Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Komisja przyjmuje szczegółowe zasady sprawozdawczości dotyczące mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 w okresie przejściowym

Komisja Europejska przyjęła 17 sierpnia 2023 r. zasady regulujące wdrażanie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) w okresie przejściowym, który rozpoczyna się 1 października bieżącego roku i potrwa do końca 2025 r.
W opublikowanym rozporządzeniu wykonawczym określono obowiązki sprawozdawcze mające zastosowanie do unijnych importerów towarów objętych CBAM w okresie przejściowym, a także metodykę obliczania emisji wbudowanych uwalnianych w procesie produkcji towarów objętych CBAM w tym okresie.
W okresie przejściowym CBAM przedsiębiorstwa handlowe będą jedynie musiały składać sprawozdania na temat emisji wbudowanych związanych z importem towarów objętych CBAM bez opłacania wyrównania finansowego. Zapewni to przedsiębiorstwom czas na przygotowanie i planowanie oraz umożliwi finalne dopracowanie metodyki do 2026 r.
Aby pomóc zarówno importerom w UE, jak i producentom w państwach trzecich, Komisja opublikowała również wytyczne dotyczące praktycznych aspektów wdrażania nowych zasad. Jednocześnie trwają prace nad specjalnymi narzędziami informatycznymi mającymi pomóc importerom w dokonywaniu tych obliczeń i ich zgłaszaniu, a także opracowywane są materiały szkoleniowe, webinaria i instrukcje mające pomóc przedsiębiorstwom w momencie rozpoczęcia stosowania mechanizmu w okresie przejściowym. Wprawdzie importerzy są zobowiązani do gromadzenia danych za czwarty kwartał już od 1 października 2023 r., to pierwsze sprawozdanie należy przedłożyć dopiero do 31 stycznia 2024 r.
Rozporządzenie wykonawcze, zanim zostało przyjęte przez Komisję, było przedmiotem konsultacji publicznych, a następnie zostało zatwierdzone przez komitet CBAM składający się z przedstawicieli państw członkowskich UE. CBAM jest jednym z głównych filarów ambitnego unijnego programu „Gotowi na 55” i przełomowym narzędziem UE w walce z ucieczką emisji gazów cieplarnianych. Ucieczka emisji ma miejsce, gdy przedsiębiorstwa z siedzibą w UE przenoszą wysokoemisyjną produkcję za granicę, aby skorzystać z niższych standardów, lub gdy produkty unijne zastępuje się importowanymi produktami o większej emisji dwutlenku węgla, co z kolei osłabia efekty naszych działań w dziedzinie klimatu.
Źródło: Komisja Europejska.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389