Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Możliwości finansowania z Funduszy Strukturalnych

Polityka spójności

  • 13-06-2014
  • Autor: BRWL
  • drukuj
Polska jako członek Unii Europejskiej korzysta z funduszy dostępnych w ramach polityki spójności, która koncentruje się na wyrównywaniu dysproporcji ekonomicznych i społecznych występujących w regionach UE, jednocześnie mając na uwadze realizację celów długofalowej strategii Unii Europejskiej Europa 2020 takich jak zapewnienie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, walka ze zmianą klimatu, uporanie się z problemem zależności energetycznej oraz ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Środki przekazywane są z funduszy strukturalnych głównie w formie dotacji dla regionów. Forma i wysokość wsparcia udzielana regionom określana jest na podstawie jego poziomu PKB: regiony których PKB na jednego mieszkańca nie przekracza 75 proc. średniej PKB w UE tzw. regiony konwergencji mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci dotacji. 
 
W Polsce w 15 województwach w tym województwie lubuskim, poziom dofinansowania do projektów wyniesie 85 proc. a w województwie mazowieckim, zakwalifikowanym jako jedyne w Polsce województwo do regionów przejściowych: 80 proc. 
 
W skład funduszy strukturalnych wchodzą Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Fundusz Spójności (FS) będący instrumentem polityki spójności nie zalicza się do funduszy strukturalnych, swoim zasięgiem obejmuje państwa członkowskie a nie regiony a jego celem nadrzędnym jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej. 
 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest największym funduszem polityki spójności i finansuje programy unijne, które mają na celu pomoc opóźnionym w rozwoju regionom poprzez wsparcie rozwoju i tworzenie miejsc pracy i pozytywne stymulowanie gospodarki w UE. Są to np. inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności małych i średnich przedsiębiorstw, rentowne inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia, infrastruktura, rozwój turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury, ochrona i poprawa stanu środowiska, rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
 
Europejski Fundusz Społeczny ma za zadanie poprawę jakości i dostępności miejsc pracy oraz możliwości zatrudnienia w UE.  EFS wspiera działania promujące aktywną politykę rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu, przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego, kształcenia ustawicznego, doskonalenia kadr gospodarki, rozwoju przedsiębiorczości oraz zwiększenia dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy. 
 
Oprócz powyżej wspomnianych funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności funkcjonują także inne fundusze rozwoju: Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejski Fundusz Rybacki (EFR), które zostały włączone odpowiednio do Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389