Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Możliwości finansowania z Funduszy Strukturalnych

Polityka spójności

 • 13-06-2014
 • Autor: BRWL
 • drukuj
Polska jako członek Unii Europejskiej korzysta z funduszy dostępnych w ramach polityki spójności, która koncentruje się na wyrównywaniu dysproporcji ekonomicznych i społecznych występujących w regionach UE, jednocześnie mając na uwadze realizację celów długofalowej strategii Unii Europejskiej Europa 2020 takich jak zapewnienie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, walka ze zmianą klimatu, uporanie się z problemem zależności energetycznej oraz ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Środki przekazywane są z funduszy strukturalnych głównie w formie dotacji dla regionów. Forma i wysokość wsparcia udzielana regionom określana jest na podstawie jego poziomu PKB: regiony których PKB na jednego mieszkańca nie przekracza 75 proc. średniej PKB w UE tzw. regiony konwergencji mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci dotacji. 
 
W Polsce w 15 województwach w tym województwie lubuskim, poziom dofinansowania do projektów wyniesie 85 proc. a w województwie mazowieckim, zakwalifikowanym jako jedyne w Polsce województwo do regionów przejściowych: 80 proc. 
 
W skład funduszy strukturalnych wchodzą Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Fundusz Spójności (FS) będący instrumentem polityki spójności nie zalicza się do funduszy strukturalnych, swoim zasięgiem obejmuje państwa członkowskie a nie regiony a jego celem nadrzędnym jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej. 
 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest największym funduszem polityki spójności i finansuje programy unijne, które mają na celu pomoc opóźnionym w rozwoju regionom poprzez wsparcie rozwoju i tworzenie miejsc pracy i pozytywne stymulowanie gospodarki w UE. Są to np. inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności małych i średnich przedsiębiorstw, rentowne inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia, infrastruktura, rozwój turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury, ochrona i poprawa stanu środowiska, rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
 
Europejski Fundusz Społeczny ma za zadanie poprawę jakości i dostępności miejsc pracy oraz możliwości zatrudnienia w UE.  EFS wspiera działania promujące aktywną politykę rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu, przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego, kształcenia ustawicznego, doskonalenia kadr gospodarki, rozwoju przedsiębiorczości oraz zwiększenia dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy. 
 
Oprócz powyżej wspomnianych funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności funkcjonują także inne fundusze rozwoju: Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejski Fundusz Rybacki (EFR), które zostały włączone odpowiednio do Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.

Rozporządzenia

 • 13-06-2014
 • Autor: BRWL
 • drukuj

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE:

Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
 
Pełny tekst: zobacz
 

Rozporządzenie w sprawie EFRR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 
 
Pełny tekst: zobacz 

Rozporządzenie w sprawie EFS

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006.
 
Pełny tekst: zobacz

Rozporządzenie w sprawie EWT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” 
 
Pełny tekst: zobacz

Rozporządzenie w sprawie EUWT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania.
 
Pełny tekst: zobacz

Rozporządzenie w sprawie Funduszu Spójności

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 
 
Pełny tekst: zobacz 

Rozporządzenie w sprawie EFRROW

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 
 
Pełny tekst: zobacz

Możliwości finansowania z Funduszy Strukturalnych

 • 14-05-2014
 • Autor: BRWL
 • drukuj

Programy zarządzane na szczeblu krajowym

Założenia polityki spójności Unia Europejska realizuje ściśle współpracując z władzami krajowymi oraz regionalnymi państw członkowskich. Narzędziami jej realizacji są programy operacyjne. Dokumenty te pokazują w sposób szczegółowy, jak wdrażane będą fundusze europejskie w poszczególnych obszarach w danym kraju. W Polsce w perspektywie finansowej 2014-2020 realizowanych będzie 16 regionalnych programów operacyjnych przygotowywanych i wdrażanych przez władze regionalne (w tym Lubuski Regionalny Program Operacyjny) oraz 6 programów krajowych, przygotowanych oraz wdrażanych przez władze krajowe – odpowiednie ministerstwa m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:
 •  Infrastruktura i środowisko – dotyczy np. rozwoju infrastruktury, rozbudowy dróg, modernizacji dróg kolejowych, ochrony środowiska, wykorzystania energii odnawialnej, gospodarki wodno-ściekowej, zapobieganiu powodziom, przystosowania do zmian klimatycznych, zarządzania zasobami naturalnymi, wzmocnienia potencjału turystycznego regionów czy ochrony dóbr kultury.
 • Inteligentny Rozwój – pozwoli na realizację inicjatyw m.in. wspierających efektywny rozwój gospodarki, pobudzanie przedsiębiorczości, innowacyjność, wsparcie badań naukowych i innowacji, zwiększanie konkurencyjności i zacieśnianie współpracy ośrodków badawczych.
 • Wiedza, Edukacja, Rozwój – wspiera podnoszenie i nabywanie  kwalifikacji pracowników, dostosowanie do zmian i potrzeb rynku pracy.
 • Polska Cyfrowa – program umożliwia rozwój usług cyfrowych, dostęp do szerokopasmowego Internetu, rozwój edukacyjny, zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz rozwój e-administracji.
 • Polska Wschodnia – to program ponadregionalny dedykowany regionom Polski Wschodniej.
 • Pomoc Techniczna

Programy zarządzane na szczeblu regionalnym

Regionalne programy operacyjne są przygotowywane i realizowane przez władze regionalne we współpracy z władzami krajowymi oraz Komisją Europejską. W latach 2014-2020 Lubuski Regionalny Program Operacyjny (LRPO), zgodnie z prowadzoną w Unii Europejskiej polityką regionalną i miejską, uwzględnia także fundusze na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) dla miejskich obszarów funkcjonalnych. W Województwie Lubuskim są to MOF z rdzeniem - Zieloną Górą i MOF z Gorzowem Wielkopolskim. 
 
Więcej informacji o Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym na stronie: www.lrpo.lubuskie.pl   
 
 
Źródło opracowania: strony internetowe Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389