Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Programy UE na lata 2021-2027

UE inwestuje 6,2 mld euro w zrównoważoną, bezpieczną i wydajną infrastrukturę transportową, m.in. w Polsce

Komisja wybrała 107 projektów w zakresie infrastruktury transportowej, które otrzymają ponad 6 mld euro dotacji UE z instrumentu „Łącząc Europę”, unijnego instrumentu na rzecz inwestycji strategicznych w infrastrukturę transportową. Ponad 80 % środków zostanie przeznaczone na wsparcie projektów, które zapewniają wydajniejszą, bardziej ekologiczną i inteligentniejszą sieć kolejową, żeglugę śródlądową i szlaki morskie wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Ponadto projekty wzmocnią korytarze solidarnościowe UE-Ukraina, utworzone w celu ułatwienia eksportu i importu Ukrainy.
Do finansowania priorytetowo potraktowano również główne transgraniczne połączenia kolejowe wzdłuż sieci bazowej TEN- T. Należą do nich między innymi tunel bazowy Brenner (połączenie Włoch i Austrii), Rail Baltica (połączenie trzech państw bałtyckich i Polski z resztą Europy), a także odcinek transgraniczny między Niemcami a Niderlandami (Emmerich-Oberhausen).
Porty morskie w Irlandii, Grecji, Hiszpanii, na Łotwie, Litwie, w Niderlandach i Polsce otrzymają środki finansowe na rozwój zasilania energią elektryczną z lądu w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych ze statków zacumowanych.
W celu dostosowania żeglugi śródlądowej do przyszłych wyzwań, infrastruktura wzdłuż transgranicznych dróg wodnych Sekwana-Skalda między Francją a Belgią zostanie zmodernizowana. Modernizowane zostaną również porty śródlądowe na Dunaju i dorzeczach Renu, takie jak Wiedeń i Andernach.
Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo i interoperacyjność unijnego transportu kolejowego, europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) zostanie zainstalowany na pociągach i liniach kolejowych w Czechach, Danii, Niemczech, Francji, Austrii i na Słowacji. Na drogach kilka państw członkowskich UE wdroży inteligentne systemy i usługi transportowe (ITS), w szczególności współpracujące ITS (C-ITS) na rzecz bezpieczniejszego i wydajniejszego transportu. Kilka państw członkowskich otrzyma wsparcie dla europejskich projektów zarządzania ruchem lotniczym w celu zwiększenia efektywności transportu lotniczego i utworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.
Spośród łącznej liczby 353 projektów złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków opublikowane w 2022 r. wybrano 107 projektów, są wśród nich projekty z Polski.
Finansowanie UE będzie miało formę dotacji, które zostaną wykorzystane do współfinansowania całkowitych kosztów projektu.
W ramach programu „Łącząc Europę” – Transport na lata 2021–2027 udostępniono 25,8 mld EUR na dotacje na współfinansowanie projektów TEN-T w państwach członkowskich UE. Od 2014 r. w ramach instrumentu „Łącząc Europę” wsparto prawie 1300 projektów o łącznej wartości 29,4 mld EUR w sektorze transportu (z wyłączeniem zaproponowanego dziś wyboru).
W ramach instrumentu „Łącząc Europę” – Transport dostępne są dalsze możliwości finansowania: zaproszenie do składania wniosków w sprawie mobilności wojskowej na 2023 r. jest obecnie otwarte do dnia 21 września 2023 r., a zaproszenia do składania wniosków dotyczące infrastruktury paliw alternatywnych – do dnia 7 listopada 2023 r. Kolejne zaproszenia do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – Transport zostaną ogłoszone pod koniec września 2023 r.
 
Źródło: KomisjaEuropejska.

Komisja pogłębia integrację Ukrainy z jednolitym rynkiem UE za pośrednictwem instrumentu „Łącząc Europę” w celu finansowania infrastruktury

Komisarz ds. transportu Adina Vălean oraz wicepremier ds. odbudowy Ukrainy i minister rozwoju społeczności lokalnych i infrastruktury Oleksandr Kubrakow podpisali 6 czerwca 2023 r. we Lwowie umowę o stowarzyszeniu Ukrainy z programem „Łącząc Europę”.
Umowa ta pozwoli ukraińskim promotorom projektów ubiegać się o finansowanie unijne na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowana w dziedzinie transportu, energii i technologii cyfrowych poprawiające połączenia Ukrainy z sąsiadami z UE. Będzie ona sprzyjać integracji Ukrainy z jednolitym rynkiem UE i wpłynie korzystnie na wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność.
Ukraina odważnie odpiera niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję Rosji, a wsparcie i solidarność Unii pozostają niezachwiane. Dzisiejsza umowa jest kolejnym krokiem zbliżającym Ukrainę do UE poprzez wprowadzenie jej do połączonych sieci transeuropejskich.
Jeśli chodzi o transport, ukraińskie władze i przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o finansowanie, korzystając z przyszłych zaproszeń do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę – transport” w trwającym obecnie okresie programowania (2021–2027). Kolejne zaproszenie zostanie ogłoszone we wrześniu 2023 r. Kryteria kwalifikowalności dla państw trzecich będą miały zastosowanie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) – w tym kontekście priorytetowo traktowane są działania wzmacniające łączność między siecią bazową państw członkowskich a sieciami w państwach trzecich.
Jeśli chodzi o energetykę, ukraińscy promotorzy projektów dotyczących infrastruktury powiązanej z infrastrukturą energetyczną państw członkowskich UE już teraz mają możliwość ubiegania się o status projektów będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania zgodnie ze zmienionymi przepisami UE w dziedzinie infrastruktury energetycznej. Projekty będące przedmiotem wzajemnego zainteresowania to nowa koncepcja wprowadzona zmienionym rozporządzeniem w sprawie transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E), dzięki której projekty infrastrukturalne łączące państwa trzecie z UE będą mogły korzystać z usprawnionych procedur wydawania zezwoleń i lepszego dostępu do finansowania. Uzyskanie takiego statusu jest warunkiem wstępnym uprawniającym promotorów projektów do ubiegania się o finansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę – energia”. Dzięki dzisiejszej umowie udostępnione zostaną nowe środki finansowe na realizację tego typu projektów w Ukrainie. W listopadzie 2023 r. Komisja opublikuje kolejną unijną listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz, w tym – po raz pierwszy – projektów będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania z państwami trzecimi. Ukraina będzie mogła również uzyskać wsparcie ze środków instrumentu „Łącząc Europę – energia” na projekty transgraniczne w dziedzinie energii odnawialnej.
Cyfrowa część instrumentu „Łącząc Europę” (instrument „Łącząc Europę – technologie cyfrowe”) zapewnia wsparcie dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie łączności cyfrowej, w szczególności dotyczących sieci szkieletowych łączących UE z państwami trzecimi zgodnie ze strategią Global Gateway oraz rozwoju bezpiecznej, zrównoważonej i wysokowydajnej infrastruktury, w tym sieci gigabitowych i sieci mobilnych piątej generacji (5G). Po ogłoszeniu kolejnych zaproszeń do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę – technologie cyfrowe” podmioty w Ukrainie będą mogły ubiegać się o współfinansowanie projektów mających na celu zwiększenie przepustowości, bezpieczeństwa i odporności sieci połączeń cyfrowych między Ukrainą a jej sąsiadami z UE.
Instrument „Łącząc Europę” przyczynia się do osiągniecia celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz założeń cyfrowej dekady 2030 polegających na promowaniu ekologicznych i zrównoważonych transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych oraz cyfryzacji. W tym celu instrument „Łącząc Europę” na lata 2021–2027 przewiduje różne wkłady finansowe, głównie w formie dotacji, o różnej stopie współfinansowania w zależności od rodzaju projektu. W ramach instrumentu „Łącząc Europę – transport” przeznaczono 25,8 mld euro na dotacje z budżetu UE na lata 2021–2027 w celu współfinansowania projektów transportowych w państwach członkowskich UE. W ramach części instrumentu „Łącząc Europę” dotyczącej energii 5,8 mld euro udostępniono na współfinansowanie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach rozporządzenia TEN-E, a także projektów transgranicznych w dziedzinie energii odnawialnej. Instrument „Łącząc Europę – technologie cyfrowe” zainwestuje 2 mld euro w europejską infrastrukturę łączności i będzie stymulować wdrażanie i upowszechnienie sieci 5G przez społeczności lokalne.
 
Źródło: Komisja Europejska.

Programy UE na lata 2021-2027

  • 03-02-2010
  • Autor: BRWL
  • drukuj

Horyzont Europa - Horizon Europe (HORIZON)

Horyzont Europa to program badań i innowacji UE. Program na lata 2021-2027 jest największym dotychczas programem UE w tym zakresie z łącznym budżetem 95,5 mld euro.
 
Wszystkie zaproszenia do składania wniosków Horyzontu Europa są publikowane na portalu Funding & tender opportunities.  

Więcej informacji:

Program działań na rzecz środowiska i klimatu - Programme for Environment and Climate Action (LIFE)

Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE współfinansuje, jak wskazuje nazwa, projekty ochrony środowiska i klimatu.

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków Horyzontu Europa są publikowane na portalu Funding & tender opportunities
 
Więcej informacji:

Erasmus+ Programme (ERASMUS)

Erasmus+ jest programem UE na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Erasmus+ oferuje możliwości rozwoju dla wszystkich. Program dzieli się na kilka sektorów:
  • Edukacja szkolna
  • Kształcenie i szkolenia
  • Szkolnictwo wyższe
  • Edukacja dorosłych
  • Młodzież
  • Sport
  • Jean Monnet
Informacje o zaproszeniach do składania wniosków publikuje m.in. Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Więcej informacji:
 

Europejski Korpus Solidarności - European Solidarity Corps (ESC/EKS)

Europejski Korpus Solidarności umożliwia młodym ludziom zaangażowanie się w lokalne inicjatywy oraz udział w projektach wolontariatu przynoszących korzyści społecznościom w całej Europie. Program skierowany jest do młodzieży oraz firm, organizacji i instytucji działającym w sektorze solidarnościowym.
 
Wszystkie zaproszenia do składania wniosków są publikowane na portalu Funding & tender opportunities.
 
Więcej informacji:
 

Program UE dla zdrowia - EU4Health Programme (EU4H)

Program UE dla zdrowia to odpowiedź UE na skutki pandemii COVID-19, w celu zwiększenia gotowości na sytuacje kryzysowe w UE. Pandemia uwypukliła niedoskonałości krajowych systemów opieki zdrowotnej. Program UE dla zdrowia ma pomóc w długoterminowych wyzwaniach w dziedzinie zdrowia przez budowanie silniejszych, odporniejszych i bardziej dostępnych systemów opieki zdrowotnej.

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków są publikowane na portalu Funding & tender opportunities.

Więcej informacji:

Kreatywna Europa - Creative Europe Programme (CREA)

Kreatywna Europa wspiera międzynarodowe działania artystyczne, kulturalne i audiowizualne. Program promuje różnorodność kulturową i dziedzictwo, budowanie kompetencji, rozwój publiczności europejskich dzieł. Program składa się z trzech komponentów: MEDIA, Kultura oraz komponentu międzysektorowego.

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków publikowane są na portalu Funding & tender opportunities.

Więcej informacji:

Instrument Łącząc Europę - Connecting Europe Facility (CEF)

Instrument Łącząc Europę ma na celu wspieranie wzrostu, zatrudnienia i konkurencyjności poprzez inwestycje w infrastrukturę na poziomie europejskim. CEF wspiera inwestycje infrastrukturalne w trzech sektorach: energii, transportu oraz cyfryzacji. W przypadku wsparcia infrastruktury transportowej, której dedykowana została znaczna część budżetu instrumentu, CEF Transport wspiera budowę i modernizację infrastruktury transportowej w ramach Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T).

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków są publikowane na portalu Funding & tender opportunities.

Więcej informacji:

Program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości - Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

Program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości na celu ochronę i promowanie praw i wartości zapisanych w traktatach UE i w Karcie praw podstawowych, w szczególności poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym.

CERV zastąpił program "Europa dla Obywateli" realizowany w latach 2014-2020.

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków są publikowane na portalu Funding & tender opportunities.
 
Więcej informacji:

Program Cyfrowa Europa - Digital Europe Programme (DIGITAL)

Program Cyfrowa Europa koncentruje się na udostępnianiu technologii cyfrowych przedsiębiorstwom, obywatelom i administracji publicznej.

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków są publikowane na portalu Funding & tender opportunities.   

Więcej informacji:
•    Cyfrowa Europa na stronach KE
•    Strona programu Europa Cyfrowa
 

Międzyregionalny Instrument Innowacyjno-Inwestycyjny - Interregional Innovation Investments (I3)

Międzyregionalny Instrument Innowacyjno-Inwestycyjny to instrument finansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Instrument ma na celu wspieranie międzyregionalnych inwestycji innowacyjnych na drodze do fazy komercjalizacji i skalowania oraz doprowadzenie ich projektu do poziomu inwestycyjnego. I3 będzie sprzyjał rozwojowi regionalnych i międzyregionalnych łańcuchów wartości poprzez wspieranie międzyregionalnych inwestycji innowacyjnych na wysokim poziomie gotowości technologicznej (TRL) lub pomaganie wszelkiego rodzaju innowacjom w pokonywaniu barier w wejściu na rynek. Instrument zapewnia wsparcie doradcze i finansowe.

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków są publikowane na portalu Funding & tender opportunities.

Więcej informacji:

Program na rzecz Jednolitego Rynku - Single Market Programme (SMP)

Program na rzecz Jednolitego Rynku ma pomóc jednolitemu rynkowi w osiągnięciu jego pełnego potencjału i zapewnić Europie odbudowę po pandemii COVID-19.

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków są publikowane na portalu Funding & tender opportunities.  
 
Więcej informacji:

Fundusz Innowacji - Innovation Fund (INNOVFUND)

Fundusz Innowacji jest jednym z największych na świecie programów finansowania demonstracji innowacyjnych technologii niskoemisyjnych.

Jest to kluczowy instrument finansowania służący realizacji ogólnogospodarczych zobowiązań UE w ramach porozumienia paryskiego oraz celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Fundusz będzie finansowany z dochodów ze sprzedaży uprawnień na aukcji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji i może wynieść około 10 mld euro, w zależności od ceny emisji dwutlenku węgla.

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków są publikowane na portalu Funding & tender opportunities.  

Więcej informacji:
 

Europejski Fundusz Obronny - European Defence Fund (EDF)

Europejski Fundusz Obronny jest programem UE mającym na celu finansowanie wspólnych prac badawczych i rozwojowych w zakresie sprzętu wojskowego i technologii obronnych.

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków Europejskiego Funduszu Obronnego są publikowane na portalu Funding & tender opportunities.

Więcej informacji:

Promocja unijnych produktów rolnych - Promotion of Agricultural Products (AGRIP)

Wspólna Polityka Rolna UE przewiduje wspieranie działalności promocyjnej i informacyjnej unijnych producentów produktów żywnościowych. Kampanie oferują nowe możliwości rynkowe  oraz pomagają rozwijać działalność prowadzoną przez rolników oraz przemysł spożywczy. Program oferuje wsparcie dla dwóch rodzajów działań promocyjnych: te prowadzone przez europejskie stowarzyszenia handlowe i branżowe, współfinansowane przez UE oraz te prowadzone bezpośrednio przez samą UE.

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków publikowane są na portalu Funding & tender opportunities.
 
Więcej informacji:

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji - Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)

Fundusz ma na celu skuteczne zarządzanie migracją; wdrażanie, wzmacnianie  i rozwój wspólnej polityki azylowej oraz realizację wspólnej polityki imigracyjnej.
Wszystkie zaproszenia do składania wniosków są publikowane na portalu Funding & tender opportunities.

Więcej informacji:

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności - Union Civil Protection Mechanism (UCPM)

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności to system koordynacji pomocy ratowniczej i humanitarnej na wypadek katastrof naturalnych i wynikających z działalności człowieka, których skala lub charakter przekracza możliwości reagowania kraju dotkniętego. Mechanizm stanowi instytucjonalną platformę współdziałania państw w nim uczestniczących z instytucjami unijnymi odpowiedzialnymi za sferę ochrony ludności.

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków są publikowane na portalu Funding & tender opportunities.    

Więcej informacji:
 

Program szkoleniowo-badawczy Euroatomu - Euratom Research and Training Programme (EURATOM)

Program badawczo-szkoleniowy Euratom obejmuje kluczowe badania naukowe realizowane w drodze działań bezpośrednich w dziedzinach: bezpieczeństwa jądrowego, fizycznego bezpieczeństwa jądrowego, odpadów promieniotwórczych, gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym, ochrony radiologicznej i energii termojądrowej. Program zakłada też rozszerzenie prac badawczych na zastosowanie promieniowania jonizującego niezwiązane z wytwarzaniem energii.

Wszystkie zaproszenia do składania wniosków publikowane są na portalu Funding & tender opportunities.

Więcej informacji:

Fundusz Badawczy Węgla i Stali - Research Fund for Coal & Steel (RFCS)

Fundusz Badawczy Węgla i Stali współfinansuje innowacyjne i badawcze projekty w dziedzinie węgla i stali. Ponadto, zmiany do RFCS zaproponowane przez KE w 2021 roku mają przyczynić się do finansowania dużych przełomowych projektów badawczych i innowacyjnych w zakresie czystej produkcji stali, prowadzących do niemal bezemisyjnego wytwarzania stali do 2030 r.; oraz projektów badawczych dla sektora węglowego, mających na celu wsparcie sprawiedliwego przekształcenia dawniej działających kopalń węgla lub kopalń węgla w trakcie procesu zamykania, a także powiązanej infrastruktury zgodnie z Mechanizmem Sprawiedliwej Transformacji.

Więcej informacji:

Program UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych - EU Anti-fraud Programme (EUAF)

Program ma na celu ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej poprzez wspieranie działań nakierowanych na zwalczanie nieprawidłowości, nadużyć finansowych i korupcji mających wpływ na budżet UE.

Wszystkie informacje o otwartych przetargach publikowane są na portalu Funding & tenders.

Więcej informacji:

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389