Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Strona startowa

Komisja proponuje uprawnienia do połowów na 2024 r. w Morzu Bałtyckim

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na 2024 r. w odpowiedzi na ocenę naukową, która wskazuje, że kilka łowisk znajduje się w tragicznej sytuacji.
Komisja zaproponowała dziś całkowite dopuszczalne połowy (TAC) i kwoty w odniesieniu do trzech z dziesięciu stad zarządzanych w Morzu Bałtyckim. Pozostałe propozycje kwot zostaną opracowane na późniejszym etapie. Komisja proponuje zwiększenie uprawnień do połowów łososia w Zatoce Fińskiej o 7 %, proponując jednocześnie zmniejszenie połowów łososia w basenie głównym o 15 % oraz zmniejszenie połowów śledzia atlantyckiego w Zatoce Ryskiej o 20 %.
Jeżeli chodzi o pozostałe stada w Bałtyku (dorsz zachodni, dorsz wschodni, zachodni śledź, śledź Botnicki, śledź środkowy, szprot i gładzica), Komisja zwróciła się do Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) o dodatkowe informacje w celu lepszego uwzględnienia faktu, że dorsz łowi się razem z płastugokształtnymi i śledziem wraz ze szprotem.
Naukowcy szacują, że od początku lat 90. wielkość stada śledzia atlantyckiego w środkowej części Morza Bałtyckiego kształtuje się na poziomie zbliżonym lub niższym. Liczebność stada śledzia botnickiego spadła poniżej poziomu zdrowego ze względu na mniejszą liczbę młodych ryb i mniejsze rozmiary starszych ryb. W związku z tym Komisja proponuje zamknięcie ukierunkowanych połowów obu stad oraz utrzymanie zamknięcia ukierunkowanych połowów dorsza, śledzia atlantyckiego i łososia atlantyckiego w większości basenu głównego.
Komisja zaproponuje ustalenie TAC przyłowu dla dorsza atlantyckiego w zachodniej części Morza Śródziemnego, dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Śródziemnego, śledzia atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego, śledzia atlantyckiego w Botnii i śledzia atlantyckiego w środkowej części Morza Bałtyckiego na podstawie dodatkowych informacji spodziewanych jesienią. Niniejszy wniosek umożliwi statkom wyładunek nieuniknionych połowów każdego z tych słabych stad podczas połowów gładzicy lub szprota.
Proponowane TAC opierają się na najlepszych dostępnych opiniach naukowych ICES i są zgodne z wieloletnim planem zarządzania dla Morza Bałtyckiego przyjętym w 2016 r. przez Parlament Europejski i Radę. Poniżej znajduje się szczegółowa tabela.
W odniesieniu do dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego Komisja zamierza utrzymać limit połowowy dla nieuniknionych przyłowów oraz wszystkie środki towarzyszące określone w. Ponadto Komisja proponuje zniesienie wyłączenia z zamknięcia tarła w odniesieniu do niektórych połowów śledzia. Pomimo środków podjętych od 2019 r., kiedy to naukowcy po raz pierwszy ostrzegali o złym stanie dorsza, sytuacja nie uległa jeszcze poprawie.
Stan dorsza atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego jest słaby, a biomasa była na najniższym poziomie w 2022 r. Wynika to prawdopodobnie ze znacznej śmiertelności naturalnej, której naukowcy nie są jeszcze w stanie w pełni zrozumieć. Komisja proponuje zatem utrzymanie TAC ograniczonego do nieuniknionych przyłowów i wszystkich środków towarzyszących od 2023 r., ale usunięcie połowów rekreacyjnych i wyłączenia z zakazu tarła w odniesieniu do niektórych połowów śledzia atlantyckiego.
Wielkość stada śledzia atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego utrzymuje się poniżej poziomów zdrowych. Komisja proponuje utrzymanie TAC ograniczonego do nieuniknionych przyłowów oraz zniesienie wyłączenia dla łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego.
 
W odniesieniu do śledzia atlantyckiego w Zatoce Botnickiej Komisja proponuje również zamknięcie połowów ukierunkowanych i ustalenie TAC ograniczonego do nieuniknionych przyłowów. W ocenie naukowej stwierdzono, że prawdopodobieństwo spadku liczebności stada poniżej minimalnego poziomu przekraczałoby 5 % nawet w przypadku braku połowów.
Wielkość stada śledzia atlantyckiego w środkowej części Morza Bałtyckiego spadła poniżej poziomów minimalnych. Komisja proponuje zatem zamknięcie połowów ukierunkowanych i ograniczenie TAC do nieuniknionych przyłowów. W związku z tym, inaczej niż wcześniej, połowy śledzia atlantyckiego w środkowej części Morza Bałtyckiego w Zatoce Ryskiej nie powinny już być włączane do uprawnień do połowów śledzia atlantyckiego w Zatoce Ryskiej. Wynikające z tego opinie naukowe wskazują na spadek o 23 %, ale Komisja proponuje ograniczenie tego spadku do 20 %, ponieważ stado jest zdrowe.
Chociaż opinie naukowe pozwoliłyby na znaczny wzrost, Komisja zachowuje ostrożność, głównie w celu ochrony dorsza, który jest nieuniknionym przyłowem gładzicy. Jednocześnie wkrótce zostaną wdrożone nowe środki mające na celu ograniczenie przyłowów dorsza za pomocą alternatywnych narzędzi połowowych. Komisja zwróciła się zatem do ICES o dodatkowe informacje przed zaproponowaniem TAC.
Opinie naukowe dotyczące szprota zaleca niewielki spadek połowów. Szprot jest jednak poławiany razem ze śledziem – zwłaszcza śledziem centralnym – którego biomasa jest niższa od poziomów minimalnych. W związku z tym poziom połowów musi uwzględniać ten czynnik. Przed zaproponowaniem TAC Komisja zwróciła się również do ICES o dodatkowe informacje.
Stan poszczególnych populacji łososia rzecznego w dorzeczu jest bardzo zróżnicowany, przy czym niektóre z nich pozostają słabe, a inne zdrowe. Aby osiągnąć zdrowe poziomy, ICES zaleciła dwa lata temu zamknięcie wszystkich połowów łososia w basenie głównym. Jednocześnie ICES oceniła możliwość utrzymania niektórych połowów w okresie letnim w wodach przybrzeżnych Zatoki Botnickiej i Morza Alandzkiego. ICES utrzymała zasadę swojej opinii, ale ograniczyła obszar geograficzny do Zatoki Botnickiej i obniżyła związany z tym poziom połowów. W związku z tym Komisja proponuje odpowiednie dostosowanie uprawnień do połowów i towarzyszących im przepisów.
Na podstawie tych wniosków państwa UE podejmą ostateczną decyzję w sprawie określenia maksymalnych ilości najważniejszych gatunków ryb handlowych, które można poławiać w basenie Morza Bałtyckiego. Rada przeanalizuje wniosek Komisji z myślą o jego przyjęciu na posiedzeniu ministerialnym w dniach 23–24 października.
Wniosek dotyczący uprawnień do połowów jest częścią podejścia Unii Europejskiej do dostosowania poziomów połowów do długoterminowych celów zrównoważonego rozwoju, nazywanych maksymalnym podtrzymywalnym połowem (MSY), zgodnie z ustaleniami Rady i Parlamentu Europejskiego w ramach wspólnej polityki rybołówstwa. Wniosek Komisji jest również zgodny z zamierzeniami politycznymi wyrażonymi w komunikacie Komisji „Zrównoważone rybołówstwo w UE: aktualna sytuacja i kierunki na 2024 r.” oraz z wieloletnim planem zarządzania zasobami dorsza atlantyckiego, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim.
Obecna sytuacja jest trudna dla rybaków i kobiet jako dawniej ważnych zasobów handlowych (dorsz zachodni i wschodni; stado śledzia zachodniego, środkowego i botnickiego; oraz łosoś w południowej części Morza Bałtyckiego i rzekach) również znajdują się pod dodatkową presją, w szczególności ze względu na utratę siedlisk spowodowaną degradacją środowiska zarówno w wodach śródlądowych, jak i w samym Morzu Bałtyckim. Aby pomóc rybakom i kobietom na Morzu Bałtyckim, państwa członkowskie i regiony przybrzeżne mogą wykorzystać Europejski Fundusz Społeczny Plus do wdrażania środków na rzecz uczenia się przez całe życie i rozwoju umiejętności.
Morze Bałtyckie jest najbardziej zanieczyszczonym morzem w Europie. Ma na nią wpływ utrata różnorodności biologicznej, zmiana klimatu, eutrofizacja, przełowienie i wysoki poziom zanieczyszczeń, takich jak produkty farmaceutyczne i odpady. Zaniepokojona tą sytuacją Komisja Europejska organizuje drugą edycję konferencji „Nasz Bałtyk” w Palangi (Litwa) 29 września 2023 r. To wydarzenie wysokiego szczebla zgromadzi ministrów z ośmiu krajów UE otaczających Morze Bałtyckie (Dania, Niemcy, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Finlandia i Szwecja).
Źródło: Komisja Europejska.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389