Kalendarium informacji

Aktualności

Podsumowanie lutowej sesji Europejskiego Komitetu Regionów

  • BRWL /
  • 07-02-2018
Ilustracja do informacji: Podsumowanie lutowej sesji Europejskiego Komitetu Regionów Premier Portugalii António Costa opowiada się za konwergencją gospodarczą i społeczną, zaś KR grozi podjęciem działań prawnych, aby zapobiec przekierowywaniu środków z regionów do rządów krajowych.
W dniu 31 stycznia premier Portugalii António Costa powrócił do Europejskiego Komitetu Regionów w celu przedstawienia swojej wizji UE. Na sesji plenarnej KR-u, której gośćmi byli m.in. wicepremier Bułgarii Tomisław Donczew i pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, członkowie tego unijnego zgromadzenia lokalnych i regionalnych polityków stwierdzili, że państwa UE-27 muszą zwiększyć składki do przyszłego budżetu UE w celu ochrony inwestycji regionalnych oraz zagrozili zwróceniem się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jeśli Unia będzie usiłowała przekierowywać środki przeznaczone dla regionów i miast, aby pomóc rządom krajowym w finansowaniu reform strukturalnych.
 
Premier Portugalii opowiedział się za reformami: W dniu 31 stycznia premier António Costa mówił o pilnej potrzebie odnowy gospodarczej i politycznej, przekonując przywódców lokalnych i regionalnych, że UE musi dokończyć reformy gospodarcze i skupić się na zmniejszaniu różnic gospodarczych i społecznych we wszystkich regionach i miastach. Premier António Costa, były członek KR-u i burmistrz Lizbony, stwierdził, że „w zglobalizowanym świecie Europa wymaga większej spójności i bardziej konkurencyjnej gospodarki” oraz że „nie wolno osłabiać fundamentów Unii, takich jak polityka spójności”.

Wicepremier Bułgarii stwierdził, że UE czeka test „papierkiem lakmusowym” : Przemawiając w imieniu prezydencji UE premier Bułgarii Tomisław Donczew stwierdził, że „debatę dotyczącą kolejnych wieloletnich ram finansowych i polityki spójności należy postrzegać jako sprawdzian dla przyszłości Unii” oraz jako „wskazówkę, jak silna jest nasza wiara w Unię”. Ostrzegł, że następny budżet może być postrzegany raczej jako „wynik obecnego politycznego zawirowania niż ambitny program”. Dodał, że „polityka spójności powinna stwarzać zachęty dla reform”.

„Rozwiązania lokalne i regionalne należy stosować tam, gdzie jest to możliwe i konieczne”: W szeroko zakrojonej debacie z członkami KR-u, która obejmowała ożywioną wymianę poglądów na temat niepodległości Katalonii, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans podkreślił, że wnioski Komisji dotyczące reformy UE, w tym możliwość by „robić mniej, ale efektywniej”, powinny wzmacniać zasadę pomocniczości. W ramach wysiłków na rzecz ustalenia, na jakim poziomie możliwe jest osiągnięcie najlepszych wyników, Komisja ustanowiła grupę zadaniową, której celem jest znalezienie sposobów poprawy zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w kształtowanie polityki UE. Trzech z sześciu polityków wchodzących w skład tej grupy jest członkami KR-u.

Komisja Europejska narusza zasadę pomocniczości : W rezolucji przyjętej przy wsparciu wszystkich grup politycznych w KR-ze Komitet stwierdził, że zwróci się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, o ile zatwierdzone zostaną wnioski Komisji Europejskiej dotyczące zapewnienia państwom członkowskim możliwości wykorzystania środków z funduszy spójności UE do wspierania reform strukturalnych. KR uważa, że plan Komisji stoi w sprzeczności z zasadami pomocniczości, wielopoziomowego sprawowania rządów, współfinansowania i zarządzania dzielonego.

Wsparcie dla działań przeciwko Polsce: W rezolucji popierającej decyzję Komisji Europejskiej w sprawie powołania się na art. 7 Traktatu UE KR stwierdził, że zmiany prawne wywierające wpływ na polski wymiar sprawiedliwości mają „bezpośrednie znaczenie o natychmiastowym skutku” dla władz lokalnych i regionalnych. Wezwał jednak UE, by nie zawieszała finansowania dla polskich miast i regionów, stwierdzając, że władze lokalne i regionalne nie powinny „ucierpieć w wyniku polityki rządu centralnego”.

Polityka spójności: Po przyjęciu w maju 2017 r. stanowiska w sprawie przyszłej polityki spójności, KR szczegółowo przedstawił swoje stanowisko w sprawie czterech zagadnień związanych z polityką spójności, w tym przyszłości finansów UE. W zaleceniach opracowanych przez Marka Woźniaka (PL/EPL), marszałka województwa wielkopolskiego, KR przekonuje, że w następstwie brexitu państwa członkowskie powinny zwiększyć swoje składki do budżetu UE, zaś polityka spójności i polityka rolna powinny pozostać głównymi odbiorcami środków finansowych UE.

KR przestrzegł też przed marginalizowaniem władz lokalnych i regionalnych. W opinii przygotowanej przez Oldřicha Vlasáka (CZ/EKR), członka rady miasta Hradec Králové i byłego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, KR określił luki w propozycjach grupy wysokiego szczebla ds. uproszczeń dla beneficjentów funduszy strukturalnych UE, przy jednoczesnym wsparciu apelu tej grupy o przyznanie władzom lokalnym i regionalnym większych możliwości działania. KR wypowiedział się na temat zwiększenia wpływu finansowania spójności w ramach „zintegrowanych inwestycji terytorialnych” w sprawozdaniu przedstawionym przez Petra Osvalda (CZ/PES), członka rady miasta Pilzno i przewodniczącego Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE.

Roczna analiza wzrostu gospodarczego: W rezolucji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego UE w 2018 r. KR stwierdził, że ożywienie gospodarcze w Unii Europejskiej jest hamowane na skutek niedostrzegania przez nią potencjału regionów oraz różnic regionalnych w zakresie reform gospodarczych. KR przestrzegł ponadto, że plan inwestycyjny, który powstał w odpowiedzi na kryzys – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – okazał się niedostępny dla wielu regionów w UE.

Maksymalizacja potencjału regionów najbardziej oddalonych: KR poparł opinię opracowaną przez przewodniczącego rządu regionalnego Wysp Kanaryjskich, Fernando Clavijo (ES/ALDE), w której wzywa się do przeglądu strategii na rzecz wspierania zatrudnienia, rozwoju gospodarczego, spójności społecznej i równości szans w regionach najbardziej oddalonych. W obecności posła do PE Younousa Omarjee (FR/GUE-NG) KR wyraził poparcie dla inwestycji w sektorach takich jak energia ze źródeł odnawialnych i niebieska gospodarka, sugerując, że najbardziej oddalone regiony UE mogłyby być obszarami testowymi dla innowacji.

Europa w ruchu: Członkowie KR-u zajęli się lokalnymi i regionalnymi następstwami dwóch wniosków ustawodawczych pakietu Komisji Europejskiej pt. „Europa w ruchu”. W opinii przygotowanej przez Spyrosa Spyridona (EL/EPL, rada gminy Poros) KR odniósł się do obaw dotyczących konkurencji w sektorze transportu oraz traktowania kierowców objętych zakresem dyrektywy w sprawie delegowania pracowników, w której określono warunki, na jakich przedsiębiorstwa i ich pracownicy mogą działać poza granicami swojego kraju. W obecności posła do PE Wima van de Campa (NL/EPL) członkowie zgłosili również propozycje w sprawie zwiększenia stopnia przestrzegania przepisów UE mających na celu poprawę warunków pracy kierowców, bezpieczeństwa ruchu drogowego i konkurencji.

W sprawozdaniu Ivana Žagara (SI/EPL), burmistrza Słoweńskiej Bystrzycy, KR poparł także wnioski Komisji mające na celu ograniczenie formalności związanych z systemami opłat za przejazd na drogach Europy i ujednolicenie informacji przekazywanych przez transport publiczny.
 
Jednolity rynek cyfrowy: W ramach śródokresowego przeglądu jednolitego rynku cyfrowego KR podkreślił, że miasta i regiony mają najlepszą możliwość wykorzystania potencjału wzrostu gospodarki cyfrowej. W opinii opracowanej przez Alina Nicę (RO/EPL), burmistrza gminy Dudeștii Noi, znalazło się ostrzeżenie, że UE powinna przykładać większą wagę do cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i prywatności, oraz do zmniejszenia przepaści cyfrowej.

Niebieska gospodarka: Samuel Azzopardi (MT/EPL), członek rady Rabatu, ostrzegł w opinii w sprawie zrównoważonego rozwoju niebieskiej gospodarki w zachodniej części regionu śródziemnomorskiego, że obszar ten jest wysoce podatny na zmianę klimatu oraz wyzwania demograficzne i humanitarne. W opinii przedstawiono zalecenia dla zachodniej części regionu śródziemnomorskiego, tak aby stał się on bezpieczniejszy, powstała w nim inteligentna i odporna gospodarka morska oraz by lepsze w nim było zarządzanie morzem.

Małe przedsiębiorstwa: Robert Negoiţă (RO/PES), burmistrz sektora 3. miasta wydzielonego Bukareszt, zdobył poparcie dla propozycji mających sprzyjać długoterminowemu rozwojowi programu COSME wspierającego mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), dzięki którym powstaje najwięcej miejsc pracy w gospodarkach lokalnych i regionalnych. Program COSME funkcjonuje w ramach unijnego programu Small Business Act (SBA) z 2008 r. i ułatwia dostęp MŚP do finansowania i rynków zagranicznych.

„Erasmus dla przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych”: KR wezwał Komisję Europejską do rozważenia możliwości utworzenia programu wymiany na lata 2018–2020, który umożliwi politykom szczebla lokalnego i regionalnego udział w szkoleniach dotyczących strategii politycznych UE. Opinia została opracowana przez Françoisa Decostera (FR/ALDE), wiceprzewodniczącego regionu Hauts-de-France i mera Saint-Omer, który był jednym ze 100 uczestników projektu pilotażowego w latach 2012–2013. Posłanka do PE Mercedes Bresso (IT/S&D) podkreśliła swoje poparcie dla tej inicjatywy.

Poprawa równowagi między gatunkami konfliktowymi a działalnością człowieka: sprawozdawca Csaba Borboly (RO/EPL), przewodniczący rady okręgu Harghita, w którym znajduje się jedna z największych populacji niedźwiedzi w Europie, zdobył poparcie dla propozycji mających na celu zmniejszenie liczby niebezpiecznych interakcji z dużymi drapieżnikami. Na terenie Unii Europejskiej występuje pięć gatunków dużych drapieżników, z których co najmniej jeden można obecnie spotkać w 21 krajach.
 
 
Więcej informacji:

Materiały filmowe podsumowujące sesję, poszczególne wystąpienia lub całość posiedzeń odbywających się w dniach 31 stycznia1 lutego.
Zdjęcia w serwisie Flickr: zobacz
 

Źródło: Europejski Komitet Regionów, www.cor.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: baner-logotyp-01
  • Baner: baner-logotyp-02
  • Baner: baner-logotyp-05
  • Baner: baner-logotyp-06
  • Baner: baner-logotyp-08
  • Baner: YBBregions
Logo: Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli