Instytucje i organy UE

Inne organy międzyinstytucjonalne

  • 13-06-2014
  • Autor: BRWL

Europejski Komitet Regionów

Europejski Komitet Regionów (KR) jest organem doradczym - unijnym zgromadzeniem 353 przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych z 28 krajów członkowskich. Podobnie jak Posłowie do Parlamentu Europejskiego członkowie KR dobierają się w grupy – frakcje według poglądów politycznych a nie w grupy narodowe.
 
Zadaniem Europejskiego Komitetu Regionów jest wypowiadanie się na temat aktów prawnych UE z perspektywy lokalnej i regionalnej. Komitet sporządza w tym celu sprawozdania („opinie”) dotyczące wniosków legislacyjnych Komisji. Traktat Lizboński zobowiązał Komisję, Radę i Parlament do zasięgania opinii Europejskiego Komitetu Regionów przed przyjęciem decyzji UE w sprawach takich jak: spójność gospodarcza i społeczna, transeuropejskie sieci infrastruktury, zdrowie, edukacja i kultura, zatrudnienie, środowisko, szkolenia zawodowe, transport, ochrona ludności, zmiana klimatu, energia, usługi świadczone w interesie ogólnym – bowiem wszystkie dotyczących samorządów lokalnych i regionalnych. Komisja, Rada i Parlament mogą również zwracać się o jego opinię w dowolnej sprawie. Ze swojej strony, Komitet może też z własnej inicjatywy wydawać opinie i przedstawiać je Komisji, Radzie i Parlamentowi.
 
Co roku Europejski Komitet Regionów odbywa pięć sesji plenarnych, podczas których wyznacza ogólne wytyczne swej polityki oraz przyjmuje opinie. Członkowie Komitetu przypisani są do wyspecjalizowanych komisji, których zadaniem jest przygotowywanie sesji plenarnych. W Komitecie działa sześć takich komisji:
  • Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX)
  • Komisja Polityki Spójności (COTER)
  • Komisja Polityki Gospodarczej i Społecznej (ECOS)
  • Komisja Edukacji, Młodzieży, Kultury i Badań Naukowych (EDUC)
  • Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE)
  • Komisja Zasobów Naturalnych (NAT)
Ponadto działają również dwie komisje zajmujące się sprawami finansowymi i administracyjnymi:
  • Komisja Spraw Finansowych i Administracyjnych (CAFA)
  • Tymczasowa komisja ad hoc ds. budżetu UE
Polska ma w Europejskim Komitecie Regionów 21 reprezentantów: marszałków województw, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów itd. Członkiem Komitetu Regionów z obszaru Województwa Lubuskiego jest burmistrz Kostrzyna n. Odrą: Andrzej Kunt (członek -zastępca). 
 
Strona internetowa Europejskiego Komitetu Regionów: www.cor.europa.eu

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) podobnie jak Komitet Regionów jest unijnym organem doradczym, wydającym opinie do propozycji legislacyjnych UE oraz opinie z inicjatywy własnej. 353 członków EKES z 28 krajów UE tworzą przedstawiciele grup interesów gospodarczych, społecznych i kulturowych. Członkowie EKES pracują w ramach  trzech grup: Pracodawców, Pracowników i Innych Podmiotów (III. grupę tworzą np. rolnicy, konsumenci, ekolodzy, organizacje rodzinne, organizacje pozarządowe itd.). Tym samym członkowie EKES-u tworzą pomost między UE a organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, grupami interesu w państwach członkowskich, one z kolei mogą się formalnie wypowiadać na temat wniosków legislacyjnych UE. 
 
Polskę w EKES reprezentuje 21 przedstawicieli w ramach wyżej opisanych trzech grup. 
 
Strona internetowa Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: www.eesc.europa.eu 

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) to korpus dyplomatyczny Unii Europejskiej. Jest organem wspierającym wysokiego przedstawiciela UE w prowadzeniu unijnej polityki Zagranicznej i bezpieczeństwa. ESDZ zarządza stosunkami dyplomatycznymi UE z krajami spoza UE oraz ściśle współpracuje z krajowymi służbami dyplomatycznymi państw członkowskich. Ponadto, ESDZ ma swoje delegatury na całym świecie, które prowadzą działalność w imieniu Europy i reprezentują całą UE. 
 
Wysoki przedstawiciel UE, który stoi na czele Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych jest jednocześnie komisarzem europejskim i przewodniczy na poziomie UE spotkaniom Rady do Spraw Zagranicznych, aby polityka zagraniczna UE prowadzona była w bardziej spójny i konsekwentny sposób. 
 
Strona internetowa Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych: www.eeas.europa.eu

Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest własnością 28 państw UE. Bank pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i pożycza je, naliczając niskie stopy procentowe, z przeznaczeniem na projekty służące poprawie infrastruktury, dostaw energii lub norm środowiskowych w państwach UE oraz inwestuje w przyszłych państwach członkowskich i w krajach partnerskich. 
 
Bank zamiast wykorzystywać środki z budżetu UE pozyskuje je na rynkach kapitałowych. Pożyczki udzielane są na korzystnych warunkach na projekty zgodne z celami polityki UE. EBI prowadzi działalność nienastawioną na zysk i udziela pożyczek, których oprocentowanie jest zbliżone do kosztów pozyskania pieniędzy. 
 
Strona internetowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego: www.eib.europa.eu 

Europejski Fundusz Inwestycyjny

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) zapewnia kapitał podwyższonego ryzyka małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), zwłaszcza nowym i ukierunkowanym na nowe technologie. Fundusz nie udziela bezpośrednich pożyczek ani dotacji przedsiębiorstwom, ani też nie inwestuje bezpośrednio w firmy, natomiast udziela gwarancji kredytowych instytucjom finansowym na pożyczki udzielane przez nie MŚP. EFI wykorzystuje środki własne bądź te powierzone mu przez EBI lub Unię Europejską. Działalność funduszu obejmuje państwa członkowskie Unii Europejskiej, Turcję oraz trzy kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA (Islandię, Liechtenstein i Norwegię). 
 
Strona internetowa Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego: www.eif.org

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi obywateli, przedsiębiorstw i organizacji z UE dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania lub łamana praw człowieka w instytucjach i organach Unii Europejskiej, tj. np. niesprawiedliwość, dyskryminacja, nadużywanie władzy, brak lub odmowa udzielenia informacji, nieuzasadniona opieszałość czy nieprawidłowe procedury. Rzecznik wszczyna dochodzenia na podstawie skarg lub z własnej inicjatywy Osoba niezadowolona z działania instytucji, organu, urzędu lub agencji UE powinna najpierw zwrócić się do nich o naprawienie sytuacji. Jeśli działanie to nie skutkuje, można złożyć skargę do Rzecznika. Do kompetencji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie należą rozpatrywanie skarg przeciwko władzom krajowym, regionalnym, lokalnym państw członkowskich, nawet jeśli dotyczą one spraw związanych z UE; skarg dotyczących działań krajowych sądów lub rzeczników praw obywatelskich, skarg przeciwko przedsiębiorstwom czy osobom fizycznym. 
 
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Parlament Europejski. Raz do roku przedstawia Parlamentowi sprawozdanie z działalności, jednakże jest całkowicie niezależny i nie przyjmuje poleceń od żadnego rządu ani żadnej organizacji. 
 
Strona internetowa Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich: www.ombudsman.europa.eu

Europejski Inspektor Ochrony Danych

Europejski Inspektor Ochrony Danych  (EIOD) dba, aby instytucje i organy UE szanowały prawo obywateli do prywatności przy przetwarzaniu ich danych osobowych przez co rozumie się takie operacje jak zbieranie informacji, ich zapis i przechowywanie, odszukiwanie, przesyłanie lub udostępnianie innym osobom, jak również zastrzeganie dostępu, usuwanie lub niszczenie danych. 
 
Strona internetowa Europejskiego Inspektora Danych: www.edps.europa.eu  
 
 
Źródło opracowania: strony internetowe instytucji i organów UE  

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją