Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Eurobarometr: Europejczycy doceniają wsparcie unijne dla reform w państwach członkowskich

Europejczycy doceniają, że UE zapewnia wiedzę fachową i pomaga państwom członkowskim w opracowywaniu i wdrażaniu reform w wielu obszarach polityki. To jeden z kluczowych wniosków z badania Eurobarometr Flash przeprowadzonego w kwietniu 2023 r., które potwierdza znaczenie i potrzebę wsparcia, jakie Komisja oferuje za pośrednictwem Instrumentu Wsparcia Technicznego.
 
Za pomocą Instrumentu Wsparcia Technicznego Komisja zapewnia wsparcie technicznego na rzecz reform w UE, na wniosek organów krajowych. Wykorzystując ten instrument, może również pomóc państwom członkowskim w opracowaniu, modyfikacji, wdrażaniu i rewizji przełomowych reform przewidzianych w ich planach odbudowy i zwiększania odporności (RRP).
 
W badaniu zapytano Europejczyków, w których obszarach państwa członkowskie mogą w największym stopniu skorzystać z unijnego wsparcia w opracowywaniu i wdrażaniu reform.  Oto podsumowanie odpowiedzi:
 
    42 proc. Europejczyków uważa, że UE mogłaby wspierać wymianę dobrych praktyk między państwami członkowskimi,
    42 proc. potwierdza znaczenie wsparcia, jakiego UE udziela państwom członkowskim w zarządzaniu kryzysami, takimi jak pandemie, klęski żywiołowe lub konflikty,
    34 proc. uważa, że UE mogłaby zapewnić państwom członkowskim wiedzę, w tym wiedzę fachową w zakresie opracowywania i wdrażania reform,
    34 proc. twierdzi, że UE mogłaby zapewnić wsparcie finansowe na rzecz reform państw członkowskich,
    31 proc. jest zdania, że UE mogłaby przyczynić się do poprawy umiejętności i kompetencji w administracji publicznej państw członkowskich.
 
Z badania wynika, że administracja publiczna w państwach członkowskich mogłaby być bardziej skuteczna i wydajna. Na przykład ponad 45 proc. obywateli uważa, że administracja publiczna w ich kraju jest złożona, uciążliwa i powolna.
 
Europejczycy uważają, że aby mogli mieć większe zaufanie do administracji publicznej w ich kraju, powinna ona być mniej biurokratyczna (52 proc.) i bardziej przejrzysta (44 proc.), jeżeli chodzi o decyzje i wykorzystanie funduszy publicznych. Około jedna trzecia respondentów sądzi, że do zwiększenia zaufania obywateli do administracji publicznej mogłaby przyczynić się poprawa komunikacji, usprawnienie kontaktu z obywatelami oraz wyższe kwalifikacje urzędników służby cywilnej.
 
Zdaniem niemal połowy Europejczyków administracja publiczna powinna być bliższa osobom korzystającym z różnych bezpośrednich kanałów komunikacji, w tym kontaktów osobistych, a także powinna dostarczać jaśniejszych informacji na temat procedur i usług. Europejczycy domagają również większej liczby usług cyfrowych (31 proc.) oraz bardziej przyjaznych dla użytkownika usług administracji elektronicznej (35 proc.).
 
W opinii Europejczyków najbardziej potrzebne są reformy w dziedzinie zdrowia publicznego (56 proc.) i edukacji (50 proc.%). W 11 państwach członkowskich ponad 60 proc. obywateli domaga się reform w dziedzinie zdrowia publicznego.
 
Wyniki badania Eurobarometru potwierdzają znaczenie tego narzędzia. Instrument Wsparcia Technicznego wykorzystuje się bowiem w odpowiedzi na wnioski państw członkowskich o wsparcie w związku ze zidentyfikowanymi przez nie potrzebami w zakresie reform. Za pośrednictwem tego narzędzia UE zapewnia wiedzę fachową i wsparcie techniczne, umożliwia i wspiera wymianę informacji między państwami oraz rozwija zdolności administracji publicznej: wszystkie te działania obywatele uznają za zadanie dla UE.
 
Dotychczas ponad 400 projektów w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego – w tym kilka nowych projektów na 2023 r. – już przyczyniło lub przyczyni się do przygotowania lub wdrożenia RRP państw członkowskich, w tym reform wspierających tworzenie zdolności administracji publicznej.
 
Wyniki przeprowadzonego badania zostaną wykorzystane we wdrażaniu projektów reform w ramach tego instrumentu. Na przykład w ramach projektu przewodniego – Wymiana w ramach współpracy administracji publicznej (PACE) – w 2023 r. wsparcie otrzyma ponad 300 urzędników służby cywilnej z 18 państw członkowskich – będą oni mogli zdobywać wiedzę na temat dobrych praktyk stosowanych w innych administracjach, przekazywać sobie umiejętności i rozwijać wiedzę fachową. Dalsze możliwości wymiany będą dostępne w 2024 r.
 
Badanie Eurobarometr Flash (526) przeprowadzono w okresie od 3 do 18 kwietnia 2023 r. w drodze wywiadów telefonicznych. Odpytano 25 631 respondentów z 27 państw członkowskich UE. Respondentów poproszono, aby przy udzielaniu odpowiedzi na pytania wybrali maksymalnie trzy odpowiedzi z listy.
 
21 marca 2023 r. Komisja zatwierdziła nową rundę 151 projektów ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego, aby wesprzeć wszystkie państwa członkowskie w przygotowywaniu, opracowaniu i wdrażaniu aż 326 nowatorskich reform w 2023 r.
 
Wspierane projekty odpowiadają potrzebom w zakresie reform wyrażonym przez państwa członkowskie, dostosowanym w dużym stopniu do priorytetów Unii Europejskiej w zakresie nowoczesnej i wydajnej administracji publicznej, strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego i odpornych gospodarek. Wiele projektów reform jest również powiązanych z planem REPowerEU i jego realizacją za pomocą działań określonych w rozdziałach dotyczących REPowerEU zawartych w RRP.
 
Instrument jest częścią wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i opiera się na sukcesie poprzedniego programu wspierania reform strukturalnych. Od 2017 r. we wszystkich państwach członkowskich wdrożono ponad 1 500 projektów w zakresie wsparcia technicznego przy wsparciu w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego i programu wspierania reform strukturalnych.
 
Źródło: Komisja Europejska.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389