Aktualności

Konsultacje publiczne: przepisy UE dot. przestępstw przeciwko środowisku

  • 29-10-2019
  • Autor: KE
Komisja Europejska zaprasza wszystkie zainteresowane strony do udziału w otwartych do 2 stycznia 2020 r. publicznych konsultacjach "Przestępstwa przeciwko środowisku – przegląd przepisów UE".
Konsultacje skierowane są do szerokiego grona zainteresowanych stron, w tym organów publicznych i administracji na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska, specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska, stowarzyszeń przedsiębiorców, przedstawicieli środowisk akademickich, prawników i kancelarii prawnych, organizacji interesów i osób prywatnych.

Konsultacje stanowią część oceny dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne (więcej).

Celem dyrektywy jest osiągnięcie skuteczniejszej ochrony środowiska i pełnego stosowania istniejącego prawodawstwa UE w dziedzinie środowiska za pomocą prawa karnego. Ma ona zapewnić równe warunki działania w państwach członkowskich poprzez zbliżenie penalizacji przestępstw przeciwko środowisku oraz zapewnienie we wszystkich państwach członkowskich odstraszających poziomów kar.

W ramach niniejszej oceny Komisja zamierza przeanalizować, czy państwa członkowskie podjęły odpowiednie działania na wszystkich etapach łańcucha egzekwowania przepisów w celu zapewnienia skutecznego wprowadzenia w życie dyrektywy. Obejmuje to specjalizację i szkolenia, przydzielenie wystarczających zasobów policji i organom wymiaru sprawiedliwości, współpracę między wszystkimi odpowiednimi organami krajowymi oraz współpracę transgraniczną. Ocena ma również na celu analizę nowych wyzwań dotyczących przestępczości przeciwko środowisku, takich jak zwiększony udział organizacji przestępczej oraz konieczność wspierania ściślejszej współpracy transgranicznej.

W tym kontekście konsultacje mają na celu zgromadzenie odpowiednich informacji od opinii publicznej i zainteresowanych stron, aby ocenić znaczenie, skuteczność, wydajność, spójność i unijną wartość dodaną dyrektywy. Sprawozdanie podsumowujące wyniki konsultacji publicznych zostanie opublikowane na stronie internetowej Komisji poświęconej konsultacjom publicznym wkrótce po zakończeniu okresu konsultacji. Wyniki konsultacji zostaną też uwzględnione w dokumencie roboczym służb Komisji, w którym przedstawione zostaną ogólne wyniki oceny dyrektywy (w pierwszej połowie 2020 r.).

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy wypełnić kwestionariusz online znajdujący się na stronie Komisji Europejskiej. Termin przekazywania opinii w ramach niniejszych konsultacji upływa 2 stycznia 2020 r.
 

Więcej informacji:

Strona KE poświęcona konsultacjom: zobacz 
Formularz konsultacji: zobacz
 
Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją