Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Komisja zatwierdza polski program wsparcia producentów trzody chlewnej o wartości 113 mln euro w kontekście wojny Rosji z Ukrainą

Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy w wysokości około 113 mln euro (500 mln zł) na wsparcie sektora produkcji trzody chlewnej w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Program został zatwierdzony w ramach tymczasowych ram pomocy państwa na wypadek kryzysu i transformacji, przyjętych przez Komisję 9 marca 2023 r. w celu wsparcia działań w sektorach, które mają kluczowe znaczenie dla przyspieszenia zielonej transformacji i zmniejszenia zależności paliwowej. Nowe ramy zmieniają i częściowo przedłużają tymczasowe ramy kryzysowe, przyjęte 23 marca 2022 r., aby umożliwić państwom członkowskim wspieranie gospodarki w kontekście obecnego kryzysu geopolitycznego, zmienione już 20 lipca 2022 r. i 28 października 2022 r.
W ramach programu pomoc będzie polegać na ograniczonych kwotach pomocy w formie dotacji bezpośrednich. Celem środka jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze produkcji trzody chlewnej, które obecnie borykają się z brakiem płynności finansowej z powodu wzrostu kosztów energii, paliwa i innych surowców, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego
Komisja uznała, że polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych i przejściowych. W szczególności pomoc (i) nie przekroczy 250 000 euro na beneficjenta; oraz (ii) zostanie przyznana nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r. Komisja stwierdziła, że program jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych i przejściowych. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła program zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.
Nieopatrzona klauzulą poufności wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.108164 w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji po rozwiązaniu wszelkich kwestii związanych z poufnością.
Źródło: Komisja Europejska.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389