Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Europejska Współpraca Terytorialna

Regiony i miasta w Sybinie ruszają z pracami nad przyszłością polityki spójności

Podczas posiedzenia wyjazdowego Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) w Sybinie w Rumuni europejscy przywódcy lokalni i regionalni omówili główne tematy: w jaki sposób polityka spójności może nadal skutecznie niwelować dysproporcje społeczne i gospodarcze między regionami i jak może wspomagać ich transformację ekologiczną,zapewniając im zarazem środki na pokonanie poważnych i nieprzewidywalnych kryzysów.
Posiedzenie odbyło się po konferencji wysokiego szczebla zorganizowanej przez KR wraz z rumuńskim Ministerstwem Inwestycji i Projektów Europejskich oraz radą okręgu Sybin. Konferencja była okazją do pierwszej w historii wymiany poglądów między władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi w sprawie wpływu polityki spójności i inwestycji.
We wniosku dotyczącym przeglądu obecnego długoterminowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027, przedstawionym przez Komisję Europejską w dniu 20 czerwca, po raz kolejny podkreślono, że należałoby potwierdzić pierwszoplanową rolę polityki spójności w promowaniu inwestycji na szczeblu lokalnym i w poprawie jakości życia obywateli. Podczas posiedzenia w Sybinie KR zapoczątkował prace nad kształtem kolejnego cyklu polityki spójności po 2027 r. Przewodniczący KR-u Vasco Alves Cordeiro (PT/PES) i przewodniczący Komisji COTER Emil Boc (RO/EPL) poprowadzili pierwszą dyskusję z członkiniami i członkami KR-u na temat sposobów wzmocnienia polityki regionalnej UE w nadchodzącym dziesięcioleciu. Wymiana poglądów opierała się również na wynikach debaty, która rozgorzała między członkami Komisji COTER a przedstawicielami krajowymi podczas odbywającej się dzień wcześniej w Sybinie konferencji pt. „Spójność – nasza podstawowa wartość dla przyszłości Europy: regiony i miasta na rzecz silnej odbudowy i sprawiedliwej transformacji”. Sformułowane zalecenia zostaną uwzględnione w opinii w sprawie przyszłości polityki spójności, której współsprawozdawcami są przewodniczący Vasco Alves Cordeiro i przewodniczący Komisji COTER Emil Boc. Przyjęcie opinii zaplanowano na sesję plenarną KR-u w listopadzie, przed opublikowaniem przez Komisję Europejską 9. sprawozdania w sprawie spójności.
Przewodniczący Vasco Alves Cordeiro powiedział: Spotkaliśmy się w Sybinie, by przedyskutować najważniejszą dla Europejskiego Komitetu Regionów politykę: politykę spójności. Jest to bardzo istotna kwestia, ponieważ dotyczy filaru projektu europejskiego. Przyczynia się do rozwoju całej Europy, gdyż zapewnia wszystkim miastom i regionom korzyści płynące z jednolitego rynku. Sybin doskonale pokazuje, w jaki sposób fundusze spójności Unii Europejskiej zmieniają życie w miastach i regionach. W przyszłości chcemy nadać polityce spójności nowy impuls. Jedynie wyrazista polityka spójności oparta na politycznej narracji, wedle której spójność musi być istotą wszystkich kierunków polityki UE, może zapewnić obywatelom silne poczucie przynależności do europejskiego projektu. Polityka spójności to nie tylko środki finansowe. To także programowanie, partnerstwo i strategia.
Emil Boc, przewodniczący Komisji COTER, burmistrz Klużu-Napoki i były premier Rumunii, stwierdził: Polityka spójności, która istnieje od długiego czasu, jest sprawdzoną polityką inwestycyjną. Z biegiem czasu poprawiono sposób jej realizacji, a także sposób niwelowania dysproporcji między regionami UE. Nowa polityka spójności po 2027 r. musi być śmiała, by dokonać potrzebnych zmian, a zarazem utrzymać sprawnie funkcjonujące rozwiązania z wcześniejszych okresów.
Na posiedzeniu przywódcy lokalni i regionalni wezwali również Unię Europejską do zwiększenia wsparcia finansowego dla regionów o silnie rozwiniętym przemyśle motoryzacyjnym. Podkreślili, że należą one do obszarów, które najdotkliwiej odczuwają skutki przestawiania się na gospodarkę neutralną dla klimatu, i że istotne jest opracowanie europejskiej strategii zapewniającej nie tylko środowiskową, lecz również społeczną równoważność transformacji.
 
Sprawozdawca Sven Schulze (DE/EPL), minister gospodarki, turystyki, rolnictwa i leśnictwa kraju związkowego Saksonia-Anhalt, stwierdził: By zapewnić sprawiedliwą transformację w regionach o rozwiniętym sektorze motoryzacyjnym, potrzebny jest mechanizm transgraniczny na szczeblu europejskim. Transformacja przemysłu motoryzacyjnego nie może negatywnie rzutować na dobrobyt w regionach. Dotyczy to bezpośrednio lub pośrednio trzynastu milionów miejsc pracy. Dlatego też potrzebne są nie tylko środki budżetowe, lecz również wspólna strategia transformacji. W całej Europie należy wspierać inicjatywy na rzecz klastrów bazujące na biznesie i nauce. Europejski przemysł motoryzacyjny wciąż może zachować konkurencyjność w skali globalnej. Musimy w tym celu podjąć działania już teraz, z udziałem wszystkich obywatelek i obywateli. Komisja COTER przyjęła projekt opinii, który zostanie poddany pod głosowanie na sesji plenarnej KR-u w październiku.
Gospodarzami posiedzenia Komisji COTER byli: członkini KR-u Daniela Cîmpean (RO/EPL), przewodnicząca rady okręgu Sybin, oraz członek KR-u Adrian Ovidiu Teban (RO/EPL), burmistrz Cugir.
Przywódcy lokalni i regionalni ocenili również w Sybinie europejską strategię dotyczącą dronów na podstawie opinii Władysława Ortyla (PL/EKR), marszałka województwa podkarpackiego. Drony mogą służyć władzom lokalnym i regionalnym, przyczyniając się do zrównoważonej i zintegrowanej mobilności w miastach i regionach, dzięki zmniejszeniu zanieczyszczenia i zatłoczenia oraz zwiększeniu bezpieczeństwa w zakresie mobilności dla społeczności lokalnych. Sprawozdawca projektu opinii przyjętego przez Komisję COTER powiedział: W strategii dostrzeżono potrzebę działania na każdym szczeblu, zarówno regionalnym, jak i ogólnoeuropejskim. Zaakcentowanie roli samorządów lokalnych w perspektywie przyszłości dronów świadczy o tym, że Komisja Europejska przyjmuje całościowe podejście do tej kwestii. Chociaż uznaje ona i akcentuje znaczenie władz lokalnych, to konieczne było jego uwypuklenie i wyjaśnienie, co też uczyniłem w mojej opinii w sprawie strategii. W opinii rozwinięto zalecenia przedstawione w strategii. Jestem przekonany, że opinia uwydatni wagę zadania spoczywającego na władzach lokalnych, jeśli chodzi o przygotowanie się do nowych realiów, w których większą rolę na poziomie lokalnym będą odgrywać drony.
Ponadto członkinie i członkowie Komisji COTER zwrócili się do Komisji Europejskiej o przedstawienie nowego wniosku w sprawie ostatecznego ustanowienia mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym – mechanizmu, który może ułatwić życie obywatelom, pracownikom i sektorom w regionach przygranicznych. Państwa członkowskie blokują obecny wniosek, który cieszy się poparciem zarówno KR-u, jak i Parlamentu Europejskiego. Szacuje się, że 30% ludności Europy mieszka w regionach przygranicznych. Podczas posiedzenia przyjęto opinię na ten temat, którą przygotowała Magali Altounian (FR/Renew Europe), przewodnicząca komisji ds. Europy w radzie regionu Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże.
Obie opinie mają zostać poddane pod głosowanie i przyjęte na sesji plenarnej KR-u w październiku.
KR wyznaczył również Marie-Antoinette Maupertuis (FR/EA), przewodniczącą zgromadzenia regionalnego Korsyki, na sprawozdawczynię opinii w sprawie obecnych i przyszłych wyzwań związanych ze współpracą transgraniczną z krajami sąsiadującymi z UE.
 
Źródło: Europejski Komitet Regionów.

Europejska Współpraca Terytorialna

  • 13-06-2014
  • Autor: BRWL
  • drukuj

Europejska Współpraca Terytorialna 2021-2027 - podstawowe informacje

Interreg jest jednym z kluczowych instrumentów Unii Europejskiej wspierającym współpracę ponad granicami poprzez finansowanie projektów. Celem Interreg jest wspólne stawianie czoła wyzwaniom, które nie znają granic geopolitycznych, poprzez opracowywanie wspólnych rozwiązań w takich dziedzinach jak zdrowie, środowisko, badania, edukacja, transport, zrównoważona energia i inne.
 
Podstawą prawną programów Interreg jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego - w skrócie zwane rozporządzeniem Interreg, które weszło w życie 1 lipca 2021 r. (Otwórz dokument PDF)
 
Województwo lubuskie, w całości lub jego części, jest objęte działaniem różnych programów Interreg.
 

Programy współpracy transgranicznej w lubuskim

Program Interreg Brandenburgia - Polska 2021-2027

29 listopada 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg VI A Brandenburgia - Polska 2021-2027. Jest on kontynuacją poprzednich edycji programu z lat 2007-2013 i 2014-2020. Nowy program wspiera współpracę transgraniczną po obu stronach granicy polsko-niemieckiej przebiegającej w województwie lubuskim.

W programie obowiązuje zasada partnerstwa, co oznacza, że projekty muszą być realizowane w polsko-niemieckiej kooperacji i przynosić korzyści dla pogranicza oraz jego mieszkańców. Wsparcie udzielane jest w postaci bezzwrotnych dotacji.

Instytucją zarządzającą programu jest brandenburskie Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pełni funkcję koordynatora krajowego. Wspólny Sekretariat mieści się we Frankfurcie nad Odrą, bez zmian w stosunku do edycji programu 2014-2020.

Obszar wsparcia obejmuje: po stronie polskiej – województwo lubuskie, a po stronie niemieckiej – powiaty: Märkisch-Oderland, Oder-Spree oraz Spree-Neiße, a także miasta na prawach powiatów Frankfurt nad Odrą oraz Cottbus.

Więcej informacji:

Informacje o budżecie, beneficjentach, obszarach wsparcia, priorytetach i celach programów a także dane kontaktowe Wspólnego Sekretariatu znajdują się na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz bezpośrednio na stronie programu: https://interreg-brandenburg-polska.eu

Program Interreg Polska ̶ Saksonia 2021-2027

Program Interreg Polska   ̶  Saksonia 2021-2027 jest kontynuacją programu Interreg Polska – Saksonia 2014-2020.

Obszar wsparcia obejmuje: po polskiej stronie granicy:
 
  • w województwie lubuskim: powiat żarski;
  • w województwie dolnośląskim powiaty bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, miasto Jelenia Góra, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski,
a po saksońskiej stronie granicy do obszaru wsparcia należą powiaty Bautzen i Görlitz.
 
Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP. Instytucją krajową jest Saksońskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wspólny sekretariat mieści się we Wrocławiu.
 
Więcej informacji:

Informacje o budżecie, beneficjentach, obszarach wsparcia, priorytetach i celach programów a także dane kontaktowe Wspólnego Sekretariatu znajdują się na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej  oraz bezpośrednio na stronie programu: https://interreg-brandenburg-polska.eu
 
 

Programy współpracy międzynarodowej i międzynarodowej

Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Interreg Europa Środkowa wspiera współpracę ponadnarodową, aby uczynić regiony bardziej odpornymi na wspólne wyzwania, które nie znają granic i których nie można rozwiązać w pojedynkę.

Projekty Interreg Europa Środkowa realizowane są w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego musi wchodzić minimum trzech partnerów z różnych krajów, z czego dwóch z siedzibą na obszarze wsparcia.

Obszar wsparcia obejmuje dziewięć państw Europy Środkowej: Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Austrię, Słowenię, Chorwację oraz część Niemiec i Włoch.

Instytucją Zarządzającą programem jest miasto Wiedeń. W Polsce funkcjonuje Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa, którego rolę pełni Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach).

Więcej informacji:

Informacje o beneficjentach, priorytetach i celach programów a także dane kontaktowe Instytucji Zarządzającej oraz polskiego KPK znajdują się na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej  oraz bezpośrednio na stronie programu: https://www.interreg-central.eu

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Program jest skierowany do władz publicznych, organizacji wspierających biznes, wyspecjalizowanych agencji oraz dostawców infrastruktury i usług publicznych, jako głównych podmiotów odpowiedzialnych za transformację w kierunku odporniejszego i bardziej innowacyjnego regionu. Projekty realizowane będą przez międzynarodowe konsorcja partnerskie. W ramach projektów nie można realizować dużych inwestycji.

Obszar wsparcia obejmuje dziewięć krajów, z których osiem to państwa członkowskie UE (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja i część Niemiec) oraz część Norwegii. W przypadku Polski z programu mogą korzystać wszystkie województwa.

Instytucją Zarządzającą transnarodowym programem Interreg Region Morza Bałtyckiego jest Bank Inwestycyjny Szlezwik-Holsztyn z siedzibą w Kilonii w Niemczech. W Polsce funkcjonuje Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa, którego rolę pełni Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach).

Więcej informacji:

Informacje o beneficjentach, priorytetach i celach programu, a także dane kontaktowe Instytucji Zarządzającej oraz polskiego KPK znajdują się na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej  oraz bezpośrednio na stronie programu: https://interreg-baltic.eu/

Program Interreg Europa 2021-2027

Interreg Europa 2021-2027 wspiera wymianę doświadczeń, nowatorskie rozwiązania i budowę potencjału instytucji uczestniczących w przygotowaniu i realizacji polityk rozwoju regionalnego, w tym programów celu Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu. Budżet programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 379 482 670 euro.

Obszar wsparcia obejmuje 27 krajów członkowskich UE (a więc także Polskę) oraz Norwegię i Szwajcarię.

Instytucją Zarządzającą jest francuski region Hauts-de-France. Wspólny Sekretariat mieści się w Lille, we Francji. W Polsce funkcjonuje z kolei Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa, którego rolę pełni Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach).

Więcej informacji:

Informacje o beneficjentach, priorytetach i celach programów a także dane kontaktowe Instytucji Zarządzającej oraz polskiego KPK znajdują się na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz bezpośrednio na stronie programu https://www.interregeurope.eu/ 

Program Interact 2021-2027

Interact świadczy pomoc ekspercką instytucjom, które realizują programy Interreg w Unii Europejskiej. W programie nie organizuje się naborów na wnioski o dofinansowanie projektów. Program ma na celu zwiększanie, wzmocnienie zdolności zarządzania programami Interreg, zdolności do pracy w programach współpracy oraz wzmocnienie zdolności do utrwalania i komunikowania wyników programu oraz do zwiększania widoczności jego efektów.

Program skierowany jest do instytucji, które pełnią różne funkcje w realizacji programów Interreg, w tym Instytucji Zarządzających, Wspólnych Sekretariatów, Kontrolerów krajowych, Instytucji audytowych, przedstawicieli Komitetów Monitorujących.

W ograniczonym zakresie z programu korzystają także inni interesariusze programów Interreg, np. punkty kontaktowe, europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej.
 
Więcej informacji o programie znajduje się na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej  oraz bezpośrednio na stronie programu: https://www.interact-eu.net
 
 

Inne przydatne linki:

 
 

Źródło: na podstawie i z wykorzystaniem informacji Komisji Europejskiej www.ec.europa.eu, https://interreg.eu oraz strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej poświęconej EWT www.ewt.gov.pl
 
 

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389