Możliwości finansowania z Funduszy Strukturalnych

Możliwości finansowania z Funduszy Strukturalnych

  • 14-05-2014
  • Autor: BRWL

Programy zarządzane na szczeblu krajowym

Założenia polityki spójności Unia Europejska realizuje ściśle współpracując z władzami krajowymi oraz regionalnymi państw członkowskich. Narzędziami jej realizacji są programy operacyjne. Dokumenty te pokazują w sposób szczegółowy, jak wdrażane będą fundusze europejskie w poszczególnych obszarach w danym kraju. W Polsce w perspektywie finansowej 2014-2020 realizowanych będzie 16 regionalnych programów operacyjnych przygotowywanych i wdrażanych przez władze regionalne (w tym Lubuski Regionalny Program Operacyjny) oraz 6 programów krajowych, przygotowanych oraz wdrażanych przez władze krajowe – odpowiednie ministerstwa m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:
  •  Infrastruktura i środowisko – dotyczy np. rozwoju infrastruktury, rozbudowy dróg, modernizacji dróg kolejowych, ochrony środowiska, wykorzystania energii odnawialnej, gospodarki wodno-ściekowej, zapobieganiu powodziom, przystosowania do zmian klimatycznych, zarządzania zasobami naturalnymi, wzmocnienia potencjału turystycznego regionów czy ochrony dóbr kultury.
  • Inteligentny Rozwój – pozwoli na realizację inicjatyw m.in. wspierających efektywny rozwój gospodarki, pobudzanie przedsiębiorczości, innowacyjność, wsparcie badań naukowych i innowacji, zwiększanie konkurencyjności i zacieśnianie współpracy ośrodków badawczych.
  • Wiedza, Edukacja, Rozwój – wspiera podnoszenie i nabywanie  kwalifikacji pracowników, dostosowanie do zmian i potrzeb rynku pracy.
  • Polska Cyfrowa – program umożliwia rozwój usług cyfrowych, dostęp do szerokopasmowego Internetu, rozwój edukacyjny, zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz rozwój e-administracji.
  • Polska Wschodnia – to program ponadregionalny dedykowany regionom Polski Wschodniej.
  • Pomoc Techniczna

Programy zarządzane na szczeblu regionalnym

Regionalne programy operacyjne są przygotowywane i realizowane przez władze regionalne we współpracy z władzami krajowymi oraz Komisją Europejską. W latach 2014-2020 Lubuski Regionalny Program Operacyjny (LRPO), zgodnie z prowadzoną w Unii Europejskiej polityką regionalną i miejską, uwzględnia także fundusze na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) dla miejskich obszarów funkcjonalnych. W Województwie Lubuskim są to MOF z rdzeniem - Zieloną Górą i MOF z Gorzowem Wielkopolskim. 
 
Więcej informacji o Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym na stronie: www.lrpo.lubuskie.pl   
 
 
Źródło opracowania: strony internetowe Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją