Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Fundusze Europejskie 2021-2027

Unijna polityka spójności: zaproszenia do składania wniosków dotyczących innowacyjnych projektów miejskich z budżetem w wys. 120 mln euro

Unijna polityka spójności pomaga wprowadzać innowacje w naszych miastach. W ramach Europejskiej inicjatywy miejskiej ogłoszono dziś drugie zaproszenie do składania wniosków dotyczących innowacyjnych projektów, które powinny dotyczyć opracowywania i testowania nowych rozwiązań, aby sprostać obecnym wyzwaniom w miastach. Całkowity budżet przeznaczony na zaproszenie wynosi 120 mln euro.
Zaproszenie skierowane jest do jednostek badawczych realizujących projekty wywołujące prawdziwą transformację w miastach, generujące inwestycje i stanowiące inspirację dla innych projektów.
Projekty muszą dotyczyć jednego z trzech priorytetów:
    ekologizacja miast – eksperymentowanie w obszarze konkretnych innowacyjnych rozwiązań w zakresie zielonej i błękitnej infrastruktury oraz dostarczanie takich rozwiązań, aby sprostać wyzwaniom związanym z bioróżnorodnością, zanieczyszczeniem, zasobami i klimatem;
    zrównoważona turystyka – wywołanie długoterminowej transformacji ekologicznej i cyfrowej, dążenie do uzyskania odporności i do zrównoważonego rozwoju w sektorze turystyki. Jest to możliwe dzięki dywersyfikacji produktów turystycznych, dążeniu do pozytywnego wpływu na społeczności lokalne i środowisko, wspieraniu włączenia społecznego i innowacji społecznych oraz poprawie połączeń z mniejszymi obszarami i miastami;
    wykorzystanie talentów w miastach o malejącej populacji – ukierunkowane na konkretne miejsca i zintegrowane projekty pilotażowe w celu przetestowania nowych rozwiązań, aby zatrzymać i przyciągać talenty. Można to osiągnąć pod warunkiem zaangażowania społeczności lokalnych i uwzględnienia gospodarczych, społecznych i środowiskowych aspektów przejścia demograficznego.
Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) sfinansowane zostanie 80 proc. kosztów wybranych projektów. Każdy projekt może uzyskać maksymalnie 5 mln euro. Część tego finansowania przeznaczona zostanie na wsparcie transferu innowacyjnych rozwiązań do innych miast w Europie, aby zapewnić jeszcze większy wpływ, zwłaszcza w miastach i regionach najbardziej potrzebujących zrównoważonej transformacji obszarów miejskich. W tym celu władze miejskie, które uzyskały wsparcie, ustanowią partnerstwa w zakresie transferu z trzema innymi miastami, aby powielać opisane projekty.
Zaproszenie jest otwarte dla wszystkich miast UE – pojedynczo bądź grupowo. Zainteresowani wnioskodawcy proszeni są o zapisanie się na seminaria informacyjne i inne spotkania zaplanowane w najbliższych tygodniach. Szczegółowe informacje zostaną udostępnione na stronie internetowej Europejskiej inicjatywy miejskiej.
Termin nadsyłania wniosków upływa 5 października 2023 r.
W październiku 2022 r. ogłoszono już pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach Europejskiej inicjatywy miejskiej, aby wesprzeć nowy europejski Bauhaus. Wpłynęło wówczas 99 wniosków z 21 państw członkowskich. W czerwcu ogłoszone zostaną zwycięskie wnioski.
Europejska inicjatywa miejska, dysponująca specjalnym budżetem w ramach EFRR w wysokości 450 mln euro, jest nowym instrumentem wspierającym miejski wymiar polityki spójności. W okresie programowania 2021-2027 każde państwo członkowskie musi zainwestować co najmniej 8 proc. środków dostępnych w ramach EFRR w priorytetowe obszary i projekty wybrane samodzielnie przez miasta w oparciu o własne strategie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.
 
Europejska inicjatywa miejska, oprócz wspierania innowacji, służy również wspieraniu potencjału wszystkich obszarów miejskich w Europie. Inicjatywa dostarcza dowodów na potrzeby kształtowania polityki i dzielenia się wiedzą na temat zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, m.in. za pośrednictwem agendy miejskiej dla UE.
Europejska inicjatywa miejska jest zarządzana przez Komisję i francuski region Hauts-de-France. Podstawę inicjatywy stanowią innowacyjne działania miejskie z okresu programowania 2014–2020, przy czym koncentruje się ona w jeszcze większym stopniu na innowacjach miejskich, zrównoważonym rozwoju i możliwościach powielania w innych miastach.
Źródło: Komisja Europejska.

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027

  • 11-01-2023
  • Autor: BRWL
  • drukuj

Polityka spójności 2021-2027

W centrum zainteresowania polityki spójności UE w latach 2021-2027 pozostaje promowanie konwergencji gospodarczej, społecznej i terytorialnej, poprzez zrównoważoną konkurencyjność, badania i innowacje, transformację cyfrową, cele Europejskiego Zielonego Ładu, jak również promowanie Europejskiego Filaru Praw Społecznych.
 
Polska jako członek Unii Europejskiej korzysta z funduszy dostępnych w ramach polityki spójności, która koncentruje się na wyrównywaniu dysproporcji ekonomicznych i społecznych występujących w regionach UE.

Programy zarządzane na szczeblu regionalnym

Regionalne programy operacyjne są przygotowywane i realizowane przez władze regionalne we współpracy z władzami krajowymi oraz Komisją Europejską.
 
Więcej informacji o regionalnym programie Fundusze Europejskie dla Województwa Lubuskiego znajduje się na stronie www.rpo.lubuskie.pl
 
 

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389