Aktualności

KE wspiera i ułatwia transgraniczne leczenie pacjentów i przemieszczanie personelu medycznego

  • 06-04-2020
  • Autor: KE
Pandemia koronawirusa powoduje, że systemy opieki zdrowotnej w całej UE znalazły się pod bezprecedensową i ciągle rosnącą presję. Aby wspierać i stymulować transgraniczną współpracę w zakresie opieki zdrowotnej między władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, Komisja wydała dziś praktyczne wytyczne dla państw członkowskich.
Współpraca transgraniczna może przyczynić się do złagodzenia presji wywieranej na przeciążone szpitale poprzez transfer pacjentów chorych na koronawirusa na leczenie w państwach członkowskich, w których dostępne są miejsca w szpitalach. Komisja będzie również wspierać państwa członkowskie lub organizacje pozarządowe w zakresie wysyłania wykwalifikowanych zespołów personelu medycznego w celu udzielania pomocy ponad granicami.

Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia, Margaritis Schinas, powiedział: Jedność i solidarność UE mają kluczowe znaczenie w walce z koronawirusem. Współpraca ponad granicami może przyczynić się do poprawy sytuacji w zakresie ratowania życia dzięki zmniejszeniu przeciążenia systemów opieki zdrowotnej w państwach członkowskich. W obliczu największego kryzysu od wielu pokoleń podejmiemy wszelkie możliwe działania w ramach naszej zbiorowej reakcji.

Komisarz Stella Kyriakides, odpowiedzialna za zdrowie i bezpieczeństwo żywności, powiedziała: Możemy przezwyciężyć kryzys wywołany przez koronawirusa, jedynie jeśli będziemy działać razem. Kluczowe znaczenie ma współpraca między państwami członkowskimi w zakresie ratowania życia. W ostatnich tygodniach solidarność europejska znalazła swój praktyczny wyraz w sytuacji, w której państwa członkowskie przyjmowały na leczenie pacjentów z krajów sąsiadujących, nawet w sytuacji silnego obciążenia własnych systemów opieki zdrowotnej. Jest to przykład pokazujący UE z najlepszej strony, a za pomocą naszych dzisiejszych wytycznych chcemy wspierać zwiększenie transgranicznego leczenia pacjentów oraz zwiększyć przenoszenie pracowników służby zdrowia z państw UE mających dostępne zasoby tam, gdzie są oni najbardziej potrzebni. Solidarność ratuje życie.

Dzisiejsze wytyczne określają bardziej skoordynowane podejście do współpracy transgranicznej w zakresie opieki zdrowotnej w sytuacjach nadzwyczajnych. Wytyczne te określają również dodatkowe wsparcie i pomoc, które Komisja ma zapewnić organom służby zdrowia w państwach członkowskich, w szczególności poprzez:
 
  • koordynację wniosków o pomoc w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia, któremu przewodniczy Komisja, oraz unijny system wczesnego ostrzegania i reagowania. Wnioski takie mogą obejmować przykładowo miejsca intensywnej terapii, leczenie i przenoszenie pacjentów lub wykwalifikowanych zespołów personelu medycznego. Komisja będzie ściśle monitorować te wnioski i pomoc dostępną w państwach członkowskich;
  • wspieranie organów służby zdrowia ubiegających się o pomoc w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Mechanizm ten umożliwia Komisji koordynację i współfinansowanie transgranicznego transportu pacjentów i wykwalifikowanych zespołów personelu medycznego w sytuacjach nadzwyczajnych;
  • ustanawianie ustaleń dotyczących transgranicznej mobilności pacjentów i wyjaśnianie kroków, jakie należy podjąć w celu zwrotu kosztów opieki medycznej w przypadku leczenia za granicą, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
  • ułatwianie transgranicznego przenoszenia wykwalifikowanych zespołów personelu medycznego. Komisja zachęca również lokalne, regionalne i krajowe organy ds. zdrowia do korzystania z obowiązujących umów dwustronnych i porozumień regionalnych oraz do wyjaśnienia kwestii wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych personelu medycznego;
  • prowadzenie platformy wsparcia zarządzania klinicznego w celu wspierania pracowników służby zdrowia w wymianie wiedzy i informacji eksperckich. System ten zapewnia platformę do prowadzenia konferencji za pośrednictwem internetu umożliwiającą klinicystom dzielenie się wiedzą, dyskusję i dzielenie się przypadkami klinicznymi w całej UE*. ( *Klinicyści i pracownicy służby zdrowia zainteresowani otrzymaniem większej ilości informacji i przystąpieniem do platformy są proszeni o kontakt pod następującym adresem email: SANTE-COVID-CLINICIANS-NETWORK@ec.europa.eu)
Ponadto w odniesieniu do pomocy finansowej na rzecz transgranicznej współpracy w zakresie opieki zdrowotnej Komisja rozszerzyła również stosowanie Funduszu Solidarności na sytuacje zagrożenia zdrowia publicznego. Oprócz tego wydatki na opiekę zdrowotną są kwalifikowalne w ramach funduszy strukturalnych, a dodatkowa elastyczność w zakresie przesunięcia środków została już zapewniona w ramach skoordynowanej reakcji gospodarczej na pandemię koronawirusa. Wreszcie w ramach przedstawionego wczoraj (2.04)  instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych (ESI) udostępnione zostanie dodatkowe wsparcie.
 
 
Więcej informacji:
 
Wytyczne Komisji Europejskiej - Guidelines on EU Emergency Assistance in Cross-Border Cooperation in Healthcare related to the COVID-19 crisis  (EN): zobacz
Specjalna strona Komisji poświęcona reakcji UE na epidemię koronawirusa: zobacz
 

Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją