Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Programy Wpólnotowe 2014-2020

Programy Wpólnotowe 2014-2020

 • 03-02-2010
 • Autor: BRWL
 • drukuj

Program ramowy badań i innowacji Horyzont 2020

Horyzont 2020 jest programem finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet to prawie 80 mld euro. Zadaniem Programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Program oparty jest na trzech filarach:
 
 I filar:  Doskonała baza naukowa:
 1. Europejskie Centrum Badawcze
 2. Działania Marie Skłodowska-Curie
 3. Przyszłe technologie i technologie przyszłości
 4. Europejska infrastruktura badawcza w tym e-infrastruktura
 II filar:  Wiodąca pozycja w przemyśle:
 1. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT)
 2. Nanotechnologie, zaawansowane materiały, biotechnologia i produkcja
 3. Przestrzeń kosmiczna
 4. Dostęp do kapitału ryzyka
 5. Innowacje w MŚP 
III filar: wyzwania społeczne
 1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrobyt
 2. Bezpieczeństwo żywności, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania morskie, nadmorskie i wód śródlądowych oraz biogospodarka
 3. Bezpieczna, czysta i efektywna energia
 4. Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
 5. Działania związane z klimatem, środowisko, efektywne wykorzystywanie zasobów oraz surowce
 6. Europa w zmieniającym się świecie – włączające, innowacyjne społeczeństwo
 7. Bezpieczne społeczeństwo 
Dodatkowe działania:
 1. Rozpowszechnianie doskonałości oraz poszerzanie uczestnictwa
 2. Nauka z i dla społeczeństwa 
Strona internetowa programu Horyzont 2020: zobacz
Portal uczestników Horyzont 2020: zobacz 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Polsce: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk: zobacz
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 Tekst mający znaczenie dla EOG: zobacz

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP COSME

COSME to program, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich. Cele programu to: 
 1. Poprawa dostępu MŚP do finansowania  w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych;
 2. Poprawa dostępu do rynków, zarówno unijnych jak i globalnych;
 3. Poprawa warunków ramowych konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw unijnych, w szczególności MŚP, w tym w sektorze turystyki;
 4. Promowanie przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości  
Strona internetowa programu COSME: zobacz
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE Tekst mający znaczenie dla EOG: zobacz 

Program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu Erasmus+

Program Erasmus+ to wspólnotowy program ramowy na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i po raz pierwszy również sportu. Erasmus+ zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). 
 
Program wspiera finansowo instytucje i organizacje edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu przyczyniając się jednocześnie do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Działania programu koncentrują się na edukacji formalnej i pozaformalnej poprzez zagraniczną mobilność uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspieranie budowy partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy. Ważnym elementem programu jest współpraca międzysektorowa oraz wzmacnianie współpracy sektora edukacji i środowiskiem pracy. 
 
Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Program wspiera również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit. 
 
Działania programu Erasmus+: 
 1. Działania kluczowe 1: Mobilność edukacyjna
 2. Działania kluczowe 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
 3. Działania kluczowe 3: Wsparcie w reformowaniu polityk
 4. Działania Jean Monnet 
 5. Działania w obszarze sportu (wsparcie dla partnerstw sportowych, w tym nienastawione na zysk imprezy sportowe, wsparcie dla organizacji partnerskich uczestniczących w projektach opartych na współpracy).  
Strona internetowa programu ERASMUS+: zobacz
Polska strona internetowa programu: zobacz
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+” : unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE Tekst mający znaczenie dla EOG: zobacz

Program ramowy dla sektora kultury i sektora kreatywnego Kreatywna Europa

Kreatywna Europa jest programem dofinansowującym inicjatywy sektora kultury, takie jak promocja współpracy międzynarodowej, platformy współpracy, networking oraz tłumaczenia literackie, inicjatywy rozwoju i promocji rozwoju mediów i prac audiowizualnych a także inicjatywy wsparcia dystrybucji oraz dostępu do rynków mediów oraz prac audiowizualnych.
 
Program zawiera trzy komponenty - subprogramy:
 1. komponent Kultura (sektor kultury i sektor kreatywny)
 2. komponent MEDIA (sektor audiowizualny)
 3. komponent międzysektorowy (cały sektor kultury i sektor kreatywny ) 
Ponadto z programu finansowane są takie inicjatywy europejskiej jak: Europejska Stolica Kultury, znak dziedzictwa europejskiego, Europejskie Dni Dziedzictwa oraz 5 nagród europejskich (nagroda UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego/nagrody „Europa Nostra”, nagroda UE w dziedzinie architektury współczesnej, Europejska Nagroda Literacka, nagrody „European Border Breakers” oraz nagroda programu MEDIA Unii Europejskiej). 
 
Strona internetowa programu Kreatywna Europa: zobacz 
Polska strona internetowa programu: zobacz 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Kreatywna Europa” (2014–2020) i uchylające decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE Tekst mający znaczenie dla EOG: zobacz 

Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE

 LIFE jest programem wspólnotowym finansującym działania nakierowane na wspieranie przejścia w kierunku gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu, ochronę i poprawę jakości środowiska oraz zatrzymywanie i odwrócenie procesu utraty różnorodności biologicznej, w tym wspieranie sieci „Natura 2000” i przeciwdziałanie degradacji ekosystemów. Ponadto celem LIFE koncentrują się także na poprawie rozwoju, realizacji i egzekwowania unijnej polityki i przepisów prawnych dotyczących środowiska i klimatu, a także pełnienie roli katalizatora i działania na rzecz integracji i włączania celów w zakresie środowiska i klimatu do głównego nurtu innych unijnych strategii politycznych, jak również do praktyki sektorów publicznego i prywatnego. Program wspiera lepsze zarządzanie w zakresie środowiska i klimatu na wszystkich poziomach, w tym większego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych. 
 
Program realizowany jest za pomocą dwóch podprogramów:
 1. działań na rzecz środowiska,
 2. działań na rzecz klimatu. 
Strona internetowa programu LIFE: zobacz 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 614/2007 Tekst mający znaczenie dla EOG: zobacz

Program Prawa, równość i obywatelstwo

Prawa, równość i obywatelstwo to wspólnotowy program, którego celem jest propagowanie i ochrona praw i wolności obywateli, które gwarantują im Traktaty, Karta Praw Podstawowych i wszelkie prawodawstwo unijne. Program wspiera inicjatywy promujące wdrażanie niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną; zapobieganie rasizmowi, ksenofobii, homofobii i innym formom nietolerancji oraz zwalczanie tych zjawisk; działania zapobiegające wszelkim formom przemocy czy też działania, które przyczyniają się do  zapewnienia najwyższego poziomu ochrony prywatności i danych osobowych. Program wspiera również propagowanie praw wynikających z obywatelstwa Unii i przyczynienie się do lepszego korzystania z nich, również praw wynikających z prawa Unii takich jak np. praw konsumentów. 
 
Strona internetowa programu Prawa, równość i obywatelstwo: zobacz
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020. Tekst mający znaczenie dla EOG: zobacz

Program Sprawiedliwość

Program Sprawiedliwość ma na celu przyczynienie się do dalszego rozwoju europejskiej przestrzeni sprawiedliwości, wspierając współpracę sądową w sprawach cywilnych i karnych m.in. poprzez wspieranie i propagowanie szkoleń kadr wymiaru sprawiedliwości, ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w tym wspieranie praw ofiar przestępstw przy jednoczesnym poszanowaniu prawa do obrony. Program obejmuje swoim zakresem również niektóre działania w dziedzinie polityki antynarkotykowej i zapobiegania przestępczości.
 
Strona internetowa programu Sprawiedliwość: zobacz
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1382/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Sprawiedliwość” na lata 2014–2020 Tekst mający znaczenie dla EOG: zobacz

Program Europa dla obywateli

Program Europa dla obywateli ma na celu zwiększenie świadomości obywateli o historii i integracji europejskiej, wspólnych wartości Unii, wspieranie pokoju oraz pomoc obywatelom w lepszym zrozumieniu polityki UE i jej wpływie na ich codzienne życie. 
 
Strona internetowa programu Europa dla obywateli: zobacz
Polska strona internetowa programu: zobacz 
Rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. ustanawiające program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020: zobacz
 
 
 
Źródło opracowania: strony internetowe  Komisji Europejskiej oraz Krajowych Punktów Kontaktowych programów. 

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389