Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Młodzież > Młodzi On-Life

Erasmus+: wybrano 159 projektów na rzecz modernizacji szkolnictwa wyższego na świecie

Komisja wybrała dziś 159 projektów, które będą finansowane w ramach programu Erasmus+ poświęconego budowaniu potencjału w szkolnictwie wyższym, który wspiera modernizację i jakość szkolnictwa wyższego w państwach trzecich na całym świecie. Wszystkie te projekty łączy nadrzędny cel, jakim jest wspieranie współpracy międzynarodowej w szkolnictwie wyższym, poprawa systemów edukacji oraz zwiększanie wzrostu i dobrobytu w skali globalnej.
Dzięki wybranym w tym roku projektom 2,5 tysiąca podmiotów szkolnictwa wyższego z blisko 130 państw z UE i z całego świata będzie współpracować, aby modernizować i internacjonalizować szkolnictwo wyższe. Budżet na 2023 r., wynoszący ogółem 115,3 mln euro, zostanie przeznaczony między innymi na profesjonalizację matematyki w Afryce Środkowej, studia uniwersyteckie w dziedzinie prawa na rzecz równości i sprawiedliwości dla grup szczególnie wrażliwych w Ameryce Łacińskiej, programy nauczania na rzecz zrównoważonej niebieskiej gospodarki w południowym regionie Morza Śródziemnego, a także kursy dotyczące zmian transformacyjnych w edukacji zdrowotnej w południowo-wschodniej Azji. Wybrane projekty z innych regionów dotyczą umiejętności w zakresie przedsiębiorczości dla kobiet w Azji Środkowej, gotowości edukacji cyfrowej w regionie Bałkanów Zachodnich, rozwoju sieci biur ds. stosunków międzynarodowych na uniwersytetach na Bliskim Wschodzie oraz programów nauczania w zakresie odporności systemu żywnościowego i żywieniowego w Afryce Zachodniej.
W tym roku UE zarezerwowała też 5 mln euro dodatkowej pomocy dla Ukrainy, aby wspierać duży projekt Erasmus+ dla uniwersytetów, mający na celu wzmocnienie otoczenia cyfrowego szkolnictwa wyższego w Ukrainie. Czteroletni projekt pod nazwą „DigiUni” służy utworzeniu wysokowydajnej platformy cyfrowej dla ukraińskich uczelni, szczególnie przydatnej zwłaszcza dla studentów, którzy musieli uciec z kraju lub są wewnętrznie przesiedleni. Platforma ta zapewni studentom ukraińskich instytucji szkolnictwa wyższego ciągłość edukacyjną w języku ukraińskim i według ukraińskiego programu nauczania. W szczególności DigiPlatforma zaoferuje możliwość cyfrowego uczenia się do celów opracowywania szkoleń w zakresie technik nauczania online oraz dostosowywania treści dydaktycznych do przekazywania online lub w sposób wirtualny.  W projekcie koordynowanym przez Kijowski Uniwersytet Narodowy uczestniczyć będą instytucje szkolnictwa wyższego i interesariusze z sześciu państw członkowskich UE (Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Polski) oraz 15 innych podmiotów partnerskich z Ukrainy, między innymi dziewięć uniwersytetów narodowych, ministerstwa edukacji i transformacji cyfrowej, krajowa agencja ds. zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym oraz trzy stowarzyszenia reprezentujące sektor IT i studentów.
W ramach wsparcia z programu dla regionu sąsiedztwa wschodniego ukraińskie uczelnie i organy biorą udział w 19 innych projektach budowania potencjału. Niektóre z tych projektów dotyczą roli uczelni w odbudowie kraju oraz propozycji reformy programów nauczania, które skupiają się na pokoju i multilateralizmie jako przekrojowych elementach studiów bądź na rozwoju umiejętności w zakresie efektywności energetycznej.
Umowy o udzielenie dotacji zostaną podpisane do listopada 2023 r., tak aby przed końcem roku można było rozpocząć realizację przewidzianych w projektach działań.
Program Erasmus+, zapoczątkowany 36 lat temu, jest jednym z najbardziej symbolicznych programów UE; do tej pory wzięło w nim udział prawie 13 mln osób. Łączny budżet programu szacuje się na 26,2 mld euro. W programie na lata 2021–2027 szczególny nacisk kładzie się na włączenie społeczne, zieloną i cyfrową transformację oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym.
Program Erasmus+ na rzecz budowania potencjału w szkolnictwie wyższym stanowi część szerszego zestawu działań mających na celu ułatwianie wymian studentów i kadry oraz wspieranie współpracy w dziedzinie edukacji między Europą a resztą świata. Te międzynarodowe działania opierają się na partnerstwach instytucji i interesariuszy z 27 państw UE i 6 krajów stowarzyszonych z jednej strony oraz z innych regionów świata z drugiej strony (niestowarzyszone państwa trzecie). Sześć krajów stowarzyszonych Erasmus+ to Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Macedonia Północna, Serbia i Turcja.
Partnerstwa te mają przynosić korzyści państwom trzecim przez wykorzystanie współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego jako sposobu na wzmocnienie powiązań między Europą a tymi państwami na całym świecie. Wspólnie, w ramach tych partnerstw, opracowuje się nowe treści i techniki dydaktyczne, szkoli pracowników i podnosi jakość systemów i administracji uczelni. Projekty te mogą też torować drogę nowym podejściom i reformom politycznym, pod warunkiem że uczestniczą w nich krajowe organy odpowiedzialne za edukację. Przynoszą korzyści nie tylko samemu sektorowi edukacji: dzięki nim rozwijane są umiejętności i praktyki w kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa obszarach, takich jak zielona produkcja, zarządzanie energią, nauka o żywności, przedsiębiorczość i wiele innych.
Budżet programu Erasmus+ na budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym w latach 2021–2027 wynosi w sumie 613 mln euro. Wybór projektów zostanie przeprowadzony jeszcze cztery razy, następne zaproszenie do składania wniosków zostanie ogłoszone w listopadzie 2023 r.
Źródło: Komisja Europejska.

Ukraina: Komisja zacieśnia współpracę i zwiększa wsparcie w dziedzinie edukacji i zdrowia

Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia, podpisał 15.06.2023 r. w Kijowie, w imieniu Komisji, dwa porozumienia o współpracy z Ukrainą w kontekście wsparcia UE dla Ukrainy, która walczy ze skutkami niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie.
Wiceprzewodniczący Schinas i ukraiński minister edukacji i nauki Oksen Lisowy po spotkaniu wspólnie podpisali Porozumienie o współpracy w dziedzinie edukacji między Komisją Europejską a ukraińskim Ministerstwem Edukacji i Nauki. Obie strony chcą zacieśnić i dalej rozwijać współpracę i dialog w tej dziedzinie.
W ramach porozumienia Komisja ponownie zaprasza władze ukraińskie do udziału w grupach roboczych i działaniach w zakresie partnerskiego uczenia się w ramach strategicznych ram europejskiego obszaru edukacji. Pozwoli to Ukrainie na dalsze dostosowanie jej przepisów do dorobku prawnego UE w dziedzinie edukacji, zwłaszcza w celu ułatwienia wzajemnego uznawania kwalifikacji akademickich. Komisja umożliwiła również ukraińskiemu Ministerstwu Edukacji i Nauki udział w sieci Eurydice, co ma pomóc we wzajemnym zrozumieniu systemów edukacji i ułatwić współpracę.
Wiceprzewodniczący Schinas zachęcił Ukraińców do pełnego wykorzystania możliwości oferowanych im w ramach programu Erasmus+ – od zacieśnienia współpracy między szkołami po potencjał platform internetowych Komisji w dziedzinie edukacji, w szczególności przez eTwinning, społeczność internetową europejskich nauczycieli i edukatorów. Komisja z zadowoleniem przyjęła również dalsze wysiłki Ukrainy na rzecz zachęcania do nauki szkolnej w państwach członkowskich UE.
Ponadto wiceprzewodniczący zapowiedział wczoraj również rozszerzenie udziału Ukrainy w sztandarowym unijnym programie Erasmus+. Komisja otwiera organizacjom ukraińskim możliwość udziału od 2024 r. w projektach współpracy międzynarodowej w ramach działań na rzecz budowania zdolności w programie Erasmus+ w dziedzinie młodzieży i sportu.
Wiceprzewodniczący Schinas i ukraiński minister zdrowia Wiktor Laszko wspólnie podpisali Porozumienie o współpracy w dziedzinie zdrowia między Komisją Europejską a ukraińskim Ministerstwem Zdrowia. Obie strony chcą zacieśnić i dalej rozwijać współpracę i dialog w tej dziedzinie.
Rosyjska agresja na Ukrainę ma druzgocące konsekwencje dla zdrowia tysięcy ludzi – niszczone są niezbędne placówki opieki zdrowotnej i systemy opieki ochrony zdrowia, które ratują życie. W ramach porozumienia Komisja ponownie wyraża stałe wsparcie dla ukraińskiego systemu opieki zdrowotnej, a także dla tych, którzy muszą uciec z kraju.  W ramach unijnego systemu MEDEVAC ponad 2250 pacjentów zostało już ewakuowanych z Ukrainy w celu leczenia w państwach UE i EOG.
Sześć obszarów współpracy w dzisiejszym porozumieniu to: zdrowie psychiczne, dostęp do opieki zdrowotnej i zaspokajanie potrzeb zdrowotnych uchodźców, powrót pacjentów do Ukrainy i wzmocnienie systemu rehabilitacji, intensyfikacja prac Ukrainy w zakresie chorób rzadkich oraz dalsze finansowanie w ramach Programu UE dla zdrowia.
W przyszłości prace skupią się zarówno na pilnych, jak i długoterminowych priorytetach w dziedzinie zdrowia, takich jak odporność na transgraniczne zagrożenia zdrowia, europejski plan walki z rakiem, strategia farmaceutyczna dla Europy i e-zdrowie.
Na dzień 30 kwietnia 2023 r. prawie 780 tys. obywateli Ukrainy jest zarejestrowanych w krajowych systemach edukacji państw członkowskich UE i czterech państw spoza UE stowarzyszonych w ramach Schengen. Komisja nadal wspiera krajowe systemy edukacji, w miarę jak przyjmują one nowych uczniów, m.in. za pośrednictwem grupy solidarności UE z Ukrainą, w której organy państw członkowskich wymieniają się dobrymi praktykami i koordynują prace na szczeblu UE.
Komisja zezwoliła na maksymalną elastyczność w ramach programu Erasmus+, jeśli chodzi o wsparcie młodzieży, studentów i pracowników z Ukrainy już od samego początku wojny. Udostępniono między innymi w pełni i bezpłatnie platformę wsparcia językowego online Erasmus+. Umożliwiono również dostosowanie bieżących projektów, tak aby ukierunkować je na wsparcie Ukrainy, a wnioskodawców ubiegających się o nowe dotacje zachęcano do uwzględnienia działań związanych z integracją ukraińskich uchodźców, propagowaniem wartości europejskich lub zwalczaniem dezinformacji i fałszywych informacji. Możliwości mobilności w dziedzinie kształcenia i szkolenia zostały wyjątkowo otwarte dla uczestników przyjeżdżających z Ukrainy, co było już wcześniej możliwe w dziedzinie młodzieży.
9 marca 2023 r. Komisja przyjęła roczny program prac Erasmus+ na 2023 r. ze zwiększonym rocznym budżetem w wysokości 100 mln euro, aby wspierać integrację osób uciekających z Ukrainy w ich nowych środowiskach edukacyjnych oraz wspierać organizacje, osoby uczące się i personel w Ukrainie. Ten dodatkowy budżet zostanie przeznaczony głównie na działania w ramach partnerstwa współpracy, które najlepiej nadają się do wspierania ukraińskich uczniów i pracowników przesiedlonych do innych krajów europejskich.
W dziedzinie zdrowia, w duchu solidarności europejskiej, od początku rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie Komisja i państwa UE/EOG ewakuowały z Ukrainy ponad 2250 poważnie chorych pacjentów, którym zapewniono leczenie w 21 krajach UE/EOG.
Za pośrednictwem Instrumentu Polityki Zagranicznej (FPI) Komisja wspiera finansowo (około 5 mln euro) Światową Organizację Zdrowia (WHO) w tworzeniu systemu organizacji powrotów ukraińskich pacjentów do Ukrainy po odbyciu leczenia w państwach UE/EOG. Wielu z tych pacjentów, to osoby po poważnych urazach. Obejmuje to możliwość szybkiego przyjęcia w systemie opieki zdrowotnej i społecznej w Ukrainie pacjentów do dalszego leczenia, np. rehabilitacji.
W kwietniu 2022 r. w ramach platformy polityki zdrowotnej utworzono sieć wsparcia i koordynacji działań zainteresowanych stron z UE udzielających pomocy przesiedlonym pacjentom i pracownikom służby zdrowia z Ukrainy.
15 lipca 2022 r. Ukraina podpisała umowę o stowarzyszeniu w celu przystąpienia do Programu UE dla zdrowia ze skutkiem retrospektywnym od 1 stycznia 2022 r. W związku z tym Ukraina może uzyskać dostęp do finansowania z Programu UE dla zdrowia na równi z państwami członkowskimi UE i innymi państwami stowarzyszonymi (Norwegią, Islandią i Republiką Mołdawii).
W ramach programu działań UE w dziedzinie zdrowia na 2022 r. przewidziano 28,4 mln euro na poprawę zdrowia psychicznego i zapewnienie wsparcia psychospołecznego osobom przesiedlonym z Ukrainy w ramach działania koordynowanego przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wraz z krajowymi oddziałami Czerwonego Krzyża w 22 państwach członkowskich UE, w Norwegii i w Ukrainie.
W programie prac na 2023 r. przeznaczono 10,66 mln euro na poprawę dostępu do opieki zdrowotnej i poprawę zdrowia psychicznego.
 
Źródło: Komisja Europejska.

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego 2023.

Jak co roku, krajowe i europejskie jury wybrały jeden projekt spośród projektów nominowanych do nagrody z każdego kraju UE. 26 krajowych zwycięzców zostało zaproszonych na ceremonię wręczenia nagród 12 maja w Akwizgranie, podczas której ogłoszono trzech zwycięzców na szczeblu europejskim.
Pierwszą nagrodę, w wysokości 7500 euro, otrzymała inicjatywa „AILEM” z Belgii – pierwsza w historii aplikacja językowa dostosowana do uchodźców i osób ubiegających się o azyl, opracowana w konsultacji z nimi. Używa języka do przełamania międzykulturowych nieporozumień między uchodźcami a ich krajem przyjmującym i zawiera przydatne zwroty, historie i gry do nauki języka, a także sposoby nawiązywania kontaktu z innymi użytkownikami. Projekt ma na celu zbliżanie ludzi z różnych środowisk, o różnych doświadczeniach i statusie społecznym.
Drugie miejsce ex aequo zajęły dwa projekty: „Mobilne Muzeum Klimatu” z Litwy oraz „Europejski Korespondent” z Holandii. Oba otrzymają po 3750 euro.
„Mobilne Muzeum Klimatu” (Mobili Klimato muziejaus paroda) zostało założone w maju 2022 r., aby skłonić ludzi do przejścia na przyjazny dla klimatu styl życia. Składa się z czterech mobilnych kontenerów morskich na cztery tematy:
- Zmiana klimatu – przyczyny i skutki
- Zielony Ład UE
- Zrównoważone rolnictwo i zdrowa żywność
- Praktyczne wskazówki dotyczące ograniczania konsumpcji
„Europejski Korespondent” („The European Correspondent"), to założona w 2022 r. inicjatywa zrzeszająca ponad 140 młodych dziennikarzy z całej Europy w celu tworzenia dziennikarstwa europejskiego. Wysyłają e-mailem codzienny newsletter z najistotniejszymi wiadomościami europejskimi, każdego dnia o innym regionie. Badają również, co dzieje się w istotnych kwestiach w różnych krajach europejskich.
Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego, przyznawana wspólnie przez Parlament Europejski i Międzynarodową Fundację Nagrody im. Karola Wielkiego, przeznaczona jest dla inicjatyw młodych ludzi w wieku 16-30 lat, zaangażowanych w projekty promujące europejskie i międzynarodowe porozumienie. Od 2008 r. o nagrodę walczyło łącznie 5000 projektów.
Źródło: Parlament Europejski.

Staże: ocena Komisji poddaje analizie oddziaływanie europejskich ram jakości

Staże odgrywają kluczową rolę we wsparciu młodych ludzi w zdobywaniu praktycznego doświadczenia i ułatwiają ich dostęp do rynku pracy. 85 proc. stażystów objętych badaniem na potrzeby oceny stwierdziło, że staże umożliwiły im poznanie rzeczy przydatnych zawodowo.

Inauguracja Kampusu EIT: lepsza oferta kształcenia w zakresie przedsiębiorczości

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) inauguruje dziś „Kampus EIT” – nową inicjatywę służącą ułatwieniu dostępu do szerokiej oferty edukacyjnej i szkoleniowej Instytutu, łączącej innowację z przedsiębiorczością.

Obchody 35-lecia programu Erasmus

Z okazji 35. rocznicy symbolicznego już programu Erasmus+ wiceprzewodniczący Margaritis Schinas i komisarz Marija Gabriel spotkają się we wtorek 20 września 2022 r. z 35 obecnymi i byłymi uczestnikami programu Erasmus+, a także z przedstawicielami zespołu założycielskiego programu. Wydarzenie to będzie uhonorowaniem osiągnięć programu, w którym udział wzięło 13 mln osób od czasu jego utworzenia w 1987 r.

ALMA: pierwsze państwa członkowskie deklarują około 270 mln euro na uruchomienie inicjatywy

Pierwsze państwa członkowskie wyraziły swoje zobowiązanie na rzecz uruchomienia nowej inicjatywy Komisji ALMA („Aim, Learn, Master, Achieve”), która ma wspierać młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w ich staraniach do odnalezienia się na rynku pracy lub rozpoczęcia dalszego kształcenia.

Learning Labs Program: nabór projektów współpracy sektora kultury i edukacji

Creative Europe Desk Polska informuje o naborze skierowanym do organizacji i struktur sektora kultury i kreatywnego na nawiązanie współpracy ze szkołami w celu wprowadzenia młodych ludzi w świat zawodów kreatywnych . Nabór prowadzi Creative FLIP - pilotażowe działanie wspierane przez unijny program Kreatywna Europa.

Zostań Młodzieżowym Ambasadorem Biogospodarki!

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Badań i Innowacji zaprasza osoby w wieku 18-35 lat mające doświadczenie lub zainteresowane biogospodarką i dziedzinami z nią związanymi, np. systemami żywnościowymi, leśnictwem, zmianami klimatu, do udziału w programie Młodzieżowych Ambasadorów Biogospodarki - Bioeconomy Youth Ambassador. Zgłoszenia można przesyłać do 13 czerwca!

Konsultacje publiczne w sprawie unijnego programu "Owoce, warzywa i mleko w szkole"

Komisja Europejska zaprosza wszystkich zainteresowanych w tym same dzieci w wielku szkolnym oraz ich rodziców i opiekunów do udziału w konsultacjach publicznych oraz podzielenia się opinia o programie UE "Owoce, warzywa i mleko w szkole". Opinie można przekazywać do 28 lipca 2022 r.
1 2 3 4 5 6 ... 21

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389