Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli

O nas...

 • 09-06-2014
 • Autor: BRWL
 • drukuj

Nasze Biuro

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego istnieje w Brukseli od czerwca 2005 r. Podlega Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego (UMWL), funkcjonując w strukturach związanych z współpracą międzynarodową i regionalną. Lubuskie Biuro Regionalne działa w ścisłej współpracy z Biurem Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej UMWL. W chwili obecnej w BRWL zatrudniona jest jedna osoba, wspierana przez stażystów z UMWL, uczestników programu stażowego dla urzędników samorządów lokalnych z województwa lubuskiego. Siedziba lubuskiego przedstawicielstwa w Brukseli znajduje się w samym centrum dzielnicy Europejskiej, w zabytkowym budynku "Residence Palace", który mieści się przy Rue de la Loi 155, tuż obok budynku Rady, najważnijeszych budynków Komisji Europejskiej, a także w niedalekim sąsiedztwie Europejskiego Komitetu Regionów i Parlamentu Europejskiego. Strategiczne położenie i bliskość najważniejszych instytucji UE ułatwia dostęp do informacji, budowanie sieci kontaktów i współpracy w samym sercu Unii Europejskiej.

Nasze zadania

Działania Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego z założenia opierają się 3 filarach:
 
 1. Fundusze i projekty –pomoc potencjalnym lubuskim beneficjentom w dostępie do informacji o inicjatywach i programach a dzięki temu środków unijnych zarządzanych na szczeblu centralnym UE, wsparcie udzielane również poprzez kojarzenie partnerów do projektów z programów wspólnotowych;
 2. Współpraca i informacja –współdziałanie z przedstawicielstwami regionów europejskich w Brukseli, również w ramach sieci regionalnych a także współpraca z organizacjami zewnętrznymi w województwie lubuskim i w Brukseli.
 3. Promocja merytoryczna – czyli budowanie wizerunku województwa lubuskiego wśród instytucji unijnych oraz przedstawicielstw regionów europejskich poprzez dzielenie się dobrymi praktykami odnośnie wykorzystania środków UE w Lubuskim;
Zakres działań Biura określany jest priorytetami regionu lubuskiego wynikającymi z dokumentu: Strategia Województwa Lubuskiego do 2020 r. Działania Biura obejmują więc szeroki zakres zagadnień, koncentrując się głównie na takich tematach jak: innowacyjność, promocja przedsiębiorczości, współpraca transgraniczna, ale przede wszystkim polityka spójności.
Przedstawicielstwo Województwa Lubuskiego pomaga Lubuszanom w poszukiwaniu partnerów wśród innych regionów europejskich, jak również wskazuje partnerom europejskim podmioty w województwie lubuskim chętne do nawiązania europejskiej współpracy. BRWL organizuje samodzielnie lub z innymi przedstawicielstwami regionalnymi spotkania i konferencje przedstawiające kwestie ważne dla Województwa Lubuskiego. Ponadto, przygotowuje również wizyty studyjne na temat polityk i programów europejskich dla przedstawicieli administracji, środowisk naukowych itd. z Województwa Lubuskiego.
Biuro ściśle współpracuje z instytucjami RP i regionami partnerskimi UE, które mają swoje siedziby w Brukseli. Stała wymiana informacji, organizowanie spotkań roboczych, działalność w formalnych oraz nieformalnych sieciach europejskich oraz wspólny lobbing na rzecz interesów regionalnych to najważniejsze aspekty tej współpracy. Wspierając działalność lubuskich przedstawicieli w Komitecie Regionów oraz współpracując z lubuskimi posłami do Parlamentu Europejskiego BRWL wpisuje się w realizację strategii rozwoju województwa. 

Podstawy prawne

Podstawą do prowadzenia współpracy zagranicznej przez Województwo Lubuskie jest dokument „Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Lubuskiego” przyjęty uchwałą nr LII/525/2010 Sejmiku  Województwa Lubuskiego z dnia 14 czerwca 2010 r.  Ponadto, u progu wejścia Polski do struktur Unii Europejskich - było zawarcie, na podstawie art. 77 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, porozumienia pomiędzy Województwem Lubuskim a Regionem Południowej Danii (ówczesną duńską Prowincją Ribe-Amt). Celem zawartego porozumienia było zacieśnienie współpracy pomiędzy regionami, stworzenie i utrzymanie korzystnych warunków do współpracy gospodarczej, nawiązywania stosunków kulturalnych oraz wzajemny rozwój w zakresie nauki, oświaty, kultury i sportu. Możliwość osiągnięcia tych dążeń opierała się głównie na realizacji wspólnych projektów, wymianie doświadczeń i informacji niezbędnych do ubiegania się o środki z funduszy europejskich, a także pomoc w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami europejskimi. Na mocy owego porozumienia istniała możliwość korzystania z biura Regionu Południowej Danii w Brukseli przez urzędników i stażystów z Województwa Lubuskiego.
 
Pomysł utworzenia Lubuskiego Biura w Brukseli zrodził się już w momencie przygotowań przedakcesyjnych Polski, a właściwe prace nad utworzeniem nabrały tempa na początku 2005 r. Bazując na zapisach porozumienia z regionem duńskim, do jego biura został skierowany pierwszy przedstawiciel. Jego głównym zadaniem było zapoznanie się z istotą i zadaniami biur regionalnych w Brukseli, wypełnienie procedur i formalności w celu uruchomienia przedstawicielstwa Województwa w stolicy UE oraz merytoryczne i logistyczne wspieranie wizyt reprezentantów samorządu Województwa Lubuskiego w Brukseli. Konsekwencją pomyślnie przeprowadzonych na miejscu działań było usankcjonowanie istnienia biura. Zgodnie z obowiązującymi procedurami po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Zagranicznych Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą nr XXX/216/2005 podjętą dnia 23 maja 2005 r. upoważnił i zobowiązał Marszałka do utworzenia regionalnego przedstawicielstwa Województwa Lubuskiego w Brukseli. Na podstawie ww. uchwały Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego zostało oficjalnym Przedstawicielem Województwa Lubuskiego w Brukseli. Uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 6 czerwca 2005 r.

Główne cele statutowe i zadania BRWL

 1. Reprezentowanie interesów Województwa Lubuskiego przed Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, Komitetem Regionów oraz Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
 2. Monitoring prac Komisji, w szczególności Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Miejskiej i Regionalnej (DG REGIO), oraz prac Komitetu Regionów, a w szczególności Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER).
 3. Zdobywanie informacji z zakresu legislacji unijnej, jej zmianach, procedurach, decyzjach zapadających w instytucjach europejskich, a także zasadach uczestnictwa w grantach i konkursach organizowanych na szczeblu centralnym przez instytucje europejskie.
 4. Pozyskiwanie i weryfikacja informacji przekazywanych przez instytucje unijne z punktu widzenia użyteczności dla Regionu Lubuskiego.
 5. Promocja merytoryczna Województwa wśród Przedstawicielstw Regionalnych obecnych w Brukseli (dotycząca wykorzystania środków UE w regionie, rozwiązań wprowadzanych w politykach regionalnych).
 6. Zdobywanie informacji na temat możliwości finansowania projektów w województwie.
 7. Pozyskiwanie partnerów zagranicznych do współpracy interregionalnej.
 8. Informowanie władz wojewódzkich o analizach, raportach i ekspertyzach sporządzonych przez instytucje unijne.
 9. Udział w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez instytucje unijne.
 10. Współpraca z europejskimi biurami regionalnymi w Brukseli, w szczególności z biurami regionów partnerskich  Województwa Lubuskiego.
 11. Współpraca z instytucjami przedstawicielskimi RP oraz lubuskimi Posłami do Parlamentu Europejskiego.
 12. Stała współpraca z relewantną jednostka organizacyjną w Urzędzie Marszałkowskim.
 13. Organizacja tematycznych wizyt studyjnych i spotkań w zależności od zapotrzebowana zgłaszanego w regionie.
 14. Wsparcie lubuskich członków Komitetu Regionów oraz delegacji Województwa Lubuskiego.

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389