Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Instytucje i organy UE

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

W poniedziałek 10 lipca rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Posłowie zajmą się m.in. przepisami ws. odbudowy zasobów przyrodniczych, europejskim aktem w sprawie czipów oraz ochroną dziennikarzy i aktywistów przed zastraszaniem procesami sądowymi.
Pierwszego dnia sesji odbędzie się debata plenarna na temat działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego w roku 2022. Posłowie omówią również nowe przepisy mające na celu zapobieganie oraz kontrolę zanieczyszczeń z dużych instalacji rolno-przemysłowych. Projekt przepisów popiera zamiar Komisji, aby objąć przepisami również instalacje przemysłu wydobywczego (kopalnie), duże instalacje produkujące baterie (z wyjątkiem tych, które wyłącznie montują moduły baterii i zestawy baterii) oraz hodowlę bydła na większą skalę, a także więcej hodowli trzody chlewnej i drobiu w porównaniu z obecnymi przepisami. W poniedziałek posłowie zajmą się również nowymi przepisami dotyczącymi infrastruktury paliw alternatywnych (rozmieszczenia stacji ładowania samochodów elektrycznych, co najmniej co 60 km i czystszego paliwa morskiego). Posłowie mają zatwierdzić nowe przepisy w celu zwiększenia oszczędności energii. Nowe prawo, uzgodnione już między negocjatorami Parlamentu i Rady, wymaga zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i końcowej o 11,7% do 2030 r. (w stosunku do prognoz z 2020 roku). W poniedziałek posłowie będą także debatować i głosować nad stanowiskiem ws. przepisów chroniących dziennikarzy, aktywistów, naukowców, badaczy i artystów przed działaniami prawnymi mającymi na celu ich uciszenie. Projekt dyrektywy przewiduje minimalne standardy ochrony przed strategicznym powództwem zmierzającym do stłumienia debaty publicznej (SLAPP) w UE poprzez wcześniejsze oddalenie takich spraw, zobowiązanie powoda do pokrycia kosztów postępowania i nieuznawanie wyroków państw trzecich. W poniedziałek Parlament będzie debatował także nad europejską inicjatywą obywatelską „Save Cruelty Free Cosmetics”, mającą na celu zaprzestanie wszelkich testów na zwierzętach.
We wtorek posłowie będą debatować nad unijnymi przepisami o odbudowie zasobów przyrodniczych. Ponieważ w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności nie było większości popierającej zmienione przepisy, komisja parlamentarna przedłożyła na posiedzeniu plenarnym wniosek o odrzucenie wniosku Komisji Europejskiej. Drugiego dnia sesji Parlament ma zatwierdzić wzmocnienie dostaw i produkcji czipów. Przepisy zabezpieczyłyby dostawy czipów do UE poprzez zwiększenie produkcji i stworzenie środków nadzwyczajnych na wypadek niedoborów. We wtorek odbędzie się także debata „Pandemia COVID-19: wyciągnięte wnioski i zalecenia na przyszłość”, podczas której posłowie omówią zalecenia w sprawie skuteczniejszego zarządzania kryzysowego w UE i gotowości na przyszłe kryzysy zdrowotne. Po debacie na temat prawa wyborczego, komisji śledczej i praworządności w Polsce, która odbyła się na poprzedniej sesji plenarnej, Parlament ma przyjąć rezolucję krytykującą zmiany w ordynacji wyborczej i „Lex Tusk”. Drugiego dnia sesji posłowie zajmą się również sprawozdaniem posłanki Anny ZALEWSKIEJ ws.  wspierania i dostosowywania szkoleń zawodowych jako narzędzia sukcesu pracowników i podstawowego elementu gospodarki UE w nowym przemyśle 4.0.
Trzeciego dnia sesji posłowie omówią konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej 29–30 czerwca 2023 r. Zajmą się także propozycjami poprawy zasad przejrzystości, uczciwości i odpowiedzialności Parlamentu Europejskiego. Projekt sprawozdania parlamentarnej komisji specjalnej ds. ingerencji zagranicznej, przejrzystości i odpowiedzialności określa średnio- i długoterminowe działania, które należy podjąć, oraz zawiera zalecenia dotyczące reform. Posłowie omówią również sprawozdania posła Patryka JAKIEGO ws. wymiany informacji cyfrowych w sprawach związanych z terroryzmem oraz wymiany informacji i współpracy dotyczącej przestępstw terrorystycznych: dostosowania do unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Źródło: Parlament Europejski.

Zrównoważone finansowanie: Komisja podejmuje dalsze kroki w celu pobudzenia inwestycji na rzecz zrównoważonej przyszłości

Komisja przedstawiła wczoraj nowy pakiet środków mających na celu rozwinięcie i wzmocnienie podstaw unijnych ram zrównoważonego finansowania.
Przejście do roku 2050 na neutralną dla klimatu i zrównoważoną gospodarkę stwarza nowe możliwości dla przedsiębiorstw i obywateli w całej UE. Wiele przedsiębiorstw i inwestorów podjęło już działania w tym zakresie, czego dowodem jest rosnący wolumen zrównoważonych inwestycji. Przedsiębiorstwa i inwestorzy napotykają jednak również wyzwania związane z tą transformacją, zwłaszcza jeśli chodzi o przestrzeganie nowych wymogów dotyczących ujawniania informacji i sprawozdawczości.
Celem pakietu jest zatem zapewnienie, aby unijne ramy zrównoważonego finansowania nadal wspierały przedsiębiorstwa i sektor finansowy, a jednocześnie zachęcanie do prywatnego finansowania projektów i technologii w zakresie transformacji. W szczególności Komisja dodaje dziś dodatkowe rodzaje działalności do unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju i proponuje nowe przepisy dotyczące dostawców ratingów z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG), co zwiększy przejrzystość na rynku zrównoważonych inwestycji. Pakiet ma na celu zapewnienie, aby ramy zrównoważonego finansowania działały na rzecz przedsiębiorstw, które chcą inwestować w transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest również ułatwienie korzystania z ram zrównoważonego finansowania, a tym samym dalsze skuteczne przyczynianie się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu.
Unijna systematyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest podstawą unijnych ram zrównoważonego finansowania i ważnym narzędziem służącym do zapewnienia przejrzystości rynku i pomagającym ukierunkować inwestycje na działalność gospodarczą najbardziej potrzebną do transformacji ekologicznej.
Komisja zatwierdziła co do zasady nowy zestaw kryteriów unijnej systematyki dotyczących rodzajów działalności gospodarczej, które w znacznym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia co najmniej jednego z celów środowiskowych niezwiązanych z klimatem, do których należą:
    zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;
    przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym;
    zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola;
    ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.
W tym celu Komisja przyjęła ukierunkowane zmiany do aktu delegowanego w sprawie unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju w dziedzinie klimatu, które zwiększają liczbę rodzajów działalności gospodarczej przyczyniających się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, w szczególności w sektorach wytwórczym i transportowym. Włączenie większej liczby rodzajów działalności gospodarczej obejmujących wszystkie sześć celów środowiskowych, a tym samym większej liczby sektorów gospodarki i przedsiębiorstw, rozszerzy użyteczność i potencjał unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju w zwiększaniu zrównoważonych inwestycji w UE. 
Kryteria te zostały w bardzo dużym stopniu uwzględnione w zaleceniach platformy ds. zrównoważonego finansowania, opublikowanych w marcu i listopadzie 2022 r. Komisja przyjęła również zmiany do aktu delegowanego określającego obowiązki w zakresie ujawniania informacji w celu wyjaśnienia obowiązków ujawniania informacji w odniesieniu do dodatkowych rodzajów działalności.
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie dostawców ratingów ESG z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego
Ratingi ESG odgrywają ważną rolę na unijnym rynku zrównoważonego finansowania, ponieważ dostarczają inwestorom i instytucjom finansowym ważnych informacji dotyczących na przykład strategii inwestycyjnych i zarządzania ryzykiem dotyczącym czynników ESG.
Obecnie rynek ratingów ESG cierpi z powodu braku przejrzystości, a Komisja proponuje rozporządzenie mające na celu poprawę wiarygodności i przejrzystości działalności ratingowej ESG. Nowe zasady organizacyjne i jasne przepisy dotyczące zapobiegania konfliktom interesów zwiększą uczciwość działalności dostawców ratingów ESG.
Te nowe przepisy umożliwią inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących zrównoważonych inwestycji. Ponadto wniosek będzie wymagał, aby dostawcy ratingów ESG oferujący usługi inwestorom i przedsiębiorstwom w UE byli upoważnieni i nadzorowani przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Będzie to również stanowić gwarancję jakości i wiarygodności ich usług, zapewniając tym samym ochronę inwestorów i integralność rynku.
Ponadto Komisja przedstawia dziś przegląd najnowszych środków i narzędzi przedstawionych w celu rozwiązania kluczowych problemów związanych z wdrażaniem i kwestii podniesionych przez zainteresowane strony. Tendencje w zakresie wczesnego zgłaszania pokazują, że przedsiębiorstwa we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki coraz częściej korzystają z unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju w ramach swoich działań na rzecz transformacji. Na przykład tegoroczna początkowa sprawozdawczość przedsiębiorstw w ramach unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju wskazuje na zachęcające tendencje wśród dużych przedsiębiorstw niefinansowych, przy czym wiele z nich zgłasza rosnące wartości dostosowania do systematyki, w szczególności w odniesieniu do ich wydatków kapitałowych.
W pierwszej kolejności Komisja opracowała niedawno szereg ukierunkowanych środków i inicjatyw mających na celu zwiększenie użyteczności przepisów i wspieranie zainteresowanych stron w ich wdrażaniu. Komisja opublikowała również podręcznik użytkownika unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju, który zawiera wytyczne na temat systematyki dla osób niebędących ekspertami. Wspieranie przedsiębiorstw i sektora finansowego we wdrażaniu unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju i ram zrównoważonego finansowania będzie kluczowym priorytetem dla Komisji w przyszłości.
Przedstawiony wczoraj pakiet pokazuje również, w jaki sposób można skutecznie wykorzystać ramy prawne UE do ułatwienia finansowania transformacji.  Dzisiejsze zalecenia dotyczące finansowania transformacji mają na celu dostarczenie wytycznych i praktycznych przykładów dla przedsiębiorstw i sektora finansowego. Mają one pokazać, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą korzystać z różnych narzędzi unijnych ram zrównoważonego finansowania na zasadzie dobrowolności, aby ukierunkować inwestycje na transformację i zarządzać ryzykiem związanym ze zmianą klimatu i degradacją środowiska. Celem jest ułatwienie finansowania transformacji, nie tylko dla przedsiębiorstw, które mają już solidne doświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju, ale również dla tych, które znajdują się w różnych sytuacjach wyjściowych, i które dysponują wiarygodnymi planami lub celami służącymi poprawie wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. W pakiecie przyznano również, że małe i średnie przedsiębiorstwa stoją w obliczu konkretnych wyzwań, którymi należy się zająć.
Akty delegowane w sprawie unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju są zasadniczo zatwierdzane i po udostępnieniu we wszystkich językach urzędowych UE zostaną przyjęte i przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do kontroli (czteromiesięczny okres, z możliwością jednokrotnego przedłużenia o kolejne dwa miesiące). Oczekuje się, że będą one obowiązywać od stycznia 2024 r.
Jeśli chodzi o wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie dostawców ratingów ESG, Komisja podejmie teraz w rozmowy z Parlamentem Europejskim i Radą.
Wczorajszy pakiet jest następstwem uruchomienia w piątek 9 czerwca czterotygodniowego okresu przekazywania informacji zwrotnych na temat pierwszego zestawu standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw. Obowiązkowe standardy sprawozdawczości zapewnią przejrzyste i porównywalne informacje na temat zrównoważonego rozwoju. Komisja rozważy otrzymane informacje zwrotne przed sfinalizowaniem standardów w formie aktów delegowanych i przedłożeniem ich Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do kontroli. Po ich przyjęciu te standardy sprawozdawczości będą stosowane przez przedsiębiorstwa podlegające dyrektywie w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Będzie to kolejny krok naprzód w przechodzeniu na zrównoważoną gospodarkę UE.
 
Źródło: Komisja Europejska.

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

W poniedziałek 12 czerwca rozpoczęła się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Posłowie zajęli się m.in. wojną w Ukrainie i zniszczeniem tamy na Dnieprze, w Nowej Kachowce, dochodzeniem w sprawie wykorzystania oprogramowania Pegasus oraz ordynacją wyborczą, komisją śledczą i praworządnością w Polsce.
Pierwszego dnia sesji posłowie zajęli się nowymi przepisami, usprawniającymi transgraniczne dochodzenia karne poprzez uproszczenie zasad wymiany dowodów elektronicznych, przy ochronie praw podstawowych. Parlament debatował w poniedziałek i głosował we wtorek nad przepisami, które przyspieszą i ułatwią władzom w różnych państwach członkowskich wzajemną wymianę dowodów elektronicznych, co ma coraz większe znaczenie w dochodzeniach karnych.
We wtorek Parlament będzie dyskutował o najnowszych wydarzeniach na rozdartej wojną Ukrainie, a także o przyszłych wysiłkach na rzecz zrównoważonej odbudowy kraju. Posłowie skupią się na niedawnym zniszczeniu tamy na Dnieprze, w Nowej Kachowce, na obszarze południowej Ukrainy kontrolowanym przez siły rosyjskie. W wyniku zniszczenia tamy, które spowodowało ogromną powódź, tysiące ludzi zostało ewakuowanych z jej okolic. Posłowie przedstawią również swoje poglądy na temat tego, jak trwale odbudować Ukrainę i zintegrować ją ze wspólnotą euroatlantycką. Drugiego dnia sesji w Parlamencie Europejskim wystąpi prezydent Cypru Nikos Christodoulides. W swoim wystąpieniu w ramach cyklu „Oto Europa” skupi się na bieżącej sytuacji w Europie oraz przyszłych wyzwaniach dla UE. We wtorek posłowie omówią również stanowisko negocjacyjne PE dotyczące nowych przepisów mających na celu ograniczenie zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją (AI) i promowanie jej etycznego wykorzystania. Będzie to pierwszy na świecie zestaw kompleksowych zasad zarządzania ryzykiem związanym ze sztuczną inteligencją i promowania zastosowań sztucznej inteligencji, które są zgodne z wartościami UE, ochroną prywatności i niedyskryminacją. Drugiego dnia sesji Parlament omówi zaktualizowane przepisy dotyczące projektowania, produkcji i zarządzania odpadami dla wszystkich typów baterii sprzedawanych w UE. Posłowie mają także wezwać UE do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego i strategicznej autonomii, w świetle rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i pandemii COVID-19.
W środę, podczas debaty z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, posłowie do PE przedstawią swoje propozycje i oczekiwania przed szczytem UE w dniach 29-30 czerwca 2023. W trakcie spotkania w Brukseli szefowie państw i rządów mają skoncentrować się na rozwoju wydarzeń podczas wojny w Ukrainie, takich jak zniszczenie tamy Kachowka na Dnieprze i wynikająca z tego katastrofa humanitarna i ekologiczna. Trzeciego dnia sesji posłowie będą również dyskutować o nowelizacji ordynacji wyborczej w Polsce, o nowym organie administracyjnym, który zagraża prawom obywatelskim, oraz o wyroku ETS w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Podczas debaty w środę, Parlament przedstawi również swoje propozycje dotyczące walki z nadużywaniem oprogramowania szpiegującego w Europie. W swoim sprawozdaniu końcowym przyjętym w maju, komisja śledcza badająca Pegasusa i inne oprogramowanie szpiegujące wyraziła obawy dotyczące wpływu nadużywania takiego oprogramowania na demokrację, społeczeństwo obywatelskie i media w kilku państwach członkowskich UE.
Ostatniego dnia sesji posłowie będą debatować z Radą i Komisją na temat rosnącego niedoboru wody i susz w sezonie letnim. Oczekuje się, że posłowie wezwą do wzmożenia działań na rzecz ochrony i poprawy zasobów wodnych UE, dotkniętych już od kilku lat, suszą oraz obniżającym się poziomem wód gruntowych. Skutki pojawiającej się suszy są już widoczne we Francji, Hiszpanii i północnych Włoszech i budzą obawy dotyczące zaopatrzenia w wodę używaną przez ludzi, rolnictwo i do produkcji energii.
 
Źródło: Parlament Europejski.

Szlaki migracyjne: Komisja przedstawia nowy plan działania dotyczący szlaków zachodniośródziemnomorskiego i atlantyckiego

Komisja przedstawia 6 czerwca 2023 r. plan działania UE dotyczący szlaków migracyjnych – zachodniośródziemnomorskiego i atlantyckiego.
W piśmie do Rady Europejskiej z dnia 20 marca 2023 r. przewodnicząca Ursula von der Leyen potwierdziła, że Komisja kontynuuje prace nad planami działania dotyczącymi zachodniej części Morza Śródziemnego, a także Atlantyku, i że prace te prowadzone są wraz z najbardziej zainteresowanymi państwami członkowskimi. Dzisiejszy plan działania jest ponadto bezpośrednią konsekwencją nadzwyczajnego posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w listopadzie 2022 r. Ministrowie zobowiązali się wówczas do wdrożenia planu działania UE dotyczącego środkowego regionu Morza Śródziemnego, a następnie planu działania UE na rzecz Bałkanów Zachodnich, i zatwierdzili opracowanie podobnych planów działania dotyczących głównych szlaków migracyjnych.
UE wzmacnia swoje partnerstwo z kluczowymi krajami pochodzenia i krajami tranzytu, położonymi wzdłuż szlaku, w pełnej koordynacji z państwami członkowskimi i w ramach podejścia Drużyna Europy. Działania podejmowane przez UE, państwa członkowskie i partnerów międzynarodowych przyczyniły się do znacznego zmniejszenia liczby przybywających osób o nieuregulowanym statusie. Niemniej jednak nadal mamy do czynienia z przepływami migracyjnymi. Wymaga to stałej czujności i konkretnych działań operacyjnych, opartych na obecnej skutecznej współpracy.
W przedmiotowym planie działania przedstawiono 18 ukierunkowanych środków operacyjnych, zgrupowanych wokół dwóch filarów. Celem jest udzielenie państwom członkowskim wsparcia w usprawnianiu zarządzania migracjami przebiegającymi wzdłuż tego szlaku, zapobieganie nielegalnym wyjazdom i ratowanie życia ludzkiego. Powinno to odbywać się w ścisłej współpracy z kluczowymi krajami partnerskimi.
Wzmocniona współpraca z krajami partnerskimi ma kluczowe znaczenie dla sprostania wyzwaniom związanym z migracją oraz dla przeciwdziałania przemytowi. W ramach podejścia uwzględniającego całe szlaki migracyjne nacisk położony jest na zapobieganie nielegalnej migracji poprzez zwalczanie przemytu migrantów i handlu ludźmi oraz umacnianie zarządzania granicami. W tym celu UE zintensyfikuje prace w następujących obszarach:
    Określenie krótkoterminowych priorytetów operacyjnych i środków koordynacji między UE i państwami członkowskimi w celu rozwiązania problemu migracji w ramach podejścia uwzględniającego całe szlaki migracyjne i dzięki zaangażowaniu Drużyny Europy.
    Zapobieganie nielegalnej migracji poprzez walkę z przemytem migrantów oraz handlem ludźmi. W drodze zawarcia z Marokiem partnerstwa operacyjnego na rzecz przeciwdziałania przemytowi, uruchomienia w tym kontekście regionalnego programu finansowanego w ramach instrumentu ISWMR – „Globalny wymiar Europy” oraz ogólnego skonsolidowania działań przeciwdziałających przemytowi, podejmowanych z krajami partnerskimi w Afryce położonym wzdłuż całego szlaku, przy jednoczesnym kontynuowaniu wysiłków na rzecz zwalczania handlu ludźmi.
    Zarządzanie granicami w drodze wzmocnienia zdolności Maroka, Mauretanii, Senegalu i Gambii do opracowywania ukierunkowanych działań zapobiegających nielegalnym wyjazdom oraz w drodze pogłębiania współpracy dwustronnej między Fronteksem a Marokiem, Mauretanią i Senegalem.
    Powroty, readmisja i reintegracja za pośrednictwem wspierania działań w zakresie ochrony i dobrowolnych powrotów w Afryce Północnej i w krajach Sahelu, a także dzięki zwiększeniu obecnego zaangażowania na rzecz poprawy praktycznej współpracy w zakresie readmisji oraz trwałej reintegracji osób powracających do swoich krajów pochodzenia.
    Ochrona i legalne drogi migracji dzięki wspieraniu skutecznego wdrażania mechanizmów ochrony w krajach partnerskich, przy jednoczesnym promowaniu i wspieraniu legalnych dróg uzyskania ochrony w UE, do których należą: przesiedlenia, przyjmowanie ze względów humanitarnych i uzupełniające ścieżki migracji.
    Migracja pracowników i partnerstwa w zakresie talentów. Priorytetem jest wdrożenie zawartego z Marokiem partnerstwa w zakresie talentów. Ponadto Komisja dokonuje obecnie oceny wykonalności programów legalnej migracji i mobilności z Nigerią i Senegalem.
Filar drugi: wzmocnienie środków operacyjnych w zakresie działań poszukiwawczo-ratowniczych, procedur powrotu, a także usprawnienia dobrowolnego mechanizmu solidarnościowego
Wzmocnienie skutecznego zarządzania granicami i powrotów z UE do krajów partnerskich ma istotne znaczenie dla funkcjonowania systemu zarządzania migracjami. UE przyspieszy swoje prace nad:
    Przeprowadzaną przez Frontex ukierunkowaną oceną sytuacji w zachodniej części regionu Morza Śródziemnego i na Atlantyku, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi.
    Zacieśnieniem współpracy państw członkowskich UE w zakresie powrotów do krajów partnerskich (doradztwo w zakresie powrotów, wsparcie w kontekście wydawania dokumentów identyfikacyjnych i dokumentów podróży, koordynacja lotów powrotowych itp.), a także nad trwałą reintegracją osób powracających, w tym przy wsparciu unijnego koordynatora ds. powrotów i za pośrednictwem sieci wysokiego szczebla ds. powrotów.
    Stworzeniem powiązań między reintegracją osób dobrowolnie powracających a inwestycjami państw członkowskich i przedsiębiorstw europejskich w krajach pochodzenia i tranzytu, zwłaszcza w kontekście wspierania procesu tworzenia miejsc pracy i rozwoju umiejętności.
    Osiągnięciem skuteczniejszych i szybszych reakcji w ramach dobrowolnego mechanizmu solidarności, przy wsparciu Komisji i Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu. Wraz z wdrażaniem mechanizmu zachęca się państwa składające zobowiązania do elastycznego podejścia w kontekście zmniejszania presji wywieranej na system przyjmowania w państwach członkowskich pierwszego wjazdu.
Komisja przedstawia plan działania z myślą o zbliżającym się posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w dniach 8–9 czerwca oraz posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 29–30 czerwca.
UE i państwa członkowskie będą musiały działać wspólnie, aby osiągnąć cele określone w planie działania i zapewnić jego skuteczną realizację. Decydujące znaczenie mają sprawozdawczość i monitorowanie za pośrednictwem istniejących mechanizmów Komisji i Rady. Plan działania stanowi uzupełnienie trwających prac ukierunkowanych na inne kluczowe szlaki migracyjne wiodące do Europy i może posłużyć za wzór do opracowania podobnych planów dotyczących innych szlaków migracyjnych.
W 2018 r. znacznie wzrosła liczba osób o nieuregulowanym statusie przybywających do UE szlakiem zachodniośródziemnomorskim. Począwszy od roku 2019 liczba osób o nieuregulowanym statusie zaczęła spadać w przypadku szlaku zachodniośródziemnomorskiego, jednak odnotowano znaczący wzrost na szlaku atlantyckim, wiodącym na Wyspy Kanaryjskie, w szczególności dotyczy to lat 2020 i 2021. W 2022 r. miał miejsce znaczący spadek (o 31 proc. w porównaniu z 2021 r.), sytuacja wygląda podobnie dotychczas – w 2023 r.
 
Jeśli chodzi o długoterminowe i zrównoważone rozwiązania w zakresie zarządzania migracją, Komisja kontynuuje prace nad nowym paktem o migracji i azylu.  Jednocześnie Komisja proponuje szereg środków operacyjnych pozwalających na sprostanie bieżącym wyzwaniom występującym w kontekście głównych szlaków migracyjnych do Europy. Przedmiotowy plan działania jest trzecim planem działania, który Komisja przedstawia, mając na celu wspieranie państw członkowskich. Plan ten poprzedzał opublikowany w 2022 r. plan dotyczący środkowego regionu Morza Śródziemnego oraz na rzecz Bałkanów Zachodnich.
UE będzie nadal propagować zrównoważone i strukturalne rozwiązania naszych wspólnych wyzwań związanych z migracją, oparte na kompleksowym podejściu uwzględniającym całe szlaki migracyjne oraz obejmujące odnowione działania w kontekście zewnętrznego wymiaru migracji.
 
Źródło: Komisja Europejska.

Czerwcowy pakiet postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: najważniejsze decyzje

Przyjmując regularnie pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.
Poniżej przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji pogrupowane według obszarów polityki. Jednocześnie Komisja zamyka 62 sprawy, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.
Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego można znaleźć w pełnym zestawieniu pytań i odpowiedzi. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji znajduje się w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.
Komisja wzywa BUŁGARIĘ, POLSKĘ i FINLANDIĘ do przestrzegania przepisów dotyczących zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii.
Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia do Bułgarii (INFR(2023)2012) i Polski (INFR(2023)2011) w związku z niedopełnieniem obowiązku prawidłowej transpozycji dyrektywy w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii.(dyrektywa (UE) 2017/1371). Komisja podjęła ponadto decyzję o skierowaniu uzasadnionej opinii do Finlandii (INFR(2021)2234). Przepisy określone w tej dyrektywie chronią budżet UE poprzez harmonizację definicji, sankcji i przepisów dotyczących jurysdykcji związanych z nadużyciami finansowymi i innymi przestępstwami naruszającymi interesy finansowe UE. Komisja zidentyfikowała kilka przypadków niezgodności z przepisami UE w Bułgarii i Polsce w odniesieniu do definicji niektórych przestępstw kryminalnych i związanych z nimi sankcji karnych oraz odpowiedzialności osób prawnych za przestępstwa popełnione dla własnej korzyści. W grudniu 2021 r. Komisja skierowała do Finlandii wezwanie do usunięcia uchybienia. Po przeanalizowaniu odpowiedzi Komisja stwierdziła, że Finlandia nie dopełniła obowiązku uwzględnienia w przepisach odpowiedzialności osób prawnych w przypadkach korupcji biernej i sprzeniewierzenia środków publicznych. Bułgaria, Polska i Finlandia mają teraz dwa miesiące na zastosowanie niezbędnych środków w celu wyeliminowania niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu do Polski i Bułgarii uzasadnionej opinii oraz skierowaniu sprawy przeciwko Finlandii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Źródło: Komisja Europejska.

Rada UE–USA ds. Handlu i Technologii zacieśnia współpracę w zakresie powstających technologii, zrównoważonego handlu i bezpieczeństwa gospodarczego

31 maja 2023 r. w miejscowości Luleå w Szwecji, miało miejsce czwarte spotkanie ministerialne Rady UE–USA ds. Handlu i Technologii.
Współprzewodniczyli mu: wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis, sekretarz stanu USA Antony Blinken, sekretarz handlu USA Gina Raimondo oraz przedstawicielka USA ds. handlu Katherine Tai. W spotkaniu wziął udział także komisarz europejski ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton, a gospodarzem spotkania była szwedzka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej.
UE i USA niezmiennie pozostają kluczowymi partnerami handlowymi i geopolitycznymi. Handel dwustronny między UE a USA osiągnął w 2022 roku rekordowo wysoki poziom ponad 1,55 bln euro, w tym ponad 100 mld euro w ramach handlu cyfrowego.
Podczas spotkania ministerialnego UE i USA zatwierdziły listę głównych wyników zacieśniania współpracy transatlantyckiej w zakresie powstających technologii, zrównoważonego handlu, bezpieczeństwa gospodarczego i dobrobytu, bezpiecznej łączności oraz praw człowieka w środowisku cyfrowym. Obie strony potwierdziły również, że nadal są w pełni zaangażowane we wspieranie Ukrainy.
UE i USA są zgodne, że technologie sztucznej inteligencji (SI) oferują ogromne możliwości, ale mogą również być dla społeczeństwa zagrożeniem. Strony zaprezentowały więc pierwsze owoce wdrażania opracowanego przez Radę UE–USA ds. Handlu i Technologii wspólnego planu działania na rzecz wiarygodnej sztucznej inteligencji i zarządzania ryzykiem, realizowanego przez specjalne grupy ekspertów, pracujących głównie nad określeniem norm i narzędzi umożliwiających funkcjonowanie wiarygodnej SI. W przyszłości prace te obejmą również w szczególności systemy generatywnej sztucznej inteligencji.
UE i USA poczyniły postępy w pracach nad półprzewodnikami, polegające na wdrożeniu porozumień w sprawie wczesnego ostrzegania w łańcuchach dostaw i przejrzystości dotacji. Strony wprowadziły mechanizm zapobiegający wyścigom o dotacje, pogłębiły współpracę w zakresie swoich aktów w sprawie czipów i zamierzają wspólnie prowadzić badania nad możliwością zastąpienia PFAS w łańcuchach dostaw półprzewodników.
UE i USA rozwijają także dziedzinę elektromobilności, w kontekście której opracowały wspólną normę międzynarodową w zakresie systemów megawatowego ładowania elektrycznych pojazdów ciężkich. Ułatwi ona transatlantycki handel i inwestycje dzięki zmniejszeniu kosztów produkcji i wprowadzania tych systemów. Opracowano również zalecenia dotyczące wdrażania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych finansowanego przez rząd.
UE i USA przyspieszyły współpracę nad wspólną wizją i planem działania przemysłu w zakresie systemów łączności bezprzewodowej 6G oraz wydały opinię perspektywiczną w sprawie 6G, w której określiły zasady przewodnie i kolejne kroki w kontekście rozwoju tej kluczowej technologii.
Obie strony nadal pracują również nad przyspieszeniem wdrażania projektów bezpiecznej i odpornej łączności w państwach trzecich, a dziś ogłosiły podjęcie nowych inicjatyw w Kostaryce i Filipinach.
Według UE i USA platformy internetowe powinny być w większym stopniu odpowiedzialne za ochronę małoletnich i wzmacnianie ich pozycji. Dostęp badaczy do danych jest kluczowy, aby dostrzec zagrożenia czyhające na platformach internetowych oraz lepiej zrozumieć ekosystem cyfrowy. UE i USA opracowały zbiór zasad wysokiego szczebla dotyczących ochrony małoletnich i wzmacniania ich pozycji oraz dostępu badaczy do danych, które to zasady są zgodne z unijnym aktem o usługach cyfrowych.
Obie strony są również głęboko zaniepokojone strategicznym wykorzystywaniem przez Rosję przekazów dezinformacyjnych oraz działaniami polegającymi na zagranicznych manipulacjach informacjami i ingerencjach w informacje w państwach trzecich. UE i USA wydały dziś wspólne oświadczenie, w którym określiły działania mające na celu zwalczanie zagranicznych manipulacji informacjami i ingerencji w informacje w państwach trzecich, w tym normę dotyczącą ustrukturyzowanej analizy zagrożeń i budowania zdolności w Afryce i Ameryce Łacińskiej.
UE i USA pracują nad ułatwieniem handlu – aby pogłębić dwustronną wymianę handlową, która obecnie osiągnęła wartość 1,5 mld euro – i podjęły dziś kroki na rzecz wprowadzenia takich ułatwień w kluczowych sektorach. Rozszerzyły wzajemne uznawanie produktów farmaceutycznych na leki weterynaryjne i zaktualizowały przepisy dotyczące wzajemnego uznawania wyposażenia statków przez UE i USA. Ponadto kontynuowane będą prace nad ułatwianiem oceny zgodności w niektórych kluczowych sektorach, takich jak sektor maszyn.
W ramach zobowiązania na rzecz bardziej ekologicznego i sprawiedliwego handlu UE i USA uzgodniły program prac nad transatlantycką inicjatywą na rzecz zrównoważonego handlu. Umożliwi ona ściślejszą współpracę nad przechodzeniem na zieloną gospodarkę. Zapoczątkowany niedawno dialog na temat zachęt do korzystania z czystej energii pomoże zapewnić wzajemne uzupełnianie się programów zachęt na rzecz czystej gospodarki w UE i w USA.
W ramach drugiego dialogu na temat handlu i pracy pogłębiono temat wyeliminowania pracy przymusowej z globalnych łańcuchów dostaw w oparciu o wspólne rekomendacje partnerów społecznych.
UE i USA nadal zmagają się z wyzwaniami mającymi wpływ na ich bezpieczeństwo. W tym zakresie dostosowują swoje przepisy dotyczące ograniczeń wywozowych w odniesieniu do produktów wrażliwych wywożonych do Rosji i Białorusi. Nadal koordynują zmiany wprowadzane do wykazów kontrolnych, omawiają powstające technologie i współpracują, aby zapewnić, że broń masowego rażenia nie będzie się rozprzestrzeniać.
Rada UE–USA ds. Handlu i Technologii ponownie podkreśliła, jak ważne jest solidne monitorowanie inwestycji zagranicznych, aby przeciwdziałać konkretnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa narodowego oraz koordynacja działań, aby dywersyfikować nasze łańcuchy dostaw i przeciwdziałać nierynkowym praktykom i strategiom politycznym oraz przymusowi gospodarczemu.
UE i USA nadal opowiadają się za wprowadzeniem cyfrowych rozwiązań ułatwiających handel i realizujących zasady handlu cyfrowego uzgodnione w ramach G-7.
Unia Europejska i Stany Zjednoczone zainaugurowały Radę UE–USA ds. Handlu i Technologii podczas szczytu w Brukseli 15 czerwca 2021 r. Rada ta służy UE i USA jako forum do koordynowania podejścia w sprawie kluczowych kwestii handlowych i technologicznych oraz do pogłębiania transatlantyckiej współpracy w tych dziedzinach w oparciu o wspólne wartości demokratyczne. Pierwsze posiedzenie Rady miało miejsce 29 września 2021 r. w Pittsburghu. Po tym posiedzeniu powołano 10 grup roboczych w takich dziedzinach jak normy, sztuczna inteligencja, półprzewodniki, kontrola eksportu i wyzwania dla globalnego handlu. Drugie spotkanie ministerialne miało miejsce 16 maja 2022 r. w Paryżu, a trzecie – w College Park w stanie Maryland w grudniu 2022 roku. Następne posiedzenie Rady planowane jest pod koniec 2023 roku w Stanach Zjednoczonych.
Źródło: Komisja Europejska.

Polityka wizowa: skuteczniejsze monitorowanie unijnego systemu ruchu bezwizowego

Komisja przyjęła wczoraj komunikat w sprawie monitorowania unijnych systemów ruchu bezwizowego, rozpoczynając tym samym proces konsultacji. W komunikacie przeanalizowano funkcjonowanie unijnych systemów bezwizowych i określono główne wyzwania w zakresie nielegalnej migracji i bezpieczeństwa.
Mechanizm zawieszający zwolnienie z obowiązku wizowego został określony w art. 8 rozporządzenia wizowego. Jego głównym celem jest umożliwienie tymczasowego zawieszenia zwolnienia z obowiązku wizowego w przypadku nagłego i znacznego wzrostu ryzyka nielegalnej migracji lub zagrożenia dla bezpieczeństwa.
W piśmie do Rady Europejskiej z 20 marca 2023 r. przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała, że „Komisja wzmocni monitorowanie dostosowania polityki wizowej i przedstawi kompleksowe sprawozdanie torujące drogę do wniosku ustawodawczego zmieniającego mechanizm zawieszający zwolnienie z obowiązku wizowego”. Przedstawiony dziś komunikat to rozpoczęcie procesu konsultacji, umożliwiającego osiągnięcie tych celów.
Ruch bezwizowy przynosi znaczne korzyści gospodarcze, społeczne i kulturowe państwom członkowskim UE i państwom trzecim. Ostatnie lata pokazały jednak, że może on wiązać się z poważnymi wyzwaniami w zakresie migracji i bezpieczeństwa. Niewystarczające dostosowanie krajowych przepisów wizowych do polityki wizowej UE może sprawić, że kraj bezwizowy stanie się węzłem tranzytowym, umożliwiającym nielegalny wjazd do UE. Tak było w 2022 r. w przypadku Bałkanów Zachodnich, gdy na skutek bezwizowych wjazdów na to terytorium osób, które podlegają obowiązkowi wizowemu w UE, zwiększyła się liczba osób o nieuregulowanym statusie przybywających do UE. Kwestię tę udało się rozwiązać w wyniku natychmiastowych i szeroko zakrojonych kontaktów między Komisją a partnerami z Bałkanów Zachodnich, którzy poczynili znaczne postępy w dostosowywaniu swoich przepisów wizowych. W rezultacie spadła liczba osób o nieuregulowanym statusie przybywających do UE. Także i programy obywatelstwa dla inwestorów wdrażane przez państwa trzecie zwolnione z obowiązku wizowego stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa UE, w tym związane z infiltracją ze strony przestępczości zorganizowanej, praniem pieniędzy, uchylaniem się od opodatkowania i korupcją. Programy te umożliwiają obywatelom państw trzecich uzyskanie obywatelstwa państwa bezwizowego i bezwizowy wjazd na terytorium UE, z pominięciem unijnej procedury wydawania wiz krótkoterminowych.
W celu rozwiązania tych problemów i skutecznego zapobiegania zidentyfikowanym zagrożeniom należy ocenić i udoskonalić obowiązujące przepisy dotyczące monitorowania funkcjonowania systemów ruchu bezwizowego z państwami trzecimi oraz zawieszenia zwolnień z obowiązku wizowego.
Przedstawiony wczoraj przez Komisję komunikat zapoczątkowuje proces konsultacji z Parlamentem Europejskim i Radą w celu określenia najlepszych sposobów modernizacji unijnego mechanizmu zawieszającego zwolnienie z obowiązku wizowego. Taka modernizacja mogłaby obejmować w szczególności:
    nowe podstawy zawieszenia w celu uwzględnienia nowych rodzajów ryzyka;
    dostosowanie progów uruchamiających mechanizm;
    uczynienie procedury zawieszenia bardziej skuteczną i elastyczną;
    wzmocnienie przepisów dotyczących monitorowania i sprawozdawczości.
 
Komisja omówi z Parlamentem Europejskim i Radą możliwości zwiększenia skuteczności narzędzi polityki wizowej, w tym modernizację mechanizmu zawieszającego zwolnienie z obowiązku wizowego.
W zależności od wyników tej dyskusji Komisja rozważy przedstawienie we wrześniu 2023 r. wniosku ustawodawczego zmieniającego mechanizm zawieszający zwolnienie z obowiązku wizowego. 
Systemem ruchu bezwizowego objętych jest obecnie 61 państw spoza UE. 25 państw zawarło z UE umowy o zniesieniu wiz, a 8 otrzymało zwolnienie z obowiązku wizowego w wyniku pomyślnego zakończenia dialogu w sprawie liberalizacji reżimu wizowego (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia, Gruzja, Mołdawia i Ukraina). Pozostałe państwa uzyskały zwolnienie z obowiązku wizowego w ramach pierwszej harmonizacji przepisów UE (rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001). Ponadto 19 kwietnia 2023 r., w następstwie pomyślnego zakończenia dialogu w sprawie liberalizacji reżimu wizowego, Rada i Parlament Europejski zgodziły się na zwolnienie Kosowa z obowiązku wizowego, które to zwolnienie wejdzie w życie najpóźniej z dniem 1 stycznia 2024 r.
Źródło: Komisja Europejska.

Pożary lasów: UE podwaja flotę samolotów i śmigłowców gaśniczych rescEU na lato 2023 r.

Nawiązując do orędzia o stanie Unii, które we wrześniu ubiegłego roku wygłosiła przewodnicząca Ursula von der Leyen, komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič zapowiedział dziś, podczas przemowy z okazji 10. rocznicy ustanowienia unijnego Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego, że w ramach przygotowań do tegorocznego sezonu pożarowego podwojona zostanie flota rescEU służąca do gaszenia pożarów lasów z powietrza.
    Rezerwa rescEU przeznaczona do gaszenia pożarów z powietrza obejmuje 24 samoloty i 4 śmigłowce z 10 państw członkowskich:
        dwa średniej wielkości wodnosamoloty z Chorwacji
        dwa lekkie samoloty z Cypru
        dwa śmigłowce z Czech
        dwa średniej wielkości wodnosamoloty i jeden śmigłowiec z Francji
        dwa lekkie samoloty z Niemiec
        dwa średniej wielkości wodnosamoloty, dwa lekkie samoloty i jeden śmigłowiec z Grecji
        dwa średniej wielkości wodnosamoloty i dwa lekkie samoloty z Włoch
        dwa lekkie samoloty z Portugalii
        dwa średniej wielkości wodnosamoloty z Hiszpanii
        cztery lekkie samoloty ze Szwecji.
    Ponadto prawie 450 strażaków z Austrii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Niemiec, Łotwy, Malty, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii zostanie wstępnie rozmieszczonych na terenie Francji, Grecji i Portugalii.
W odpowiedzi na apele ministrów UE i Parlamentu Europejskiego, w 2022 r. Komisja opracowała również plan działania na rzecz zapobiegania pożarom lasów. Plan ten koncentruje się na trzech celach. Są to: 1) zwiększenie zdolności administracyjnych 2) poszerzenie wiedzy 3) zwiększenie inwestycji w zapobieganie pożarom lasów.
W ramach wspomnianego planu działania UE wprowadza dziś nową metodykę wzajemnej oceny w odniesieniu do pożarów lasów. To nowe narzędzie pomoże krajom ocenić ich zdolności w zakresie zapobiegania pożarom i przygotowania się na nie, a także wesprze wymianę dobrych praktyk między krajami europejskimi w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.
Co więcej, w ramach Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego powstaje obecnie zespół wsparcia w dziedzinie ochrony przed pożarami lasów. Ma on monitorować i analizować sytuację pożarową w czasie niemal rzeczywistym od połowy czerwca do połowy września.
Działania w zakresie zapobiegania pożarom lasów, zapewniania gotowości i reagowania na nie idą w parze z ochroną życia, źródeł utrzymania i środowiska. Dlatego też ważne jest, by mieć do dyspozycji doświadczonych ekspertów ds. pożarów lasów, dobrze wyszkolonych strażaków, technologie informacyjne i wystarczające środki reagowania na konkretne sytuacje.
UE zapewnia skoordynowane podejście do zapobiegania pożarom lasów, utrzymania gotowości i reagowania na nie w sytuacji, gdy dany kraj nie może sobie samodzielnie poradzić. Jeżeli pożar jest na tak dużą skalę, że możliwości reagowania kraju są niewystarczające, może on zwrócić się o pomoc za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Jak tylko uruchomiony zostanie wspomniany wyżej mechanizm, Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego będzie koordynować i finansować pomoc udostępnianą za pośrednictwem spontanicznych ofert przez państwa członkowskie UE i dziewięć innych państw uczestniczących. Oprócz tego UE stworzyła europejską pulę ochrony ludności, aby dysponować wystarczającą ilością łatwo dostępnych zdolności w zakresie ochrony ludności, które umożliwiają silniejszą i spójną wspólną reakcję. Jeśli sytuacja kryzysowa będzie wymagać dodatkowej, ratującej życie pomocy, do akcji wkroczy rezerwa pożarnicza w ramach rescEU, by zapewnić dodatkowe zdolności do stawiania czoła katastrofom w Europie. Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego monitoruje również aktywność pożarów lasów przy wsparciu ze strony systemów wczesnego ostrzegania, takich jak europejski system informacji o pożarach lasów, podczas gdy unijna usługa mapowania satelitarnego sytuacji kryzysowych oferowana w ramach programu Copernicus wspiera działania, dostarczając szczegółowych informacji z przestrzeni kosmicznej. 
Źródło: Komisja Europejska.

Europejska Unia Zdrowotna: Komisja zawiera porozumienie z BioNTech-Pfizer w sprawie dostaw szczepionek przeciwko COVID-19

Komisja Europejska, działając wraz z państwami członkowskimi i w ich imieniu za pośrednictwem Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia, oraz podmioty opracowujące szczepionki BioNTech-Pfizer, osiągnęły 26.05.2023 r. porozumienie w sprawie lepszego uwzględnienia oceny państw członkowskich dotyczącej zmieniających się potrzeb w zakresie szczepionek przeciwko COVID-19. Zmiana obowiązującej umowy na dostawy szczepionek uwzględnia poprawę sytuacji epidemiologicznej, a jednocześnie zapewnia dostęp do najnowszej dostępnej wersji szczepionki, jeżeli w przyszłości pojawią się warianty COVID-19 budzące obawy.
Zapowiedziane dziś porozumienie wprowadziło następujące zmiany do obowiązującej umowy:
    zmniejszenie ilości dawek zakupionych przez państwa członkowskie w ramach umowy. Po uiszczeniu opłaty pierwotnie zakontraktowane dawki zostaną przekształcone w zamówienia opcjonalne.
    przedłużenie okresu, w którym państwa członkowskie będą mogły odebrać dostawy szczepionek – dotychczas do 4 lat
    możliwość dalszego dostępu do dodatkowych dawek do pierwotnie zakontraktowanej ilości do końca okresu obowiązywania umowy w celu zaspokojenia potrzeb w przypadku wzrostu liczby przypadków zachorowań i pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej
    stały dostęp do szczepionek dostosowanych do nowych wariantów natychmiast po zatwierdzeniu przez organy regulacyjne.
Zmianę wprowadzono w wyniku negocjacji między podmiotami opracowującymi szczepionki, państwami członkowskimi i Komisją w celu lepszego dostosowania do strategii dotyczącej szczepień i zmieniających się potrzeb w zakresie zdrowia publicznego w państwach członkowskich.
Od 2020 r. i zgodnie z naszą unijną strategią dotyczącą szczepionek Unia Europejska zainwestowała znaczne środki w globalną produkcję szczepionek przeciwko COVID-19. Kluczowe znaczenie miało uzyskanie dostępu do szczepionek jak najwcześniej i w odpowiedniej ilości. Wymagało to znacznych inwestycji jeszcze zanim było wiadomo, czy dana szczepionka okaże się skuteczna.
Realizacja unijnej strategii dotyczącej szczepionek przekroczyła wszystkie oczekiwania:  państwa członkowskie uzyskały dostęp do bezpiecznych i skutecznych szczepionek z szerokiego wachlarza różnych technologii i w odpowiedniej ilości. Dzięki temu obywatelom UE zaproponowano szczepienia pierwotne i przypominające, które ratują życie i łagodzą wpływ pandemii na życie społeczne i gospodarcze.
Ponadto wiele z tych szczepionek wykorzystano w ramach globalnych działań na rzecz walki z pandemią. Państwa członkowskie podzieliły się 526 mln dawek, z czego około 494,4 mln dostarczono już krajom potrzebującym.
Jednocześnie państwa członkowskie muszą nadal zapewniać sobie strategiczne zapasy szczepionek, których potrzebują, aby chronić wrażliwe grupy ludności i radzić sobie z potencjalną ewolucją epidemiologiczną wirusa COVID-19.
Komisja, państwa członkowskie i BioNTech-Pfizer podpisały wcześniej zmiany do umowy, które dostosowały harmonogramy dostaw do potrzeb państw członkowskich i ustanowiły centralny magazyn zwiększający możliwości magazynowe państw członkowskich.
Źródło: Komisja Europejska.

Wytyczne polityki w ramach europejskiego semestru: utrzymanie reform i inwestycji w celu zapewnienia długoterminowego dobrobytu, konkurencyjności, sprawiedliwości i odporności UE

Komisja przedstawia dziś wytyczne dla państw członkowskich w ramach wiosennego pakietu europejskiego semestru 2023. Mają one służyć budowaniu solidnej, przyszłościowej gospodarki, która zapewnia konkurencyjność i długoterminowy dobrobyt dla wszystkich w trudnej sytuacji geopolitycznej. Do tego konieczne jest zintegrowane podejście we wszystkich obszarach polityki: promowanie zrównoważenia środowiskowego, wydajności, sprawiedliwości i stabilności makroekonomicznej. W tym celu europejski semestr zapewnia ramy koordynacji polityki, obejmujące wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) i programów polityki spójności. Cykl europejskiego semestru dostarcza też aktualne informacje na temat postępów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju we wszystkich państwach członkowskich.
Niższe ceny energii, mniej utrudnień w dostawach i silny rynek pracy przyczyniły się do umiarkowanego wzrostu w pierwszym kwartale 2023 r. i rozwiały obawy przed recesją. Jednocześnie, choć inflacja zmniejsza się, inflacja bazowa utrzymuje się na stałym poziomie, co powoduje dalsze zaostrzenie warunków finansowych. 
Według prognozy gospodarczej z wiosny 2023 r. gospodarka unijna wzrośnie w tym roku o 1.0 proc., a w roku 2024 – o 1,7 proc. Inflacja w UE ma wynieść 6,7 proc. w 2023 r. i 3,1 proc. w 2024 r.
Zgodnie z przewidywaniami w tym roku wzrost zatrudnienia wyniesie 0,5 proc., a następnie nieznacznie spadnie do 0,4 proc. w 2024 r. Oczekuje się, że stopa bezrobocia utrzyma się na poziomie nieco powyżej 6 proc.
Po dwóch latach od uruchomienia RRF, który stanowi zasadniczy element planu odbudowy dla Europy NextGenerationEU o budżecie 800 mld euro, Instrument ten w dalszym ciągu służy przyspieszeniu sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu społecznemu zielonej i cyfrowej transformacji w każdym państwie członkowskim, wzmacniając przy tym odporność UE jako całości. Europejski semestr uwzględnia wdrażanie RRF i programów polityki spójności w sposób komplementarny i zapewnia państwom członkowskim wytyczne dotyczące najważniejszych wyzwań gospodarczych i społecznych.
Po przyjęciu wszystkich planów odbudowy i zwiększania odporności oraz rozpatrzeniu 24 wniosków o płatność Komisja wypłaciła dotychczas ponad 152 mld euro w ramach RRF na rzecz pomyślnej realizacji kluczowych reform i inwestycji. Państwa członkowskie powinny utrzymać tempo realizacji swoich planów i przystąpić do szybkiego wdrożenia programów polityki spójności. Państwa członkowskie powinny kontynuować działania na rzecz dekarbonizacji unijnej gospodarki i bazy przemysłowej, zająć się problemem niedoboru pracowników i kwalifikacji oraz niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy, wspierać tworzenie dobrej jakości miejsc pracy, zwiększać skalę badań naukowych i innowacji oraz tworzyć warunki dla zapewnienia długoterminowego dobrobytu, konkurencyjności, sprawiedliwości i odporności UE. Włączenie rozdziałów dotyczących REPowerEU do planów państw, co pociągnie za sobą dodatkowe środki finansowe, przyczyni się do rozwiązania problemów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz do przyspieszenia przejścia na czystą energię i gospodarkę neutralną dla klimatu.
Sprawozdania krajowe z 2023 r. zawierają podsumowanie specyficznych wyzwań społeczno-ekonomicznych w każdym państwie członkowskim, w tym kwestie związane z dwojaką transformacją – zieloną i cyfrową oraz konkurencyjnością, a także pokazują, na ile te problemy zostały ujęte w planach odbudowy i zwiększania odporności państw. Komisja przedstawia propozycję zaleceń dla poszczególnych krajów, zawierających wytyczne dla państw członkowskich dotyczące najważniejszych wyzwań gospodarczych i społecznych, które w planach odbudowy i zwiększania odporności uwzględniono jedynie częściowo lub których nie uwzględniono w ogóle. Zalecenia te pomogą też w realizacji planu przemysłowego Zielonego Ładu.
Zalecenia dla poszczególnych krajów obejmują cztery części:
    zalecenie dotyczące polityki fiskalnej, w tym, w stosownych przypadkach, fiskalnych reform strukturalnych;
    zalecenie kontynuacji lub przyspieszenia realizacji krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności, w tym ich nowelizacji i włączenia do nich rozdziałów REPowerEU, z uwzględnieniem potencjalnych, specyficznych dla każdego państwa zagrożeń dla realizacji tych planów, a także zalecenie szybkiego wdrożenia przyjętych programów polityki spójności;
    zaktualizowane i bardziej szczegółowe zalecenie dotyczące polityki energetycznej, zgodnie z celami REPowerEU; a także,
    w stosownych przypadkach, dodatkowe zalecenie w sprawie dotychczasowych lub nowo pojawiających się wyzwań strukturalnych.
Na zakończenie okresu, w którym obowiązywała ogólna klauzula wyjścia, Komisja ponownie przedstawia ilościowe i zróżnicowane w zależności od państwa zalecenia dotyczące polityki fiskalnej.
    Państwa członkowskie, które osiągnęły swój średniookresowy cel budżetowy (cel budżetowy wyznaczony dla każdego kraju w ramach paktu stabilności i wzrostu), na podstawie prognozy z wiosny 2023 r., są proszone o utrzymanie stabilnej sytuacji fiskalnej w 2024 r.
    Wszystkim pozostałym państwom członkowskim zaleca się zapewnienie rozważnej polityki fiskalnej, w szczególności przez ograniczenie nominalnego wzrostu wydatków pierwotnych netto finansowanych ze środków krajowych w 2024 r.
    Wszystkie państwa członkowskie powinny chronić inwestycje publiczne finansowane ze środków krajowych i zapewniać skuteczną absorpcję dotacji w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz innych funduszy UE, w szczególności na rzecz zielonej i cyfrowej transformacji.
    Wszystkie państwa członkowskie powinny do końca 2023 r. wycofać obowiązujące środki wsparcia w dziedzinie energii. Gdyby ponowne podwyżki cen energii wymagały wdrożenia środków wsparcia, należy zapewnić, aby były one ukierunkowane na ochronę gospodarstw domowych i przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji oraz aby były możliwe do udźwignięcia przez budżet i zapewniały zachęty do oszczędzania energii.
    W okresie po 2024 r. państwa członkowskie powinny kontynuować realizację średniookresowej strategii fiskalnej polegającej na stopniowej i zrównoważonej konsolidacji, w połączeniu z inwestycjami i reformami prowadzącymi do wyższego zrównoważonego wzrostu gospodarczego, aby osiągnąć ostrożną sytuację fiskalną w średnim okresie.
Komisja przyjęła sprawozdanie na podstawie art. 126 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) dotyczące 16 państw członkowskich: Belgii, Bułgarii, Czech, Niemiec, Estonii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Węgier, Malty, Austrii, Polski, Słowenii, Słowacji i Finlandii. Celem sprawozdania jest ocena przestrzegania przez państwa członkowskie kryteriów deficytu i długu określonych w Traktacie.
Stwierdzono, że kryterium deficytu nie spełniły: Belgia, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Estonia, Hiszpania, Francja, Włochy, Łotwa, Węgry, Malta, Polska, Słowenia i Słowacja.
 
Biorąc pod uwagę wszystkie istotne czynniki, uznano, że kryterium długu nie spełniły: Francja, Włochy i Finlandia. Komisja uważa jednak, że w obecnych warunkach ekonomicznych przestrzeganie wartości odniesienia dotyczącej redukcji długu nie jest uzasadnione.
Komisja zaproponuje Radzie wszczęcie procedur nadmiernego deficytu opartych na kryterium deficytu wiosną 2024 r. na podstawie danych dotyczących wyników budżetu za 2023 r.
Komisja oceniła występowanie zakłóceń równowagi makroekonomicznej w 17 państwach członkowskich wybranych do szczegółowej oceny sytuacji w sprawozdaniu przedłożonym w ramach mechanizmu ostrzegania na 2023 r.
    Na Cyprze notuje się zakłócenia równowagi, które do 2022 r. były nadmierne, teraz jednak podatności na zagrożenia związane z zadłużeniem prywatnym, publicznym i zewnętrznym maleją, choć wciąż budzą obawy.
    Na Węgrzech obecnie stwierdza się występowanie zakłóceń równowagi. Istnieje ryzyko pogorszenia sytuacji i zakłócenia te w przyszłości mogą stać się nadmierne, jeżeli w trybie pilnym nie zostaną podjęte działania w ramach polityki.
    Niemcy, Hiszpania, Francja, Holandia, Portugalia, Rumunia i Szwecja nadal odnotowują zakłócenia równowagi.
Spośród tych państw w Rumunii istnieje ryzyko pogorszenia sytuacji, co grozi wystąpieniem nadmiernych zakłóceń, jeżeli nie zostaną podjęte pilne działania w ramach polityki. Z drugiej strony maleją podatności na zagrożenia w Niemczech, Hiszpanii, Francji i Portugalii, do tego stopnia, że kontynuacja tych trendów w przyszłym roku może być podstawą do wydania decyzji stwierdzającej brak zakłóceń równowagi.
    W Grecji i Włoszech nadal występują nadmierne zakłócenia równowagi, ale podatności na zagrożenia wydają się zmniejszać, między innymi dzięki postępom polityki.
    W przypadku Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Luksemburga i Słowacji nie stwierdza się występowania zakłóceń równowagi, ponieważ ogólnie podatności na zagrożenia wydają się być obecnie ograniczone.
Nadzór po zakończeniu programu ma za zadanie ocenę sytuacji gospodarczej, fiskalnej i finansowej państw członkowskich, które skorzystały z programów pomocy finansowej w celu zapewnienia ich zdolności spłaty zadłużenia. W sprawozdaniach z nadzoru po zakończeniu programu dotyczących Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Cypru i Portugalii stwierdzono, że wszystkie pięć państw członkowskich zachowuje zdolność do spłaty swojego zadłużenia.
Komisja proponuje również wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich w 2023 r. Określa w nich wspólne priorytety, które pomagają kształtować krajową politykę zatrudnienia i politykę społeczną w taki sposób, aby stawały się one bardziej sprawiedliwe i bardziej sprzyjały włączeniu społecznemu. Obecne wytyczne, przyjęte w listopadzie 2022 r., uwzględniają już sytuację po pandemii COVID-19 oraz rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie. Z tego względu Komisja proponuje przeniesienie obecnych wytycznych dotyczących zatrudnienia na 2023 r.
Dodatkowo w wytycznych uwzględniono niedawne inicjatywy polityczne. Wytyczne odnoszą się również do Europejskiego Roku Umiejętności, który nadaje nowy impuls pozwalający zaangażować partnerów i zmobilizować środki finansowe w celu rozwiązania problemu niedoboru pracowników i kwalifikacji. Komisja podkreśla także znaczenie monitorowania postępów w osiąganiu głównych celów UE na 2030 r. oraz celów krajowych w dziedzinie zatrudnienia, umiejętności i ograniczania ubóstwa.
Źródło: Komisja Europejska.
1 2

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389