Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Deklaracja dostępności Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności Strony internetowej Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jarosława Suchecka.
 • E-mail: bruksela@lubuskie.pl
 • Telefon: 003222346856

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 • Adres: Ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
 • E-mail: sekretariat.bwz@lubuskie.pl
 • Telefon: 0048684565389

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja siedziby Biura Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli na parterze budynku przy Avenue Palmerston 3, B1000 Bruksela. Wejście do pomieszczenia biurowego zajmowanego przez Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli umożliwia dosęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 Ze względu na swoją lokalizację w Brukseli, Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli kontaktuje się z wszystkimi interesariuszami wyłącznie drogą mailową oraz telefonicznie.

 

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W celu kontaktu w sprawach będących w zakresie działania Biura Regionalnego Województwa Lubuskiego w Brukseli, osoby komunikujące się nieaudytywnie mogą skorzystać z poczty elektronicznej: bruksela@lubuskie.pl  lub skontaktować się na żywo z pomocą tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa - z Biurem Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej, zgodnie z informacją na stronie:

https://bip.lubuskie.pl/515/Tlumacz_jezyka_migowego/

Inne informacje i oświadczenia

Dostępne w serwisie www.bruksela.lubuskie.pl skróty klawiaturowe (accesskey):

    [u] – Szybki przeskok d : ustawienia dostępności
    [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
    [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
    [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
    [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień sporządzenia deklaracji) wersjach przeglądarek internetowych:

    Google Chrome v 80.X : lewy ALT + [litera_skrótu]
    Mozilla Firefox v 74.X : lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
    Internet Explorer v 11.X : lewy ALT + [litera_skrótu]
    Opera 67.X  : lewy ALT + [litera_skrótu]

Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa pojedynczy przeskok, który uruchamiamy wciskając przycisk TAB.

W celu zmiany czcionki należy przycisnąć lewy przycisk "CTRL" na klawiaturze oraz skorzystać ze scroll-a.

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389