Aktualności

Europejski Ranking Innowacyjności 2019

  • 25-06-2019
  • Autor: BRWL
Ranking innowacyjności 2019 wskazują na coraz lepsze wyniki pod względem innowacji w UE i jej regionach. Najbardziej innowacyjne regiony w UE to: fiński region Helsinki-Uusimaa, a następnie szwedzki Sztokholm i duński Hovedstaden.
Europa musi pogłębić swój potencjał innowacyjny, aby móc konkurować na rynkach światowych oraz utrzymać i poprawić europejski styl życia zgodnie z zaleceniami Rady Europejskiej z czerwca 2018 r. i marca 2019 r. Dlatego też Komisja Junckera wyznaczyła nowy poziom ambicji dla UE i jej państw członkowskich oraz regionów, a także zaproponowała program „Horyzont Europa”, który jest najambitniejszym w historii programem w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Dzięki temu UE będzie mogła utrzymać wiodącą pozycję w zakresie globalnych badań i innowacji.

Opublikowany 17 czerwca przez Komisję Europejski Ranking Innowacyjności i ranking innowacyjności regionów za 2019 r. pokazują, że wyniki UE w tej dziedzinie poprawiają się co roku już od czterech lat z rzędu. Po raz pierwszy w historii europejskie innowacje przewyższyły osiągnięcia Stanów Zjednoczonych. UE nadal jednak ustępuje pod tym względem Japonii i Korei Południowej, zaś Chiny szybko nadrabiają zaległości. Dane te stanowią uzupełnienie opracowanych niedawno przez Komisję w ramach europejskiego semestru zaleceń dla poszczególnych krajów, w których podkreślono rolę badań naukowych i innowacji oraz przedstawiono zalecenia dotyczące zwiększenia wzrostu wydajności i konkurencyjności.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: Opracowywane przez Komisję rankingi innowacyjności pomagają państwom członkowskim, regionom i całej UE określać, w jakich obszarach konieczne są reformy polityczne, aby wzmocnić wiodącą pozycję Europy w zakresie innowacji.

Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji, dodał: Innowacje oznaczają miejsca pracy i wzrost w przyszłości. Ogólny postęp w UE bardzo mnie cieszy. Jednak aby utrzymać się w globalnym wyścigu, zarówno UE, jak i państwa członkowskie muszą w dalszym ciągu inwestować i tworzyć politykę, która sprzyja rozwojowi innowacyjności.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu dodała: Unijne fundusze polityki spójności są główną siłą napędową innowacji i zrównoważonego rozwoju. Start-upy i małe przedsiębiorstwa pomagają tworzyć nowe modele biznesowe w sektorze cyfrowym i ekologicznym. Okazuje się jednak, że ośrodki innowacji mogą rozwijać się również w krajach o słabszych gospodarkach, a wiedza ta pomaga nam wspierać innowacje w regionalnych ekosystemach, także w regionach słabiej rozwiniętych.

Europejski Ranking Innowacyjności 2019: najważniejsze wyniki
  • W oparciu o uzyskane wyniki państwa UE dzielą się na cztery grupy: liderzy innowacji, silni innowatorzy, umiarkowani innowatorzy i słabi innowatorzy. Unijnym liderem innowacji w 2019 r. jest Szwecja, a kolejne miejsca zajmują Finlandia, Dania i Holandia. Zjednoczone Królestwo i Luksemburg spadły z najwyższej rangi lidera innowacji do grupy silnych innowatorów, a Estonia po raz pierwszy znalazła się grupie silnych innowatorów.
  • Od 2011 r. wyniki UE pod względem innowacyjności wzrosły średnio o 8,8 proc. Od 2011 r. wyniki w zakresie innowacji poprawiły się w 25 państwach członkowskich UE. Największy wzrost odnotowano na Litwie, w Grecji, na Łotwie, Malcie, w Zjednoczonym Królestwie, Estonii i Holandii, a największy spadek nastąpił w Rumunii i Słowenii.
  • W skali światowej UE wyprzedziła Stany Zjednoczone. Przewaga UE nad Brazylią, Indiami, Rosją i RPA jest wciąż znaczna. Tempo rozwoju w tej dziedzinie w Chinach jest jednak trzy razy większe niż tempo wzrostu innowacyjności w UE. UE ustępuje również Japonii i Korei Południowej.
  • W wybranych obszarach innowacji najlepsze wyniki w UE uzyskują: Dania – zasoby ludzkie i otoczenie sprzyjające innowacjom; Luksemburg – atrakcyjne systemy badań naukowych; Francja – finansowanie i wsparcie; Niemcy – inwestycje przedsiębiorstw; Portugalia – innowacyjne MŚP; Austria – powiązania; Malta – aktywa intelektualne; Irlandia – wpływ na poziom zatrudnienia i wielkość sprzedaży.
Ranking innowacyjności regionów 2019: najważniejsze wyniki

Rankingowi za 2019 r. towarzyszy ranking innowacyjności regionów. Zawiera on ocenę porównawczą wyników systemów innowacji w 238 regionach 23 państw członkowskich UE, natomiast Cypr, Estonię, Łotwę, Luksemburg i Maltę uwzględniono na poziomie krajowym. Ponadto ranking innowacyjności regionów obejmuje również regiony Norwegii, Serbii i Szwajcarii.

Najbardziej innowacyjne regiony w UE to: Helsinki-Uusimaa (Finlandia), a następnie Sztokholm (Szwecja) i Hovedstaden (Dania). W 159 regionach wydajność wzrosła w dziewięcioletnim okresie obserwacji. Tegoroczny ranking innowacyjności regionów wskazuje na silną zbieżność pod względem wyników regionalnych i zmniejszenie różnic między poszczególnymi regionami.
 
Więcej informacji:

Notatka prasowa KE— Europejski Ranking Innowacyjności i ranking innowacyjności regionów 2019 (EN): zobacz 
Europejski Ranking Innowacyjności 2019 (EN): zobacz
Ranking innowacyjności regionów 2019 (EN): zobacz
Komunikat prasowy KE: Europejski semestr 2019 – pakiet wiosenny: Komisja zaleca państwom członkowskim dążenie do trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (czerwiec 2019): zobacz 
Komunikat prasowy KE: 2 miliardy euro na przyspieszenie utworzenia Europejskiej Rady ds. Innowacji (marzec 2019): zobacz
Komunikat prasowy KE: Komisja z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie w sprawie programu „Horyzont Europa”, przyszłego unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji (marzec 2019): zobacz
Komunikat prasowy KE: Odnowiona agenda w dziedzinie badań naukowych i innowacji: szansa dla Europy, by kształtować przyszłość (maj 2018): zobacz
Zestawienie informacji: zakończone sukcesem unijne projekty w dziedzinie badań naukowych i innowacji (EN): zobacz
 
Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją