Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Strona startowa

Eurobarometr: Europejczycy popierają środki podjęte w celu przeciwdziałania kryzysowi energetycznemu, promowania zrównoważonego rozwoju i wspierania Ukrainy

Opublikowane dziś badanie Eurobarometr Flash pokazuje ogromne poparcie Europejczyków dla środków wprowadzonych w ubiegłym roku w celu ochrony konsumentów i przedsiębiorstw przed zmiennością cen energii, a także dla działań na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i zielonej transformacji. Badanie to potwierdza ponadto szeroki konsensus wśród obywateli UE w odniesieniu do pobudzenia przemysłu czystych technologii w celu zwiększenia konkurencyjności, a także działań UE podjętych w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę.
86 proc. respondentów uważa, że ważne było podjęcie inicjatyw na szczeblu europejskim ograniczających bezpośredni wpływ rosnących cen energii na konsumentów i przedsiębiorstwa w ciągu ostatniego roku. Ponad ośmiu na dziesięciu respondentów opowiada się za promowaniem zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych (86 proc.), ułatwieniem wspólnego zakupu gazu przez państwa członkowskie UE w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw (82 proc.), budowaniem partnerstw z innymi globalnymi podmiotami, takimi jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Japonia i Australia (81 proc.), zmniejszeniem nadmiernych zależności handlowych od krajów takich jak Rosja czy Chiny (80 proc.) oraz zwiększeniem konkurencyjności europejskiego przemysłu czystych technologii (80 proc.). Środki UE mające na celu przyspieszenie transformacji cyfrowej przy jednoczesnej ochronie konsumentów (77 proc.) oraz zwiększenie odporności gospodarki UE są postrzegane jako ważne przez odpowiednio 77 proc. i 76 proc. respondentów.
Jeśli chodzi o przyszłe działania, 86 proc. respondentów uważa, że magazyny gazu w UE powinny być napełnione, aby uniknąć ryzyka niedoboru, 85 proc. uważa, że UE powinna zwiększyć produkcję czystych technologii w państwach członkowskich, a 79 proc., że środki UE powinny mieć na celu zmniejszenie zużycia energii. 75 proc. respondentów uważa, że UE powinna finansować wspólne projekty obronne w celu rozwoju strategicznych zdolności i technologii obronnych.
Ponadto zdecydowana większość Europejczyków jest zdania, że wojna w Ukrainie pokazuje, że UE musi zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze (85 proc.), a także zacieśnić współpracę wojskową między państwami członkowskimi (75 proc.), a jednocześnie nadal okazywać solidarność z Ukrainą (71 proc.).
Europejczycy nadal opowiadają się za wspieraniem Ukrainy i Ukraińców. 86 proc. Europejczyków popiera dalsze udzielanie przez UE pomocy humanitarnej osobom dotkniętym wojną, 77 proc. zgadza się na przyjęcie w UE osób uciekających przed wojną, a 71 proc. opowiada się za ponownym nałożeniem sankcji gospodarczych na Rosję. Prawie dwie trzecie Europejczyków, odpowiednio 67 proc. i 65 proc., uważa, że UE powinna wspierać dążenie Ukrainy do integracji europejskiej i jej integracji z jednolitym rynkiem. 65 proc. respondentów opowiada się ponadto za wsparciem finansowym i gospodarczym Ukrainy, a 57 proc. uważa, że UE powinna wspierać zakup i dostawę sprzętu wojskowego oraz szkolenia na rzecz Ukrainy.
Obywatelom zadano również pytanie na temat szeregu wartości, dotyczące tego, czy najlepiej wartości te ucieleśniają UE, inne kraje świata, czy też UE i inne kraje świata w równym stopniu. Około połowa respondentów uważa, że UE najlepiej ucieleśnia „poszanowanie podstawowych praw i wartości” (53 proc.), „równość społeczną i dobrobyt” (50 proc.), „tolerancję i otwartość na innych” (49 proc.) oraz „pokój” (48 proc.), a następnie „solidarność z krajami UE i spoza niej” (46 proc.) oraz „poszanowanie przyrody i ochrona klimatu i środowiska” (45 proc.). W przypadku każdej z tych wartości około jeden na sześciu respondentów uważa, że inne kraje urzeczywistniają je najlepiej, a około jedna czwarta twierdzi, że są one ucieleśniane zarówno przez UE, jak i przez inne kraje.
Źródło: Komisja Europejska.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389