Aktualności

Komisja tworzy Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych

  • 21-09-2017
  • Autor: BRWL
Komisja tworzy Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych, aby wykorzystywać cały potencjał gospodarczy regionów przygranicznych w UE zamieszkiwanych przez 150 mln obywateli. Dzięki temu regiony otrzymają wsparcie dostosowane do swoich potrzeb i pomoc w przełamywaniu barier utrudniających dostęp do miejsc pracy i inwestycje.
Dla przedsiębiorców, pracowników i studentów korzystanie z różnych systemów prawnych i administracyjnych jest w dalszym ciągu skomplikowane i kosztowne. Zgodnie z wezwaniem przewodniczącego Junckera do zapewniania sprawiedliwych warunków na jednolitym rynku, zawartym w jego Orędziu o stanie Unii 2017, Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych dzięki konkretnym działaniom będzie pomagać regionom przygranicznym lepiej ze sobą współpracować.

Wpłynie to na 1) poprawę dostępu do miejsc pracy, 2) poprawę dostępu do takich usług jak opieka zdrowotna i transport publiczny oraz 3) ułatwienia w prowadzeniu działalności transgranicznej.

Inicjatywa ta została przedstawiona w komunikacie pt. „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE”. Opisano w nim nowe i już realizowane działania, które mają pomoc regionom przygranicznym w UE dynamiczniej się rozwijać i lepiej się integrować.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: «Ponad jedna czwarta bogactwa Europy jest wytwarzana w regionach przygranicznych, ale ich pełny potencjał ekonomiczny pozostaje niewykorzystany. Możliwości są ogromne – trzeba tylko je zbadać. Komisja zapewni tym regionom odpowiednie wsparcie, z którego skorzystają bezpośrednio ich mieszkańcy.

Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych będą obsługiwać eksperci Komisji w dziedzinie kwestii transgranicznych, którzy będą oferować władzom krajowym i regionalnym porady. Doradztwo będzie polegać na gromadzeniu i wymianie dobrych praktyk za pośrednictwem nowej ogólnounijnej sieci internetowej.

Lepszy dostęp do miejsc pracy

Już 2 miliony pracowników i studentów dojeżdżających do pracy lub szkoły przekracza granicę codziennie lub co tydzień. Aby ułatwić ludziom znalezienie pracy w sąsiednim kraju Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych zapewni wsparcie regionom pragnącym pogłębić wzajemną współpracę. Za jego pośrednictwem będzie można uzyskać porady na temat wzajemnego uznawania kwalifikacji, wspólnych programów studiów lub usług w zakresie coachingu dla przedsiębiorców.

W ramach Punktu Koordynacyjnego ds. Transgranicznych gromadzone będą na poziomie centralnym informacje o dobrych praktykach w dziedzinie transgranicznych usług w zakresie pośrednictwa pracy. Przykładem może być wspólna sieć utworzona przez jeden z hiszpańskich regionów – Galicję – oraz północny region Portugali i wspierana przez unijny portal mobilności zawodowej EURES.

Dzięki temu działania w ramach Punktu Koordynacyjnego ds. Transgranicznych mogą przyczynić się do utworzenia przyszłego europejskiego organu ds. prawa pracy. W swoim Orędziu o stanie Unii 2017 przewodniczący Juncker zapowiedział powołanie takiego organu, aby zacieśnić współpracę między organami ds. rynku pracy na wszystkich poziomach i lepiej administrować w sytuacjach transgranicznych.

Lepszy dostęp do usług publicznych

Aby zwiększyć atrakcyjność regionów przygranicznych i ułatwić korzystanie z usług publicznych w sytuacjach transgranicznych, działania w ramach Punktu Koordynacyjnego ds. Transgranicznych obejmą:
  • sporządzenie mapy istniejących transgranicznych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej, takich jak np. strefy transgranicznej opieki zdrowotnej wzdłuż granicy francusko-belgijskiej.
  • zbadanie, jakich połączeń kolejowych brakuje wzdłuż granic wewnętrznych, aby usprawnić transgraniczny transport publiczny.
Prowadzenie działalności gospodarczej w sąsiednim kraju

Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych będzie stymulował dialog w kwestiach transgranicznych za pośrednictwem sieci internetowej.

Na odpowiedni wniosek eksperci z Punktu Koordynacyjnego ds. Transgranicznych zapewnią wsparcie, które umożliwi większe ujednolicenie przepisów dotyczących zakładania działalności gospodarczej, wymianę dobrych praktyk z innych regionów przygranicznych oraz promowanie korzystania w większym stopniu z procedur online.

Oprócz utworzenia punktu koordynacyjnego Komisja wybierze do 20 projektów, które będą przykładami innowacyjnych rozwiązań problemów związanych z przeszkodami transgranicznymi. Zaproszenie do składania wniosków w sprawie projektów zostanie ogłoszone przed końcem 2017 r.

Co dalej?

Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych rozpocznie działalność od stycznia 2018 r. W ramach prowadzonych obecnie dyskusji na temat przyszłości finansów UE, dobre praktyki zgromadzone za pomocą Punktu Koordynacyjnego ds. Transgranicznych zostaną wykorzystane w rozmowach na temat następnej generacji programów współpracy transgranicznej („interreg”). Będą one skuteczniej eliminować bariery prawne i administracyjne oraz pomagać rozwijać dobrze funkcjonujące usługi publiczne.
 
Więcej informacji:

Komunikat „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE” (EN): pobierz
Notatka prasowa: Jak przezwyciężyć przeszkody transgraniczne, by stymulować wzrost w regionach przygranicznych UE (EN): zobacz
Arkusz informacyjny – Francja i Niemcy: bilety na transgraniczne przejazdy lokalne po przystępnej cenie (EN): pobierz
Arkusz informacyjny – Dania i Szwecja: za granicę do pracy i z powrotem na kolację (EN): pobierz
Arkusz informacyjny – Węgry i Słowacja: pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych na obszarach przygranicznych (EN): pobierz  
Arkusz informacyjny – Hiszpania i Portugalia: szkolenie i zdobywanie kwalifikacji we własnym kraju, praca w innym kraju (EN): pobierz 
Arkusz informacyjny – Łotwa i Estonia: kiedy najbliższy szpital znajduje się za granicą (EN): pobierz
 

Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją