Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Lubuscy posłowie do Parlamentu Europejskiego

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

W poniedziałek 10 lipca rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Posłowie zajmą się m.in. przepisami ws. odbudowy zasobów przyrodniczych, europejskim aktem w sprawie czipów oraz ochroną dziennikarzy i aktywistów przed zastraszaniem procesami sądowymi.
Pierwszego dnia sesji odbędzie się debata plenarna na temat działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego w roku 2022. Posłowie omówią również nowe przepisy mające na celu zapobieganie oraz kontrolę zanieczyszczeń z dużych instalacji rolno-przemysłowych. Projekt przepisów popiera zamiar Komisji, aby objąć przepisami również instalacje przemysłu wydobywczego (kopalnie), duże instalacje produkujące baterie (z wyjątkiem tych, które wyłącznie montują moduły baterii i zestawy baterii) oraz hodowlę bydła na większą skalę, a także więcej hodowli trzody chlewnej i drobiu w porównaniu z obecnymi przepisami. W poniedziałek posłowie zajmą się również nowymi przepisami dotyczącymi infrastruktury paliw alternatywnych (rozmieszczenia stacji ładowania samochodów elektrycznych, co najmniej co 60 km i czystszego paliwa morskiego). Posłowie mają zatwierdzić nowe przepisy w celu zwiększenia oszczędności energii. Nowe prawo, uzgodnione już między negocjatorami Parlamentu i Rady, wymaga zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i końcowej o 11,7% do 2030 r. (w stosunku do prognoz z 2020 roku). W poniedziałek posłowie będą także debatować i głosować nad stanowiskiem ws. przepisów chroniących dziennikarzy, aktywistów, naukowców, badaczy i artystów przed działaniami prawnymi mającymi na celu ich uciszenie. Projekt dyrektywy przewiduje minimalne standardy ochrony przed strategicznym powództwem zmierzającym do stłumienia debaty publicznej (SLAPP) w UE poprzez wcześniejsze oddalenie takich spraw, zobowiązanie powoda do pokrycia kosztów postępowania i nieuznawanie wyroków państw trzecich. W poniedziałek Parlament będzie debatował także nad europejską inicjatywą obywatelską „Save Cruelty Free Cosmetics”, mającą na celu zaprzestanie wszelkich testów na zwierzętach.
We wtorek posłowie będą debatować nad unijnymi przepisami o odbudowie zasobów przyrodniczych. Ponieważ w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności nie było większości popierającej zmienione przepisy, komisja parlamentarna przedłożyła na posiedzeniu plenarnym wniosek o odrzucenie wniosku Komisji Europejskiej. Drugiego dnia sesji Parlament ma zatwierdzić wzmocnienie dostaw i produkcji czipów. Przepisy zabezpieczyłyby dostawy czipów do UE poprzez zwiększenie produkcji i stworzenie środków nadzwyczajnych na wypadek niedoborów. We wtorek odbędzie się także debata „Pandemia COVID-19: wyciągnięte wnioski i zalecenia na przyszłość”, podczas której posłowie omówią zalecenia w sprawie skuteczniejszego zarządzania kryzysowego w UE i gotowości na przyszłe kryzysy zdrowotne. Po debacie na temat prawa wyborczego, komisji śledczej i praworządności w Polsce, która odbyła się na poprzedniej sesji plenarnej, Parlament ma przyjąć rezolucję krytykującą zmiany w ordynacji wyborczej i „Lex Tusk”. Drugiego dnia sesji posłowie zajmą się również sprawozdaniem posłanki Anny ZALEWSKIEJ ws.  wspierania i dostosowywania szkoleń zawodowych jako narzędzia sukcesu pracowników i podstawowego elementu gospodarki UE w nowym przemyśle 4.0.
Trzeciego dnia sesji posłowie omówią konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej 29–30 czerwca 2023 r. Zajmą się także propozycjami poprawy zasad przejrzystości, uczciwości i odpowiedzialności Parlamentu Europejskiego. Projekt sprawozdania parlamentarnej komisji specjalnej ds. ingerencji zagranicznej, przejrzystości i odpowiedzialności określa średnio- i długoterminowe działania, które należy podjąć, oraz zawiera zalecenia dotyczące reform. Posłowie omówią również sprawozdania posła Patryka JAKIEGO ws. wymiany informacji cyfrowych w sprawach związanych z terroryzmem oraz wymiany informacji i współpracy dotyczącej przestępstw terrorystycznych: dostosowania do unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Źródło: Parlament Europejski.

8 maja rozpoczęła się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Pierwszego dnia sesji posłowie debatowali nad stanowiskiem ws. nowego prawa, którego celem jest ograniczenie emisji metanu z sektora energetycznego. Tekst wzmacnia zobowiązania do wykrywania i naprawy wycieków metanu, a posłowie chcą, aby importowany węgiel i gaz były objęte nową legislacją od 2026 roku. W poniedziałek posłowie omówili także projekt rezolucji, w której wzywa się do zwiększenia funduszy na unijny program „Owoce, warzywa i mleko w szkole” oraz na dystrybucję nieprzetworzonych, ekologicznych i lokalnych produktów. Pierwszego dnia sesji posłowie omówili również sprawozdanie posła Adama BIELANA w sprawie strategii normalizacji dla jednolitego rynku.

We wtorek 9 maja w godzinach 10.30-12.00 kanclerz Niemiec Olaf Scholz przedstawił posłom do PE swoje przemyślenia na temat przyszłości UE i wyzwań stojących przed Europą. Była to już dziesiąta debata z cyklu „Oto Europa”, która odbyła się w Parlamencie Europejskim. Drugiego dnia sesji odbyły się głosowania nad sprawozdaniami posłów Joachima BRUDZIŃSKIEGO oraz Ryszarda CZARNECKIEGO w sprawie absolutorium z wykonania budżetów wspólnych przedsięwzięć UE za rok budżetowy 2021. We wtorek odbyła się także debata nad przystąpieniem UE do konwencji stambulskiej o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Opinia Trybunału Sprawiedliwości UE z 6 października 2021 roku potwierdziła, że UE może ratyfikować konwencję stambulską nawet przy braku jednomyślności. Rada zwróciła się do Parlamentu o zgodę na zakończenie tego procesu. Posłowie będą także głosować nad zawieszeniem na kolejny rok ceł importowych UE na ukraińskie produkty rolne, aby wesprzeć gospodarkę Ukrainy oraz debatować nad wpływem tego importu na ceny w UE. Obecne instrumenty wygasną 5 czerwca 2023 roku. Zgodnie z nowym wnioskiem zawieszenie ceł importowych, ceł antydumpingowych i środków ochronnych na ukraiński eksport do UE zostanie przedłużone o kolejny rok, w związku z wojną wywołaną przez Rosję, która utrudnia Ukrainie handel z resztą świata. We wtorek posłowie przyjęli także stanowisko negocjacyjne w sprawie przepisów, mających poprawić oznakowanie produktów, wydłużyć ich trwałość i położyć kres wprowadzającym w błąd oświadczeniom. Projekt przygotowany przez parlamentarną komisję ds. rynku wewnętrznego zakazuje używania pseudoekologicznego marketingu, opartego na ogólnych informacjach, takich jak „przyjazny dla środowiska”, „naturalny”, „biodegradowalny”, „neutralny dla klimatu” czy „eko”, jeśli nie są one poparte szczegółowymi dowodami.
W środę posłowie będą debatować nad udziałem rolników w zielonej transformacji oraz nad tym, jak skuteczniej pomóc sektorowi rolnemu. Podczas debaty z Komisją i szwedzką Prezydencją, posłowie prawdopodobnie podkreślą potrzebę wsparcia unijnych rolników w dostosowaniu się do bardziej ekologicznych praktyk rolniczych i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Europie. Trzeciego dnia sesji, podczas uroczystego posiedzenia w Parlamencie Europejskim wystąpi prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa. Posłowie omówią również przypadki łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa na świecie.
W ostatnim dniu sesji plenarnej posłowie omówą europejską inicjatywę obywatelską „Nie dla obcinania płetw rekinom i handlu nimi” oraz kwestię ochrony i odbudowy ekosystemów morskich w celu zapewnienia zrównoważonego i odpornego rybołówstwa.
 
Źródło: Parlament Europejski.

Lubuscy posłowie do Parlamentu Europejskiego

  • 13-06-2014
  • Autor: BRWL
  • drukuj
W wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 26 maja 2019 roku, mieszkańcy okręgu lubusko-zachodniopomorskiego wybrali czterech posłów, którzy będą reprezentować oba województwa w ciągu kolejnych 5 lat w Parlamencie Europejskim.
 
Bartosz Arłukowicz
Partia polityczna w Polsce: Platforma Obywatelska
Grupa polityczna w Parlamencie Europejskim: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
Członek komisji parlamentarnych: Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności; Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (członek-zastępca).
oraz: Delegacji do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej (DCAM), Delegacji do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (D-LAT) i Delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią (DCAS) (członek-zastępca).
Profil posła na stronie Parlementu Europejskiego: zobacz   
 
Joachim Stanisław Brudziński
Partia polityczna w Polsce: Prawo i Sprawiedliwość
Grupa polityczna w Parlamencie Europejskim: Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Członek komisji parlamentarnych: Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych; Komisji Kontroli Budżetowej (członek-zastępca).
oraz:  Delegacji do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja (D-TR), Delegacji do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii (D-BR)(członek-zastępca), Delegacji do spraw stosunków z Mercosurem (DMER)(członek-zastępca) i Delegacji do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (DLAT) (członek-zastępca).
Profil posła na stronie Parlamentu Europejskiego: zobacz
 
Prof. Bogusław Liberadzki
Partia polityczna w Polsce: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Grupa polityczna w Parlamencie Europejskim: Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
Członek komisji parlamentarnych: Komisji Transportu i Turystyki, Komisji Kontroli Budżetowej (członek -zastępca)
oraz: Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi (D-US) i Delegacji do spraw stosunków z Izraelem (D-IL) (członek-zastępca)
Profil posła na stronie Parlamentu Europejskiego: zobacz
 
Elżbieta Rafalska
Partia polityczna w Polsce: Prawo i Sprawiedliwość
Grupa  polityczna w Parlamencie Europejskim: Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Członkini komisji parlamentarnych: Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,  Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 
oraz: Delegacji do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii (D-BR), Delegacji do spraw stosunków z Mercosurem (DMER) i Delegacji do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (DLAT)
Profil posłanki na stronie Parlamentu Europejskiego: zobacz
 
 
 

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389