działania na rzecz społeczeństwa – jest to szczególnie obiecujące, gdyż w przyszłym roku będą miały miejsce wybory do Parlamentu Europejskiego. Jestem dumny, że wspólnie nadaliśmy nowe tempo realizacji tego celu: na początku tego roku państwa członkowskie przyjęły zaproponowane przeze mnie zalecenie w sprawie promowania naszych wspólnych wartości, edukacji włączającej i europejskiego wymiaru nauczania.  

Z tegorocznego Monitora Kształcenia i Szkolenia wynika, że państwa członkowskie poczyniły dalsze postępy w realizacji głównych celów. Utrzymują się jednak różnice między państwami i w obrębie poszczególnych państw, co wskazuje na konieczność dalszych reform. Ma to w szczególności miejsce w przypadku podstawowych umiejętności, gdzie konieczne jest podjęcie większych wysiłków w celu zapewnienia, aby młodzi ludzie zdobyli umiejętności w zakresie czytania, pisania i matematyki, co jest warunkiem wstępnym dla bycia aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami.

Odsetek uczniów przedwcześnie kończących naukę bez dyplomu spadł do 10,6 proc. w 2017 r., a więc zbliżamy się do celu, jakim jest mniej niż 10 proc. uczniów do 2020 r. Oznacza to jednak nadal, że więcej niż jeden uczeń na dziesięciu ma mniejsze szanse na dalszą edukację lub osiągnięcie stałego zatrudnienia, w tym z powodu mniejszych możliwości kształcenia dostępnych dla dorosłych.

Odsetek osób, które ukończyły studia wyższe, wzrósł do 39,9 proc. i prawie osiągnął przewidywany na 2020 r. poziom 40 proc. Natomiast 95,5 proc. dzieci w wieku przynajmniej czterech lat uczestniczyło we wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem, nieco więcej niż zakładany cel 95 proc.

W Monitorze analizuje się również, ile państwa członkowskie przeznaczają na edukację, co stanowi istotną inwestycję w rozwój gospodarczy i społeczny. W 2016 r. publiczne finansowanie edukacji wzrosło o 0,5 proc. w ujęciu realnym w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak wiele państw członkowskich w dalszym ciągu inwestuje mniej w edukację niż przed kryzysem gospodarczym, a trzynaście państw członkowskich przeznaczyło na ten cel mniej środków.

Kontekst

Monitor Kształcenia i Szkolenia 2018 publikowany przez Komisję to siódme wydanie corocznego sprawozdania, w którym ukazane są zmiany w systemach kształcenia i szkolenia w Unii Europejskiej poprzez przedstawienie szerokiego wachlarza zweryfikowanych danych. W ten sposób mierzy się postępy UE w osiąganiu sześciu celów strategii „ET 2020”: Analiza wyzwań i tendencji w zakresie edukacji zarejestrowanych w Monitorze pomaga w informowaniu o kwestiach związanych z edukacją w ramach corocznego europejskiego semestru. Ponadto pomaga określić, gdzie należy skierować unijne finansowanie na kształcenie, szkolenie i podnoszenie kwalifikacji w ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE.

W Monitorze analizuje się główne wyzwania dla europejskich systemów kształcenia oraz prezentuje środki z zakresu polityki, które mogą przyczynić się do dostosowania tych systemów do potrzeb społeczeństwa i rynku pracy. Na sprawozdanie składają się: porównanie państw członkowskich, 28 szczegółowych sprawozdań dotyczących poszczególnych państw oraz specjalna strona internetowa zawierająca dodatkowe dane i informacje.

Edukacja jest jednym z najważniejszych priorytetów politycznych UE. Komisja intensywnie współpracuje z państwami członkowskimi na rzecz utworzenia do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji, którego celem jest poprawa uczenia się, współpracy i doskonałości. Chodzi również o otwarcie możliwości dla wszystkich, wzmocnienie wartości i umożliwienie młodym ludziom rozwijania tożsamości europejskiej. Kluczową rolę w tym zakresie odgrywają reformy wspierane przez Monitor Kształcenia i Szkolenia. Ożywienie inwestycji i realizację priorytetów polityki dotyczącej kształcenia wspomogą europejski obszar edukacji, program Erasmus+, europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, w tym Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jak również Europejski Korpus Solidarności i program „Horyzont 2020” oraz Europejski Instytut Innowacji i Technologii.

Aby wesprzeć ambitniejsze cele w tym obszarze, Komisja zaproponowała znaczne zwiększenie finansowania na rzecz młodych ludzi i nauki w przyszłym długoterminowym budżecie UE.

Więcej informacji:

Strona KE poświęcona monitorowi (EN): zobacz
 
 
Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: baner-logotyp-01
 • Baner: baner-logotyp-02
 • Baner: baner-logotyp-05
 • Baner: baner-logotyp-06
 • Baner: baner-logotyp-08
 • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
Wyraź swoją opinię na... Otwarta rejestracja na... 15 lat członkostwa... Komisja przedstawiła...

Wyraź swoją opinię na temat przyszłych celów...

Otwarta rejestracja na Europejskie Dni Badań i...

15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:...

Komisja przedstawiła propozycję budżetu UE na...