Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Strona startowa

NextGenerationEU: w ramach planu finansowania na 2021 Komisja Europejska wyemituje obligacje długoterminowe o wartości około 80 mld euro

Wszystkie państwa członkowskie UE zatwierdziły decyzję w sprawie zasobów własnych, Komisja może więc rozpocząć pozyskiwanie funduszy na sfinansowanie odbudowy Europy w ramach NextGenerationEU. W tym celu Komisja Europejska ogłosiła 1 czerwca swoje szacunki dotyczące emisji w 2021 r. obligacji długoterminowych o wartości około 80 mld euro, które uzupełni krótkoterminowymi eurobonami, aby zapewnić dziesiątki miliardów euro na pokrycie pozostałych wymogów w zakresie finansowania.
Ostateczna kwota obligacji UE i eurobonów zależeć będzie od potrzeb finansowych, które Komisja bardziej dokładnie oceni jesienią. W ten sposób Komisja będzie mogła sfinansować w drugiej połowie roku wszystkie zaplanowane dotacje i pożyczki dla państw członkowskich w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, a także zaspokoić potrzeby wynikające z unijnych polityk finansowanych z NextGenerationEU.

Plan finansowania opiera się na wstępnych szacunkach dotyczących potrzeb państw członkowskich w zakresie pożyczek i dotacji. We wrześniu Komisja dokona jego aktualizacji, mając bardziej dokładny obraz potrzeb finansowych państw członkowskich UE na ostatnie miesiące bieżącego roku.

W dniu dzisiejszym Komisja przyjęła także roczną decyzję w sprawie pożyczek na 2021 r. Decyzja ta określa maksymalne kwoty pożyczek, jakie Komisja jest uprawniona zaciągnąć do końca tego roku.

Komisja zakończy teraz przygotowania do pierwszej emisji NextGenerationEU, która ma się odbyć jeszcze w czerwcu. Pierwsze eurobony zostaną wyemitowane we wrześniu, kiedy działać zacznie unijna platforma aukcyjna.

Johannes Hahn, komisarz ds. budżetu i administracji, powiedział: Poczyniliśmy dziś kolejny krok w przygotowaniach do pierwszej operacji zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie naszej wspólnej odbudowy w ramach NextGenerationEU. Dzięki emisji w tym roku obligacji długoterminowych na około 80 mld euro oraz wykorzystaniu dodatkowych krótkoterminowych eurobonów będziemy w stanie zaspokoić najpilniejsze potrzeby państw członkowskich i skierować je na ścieżkę prowadzącą do trwałej odbudowy oraz zielonej, cyfrowej i odpornej Europy.

Aby sfinansować NextGenerationEU, Komisja Europejska, w imieniu UE, zaciągnie pożyczki na rynkach kapitałowych na kwotę do 750 mld euro w cenach z 2018 lub do 800 mld euro w cenach bieżących. Przełoży się to na wolumen pożyczek wynoszący średnio około 150 mld euro rocznie w okresie od połowy 2021 r. do końca 2026 r., co sprawi, że UE stanie się jednym z największych emitentów długu w euro.

Rozpoczęcie zaciągania pożyczek

Pierwsza emisja obligacji odbędzie się za pośrednictwem konsorcjum i zostanie zorganizowana wspólnie z instytucjami włączonymi do ustanowionej przez Komisję sieci głównych dealerów, którą ogłoszono 31 maja. Przed końcem lipca planowane są dalsze transakcje konsorcjalne.
 
We wrześniu 2021 r. Komisja zamierza też rozpocząć emisję obligacji UE i eurobonów w drodze aukcji. Po uruchomieniu systemu aukcyjnego Komisja regularnie emitować będzie obligacje w drodze transakcji konsorcjalnych i aukcji. Ponadto organizować będzie regularne aukcje eurobonów. Więcej informacji na temat terminów aukcji oraz struktury programu eurobonów zostanie opublikowanych jeszcze w tym roku przed rozpoczęciem aukcji.

Kontekst

Ogłoszony 1 czerwca plan jest spójny z przedstawioną 14 kwietnia strategią zdywersyfikowanego finansowania umożliwiającą zaciąganie pożyczek w ramach NextGenerationEU. Opiera się na wcześniejszych działaniach Komisji zapewniających pomyślne przeprowadzenie operacji zaciągania pożyczek. W maju Komisja ogłosiła, kto będzie dostawcą jej platformy aukcyjnej. Przyjęła także pierwszą listę członków sieci głównych dealerów. Na liście znalazło się 39 banków, które wspierać będą udane plasowanie obligacji NextGenerationEU u inwestorów na warunkach jak najbardziej korzystnych dla państw członkowskich i ich obywateli.

Komisja już od czerwca będzie mogła finansować plan odbudowy, zaciągając pożyczki na rynkach, dzięki szybkiemu zatwierdzeniu decyzji w sprawie zasobów własnych w ciągu zaledwie pięciu miesięcy.

Oczekuje się, że decyzja o sfinansowaniu NextGenerationEU za pomocą finansowania na rynku kapitałowym przyniesie długoterminowe korzyści zarówno dla budżetu UE, jak i dla państw członkowskich.

Dzięki wysokiemu ratingowi kredytowemu UE Komisja będzie mogła zaciągać pożyczki na korzystnych warunkach. Korzyści te przekaże następnie bezpośrednio państwom członkowskim, udzielając im kredytów, oraz budżetowi UE w postaci niskiego oprocentowania pożyczek na sfinansowanie wydatków na odbudowę.

Z uwagi na wolumen, częstotliwość i złożoność planowanych operacji zaciągania pożyczek Komisja stosować będzie najlepsze praktyki dużych emitentów dokonujących częstych emisji oraz wdrażać strategię zdywersyfikowanego finansowania.

Podejście to różni się od podejścia opartego na pożyczkach wzajemnych, które Komisja stosowała dotychczas przy zaciąganiu pożyczek na rynkach, w tym w ramach programu SURE. Od 40 lat Komisja Europejska prowadzi szereg programów pożyczkowych, aby wspierać państwa członkowskie UE i państwa trzecie. Wszystkie te operacje udzielania pożyczek finansowano na zasadzie pożyczek wzajemnych (back-to-back), głównie poprzez emisje oferowane na rynku przez konsorcja.
 

Więcej informacji:

Pierwszy plan finansowania Komisji – pytania i odpowiedzi (EN): zobacz
Strategia zdywersyfikowanego finansowania – pytania i odpowiedzi (EN): zobacz
Zestawienie informacji na temat strategii finansowania NextGenerationEU (EN): zobacz
Strona poświęcona UE jako pożyczkobiorcy (EN): zobacz
Sieć głównych dealerów (EN): zobacz
 
Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389