Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Nowe wytyczne dotyczące zapewnienia odporności przyszłych projektów infrastrukturalnych na zmianę klimatu

Komisja Europejska opublikowała dziś nowe wytyczne techniczne na lata 2021–2027 dotyczące zapewnienia odporności projektów infrastrukturalnych na zmianę klimatu. Wytyczne te ułatwią szersze uwzględnienie kwestii związanych z klimatem w kontekście przyszłych inwestycji i przygotowywania projektów infrastrukturalnych – od budynków i infrastruktury sieciowej po najróżniejsze zbudowane systemy i aktywa. Dzięki temu europejscy inwestorzy instytucjonalni i prywatni będą mogli podejmować świadome decyzje w sprawie projektów uznanych za zgodne z porozumieniem paryskim i celami UE w dziedzinie klimatu.

Otwarcie zaproszeń do składania wniosków z programu UE dla zdrowia - EU4Health

Z końcem czerwca Komisja Europejska ogłosiła Program Pracy EU4Health na 2021 rok, z budżetem w wysokości prawie 312 mln euro. Wczoraj, otwarte zostało pięć zaproszeń do składania wniosków, których termin upływa 15 września 2021 r.

Copernicus4Regions: jesienią ruszy specjalna edycja webinariów dla regionów

Jak administracja publiczna może wykorzystać program unijny Copernicus na rzecz swoich obszarów, obywateli i polityk publicznych do wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu? Jak chronić europejskie lasy? Jak wzmacniać odporność przeciwko zmianom klimatycznym? Jak wspierać bioróżnorodność i ochronę środowiska i gotowość na katastrofy naturalne?

UE inwestuje 122 mln euro w innowacyjne projekty w celu obniżenia emisyjności gospodarki

Po raz pierwszy od czasu utworzenia funduszu innowacyjnego Unia Europejska inwestuje 118 mln euro w 32 małe innowacyjne projekty zlokalizowane w 14 państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii. Za sprawą dotacji wsparcie uzyskają projekty mające na celu wprowadzenie na rynek technologii niskoemisyjnych w sektorach energochłonnych, sektorach wodoru, magazynowania energii i energii odnawialnej. Oprócz wspomnianych dotacji 15 projektów zlokalizowanych w 10 państwach członkowskich UE i Norwegii skorzysta z pomocy o wartości do 4,4 mln euro w zakresie opracowywania projektów – w celu przyspieszenia dojrzałości tych projektów.

Nowa interaktywna strona informująca o alokacji środków polityki spójności

Komisja Europejska uruchomiła nową interaktywną stronę internetową w sprawie alokacji 392 miliardów euro środków polityki spójności na lata 2021-2027.

Czym zajmował się Parlament Europejski w pierwszej połowie 2021 roku?

W pierwszej połowie tego roku Parlament walczył z pandemią koronawirusa, otworzył Konferencję w sprawie przyszłości Europy i zatwierdził prawo klimatyczne UE.

Komisja przyjmuje roczne sprawozdanie z kontroli stosowania prawa UE

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE. Opisano w nim, w jaki sposób Komisja monitorowała i egzekwowała prawo unijne w 2020 r. oraz jak państwa członkowskie wypadły w poszczególnych obszarach działalności. W sprawozdaniu uwzględniono rozprzestrzenienie się pandemii COVID-19 i wyjaśniono, jakie działania Komisja podjęła w celu ochrony praw, wolności i źródeł utrzymania ludzi oraz niezbędnych zasobów przedsiębiorstw w całej Unii.

Horyzont Europa wesprze 11 nowych projektów badawczych w celu zwalczania koronawirusa i jego wariantów

Komisja wybrała 11 nowych projektów o wartości 120 mln euro w ramach programu „Horyzont Europa” – największego europejskiego programu w zakresie badań naukowych i innowacji (2021–2027) – w celu wsparcia i umożliwienia pilnych badań nad koronawirusem i jego wariantami. Wspomniane środki finansowe są częścią szeregu działań w zakresie badań naukowych i innowacji podjętych w celu walki z koronawirusem i stanowią wkład w ogólne działania Komisji na rzecz zapobiegania skutkom wywołanym koronawirusem i jego wariantami, łagodzenia ich i reagowania na nie, zgodnie z europejskim planem gotowości do obrony biologicznej przed wariantami COVID-19 „Inkubator Hera”.
 

Jak funkcjonuje unijny certyfikat cyfrowy COVID?

W jaki sposób nowy unijny certyfikat cyfrowy COVID pozwala bezpiecznie podróżować po Europie podczas pandemii? Zapraszamy do zapoznania się z informacją przygotowaną przez Parlament Europejski.

Drugie sprawozdanie na temat praworządności w UE

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj (20.07) drugie sprawozdanie na temat praworządności w UE. Obejmuje ono komunikat dotyczący sytuacji w całej Unii oraz szczegółowe rozdziały krajowe poświęcone poszczególnym państwom członkowskim. Sprawozdanie z 2021 r. zawiera analizę zmian, jakie zaszły od ubiegłego września, a także pogłębioną ocenę problemów stwierdzonych w poprzednim raporcie, z uwzględnieniem skutków pandemii COVID-19.
1 2 3 4 5 6 ... 105

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
Przedstawiciel Biura: Jarosława Suchecka
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Avenue Palmerston 3
B-1000 BRUKSELA

 
Tel: +32 2 234 68 56
Fax: +32 2 234 68 59

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389