Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Programy UE na lata 2021-2027

Programy UE na lata 2021-2027

  • 03-02-2010
  • Autor: BRWL
  • drukuj

Horyzont Europa - Horizon Europe (HORIZON)

Horyzont Europa to program badań i innowacji UE. Program na lata 2021-2027 jest największym dotychczas programem UE w tym zakresie z łącznym budżetem 95,5 mld euro.
 
Wszystkie zaproszenia do składania wniosków Horyzontu Europa są publikowane na portalu Funding & tender opportunities.  

Więcej informacji:

Program działań na rzecz środowiska i klimatu - Programme for Environment and Climate Action (LIFE)

Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE współfinansuje, jak wskazuje nazwa, projekty ochrony środowiska i klimatu.

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków Horyzontu Europa są publikowane na portalu Funding & tender opportunities
 
Więcej informacji:

Erasmus+ Programme (ERASMUS)

Erasmus+ jest programem UE na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Erasmus+ oferuje możliwości rozwoju dla wszystkich. Program dzieli się na kilka sektorów:
  • Edukacja szkolna
  • Kształcenie i szkolenia
  • Szkolnictwo wyższe
  • Edukacja dorosłych
  • Młodzież
  • Sport
  • Jean Monnet
Informacje o zaproszeniach do składania wniosków publikuje m.in. Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Więcej informacji:
 

Europejski Korpus Solidarności - European Solidarity Corps (ESC/EKS)

Europejski Korpus Solidarności umożliwia młodym ludziom zaangażowanie się w lokalne inicjatywy oraz udział w projektach wolontariatu przynoszących korzyści społecznościom w całej Europie. Program skierowany jest do młodzieży oraz firm, organizacji i instytucji działającym w sektorze solidarnościowym.
 
Wszystkie zaproszenia do składania wniosków są publikowane na portalu Funding & tender opportunities.
 
Więcej informacji:
 

Program UE dla zdrowia - EU4Health Programme (EU4H)

Program UE dla zdrowia to odpowiedź UE na skutki pandemii COVID-19, w celu zwiększenia gotowości na sytuacje kryzysowe w UE. Pandemia uwypukliła niedoskonałości krajowych systemów opieki zdrowotnej. Program UE dla zdrowia ma pomóc w długoterminowych wyzwaniach w dziedzinie zdrowia przez budowanie silniejszych, odporniejszych i bardziej dostępnych systemów opieki zdrowotnej.

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków są publikowane na portalu Funding & tender opportunities.

Więcej informacji:

Kreatywna Europa - Creative Europe Programme (CREA)

Kreatywna Europa wspiera międzynarodowe działania artystyczne, kulturalne i audiowizualne. Program promuje różnorodność kulturową i dziedzictwo, budowanie kompetencji, rozwój publiczności europejskich dzieł. Program składa się z trzech komponentów: MEDIA, Kultura oraz komponentu międzysektorowego.

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków publikowane są na portalu Funding & tender opportunities.

Więcej informacji:

Instrument Łącząc Europę - Connecting Europe Facility (CEF)

Instrument Łącząc Europę ma na celu wspieranie wzrostu, zatrudnienia i konkurencyjności poprzez inwestycje w infrastrukturę na poziomie europejskim. CEF wspiera inwestycje infrastrukturalne w trzech sektorach: energii, transportu oraz cyfryzacji. W przypadku wsparcia infrastruktury transportowej, której dedykowana została znaczna część budżetu instrumentu, CEF Transport wspiera budowę i modernizację infrastruktury transportowej w ramach Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T).

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków są publikowane na portalu Funding & tender opportunities.

Więcej informacji:

Program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości - Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

Program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości na celu ochronę i promowanie praw i wartości zapisanych w traktatach UE i w Karcie praw podstawowych, w szczególności poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym.

CERV zastąpił program "Europa dla Obywateli" realizowany w latach 2014-2020.

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków są publikowane na portalu Funding & tender opportunities.
 
Więcej informacji:

Program Cyfrowa Europa - Digital Europe Programme (DIGITAL)

Program Cyfrowa Europa koncentruje się na udostępnianiu technologii cyfrowych przedsiębiorstwom, obywatelom i administracji publicznej.

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków są publikowane na portalu Funding & tender opportunities.   

Więcej informacji:
•    Cyfrowa Europa na stronach KE
•    Strona programu Europa Cyfrowa
 

Międzyregionalny Instrument Innowacyjno-Inwestycyjny - Interregional Innovation Investments (I3)

Międzyregionalny Instrument Innowacyjno-Inwestycyjny to instrument finansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Instrument ma na celu wspieranie międzyregionalnych inwestycji innowacyjnych na drodze do fazy komercjalizacji i skalowania oraz doprowadzenie ich projektu do poziomu inwestycyjnego. I3 będzie sprzyjał rozwojowi regionalnych i międzyregionalnych łańcuchów wartości poprzez wspieranie międzyregionalnych inwestycji innowacyjnych na wysokim poziomie gotowości technologicznej (TRL) lub pomaganie wszelkiego rodzaju innowacjom w pokonywaniu barier w wejściu na rynek. Instrument zapewnia wsparcie doradcze i finansowe.

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków są publikowane na portalu Funding & tender opportunities.

Więcej informacji:

Program na rzecz Jednolitego Rynku - Single Market Programme (SMP)

Program na rzecz Jednolitego Rynku ma pomóc jednolitemu rynkowi w osiągnięciu jego pełnego potencjału i zapewnić Europie odbudowę po pandemii COVID-19.

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków są publikowane na portalu Funding & tender opportunities.  
 
Więcej informacji:

Fundusz Innowacji - Innovation Fund (INNOVFUND)

Fundusz Innowacji jest jednym z największych na świecie programów finansowania demonstracji innowacyjnych technologii niskoemisyjnych.

Jest to kluczowy instrument finansowania służący realizacji ogólnogospodarczych zobowiązań UE w ramach porozumienia paryskiego oraz celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Fundusz będzie finansowany z dochodów ze sprzedaży uprawnień na aukcji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji i może wynieść około 10 mld euro, w zależności od ceny emisji dwutlenku węgla.

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków są publikowane na portalu Funding & tender opportunities.  

Więcej informacji:
 

Europejski Fundusz Obronny - European Defence Fund (EDF)

Europejski Fundusz Obronny jest programem UE mającym na celu finansowanie wspólnych prac badawczych i rozwojowych w zakresie sprzętu wojskowego i technologii obronnych.

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków Europejskiego Funduszu Obronnego są publikowane na portalu Funding & tender opportunities.

Więcej informacji:

Promocja unijnych produktów rolnych - Promotion of Agricultural Products (AGRIP)

Wspólna Polityka Rolna UE przewiduje wspieranie działalności promocyjnej i informacyjnej unijnych producentów produktów żywnościowych. Kampanie oferują nowe możliwości rynkowe  oraz pomagają rozwijać działalność prowadzoną przez rolników oraz przemysł spożywczy. Program oferuje wsparcie dla dwóch rodzajów działań promocyjnych: te prowadzone przez europejskie stowarzyszenia handlowe i branżowe, współfinansowane przez UE oraz te prowadzone bezpośrednio przez samą UE.

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków publikowane są na portalu Funding & tender opportunities.
 
Więcej informacji:

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji - Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)

Fundusz ma na celu skuteczne zarządzanie migracją; wdrażanie, wzmacnianie  i rozwój wspólnej polityki azylowej oraz realizację wspólnej polityki imigracyjnej.
Wszystkie zaproszenia do składania wniosków są publikowane na portalu Funding & tender opportunities.

Więcej informacji:

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności - Union Civil Protection Mechanism (UCPM)

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności to system koordynacji pomocy ratowniczej i humanitarnej na wypadek katastrof naturalnych i wynikających z działalności człowieka, których skala lub charakter przekracza możliwości reagowania kraju dotkniętego. Mechanizm stanowi instytucjonalną platformę współdziałania państw w nim uczestniczących z instytucjami unijnymi odpowiedzialnymi za sferę ochrony ludności.

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków są publikowane na portalu Funding & tender opportunities.    

Więcej informacji:
 

Program szkoleniowo-badawczy Euroatomu - Euratom Research and Training Programme (EURATOM)

Program badawczo-szkoleniowy Euratom obejmuje kluczowe badania naukowe realizowane w drodze działań bezpośrednich w dziedzinach: bezpieczeństwa jądrowego, fizycznego bezpieczeństwa jądrowego, odpadów promieniotwórczych, gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym, ochrony radiologicznej i energii termojądrowej. Program zakłada też rozszerzenie prac badawczych na zastosowanie promieniowania jonizującego niezwiązane z wytwarzaniem energii.

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków publikowane są na portalu Funding & tender opportunities.

Więcej informacji:

Fundusz Badawczy Węgla i Stali - Research Fund for Coal & Steel (RFCS)

Fundusz Badawczy Węgla i Stali współfinansuje innowacyjne i badawcze projekty w dziedzinie węgla i stali. Ponadto, zmiany do RFCS zaproponowane przez KE w 2021 roku mają przyczynić się do finansowania dużych przełomowych projektów badawczych i innowacyjnych w zakresie czystej produkcji stali, prowadzących do niemal bezemisyjnego wytwarzania stali do 2030 r.; oraz projektów badawczych dla sektora węglowego, mających na celu wsparcie sprawiedliwego przekształcenia dawniej działających kopalń węgla lub kopalń węgla w trakcie procesu zamykania, a także powiązanej infrastruktury zgodnie z Mechanizmem Sprawiedliwej Transformacji.

Więcej informacji:

Program UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych - EU Anti-fraud Programme (EUAF)

Program ma na celu ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej poprzez wspieranie działań nakierowanych na zwalczanie nieprawidłowości, nadużyć finansowych i korupcji mających wpływ na budżet UE.

Wszystkie informacje o otwartych przetargach publikowane są na portalu Funding & tenders.

Więcej informacji:

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389