Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Wstępne wyniki badania sektorowego dotyczącego konsumenckiego internetu rzeczy

Komisja Europejska opublikowała dziś (9.06) wstępne wyniki badania sektorowego w obszarze konkurencji dotyczącego konsumenckiego internetu rzeczy oraz powiązanych produktów i usług w Unii Europejskiej. W sprawozdaniu wstępnym potwierdzono szybki rozwój tych rynków, wskazuje się jednak także na potencjalne obawy zgłoszone przez respondentów badania.
Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, skomentowała: Przygotowując to badanie sektorowe, zdawaliśmy sobie sprawę z ryzyka pojawienia się tzw. strażników dostępu w tym sektorze. Nasze obawy związane były z tym, mogliby oni wykorzystywać swoją siłę i szkodzić konkurencji, ze szkodą dla rozwijających się przedsiębiorstw oraz dla konsumentów. Wstępne wyniki, które opublikowano dzisiaj, wskazują, że wiele zainteresowanych podmiotów w tym sektorze podziela nasze obawy. Aby można było maksymalnie wykorzystać potencjał internetu rzeczy w codziennym życiu konsumentów, konkurencja musi być uczciwa. Wspomniane badanie przyczyni się do ukształtowania naszych przyszłych działań w zakresie regulacji i egzekwowania prawa; w nadchodzących miesiącach oczekiwać będziemy na dalsze uwagi od wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Badanie sektorowe dotyczące konsumenckiego internetu rzeczy rozpoczęło się 16 lipca 2020 r.  i stanowi element strategii cyfrowej Komisji. Poprzedziła je zapowiedź w opublikowanym przez Komisję Komunikacie dotyczącym kształtowania cyfrowej przyszłości Europy. W trakcie badania Komisja zgromadziła informacje od ponad 200 przedsiębiorstw o różnej wielkości, działających na rynkach produktów i usług powiązanych z konsumenckim internetem rzeczy, których siedziby znajdują się w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. Ponadto przedsiębiorstwa podzieliły się z Komisją ponad tysiącem umów. Informacje te stanowią podstawę opublikowanego dziś sprawozdania wstępnego.

Główne ustalenia zawarte w sprawozdaniu wstępnym

Ustalenia zawarte w sprawozdaniu wstępnym z badania sektorowego dotyczącego konsumenckiego internetu rzeczy dotyczą: (i) charakterystyki produktów i usług oferowanych w ramach konsumenckiego internetu rzeczy, (ii) cech konkurencji na tych rynkach, (iii) głównych obszarów mogących budzić obawy respondentów w kontekście obecnego funkcjonowania rynków konsumenckiego internetu rzeczy, a także perspektyw na przyszłość.

Charakterystyka produktów i usług oferowanych w ramach konsumenckiego internetu rzeczy

Ze sprawozdania wstępnego wynika, że wprawdzie internet rzeczy jest stosunkowo nową dziedziną, jednak szybko rośnie i w coraz większym stopniu staje się częścią naszego codziennego życia. Ponadto obserwuje się tendencję do zwiększania dostępności i rozpowszechniania asystentów głosowych jako interfejsów użytkownika umożliwiających interakcje z innymi urządzeniami inteligentnymi oraz usługami konsumenckiego internetu rzeczy.

Cechy konkurencji na rynkach produktów i usług oferowanych w ramach konsumenckiego internetu rzeczy

Większość respondentów badania sektorowego wskazuje koszt inwestycji w technologie oraz sytuację konkurencyjną jako główne bariery uniemożliwiające wejście na rynek lub rozwój w tym sektorze. Z odpowiedzi wynika, że koszty inwestycji w technologie są szczególnie wysokie na rynku asystentów głosowych. Jeżeli chodzi o sytuację pod względem konkurencji, wielu respondentów zgłosiło trudności w konkurowaniu z przedsiębiorstwami zintegrowanymi pionowo, które stworzyły własne ekosystemy w sektorze konsumenckiego internetu rzeczy oraz poza nim (np. Google, Amazon lub Apple). Wspomniani gracze oferują najpowszechniejsze inteligentne systemy operacyjne urządzeń mobilnych oraz wiodących asystentów głosowych, determinując procesy integracji inteligentnych urządzeń i usług w systemie konsumenckiego internetu rzeczy.

Główne obszary mogące budzić obawy
 
  1. Respondenci podnosili obawy w kontekście pewnych praktyk wyłączności oraz sprzedaży wiązanej w odniesieniu do asystentów głosowych, a także praktyk ograniczających możliwość korzystania z różnych asystentów głosowych na tym samym inteligentnym urządzeniu.
  2. W sprawozdaniu wstępnym przedstawiono szereg obaw zgłoszonych przez respondentów w odniesieniu do pozycji asystentów głosowych i systemów operacyjnych urządzeń inteligentnych jako pośredników między użytkownikami, z jednej strony, a urządzeniami inteligentnymi lub usługami konsumenckiego internetu rzeczy, z drugiej strony. Taka pozycja, w połączeniu z ich kluczową rolą w tworzeniu i gromadzeniu danych, pozwala na kontrolowanie relacji między użytkownikami. W tym kontekście respondenci wyrazili również obawy związane z wykrywalnością i widocznością ich usług konsumenckiego internetu rzeczy.
  3. Wydaje się, że dostawcy systemów operacyjnych urządzeń inteligentnych i asystentów głosowych mają szeroki dostęp do danych, w tym do informacji na temat interakcji użytkowników z urządzeniami inteligentnymi stron trzecich i usługami konsumenckiego internetu rzeczy. Respondenci biorący udział w badaniu sektorowym uważają, że taki dostęp do dużych ilości danych oraz ich akumulacja nie tylko może przynosić korzyści dostawcom asystentów głosowych w odniesieniu do poprawy i pozycji rynkowej ich asystentów głosowych ogólnego zastosowania, ale również ułatwiać im wywieranie nacisku na rynki sąsiadujące.
  4. Zdaniem respondentów przeważają technologie zastrzeżone, co czasami prowadzi do stworzenia norm de facto, a w połączeniu z rozdrobnieniem technologii oraz brakiem wspólnych norm budzi obawy dotyczące braku interoperacyjności w sektorze konsumenckiego internetu rzeczy. Wydaje się, że w szczególności kilku dostawców usług asystentów głosowych i systemów operacyjnych jednostronnie kontroluje procesy interoperacyjności i integracji; są oni w stanie ograniczyć funkcje urządzeń inteligentnych oraz usług osób trzecich i usług konsumenckich internetu rzeczy w porównaniu z ich własnymi funkcjami.
 
Dalsze działania

Sprawozdanie wstępne z wyników badania sektorowego będzie obecnie przedmiotem konsultacji publicznych  trwających dwanaście tygodni, czyli do 1 września 2021* r. Wszystkie zainteresowane strony będą mogły zgłaszać uwagi na temat ustaleń badania sektorowego, przekazywać dodatkowe informacje lub podnosić dalsze kwestie budzące obawy.

Komisja zamierza opublikować sprawozdanie końcowe w pierwszej połowie 2022 r.

Informacje zgromadzone w kontekście badania sektorowego dotyczącego konsumenckiego internetu rzeczy posłużą jako wytyczne dla przyszłych działań Komisji w zakresie regulacji i egzekwowania prawa. Każdy środek egzekwowania prawa konkurencji, podejmowany w następstwie badania sektorowego, będzie opierać się na indywidualnej ocenie danego przypadku. Ustalenia tego badania sektorowego mogą również przyczynić się do toczącej się debaty ustawodawczej na temat wniosku Komisji dotyczącego aktu prawnego o rynkach cyfrowych.
 
 
Więcej informacji:

Pytania i odpowiedzi oraz strona poświęcona badaniu (EN): zobacz
Wstępne sprawozdanie z badania sektorowego w obszarze konkurencji dotyczącego konsumenckiego internetu rzeczy oraz powiązanych produktów i usług w Unii Europejskiej. (EN): zobacz
Konsultacje publiczne otwarte do 1 września 2021 r.: zobacz
 
 
Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389