Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Komisja zacieśnia integrację Mołdawii z jednolitym rynkiem UE za pośrednictwem instrumentu „Łącząc Europę” w celu finansowania infrastruktury

Komisarz ds. transportu Adina Vălean i mołdawska minister infrastruktury i rozwoju regionalnego Lilia Dabija w obecności premiera Mołdawii Dorina Receana podpisały 9 maja w Kiszyniowie umowę o stowarzyszeniu Mołdawii z instrumentem „Łącząc Europę”.
 
Umowa ta pozwoli mołdawskim promotorom projektów ubiegać się o finansowanie unijne na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowana w dziedzinie transportu, energii i technologii cyfrowych poprawiające połączenia tego kraju z sąsiadami z UE. Będzie ona sprzyjać integracji Mołdawii z jednolitym rynkiem UE i wpłynie korzystnie na wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność.
 
Mołdawia została poważnie dotknięta rosyjską wojną napastniczą przeciwko Ukrainie. UE niezmiennie solidaryzuje się z tym krajem i zobowiązuje się do dalszego wzmacniania jego odporności. Dzisiejsza umowa jest kolejnym krokiem zbliżającym Mołdawię do UE poprzez wprowadzenie jej do połączonych sieci transeuropejskich.
 
Mołdawskie władze i przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o finansowanie, korzystając z przyszłych zaproszeń do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę – transport” w trwającym obecnie okresie programowania (2021–2027). Kolejne zaproszenie zostanie ogłoszone we wrześniu 2023 r. Kryteria kwalifikowalności dla państw trzecich będą obowiązywać zgodnie z rozporządzeniem w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Priorytetowo traktuje się działania poprawiające jakość połączeń między siecią bazową państw członkowskich a siecią transportową w państwach trzecich.
 
Jeśli chodzi o energetykę, mołdawscy promotorzy projektów dotyczących infrastruktury powiązanej z infrastrukturą energetyczną państw członkowskich UE już teraz mają możliwość ubiegania się o status projektów będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania zgodnie ze zmienionymi przepisami UE w dziedzinie infrastruktury energetycznej. Projekty będące przedmiotem wzajemnego zainteresowania to nowa koncepcja wprowadzona zmienionym rozporządzeniem w sprawie transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E), dzięki której projekty infrastrukturalne łączące państwa trzecie z UE będą mogły korzystać z usprawnionych procedur wydawania zezwoleń i lepszego dostępu do finansowania. Uzyskanie takiego statusu jest warunkiem wstępnym uprawniającym promotorów projektów do ubiegania się o finansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę – energia”. Dzięki dzisiejszej umowie udostępnione zostaną nowe środki finansowe na realizację tego typu projektów w Mołdawii. W listopadzie 2023 r. Komisja opublikuje kolejną unijną listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz po raz pierwszy projektów będące przedmiotem wzajemnego zainteresowania z państwami trzecimi. Mołdawia będzie mogła również uzyskać wsparcie ze środków instrumentu „Łącząc Europę – energia” na projekty transgraniczne w dziedzinie energii odnawialnej.
 
Cyfrowa część instrumentu „Łącząc Europę” (instrument „Łącząc Europę – technologie cyfrowe”) zapewnia wsparcie dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie łączności cyfrowej, w szczególności dotyczących sieci szkieletowych łączących UE z państwami trzecimi zgodnie ze strategią Global Gateway oraz rozwoju bezpiecznej, zrównoważonej i wysokowydajnej infrastruktury, w tym sieci gigabitowych i sieci mobilnych piątej generacji (5G). Po ogłoszeniu kolejnych zaproszeń do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę – technologie cyfrowe” mołdawscy projektodawcy będą mogli ubiegać się o współfinansowanie projektów mających na celu zwiększenie przepustowości, bezpieczeństwa i odporności sieci połączeń cyfrowych między Republiką Mołdawii a jej sąsiadami z UE.
 
Instrument „Łącząc Europę” w znacznym stopniu przyczynia się do osiągniecia celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz założeń cyfrowej dekady 2030 polegających na promowaniu ekologicznych i zrównoważonych transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych oraz cyfryzacji. W tym celu instrument „Łącząc Europę” na lata 2021–2027 przewiduje różne wkłady finansowe, głównie w formie dotacji, o różnej stopie współfinansowania w zależności od rodzaju projektu. W ramach instrumentu „Łącząc Europę –transport” przeznaczone zostanie 25,8 mld euro na dotacje z budżetu UE na lata 2021–2027 w celu współfinansowania projektów transportowych w państwach członkowskich UE. W ramach części instrumentu „Łącząc Europę” dotyczącej energii 5,8 mld euro zostanie udostępnione na współfinansowanie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach rozporządzenia TEN-E, a także projektów transgranicznych w dziedzinie energii odnawialnej. Instrument „Łącząc Europę – technologie cyfrowe” zainwestuje 2 mld euro w europejską infrastrukturę łączności i będzie stymulować wdrażanie i upowszechnienie sieci 5G przez społeczności lokalne.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389