Logo: Województwo lubuskie
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Komitet Regionów UE nakreślił strategię na przyszłość polityki spójności

29 listopada Komitet Regionów Unii Europejskiej przedstawił swoje stanowisko na temat długoterminowej przyszłości polityki spójności – największego elementu budżetu Unii Europejskiej. Rekomendacje podkreślały zasadnicze znaczenie utrzymania znaczącego wsparcia skierowanego na regiony, aby mogły one stawić czoła strukturalnym wyzwaniom, takim jak zmiany klimatyczne, cyfryzacja czy depopulacja.
Opinia – opracowana przez Vasco Alvesa Cordeiro, Prezydenta Europejskiego Komitetu Regionów, oraz Emila Boca, Przewodniczącego Komisji COTER – została przyjęta po debacie z przedstawicielami organów ustawodawczych UE: Elisa Ferreira, Komisarz Europejską do spraw Spójności i Reform, Younous Omarjee, przewodniczącym Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, Mercedes Caballero, Sekretarzem Generalnym funduszy UE z Hiszpanii, obecnie przewodniczącej Radzie Unii Europejskiej.
30 listopada, drugiego dnia sesji plenarnej, uwaga skupiła się na wysiłkach UE na rzecz lokalizacji inicjatywy Global Gateway. Prezydent Cordeiro powitał Juttę Urpilainen, Komisarz Europejską ds. Partnerstw Międzynarodowych, na otwarciu Forum Miast i Regionów na rzecz Partnerstw Międzynarodowych 2023, współorganizowanego przez Komisję Europejską i CoR. Było to ostatnie publiczne wystąpienie pani Urpilainen jako Komisarz Europejski przed urlopem i kandydowaniem na prezydenturę Finlandii.
Dwuletnie wydarzenie zgromadziło setki lokalnych i regionalnych polityków z UE, Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, aby dyskutować, jak współpraca między miastami i regionami może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i rozwiązywania globalnych wyzwań. Współpraca między administracjami subnarodowymi w sąsiedztwie UE była przedmiotem jednej z opinii legislacyjnych, które zostały przyjęte przez CoR.
Sesja plenarna była dostępna do oglądania na stronie CoR.
Główne debaty:
29 listopada, o godz. 16.40: Odbyła się debata na temat przyszłości polityki spójności z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Prezydencji Rady Unii Europejskiej z Hiszpanii, Parlamentu Europejskiego oraz Elia Di Rupo (BE/PES), członka CoR i premiera Walonii, który będzie przewodził pracami nadchodzącej Prezydencji Rady UE w zakresie polityki spójności.
30 listopada, o godz. 11.30: Otwarcie Forum Miast i Regionów na rzecz Partnerstw Międzynarodowych 2023: "Lokalizacja Global Gateway" miało miejsce z udziałem Jutty Urpilainen, Komisarz Europejskiej ds. Partnerstw Międzynarodowych, po którym nastąpiła debata z członkami CoR i uczestnikami Forum.
Źródło: Komitet Regionów.

Nabór wniosków na wsparcie ekologicznej transformacji

Komisja Europejska ogłosiła nowe zaproszenie do składania wniosków w ramach Funduszu Innowacyjnego na rok 2023, z rekordowym budżetem wynoszącym 4 miliardy euro. Środki te mają wspierać wdrażanie innowacyjnych technologii zmniejszających emisyjność. Finansowanie pochodzi z dochodów z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), co podkreśla strategiczne wykorzystanie opłat emisyjnych w transformacji ekologicznej Unii Europejskiej.
W obecnym zaproszeniu, Komisja znacząco zwiększyła dostępne środki finansowe w porównaniu z poprzednimi edycjami, przydzielając 1,4 miliarda euro na projekty związane z produkcją czystych technologii. Dotacje będą dostępne w ramach pięciu kategorii tematycznych, z różnymi wymogami budżetowymi i inwestycyjnymi, obejmujących szerokie spektrum działań od ogólnego obniżenia emisyjności na różnych skalach po produkcję czystych technologii i projekty pilotażowe.
Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący wykonawczy ds. Europejskiego Zielonego Ładu, podkreślił znaczenie Funduszu Innowacyjnego jako kluczowego elementu inwestycji w transformację ekologiczną i zwiększenie konkurencyjności przemysłu europejskiego. Wopke Hoekstra, komisarz ds. działań klimatycznych, zaznaczył, że zwiększony budżet i koncentracja na czystych technologiach są świadectwem ambitnych planów i determinacji Unii w dążeniu do neutralności klimatycznej.
Promotorzy projektów mają czas do 9 kwietnia 2024 r., aby złożyć wnioski przez unijny portal o finansowaniu i przetargach. Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) zorganizuje 7 grudnia 2023 r. dzień informacyjny, aby zapoznać zainteresowanych z nowymi funkcjami, procesem składania wniosków i odpowiedzieć na pytania. Krajowe punkty kontaktowe funduszu innowacyjnego organizują również dni informacyjne w większości państw członkowskich.
Wyniki oceny wniosków zostaną ogłoszone w czwartym kwartale 2024 r., a umowy o udzielenie dotacji będą podpisane w pierwszym kwartale 2025 r.
Fundusz Innowacyjny, z budżetem szacowanym na 40 miliardów euro na lata 2020-2030, jest kluczowym narzędziem UE w promowaniu inwestycji w nowoczesne technologie niskoemisyjne i wspieraniu przejścia Europy na neutralność klimatyczną. W ramach poprzednich edycji funduszu przyznano już około 6,5 miliarda euro na ponad 100 innowacyjnych projektów.
Dodatkowo, fundusz innowacyjny otwiera pierwszą aukcję pilotażową w ramach Europejskiego Banku Wodoru, z budżetem 800 milionów euro, dostępnym dla projektów w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Projekty nie mogą łączyć wsparcia uzyskanego w ramach funduszu innowacyjnego oraz Europejskiego Banku Wodoru.
Źródło: Komisja Europejska.

Kontrole graniczne w strefie Schengen

Komisja Europejska opublikowała zalecenie dotyczące zacieśnienia współpracy między państwami członkowskimi strefy Schengen w odpowiedzi na negatywne skutki czasowego przywracania kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej. Rekomendacja ta wynika z obszernego sprawozdania, które powstało po konsultacjach prowadzonych od maja do listopada 2023 r. z państwami członkowskimi, zarówno tymi, które przywróciły kontrole graniczne, jak i tymi, które są przez nie bezpośrednio dotknięte.
Strefa Schengen, symbol swobody przemieszczania się ponad 425 milionów obywateli UE oraz obywateli krajów trzecich, stoi obecnie przed wyzwaniem długoterminowych kontroli granicznych, które, jak podkreślono w sprawozdaniu na temat stanu strefy Schengen w 2023 r., ograniczają swobodny przepływ osób, towarów i usług. Zalecenie Komisji nakłania państwa członkowskie do dalszego zacieśniania współpracy w celu ochrony bezpieczeństwa, jednocześnie stopniowo eliminując długoterminowe kontrole graniczne.
Wiceprzewodniczący Margaritis Schinas zaznaczył, że długoterminowe kontrole na granicach wewnętrznych podważają podstawowe zasady Schengen, a jednocześnie wskazał na konieczność współpracy w zapobieganiu zagrożeniom takim jak terroryzm czy przemyt migrantów. Komisarz do spraw wewnętrznych, Ylva Johansson, podkreśliła, że przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych powinno pozostać środkiem wyjątkowym, stosowanym jedynie we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi państwami członkowskimi.
Zalecenie promuje stosowanie alternatywnych środków do kontroli granicznych, zintensyfikowaną współpracę i wymianę informacji w ośmiu kluczowych obszarach, w tym współpracę strukturalną, wzmocnienie zdolności wprowadzania wspólnych środków, współpracę organów ścigania, działania przeciwko przemytowi migrantów, wykorzystanie narzędzi powrotów, przeciwdziałanie niedozwolonemu przemieszczaniu się, walkę z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, a także środki łagodzące skutki wprowadzenia kontroli granicznych.
Komisja zapowiada kontynuację współpracy z państwami członkowskimi w zakresie wdrażania zaleceń, a także regularne raportowanie o postępach na forum Rady ds. Schengen.
Zalecenie uwzględnia również niedawne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wcześniejsze rekomendacje Komisji dotyczące kontroli policyjnych i transgranicznej współpracy policyjnej. Dokument roboczy służb Komisji, towarzyszący zaleceniu, odzwierciedla wyniki formalnych konsultacji z państwami członkowskimi, zapowiedzianych w sprawozdaniu w sprawie stanu strefy Schengen z maja 2023 r.
Komisja przedstawiła również inny dokument roboczy pt. „Dubliński plan działania w praktyce”, który prezentuje najlepsze praktyki państw członkowskich w zakresie stosowania rozporządzenia Dublin III. Zalecenia te mają na celu usprawnienie przekazywania osób ubiegających się o azyl oraz ograniczenie niedozwolonego przemieszczania się.
Źródło: Komisja Europejska.

Komisja UE wdraża zalecenia dotyczące skutecznego stosowania Rozporządzenia Dublin III

W odpowiedzi na zobowiązanie podjęte przez przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulę von der Leyen, w czerwcu ubiegłego roku, Komisja UE przedstawiła zestaw dobrych praktyk mających na celu zwiększenie skuteczności Rozporządzenia Dublin III. Te rekomendacje są częścią szeroko zakrojonego dublińskiego planu działania, zatwierdzonego w listopadzie 2022 roku.
W ramach planu, Komisja przedstawiła konkretne działania mające na celu ograniczenie nieuregulowanego przemieszczania się między państwami członkowskimi. Wśród zalecanych praktyk znajdują się między innymi: udzielanie wnioskodawcom dokładnych informacji o procedurach przekazania, wzmocnienie nadzoru nad procesem przekazywania, stosowanie alternatywnych środków zamiast zatrzymania, usprawnienie komunikacji między państwami członkowskimi, a także modernizacja systemów informatycznych.
Dodatkowo, dokument zawiera załącznik z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącymi Rozporządzenia Dublin III, co ma na celu harmonizację jego interpretacji przez państwa członkowskie.
Komisarz do spraw wewnętrznych, Ylva Johansson, podkreśliła znaczenie tych działań dla zarządzania migracją oraz zapewnienia sprawiedliwego systemu. Wiceprzewodniczący Margaritis Schinas wyraził nadzieję na dalsze wspieranie państw członkowskich w realizacji tych zaleceń.
Kolejne kroki wdrażania dobrych praktyk zostaną omówione 4 grudnia na spotkaniu komitetu kontaktowego ds. rozporządzenia dublińskiego. Ponadto, Komisja planuje dalsze aktualizacje dokumentu i ocenę postępów w ramach dublińskiego planu działania.
W kontekście szerszych działań, Komisja UE nadal pracuje nad nowym paktem o migracji i azylu, zaproponowanym we wrześniu 2020 roku, który obejmuje narzędzia mające na celu zwiększenie skuteczności systemu dublińskiego. Współpraca z Parlamentem Europejskim i Radą ma na celu osiągnięcie porozumienia w tej sprawie przed końcem obecnej kadencji ustawodawczej.
Źródło: Komisja Europejska.

Promocja lubuskiego wina w Brukseli

W czwartek 23 listopada br. w budynku Ambasady RP w Brukseli odbyła się druga edycja Festiwalu Polskiego Wina. W wydarzeniu zaprezentowano wina z woj. lubuskiego, jak również  dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego i świętokrzyskiego. Wzorem roku poprzedniego wraz z parterami przygotowano prezentację i degustację starannie wyselekcjonowanych polskich win połączoną z menu degustacyjnym opartym na tradycyjnej polskiej kuchni. Nowością w ramach tegorocznej edycji była prezentacja win musujących.
Wydarzenie było skierowane do różnorodnej publiczności, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli lokalnej branży winiarskiej, gastronomicznej i spożywczej. Celem było zwiększenie widoczności i obecności polskich producentów wina na rynku belgijskim, a także promocja polskiej enoturystyki.
Festiwal organizowała Ambasada RP w Brukseli we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego oraz z urzędami marszałkowskimi lub brukselskimi przedstawicielstwami uczestniczących województw oraz brukselskim ośrodkiem Polskiej Organizacji Turystycznej.

Sesja Plenarna PE

Rozpoczęła się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, odbywająca się w poniedziałek, 20 listopada. Posłowie skupiają się na różnych zagadnieniach, w tym na propozycjach reformy traktatów UE, nowych przepisach wspierających prawo do naprawy oraz na wpływie wojny w Strefie Gazy na region i świat.
W pierwszy dzień sesji przewodnicząca Parlamentu, Roberta Metsola, wygłosiła oświadczenie z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Parlament Europejski przyjął także stanowisko negocjacyjne dotyczące nowych przepisów, które mają promować prawo do naprawy i zwiększyć trwałość towarów konsumpcyjnych.
We wtorek przyjęto sprawozdanie legislacyjne mające na celu poprawę sytuacji socjalnej i zawodowej pracowników sektora kultury i kreatywnego. Parlament ustalił też swoje stanowisko przed negocjacjami z rządami państw UE dotyczącymi ograniczenia stosowania środków ochrony roślin do 2030 roku. Dodatkowo odbyła się debata nad nowymi regulacjami UE w zakresie redukcji, ponownego użycia i recyklingu opakowań. Posłowie rozważali zaostrzenie wymogów dotyczących emisji CO2 dla pojazdów ciężkich, z proponowanymi celami redukcji emisji na poziomie 45% do 2034 roku, 70% do 2039 roku, i 90% od 2040 roku. Po południu dyskutowano o zobowiązaniach UE dotyczących dostarczenia Ukrainie miliona sztuk amunicji artyleryjskiej, przy czym unijni urzędnicy wskazali na trudności w osiągnięciu tego celu.
W środę posłowie zaprezentowali projekt zmian w traktatach UE, wynikający z Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Zaproponowano w nim m.in. dwuizbowy system parlamentarny, pełne prawo inicjatywy ustawodawczej dla Parlamentu i współdecydowanie o budżecie UE. Postulowano też większą liczbę decyzji podejmowanych większością kwalifikowaną w Radzie. Tego dnia omawiano również brak działań legislacyjnych w odpowiedzi na dochodzenie Parlamentu dotyczące wykorzystania oprogramowania szpiegującego typu Pegasus i wezwano do wprowadzenia zmian prawnych w tej sprawie. Dyskutowano także o sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy.
Ostatniego dnia sesji, posłowie mają zagłosować nad propozycjami dotyczącymi wyborów europejskich w 2024 roku, które obejmują mechanizm wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej i sposoby zwiększenia frekwencji wyborczej oraz usprawnienia procesów demokratycznych. Komisja Spraw Konstytucyjnych proponuje wiążące porozumienie dotyczące procesu wyboru wiodącego kandydata na przewodniczącego Komisji.
Źródło: Parlament Europejski.

Zmiany w polskim KPO zatwierdzone przez KE

Komisja Europejska pozytywnie oceniła zaktualizowany polski plan odbudowy i odporności, który teraz zawiera również element REPowerEU. Całkowita wartość planu to 59,8 miliarda euro, z czego 34,5 miliarda euro przypada na pożyczki, a 25,3 miliarda euro na dotacje. Plan składa się z 55 reform i 56 inwestycji.
Trzy główne cele związane ze wzmocnieniem niezależności polskiego sądownictwa oraz wykorzystaniem Arachne, narzędzia do zwalczania nadużyć finansowych, pozostają niezmienione. Wypłaty w ramach funduszy RRF będą możliwe tylko po zadowalającym osiągnięciu tych celów.
Rozdział REPowerEU w polskim planie obejmuje siedem nowych reform, siedem nowych inwestycji oraz trzy przeniesione z pierwotnego planu, z których dwie zostały rozszerzone. Środki te mają na celu przyspieszenie uniezależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych przed 2030 rokiem. Reformy koncentrują się na usprawnieniu procedur wydawania pozwoleń na odnawialne źródła energii, eliminacji barier dla integracji OZE z sieciami energetycznymi oraz promocji umiejętności ekologicznych. Nowe inwestycje mają wspierać transformację energetyczną, w tym rozwój sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz morskich farm wiatrowych.
Zmiany w planie Polski są odpowiedzią na obiektywne trudności, takie jak wysoka inflacja w latach 2022 i 2023 oraz zakłócenia w łańcuchach dostaw spowodowane konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Dodatkowo plan uwzględnia wniosek o dodatkowe pożyczki o wartości 23 miliardów euro w ramach RRF oraz korektę maksymalnego przydziału dotacji z 23,9 miliarda euro do 22,5 miliarda euro.
W zmienionym planie 46,6% środków przeznaczono na działania wspierające cele klimatyczne. Nowe reformy dotyczą m.in. efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, wsparcia dla rozwoju umiejętności potrzebnych do transformacji ekologicznej, oraz promocji lokalnych społeczności energetycznych. Inwestycje obejmują rozwój sieci dystrybucji energii na obszarach wiejskich, wsparcie dla magazynowania energii, morskich farm wiatrowych i szerokiej transformacji energetycznej.
Plan ten nadal w dużym stopniu przyczynia się do transformacji cyfrowej, obejmując 21,3% alokacji na inwestycje w e-usługi, cyfryzację edukacji, rozwój umiejętności cyfrowych i cyberbezpieczeństwo, a także nową inwestycję w technologie chmury obliczeniowej.
Rada UE ma teraz cztery tygodnie na zatwierdzenie oceny Komisji. Po zatwierdzeniu Polska otrzyma zaliczkę w wysokości 5,1 miliarda euro z funduszy REPowerEU. Dalsze wypłaty będą uzależnione od osiągnięcia określonych celów związanych z niezależnością sądownictwa, wykorzystaniem Arachne oraz innych kamieni milowych i celów określonych w zaktualizowanym planie.
Źródło: Komisja Europejska.

Umowa o inwestycjach z Angolą

Unia Europejska i Angola zawarły porozumienie o ułatwieniach w zrównoważonych inwestycjach (SIFA) podczas Forum Biznesu UE-Angola w Luandzie. Jest to pierwsza tego typu umowa UE, która stanowi reakcję na dążenie Angoli do dywersyfikacji swojej gospodarki, dotychczas opartej głównie na ropie naftowej i gazie. Umowa ta ma na celu poprawę klimatu biznesowego i wspieranie zrównoważonego rozwoju w całej angolskiej gospodarce, zachęcając do nowych inwestycji UE w sektorach o dotychczas niewykorzystanym potencjale Angoli, takich jak zielona energia, sektor rolno-spożywczy, innowacje cyfrowe, rybołówstwo, logistyka i surowce krytyczne.
Głównym celem SIFA UE-Angola jest zwiększenie zrównoważonych inwestycji unijnych w Angoli, oferując korzyści dla miejscowych przedsiębiorstw poprzez ułatwienia i lepsze powiązania z inwestorami zagranicznymi. Umowa ta obejmuje inicjatywy takie jak poprawa przejrzystości i przewidywalności środków inwestycyjnych, uproszczenie procedur wydawania zezwoleń na inwestycje, oraz wspieranie administracji elektronicznej i interakcji między inwestorami a administracją.
SIFA UE-Angola zobowiązuje również do przestrzegania standardów środowiskowych, klimatycznych i praw pracowniczych. Obejmuje to między innymi zakaz ograniczania przepisów środowiskowych czy praw pracowniczych w celu przyciągnięcia inwestycji, realizację międzynarodowych umów dotyczących praw pracowniczych i środowiska (np. Porozumienie Paryskie), oraz promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
UE zobowiązała się do udzielenia wsparcia technicznego dla realizacji SIFA, mając na celu poprawę klimatu inwestycyjnego w Angoli dla inwestorów zarówno zagranicznych, jak i lokalnych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw. Nowy program UE o wartości 2,8 miliona euro ma pomóc w identyfikacji i realizacji potrzeb Angoli w tym zakresie.
Podpisana umowa wzmacnia relacje dwustronne między UE a Angolą, sygnalizując chęć pogłębiania współpracy z Afryką zgodnie ze strategią Global Gateway. SIFA ma na celu przyciągnięcie bardziej zrównoważonych inwestycji do Angoli, co jest zgodne z ambicjami strategii Global Gateway.
Umowa ta odzwierciedla również zobowiązanie Komisji, zawarte w przeglądzie polityki handlowej z 2021 roku, do wspierania zrównoważonych inwestycji i wzmocnienia powiązań handlowych między Europą a Afryką. Po podpisaniu umowy, UE i Angola powiadomią się wzajemnie o zakończeniu swoich procedur wewnętrznych, w tym o zgody Parlamentu Europejskiego.
Angola jest szóstym co do wielkości celem inwestycyjnym UE w Afryce, otrzymując 7% bezpośrednich inwestycji zagranicznych UE na kontynencie, z wartością 14,1 miliarda euro w 2021 roku. UE jest głównym partnerem handlowym i inwestycyjnym Angoli. Negocjacje w sprawie SIFA zakończono 18 listopada 2022 roku, a decyzja Rady Unii Europejskiej o upoważnieniu do podpisania umowy została podjęta 9 października 2023 roku.
Źródło: Komisja Europejska

Nowe możliwości finansowania kampanii promocyjnych z UE w 2024 r.

Zaproszenia do składania wniosków w ramach kampanii promocyjnych zaplanowanych na 2024 r. będą otwarte od 18 stycznia 2024 r. do 14 maja 2024 r. Są one prowadzone przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych (REA). Do ubiegania się o finansowanie i składania wniosków kwalifikują się liczne podmioty, takie jak organizacje handlowe i producenckie oraz grupy z sektora rolno-spożywczego odpowiedzialne za działania promocyjne. Wnioski dotyczące tzw. programów prostych mogą składać pojedyncze organizacje lub grupy organizacji z jednego kraju UE. Dopuszcza się również programy przedstawione przez co najmniej dwie organizacje krajowe z co najmniej dwóch państw członkowskich lub przez co najmniej jedną organizację europejską. Mapę wszystkich prowadzonych obecnie na świecie kampanii można znaleźć na stronie internetowej REA. W dniach 31 stycznia i 1 lutego 2024 r. w Brukseli i online odbędą się dni informacyjne. Ich celem jest dalsze prezentowanie kryteriów kwalifikowalności i przyznawania dotacji, a także pokazywanie doświadczeń beneficjentów finansowanych programów i ułatwianie kontaktów między potencjalnymi partnerami projektu.W 2024 roku Komisja Europejska zainwestuje 185,9 milionów euro w promocję wysokogatunkowych, ekologicznych produktów rolnych i spożywczych w Unii Europejskiej oraz na rynkach międzynarodowych. Program na ten rok skupia się na otwieraniu nowych możliwości rynkowych, jednocześnie wpisując się w priorytety polityczne UE, analizując potencjał eksportowy na istniejące i rozwijające się rynki, a także angażując zainteresowane strony.
Program promocyjny UE ma za zadanie tworzyć nowe możliwości dla europejskich rolników i przemysłu spożywczego, wspierając jednocześnie ich działalność, zwłaszcza w kontekście zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz odbudowy sektora w obliczu wyzwań ekonomicznych. Na promocję na rynku wewnętrznym i międzynarodowym przeznaczono odpowiednio 81,3 i 85,1 miliona euro, z naciskiem na kraje o dużym potencjale wzrostu, takie jak Chiny, Japonia, Korea Południowa, Singapur, Ameryka Północna oraz Wielka Brytania.
Do 80% kosztów wybranych projektów jest współfinansowanych przez Komisję Europejską, która również prowadzi własne kampanie w państwach trzecich. Te działania obejmują udział w targach, delegacje biznesowe i opracowywanie poradników dla eksporterów.
Kampanie UE podkreślają bezpieczeństwo, ekologiczność i autentyczność europejskiej żywności i napojów, otwierając nowe możliwości dla sektora i wzmacniając jego rolę w gospodarce, szczególnie na obszarach wiejskich i w regionach oddalonych. Promocja obejmuje także zwiększanie świadomości i popytu na produkty ekologiczne oraz systemy jakości UE.
W 2024 roku planowane są kampanie skupiające się na produktach wytworzonych z zastosowaniem zrównoważonych praktyk rolnych, z budżetem 62 milionów euro, w tym 42 miliony na produkty ekologiczne. Celem jest wzrost rozpoznawalności unijnego logo produkcji ekologicznej i konsumpcji produktów ekologicznych.
Kampanie mają również na celu edukowanie o unijnych systemach jakości, takich jak ChNP, ChOG i GTS, które chronią ponad 3500 nazw produktów i gwarantują dostęp do autentycznych produktów.
UE nadal promuje spożycie świeżych owoców i warzyw, z wydatkami na ten cel przekraczającymi 18 milionów euro w 2024 roku.
Źródło: Komisja Europejska.

Sprawa przeciwko Polsce w sprawie gazu

Komisja Europejska postanowiła skierować sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z powodu naruszenia zasad transgranicznego handlu gazem. Chodzi o polską ustawę o magazynowaniu gazu, która nakłada na importerów i handlowców gazu ziemnego, przechowywanego poza granicami Polski, obowiązek utrzymywania stałych zapasów obowiązkowych oraz rezerwowania ciągłej przepustowości przesyłowej do Polski. Polskie przepisy nie pozwalają na obrót zarezerwowaną przepustowością na rynku wtórnym, co stwarza ryzyko zakłócenia konkurencji i utrudnia funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a także zagraża bezpieczeństwu dostaw gazu.
Te wymagania są sprzeczne z rozporządzeniem UE w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu, ponieważ nakładają one dodatkowe obciążenia na uczestników rynku magazynujących gaz poza terytorium Polski. Decyzja ta jest wynikiem procedury naruszenia zobowiązań państwa członkowskiego, wszczętej przez Komisję w 2018 roku, po własnym dochodzeniu i licznych skargach od przedsiębiorców.
Pomimo przesłania przez Komisję uzasadnionej opinii w kwietniu 2019 roku i próby zmiany ustawy przez Polskę w kwietniu 2022 roku, zmiana ta nie została jeszcze przyjęta przez Sejm, a polskie władze nie dostarczyły aktualizacji harmonogramu jej przyjęcia. Nieuregulowanie tego problemu przez Polskę skłoniło Komisję do skierowania sprawy do Trybunału.
Zasady UE dotyczące bezpieczeństwa dostaw gazu mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości dostaw i stabilności cen energii, a także reagowania na potencjalne zakłócenia dostaw w UE w duchu solidarności. Rozporządzenie UE umożliwia państwom członkowskim korzystanie z dostaw od sąsiadów w przypadku kryzysu gazu i zawiera specjalne środki na wypadek sytuacji nadzwyczajnych. Chociaż państwa mogą wprowadzać dodatkowe obowiązki z zakresu bezpieczeństwa dostaw, muszą one spełniać warunki proporcjonalności, niedyskryminacji i unikania nieuzasadnionego zakłócenia konkurencji lub funkcjonowania rynku wewnętrznego.
Źródło: Komisja Europejska.
1 2 3 4 5 6 ... 148

Dane kontaktowe

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli

 
 
 
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
 
Rue de la Loi 155
1040 BRUKSELA

 
 

Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Dyrektor: Radosław Brodzik
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze      
 
Ul. Podgórna 7
PL 65-057 ZIELONA GÓRA

 
Tel: +48 68 45 65 389