Aktualności

Nowa grupa ekspercka w obszarze mobilności miejskiej - nabór skierowany do władz lokalnych i regionalnych trwa!

 • 04-08-2022
 • Autor: BRWL
Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej informuje o otwartym do 9. września naborze do nowej Grupy eksperckiej w obszarze mobilności i transportu. Nabór dotyczy członków grupy, którzy reprezentować będą władze lokalne i regionalne.
Zgodnie z postanowieniami artykułu 2. Komunikatu KE w sprawie nowych europejskich ram mobilności miejskiej przyjętym 14 grudnia 2021 r. jako część pakietu efektywnej i zielonej mobilności UE, powołana zostanie grupa ekspercka ds. mobilności miejskiej.

Czym będzie się zajmować Grupa ekspertów?

Zadania grupy to:
 • wspieranie Komisji we wdrażaniu nowych unijnych ram mobilności w miastach;
 • doradzanie Komisji i zapewnianie jej wiedzy technicznej w zakresie opracowywania i wdrażania przyszłościowego i sprzyjającego innowacjom prawodawstwa, polityki, projektów i programów w dziedzinie zrównoważonej mobilności w miastach, na przykład poprzez zalecenia, opinie, sprawozdania lub analizy, przyczyniające się do tworzenia zdrowego środowiska miejskiego;
 • rozwijanie współpracy i koordynacji między Komisją, państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami w kwestiach związanych z wdrażaniem prawodawstwa, programów i polityki UE w dziedzinie mobilności w miastach, w tym planowania zrównoważonej mobilności w miastach, gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych w transporcie oraz efektywności energetycznej;
 • wspieranie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym w regionach transgranicznych;
 • doradzanie Komisji, jak rozwijać synergie między unijnymi, krajowymi i regionalnymi możliwościami finansowania i finansowania w zakresie badań, innowacji, rozwoju i wdrażania bezpiecznych, zdrowych, energooszczędnych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie mobilności w miastach, które zapewnią lepszą jakość życia;
 • ułatwianie wymiany informacji na temat inicjatyw, projektów i partnerstw w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym misji UE dotyczącej neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast.

Kryteria kwalifikowalności

Zainteresowanie członkostwem w Grupie ekspertów ds. mobilności miejskiej może zgłosić każde miasto z UE liczące co najmniej 10 000 mieszkańców.

Do złożenia deklaracji zainteresowania kwalifikują się podmioty, których władze lokalne lub upoważniony przez nie przedstawiciel reprezentuje jedno miasto określone jako lokalna jednostka administracyjna lub "większe miasto" lub region metropolitalny, uwzględniając w stosownych przypadkach cały funkcjonalny obszar miejski (składający się z miasta i jego strefy dojazdów do pracy).

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania członkostwem w grupie w szczególności skierowane jest do miast, ale władze regionalne reprezentujące regiony NUTS2 i NUTS 3 również mogą startować w naborze.

Kryteria wyboru

Przy wyborze członków reprezentujących władze lokalne i regionalne stosowane będą następujące kryteria:
 • równowaga geograficzna: rozmieszczenie w całej UE, jak również w poszczególnych państwach członkowskich, oraz różnorodność geograficzna;
 • wielkość: zrównoważone połączenie małych, średnich, większych i dużych miast;
 • poziom zaangażowania w inicjatywy UE związane z mobilnością w miastach oraz w projekty mobilności miejskiej finansowane przez UE;
 • poziom ambicji, w tym istniejące cele i zaangażowanie w zrównoważoną mobilność miejską, np. odzwierciedlone w planie zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP);
 • poziom hierarchii, wiedza specjalistyczna i znajomość języka angielskiego proponowanych przedstawicieli;
 • gotowość i zdolność do aktywnego uczestnictwa w pracach grupy.
Komisja informuje, iż do Grupy Ekspertów wybierze do 20 członków reprezentujących władze lokalne i regionalne. 

Termin i sposób zgłaszania zainteresowania

Władze lokalne i regionalne zainteresowane członkostwem w grupie proszone są o wypełnienie wymaganych informacji i przesłanie ich do 9 września 2022 r. za pomocą formularza on-line.

Więcej informacji:

 

Źródło: na podstawie informacji Komisji Europejskiej opublikowanej na stronie Obserwatorium Mobilności Miejskiej Eltis www.eltis.org

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją